Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04407
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d2ec9da4-8d7e-4fb1-b480-0061fc12d00d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2027-02-2013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 33193, 29296, 30015, 33561, 30523, 23645, 31305, 22026, 22026, 22026, 22026, 22026, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29383, 29383, 29383, 30373, 30373, 32127, 32127, 27664, 27664, 33428, 33476, 33465, 33300, 33300, 33466, 33466

Inhoud


Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake de ingebrekestelling bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 27 februari 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake de ingebrekestelling bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water - 2013Z03760

Besluit: De minister van IenM verzoeken om een brief met uitleg over de ingebrekestelling van de Europese Commissie betreffende overeenstemming van Nederlandse waterwetgeving met de Europese Kaderrichtlijn Water.

Voorstel van het lid Dik-Faber inzake spoorbeveiligingssysteem ATB-vv

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 27 februari 2013 Voorstel van het lid Dik-Faber inzake spoorbeveiligingssysteem ATB-vv - 2013Z03727

Besluit: De staatssecretaris om een reactie vragen op het voorstel van ProRail om versneld te investeren in het aanbrengen van ATB-vv in verband met spoorveiligheid, te ontvangen voor het AO Spoorveiligheid en ERTMS d.d. 6 maart 2013.

Voorstel van het lid De Boer inzake uitstel van het algemeen overleg Spoor d.d. 6 maart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 27 februari 2013 Voorstel van het lid De Boer inzake uitstel van het AO Spoor d.d. 6 maart - 2013Z03725

Besluit: Het algemeen overleg spoor van 6 maart zal niet worden uitgesteld. In de plaats daarvan zal het algemeen overleg worden gesplitst in een algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS, en een nog te plannen AO Spoor (zie agendapunt 14).

Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake prestatiegerichte onderhoudscontracten spooronderhoud

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 26 februari 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake prestatiegerichte onderhoudscontracten spooronderhoud - 2013Z03713

Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken de (concept)opzet van het vervolgonderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor spooronderhoud bij ProRail naar de Kamer te sturen, vóór het algemeen overleg Railveiligheid en ERTMS op 6 maart.

Voorstel van het lid Van Veldhoven houdende een verzoek tot een rappel toezegging staatssecretaris Atsma tijdens AO Water d.d. 4 juli 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 26 februari 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven houdende een verzoek tot een rappel toezegging staatssecretaris Atsma tijdens AO Water d.d. 4 juli 2012 - 2013Z03677

Besluit: De minister rappelleren op de openstaande toezegging van (voormalig) staatssecretaris Atsma tijdens het AO Water d.d. 4 juli 2012 om de Kamer per brief te informeren over de mogelijkheden voor 'één prijs voor één liter water', naar aanleiding van overleg hierover met de partners in het Bestuursakkoord Water.

Voorstel van het lid Dik-Faber om het AO Openbaar vervoer / OV chipkaart te verschuiven naar het volgende tijdstip 16.00-19.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 26 februari 2013 Voorstel van het lid Dik-Faber om het AO Openbaar vervoer / OV chipkaart te verschuiven naar het volgende tijdstip 16.00-19.00 uur - 2013Z03691

Besluit: Het reeds geplande tijdstip d.d. donderdag 28 februari van 15.00 - 18.00 uur wordt gehandhaafd.

Voorstel van het lid Dik-Faber (CU) om, voorafgaand aan het notaoverleg MIRT, een rondetafelgesprek over de Portway 2012 (A13/A16 Rotterdam) te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 22 februari 2013 Voorstel van het lid Dik-Faber (CU) om, voorafgaand aan het notaoverleg MIRT, een rondetafelgesprek A13/A16 Rotterdam te organiseren - 2013Z03505

Besluit: Er zal geen rondetafelgesprek in commissieverband plaatsvinden. Het lid Dik-Faber zal zelf een activiteit organiseren en daar andere leden van de commissie voor uitnodigen.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad van 11 maart 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 februari 2013 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad van 11 maart 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu. - 21501-33-407

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 11 maart 2013 (inbrengdatum 27 februari te 17.00)

Fiche Verordening einde-afval-criteria koperschroot

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Fiche: Verordening einde-afval-criteria koperschroot - 22112-1569

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013.
Noot: Het fiche betreft een voorstel van de Europese Commissie voor zogenaamde einde-afval criteria voor koperschroot. Op basis van deze (kwaliteits)criteria kan worden vastgesteld of het koperschroot moet worden behandeld als afval of kan worden gerecyceld. Het opstellen van einde-afval criteria heeft als doel hergebruik te bevorderen. Wanneer de einde-afval criteria van toepassing zijn kan het koperschroot op de markt worden verhandeld zonder restricties uit de afvalwet- en regelgeving .

Uitstelbrief kabinetsreactie op het onderzoek naar de kosten en effecten van het klimaat- en energiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Uitstelbrief kabinetsreactie op het onderzoek naar de kosten en effecten van het klimaat- en energiebeleid - 33193-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding notitie ‘Actualiteit WLO scenario’s’ en eindrapport ‘Tunnels en luchtkwaliteit’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 februari 2013 Aanbieding notitie ‘Actualiteit WLO scenario’s’ en eindrapport ‘Tunnels en luchtkwaliteit’ - 29296-28

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Voortgangsverslag van de uitvoering van de convenantsafspraken inzake het bodembeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 februari 2013 Voortgangsverslag van de uitvoering van de convenantsafspraken inzake het bodembeleid - 30015-47

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 februari 2013 Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee - 33561-1

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Deze brief betreft de aankondiging van de Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ). De Kamer ontvangt deze aankondiging op grond van artikel 2.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit artikel bepaalt dat de minister niet eerder een aanvang maakt met het vaststellen van een structuurvisie, dan nadat een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie openbaar behandeld is door de Tweede Kamer, indien de Kamer daar behoefte aan heeft.

Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2013 Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds - 33400-A-48

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 14 maart 2013 te 14.00 uur.

Reactie op de brief van college Geldermalsen over trillingen langs het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Reactie op de brief van college Geldermalsen over trillingen langs het spoor - 2013Z02706

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.
Noot: Tijdens het algemeen overleg MIRT van 11 december 2012 zegde de staatssecretaris toe om de Kamer vóór MIRT-het overleg in het voorjaar van 2013 te informeren over een eventueel voornemen over een wet- of regelgevend kader voor trillingshinder (toezegging uit het AO MIRT d.d. 11 december 2012).

Beantwoording resterende vragen uit het Algemeen Overleg zee- en binnenvaart op 6 februari 2013 en bevestiging toezegging over vervolgonderzoek naar de markttransparantie in het goederenvervoer over de binnenwateren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2013 Beantwoording resterende vragen uit het Algemeen Overleg zee- en binnenvaart op 6 februari 2013 en bevestiging toezegging over vervolgonderzoek naar de markttransparantie in het goederenvervoer over de binnenwateren - 30523-75

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen VAO Zee- en binnenvaart.

Oplossing Dubbel Opstaptarief op het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 februari 2013 Oplossing Dubbel Opstaptarief op het spoor - 23645-523

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg OV/OV-Chipkaart d.d. 28 februari 2013.

Toezending rapport audit verkeersmodellen op het gebied van verkeer en vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2013 Toezending rapport audit verkeersmodellen op het gebied van verkeer en vervoer - 31305-203

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.

Openbaarmaking tussenrapportage ‘Vervoer over de HSL-Zuid’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 14 februari 2013 Openbaarmaking tussenrapportage ‘Vervoer over de HSL-Zuid’ - 22026-382

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de problemen met de Fyra.
Besluit: Tevens agenderen voor de volgende procedurevergadering om te bezien of de commissie nog behoefte heeft aan verdere behandeling van deze rapportage.

Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid - 22026-381

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de problemen met de Fyra.
Besluit: Tevens agenderen voor de volgende procedurevergadering om te bezien of de commissie nog behoefte heeft aan verdere behandeling van deze voortgangsrapportage.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 oktober 2012 Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid - 22026-366

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de problemen met de Fyra.
Besluit: Tevens agenderen voor de volgende procedurevergadering om te bezien of de commissie nog behoefte heeft aan verdere behandeling van deze voortgangsrapportage.

Verwijderen Fyra-brieven van de agenda van het algemeen overleg spoor d.d. 6 maart 2013 te 10.00 - 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 januari 2013 Stand van zaken Fyra Amsterdam-Brussel - 22026-374

Besluit: Verwijderen van de agenda van het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS d.d. 6 maart en betrekken bij het plenaire debat over het terugbrengen van de Benelux trein, dat op 28 februari zal plaatsvinden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 december 2012 Speciaal Fyra-tarief voor Europarlementariërs - 22026-373

Besluit: Verwijderen van de agenda van het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS d.d. 6 maart en betrekken bij het plenaire debat over het terugbrengen van de Benelux trein, dat op 28 februari zal plaatsvinden.

Toekomstig beheer railgoederenvervoer Nederland: nieuwe opdracht Keyrail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 februari 2013 Toekomstig beheer railgoederenvervoer Nederland: nieuwe opdracht Keyrail - 29984-388

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het voorjaar van 2013.

Beleidsvoornemen met betrekking tot het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur vanaf 1 januari 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 februari 2013 Beleidsvoornemen met betrekking tot het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur vanaf 1 januari 2015 - 29984-387

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het voorjaar van 2013.

Definitieve versie Visie, ambitie en doelen Lange Termijn Spooragenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 februari 2013 Aanbieding definitieve versie Visie, ambitie en doelen Lange Termijn Spooragenda - 29984-384

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het voorjaar van 2013.

Railmap ERTMS versie 1.0

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 februari 2013 Railmap ERTMS versie 1.0 - 29984-385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS d.d. 6 maart 2013.
Noot: Over het aanbod van de staatssecretaris om een technische briefing over ERTMS te verzorgen is in de commissie een e-mailprocedure gestart, die heeft geleid tot het organiseren van een technische briefing op woensdag 27 februari te 15.30 - 16.30 uur. De technische briefing zal gaan over inhoudelijke vraagstukken rondom ERTMS in het algemeen en over ERTMS-gerelateerde problemen van de Fyra.

Reactie op motie De Graaf over de maatregelen na aanleiding van de casus van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over ProRail (Kamerstuk 29 984, nr 379)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 februari 2013 Reactie op motie De Graaf over de maatregelen na aanleiding van de casus van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over ProRail - 29984-386

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 maart te 12.00 uur

Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 februari 2013 Reactie op verzoek commissie n.a.v. het verslag van het schriftelijke overleg inzake het ontwerp-besluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 en intrekking van het huidige het ontwerp-besluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 - 29383-209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 (Kamerstuk 29383, nr. 198) - 29383-207

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 - 29383-198

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het Besluit externe veiligheid transportroutes - 30373-47

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2012 Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes - 30373-46

Besluit: Beantwoording van de gestelde vragen over het ontwerpbesluit afwachten.

Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) - 32127-168

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-16

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 december 2012 Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-167

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-16

Ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten - 27664-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 oktober 2012 Ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten - 27664-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33428-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33428-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 oktober 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) - 33428

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33476-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33476-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 november 2012 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart - 33476

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33465-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33465-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012 Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) - 33465

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Bij brief (Kamerstuk 33400, nr. 19) heeft de regering laten weten dat dit wetsvoorstel prioriteit heeft in verband met bezuinigingsmaatregelen en dat het wetsvoorstel per 01-01-2014 in werking dient te treden.

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 februari 2013 Nota van wijziging - 33300-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33300-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33300-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33300-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling - 33300

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Nota van wijziging - 33466-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33466-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33466-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33466-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) - 33466

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Uitnodiging Provincie Utrecht, namens regioproces Neder-Rijn en Lek, voor werkbezoek over waterveiligheid d.d. 23 september 2013

Zaak: Brief derden - Provincie Utrecht te Utrecht - 14 februari 2013 Uitnodiging Provincie Utrecht, namens regioproces Neder-Rijn en Lek, voor werkbezoek over waterveiligheid d.d. 23 september 2013 - 2013Z03310

Besluit: Middels een mailprocedure inventariseren welke leden interesse hebben in dit werkbezoek over waterveiligheid.

Uitnodiging Groene Poort voor bijeenkomst 'Revitalisering van de leefomgeving in economisch moeilijke tijden' d.d. 27 februari 2013

Zaak: Brief derden - Groene Poort te Pijnacker - 8 februari 2013 Uitnodiging Groene Poort voor bijeenkomst 'Revitalisering van de leefomgeving in economisch moeilijke tijden' d.d. 27 februari 2013 - 2013Z03102

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Uitnodiging is op 15 februari jl. rondgestuurd naar de commissie