Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04406
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6816a3ee-e89c-4b3a-930d-ef3940ab5579&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2013%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22026, 22112, 22112, 33531, 31209, 30175, 33470, 33418, 26956, 31239, 27581, 30523, 30523, 31305, 29398, 29984, 29984, 22026, 22026, 22026, 22026, 29665, 30872, 28694, 33534, 33346, 33346, 33324

Inhoud


Openbaarmaking tussenrapportage werkgroep Vervoer HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 februari 2013 Reactie op een nader verzoek van de commmissie voor IM inzake openbaarmaking tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid - 22026-380

Besluit: De tussenrapportage wordt zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt, na een laatste afstemming met het ministerie van IenM over vertrouwelijkheid van informatie.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake een bijna-treinongeluk in Groningen in maart 2012, inclusief een begeleidend schrijven, aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 14 februari 2013 Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake een bijna-treinongeluk in Groningen in maart 2012, inclusief een begeleidend schrijven, aan de Kamer te doen toekomen. - 2013Z03104

Besluit: De staatssecretaris wordt conform het voorstel verzocht om het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake het bijna-treinongeluk, inclusief een begeleidend schrijven, op korte termijn aan de Kamer te doen toekomen.

Voorstel van het lid Bashir (SP) om een toezegging uit het AO Luchtvaart zo snel mogelijk naar de Kamer toe te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 13 februari 2013 Voorstel van het lid Bashir (SP) om een toezegging uit het AO Luchtvaart zo snel mogelijk naar de Kamer toe te sturen - 2013Z02957

Besluit: Minister IenM verzoeken om zo snel mogelijk de toegezegde informatie in het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 19 december 2013 rondom de casus uit het DEGAS rapport 'Remmende Voorsprong' (pagina 32) naar de Kamer te sturen.

Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de staatssecretaris te verzoeken het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake stop-tonend-seinpassages, inclusief een begeleidend schrijven, op korte termijn aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 februari 2013 Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de staatssecretaris te verzoeken het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake stop-tonend-seinpassages, inclusief een begeleidend schrijven, op korte termijn aan de Kamer te doen toekomen. - 2013Z02600

Besluit: De staatssecretaris wordt conform het voorstel verzocht om het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake stop-tonend-seinpassages, inclusief een begeleidend schrijven, op korte termijn aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Zie het bericht hierover via de volgende link: Telegraaf, 7 februari 2013

Voorstel van het lid De Boer om het AO Openbaar Vervoer/OV-chipkaart d.d. 28 februari uit te stellen, zodat het kan plaatsvinden na het nog te plannen rondetafelgesprek over concessieverlening/aanbesteding in het openbaar vervoer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 8 februari 2013 Voorstel van het lid De Boer om het AO Openbaar Vervoer/OV-chipkaart d.d. 28 februari uit te stellen, zodat het kan plaatsvinden na het nog te plannen rondetafelgesprek over concessieverlening/aanbesteding in het openbaar vervoer. - 2013Z02611

Besluit: Algemeen overleg OV/OV-Chipkaart handhaven op de reeds geplande datum 28 februari 2013.

Voorstel van het lid Elias (VVD) om de minister van I&M te verzoeken de schouw rondom de onduidelijke situaties met de snelheden die zij laat uitvoeren omtrent de verkeerssituatie bij de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude, zodra dit mogelijk is, naar de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 6 februari 2013 Voorstel van het lid Elias (VVD) om de minister van I&M te verzoeken de schouw rondom de onduidelijke situaties met de snelheden die zij laat uitvoeren omtrent de verkeerssituatie bij de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude, zodra dit mogelijk is, naar de Kamer te zenden. - 2013Z02259

Besluit: Minister IenM verzoeken de schouw rondom de onduidelijke situaties met de snelheden die zij laat uitvoeren omtrent de verkeerssituatie bij de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude, zodra dit mogelijk is, naar de Kamer te sturen.

Uitstel verzending BNC fiche inzake het voorstel COM 776 Verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 januari 2013 Uitstel verzending BNC fiche inzake het voorstel COM 776 Verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart - 22112-1563

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Verordening melding voorvallen burgerluchtvaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Fiche: Verordening melding voorvallen burgerluchtvaart - 2013Z02022

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Transportraad, dat in de week van 25 februari wordt gepland in plaats van het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013.

Fiche: Richtlijn uitrusting zeeschepen en intrekking richtlijn 96/98/EG

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Richtlijn uitrusting zeeschepen en intrekking richtlijn 96/98/EG - 22112-1557

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Transportraad, dat in de week van 25 februari wordt gepland in plaats van het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013.

EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 7 februari 2013 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel vierde EU-spoorpakket - 2013Z02517

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 januari 2013 EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25 - 2013Z01735

Besluit: Een behandelvoorbehoud plaatsen op het vierde spoorpakket.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket, te plannen in plaats van het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013.
Besluit: Het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013 omzetten in een schriftelijk overleg met inbrengdatum in de week van 25 februari.
Besluit: Technische briefing organiseren door de Europese Commissie over het vierde spoorpakket.
Besluit: Schriftelijke reacties van belanghebbenden vragen op het vierde spoorpakket.
Besluit: Een subsidiariteitstoets uitvoeren op het vierde spoorpakket.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om haar reactie op het vierde spoorpakket uiterlijk op 22 februari naar de Kamer te zenden, en daarbij tevens in te gaan op de motie Bashir over het tegengaan van verdere marktwerking in de spoorsector (Kamerstuk 21501-33, nr. 324).
Noot: Het voorstel van de commissie I&M voor het plaatsen van een behandelvoorbehoud zal worden doorgeleid naar de plenaire vergadering van 26 februari voor vaststelling (als hamerstuk). Het behandelvoorbehoud zal worden geplaatst op de twee wetgevende voorstellen uit het spoorpakket waarin de toegang tot de markt van het passagiersvervoer per spoor wordt geregeld.
Noot: Aangezien het EU spoorpakket in een apart AO zal worden behandeld op 28 februari 2013 en er op de agenda van de Transportraad naar verwachting een beperkt aantal andere onderwerpen zal staan, is besloten de overige onderwerpen van de Transportraad schriftelijk te behandelen.
Noot: In emailprocedure zal een lijst van te benaderen organisaties worden geinventariseerd.
Noot: In emailprocedure zullen de fracties worden gevraagd om inbreng te leveren op de subsidiariteit van de EU-voorstellen.

EU-voorstel: Europese strategie voor alternatieve brandstoffen COM (2013) 17 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 7 februari 2013 EU-stafnotitie: EU-strategie alternatieve brandstoffen - 2013Z02519

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 7 februari 2013 EU-voorstel: Europese strategie voor alternatieve brandstoffen COM (2013) 17 - 2013Z02475

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013.

Kennisgeving startbeslissing rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 januari 2013 Kennisgeving startbeslissing rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - 33531-1

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.

Contra-expertise meetsysteem Geluidsnet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Contra-expertise meetsysteem Geluidsnet - 33400-XII-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving op 3 april 2013.

Reactie op verzoeken van de commissie inzake biomassa en houthandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Reactie op verzoeken van de commissie inzake biomassa en houthandel - 31209-157

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid.
Noot: Deze brief is door de commissie EZ voor behandeling overgedragen aan de commissie IenM.

Toezending onderzoeksrapport “Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010” van het RIVM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Toezending onderzoeksrapport “Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010” van het RIVM - 30175-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013
Besluit: Gebruik maken van het aanbod om vóór het AO Leefomgeving een technische briefing te laten verzorgen door het RIVM over luchtkwaliteit en het NSL.

Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie aan de Algemene Rekenkamer over het rapport "Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid" - 33470-3

Besluit: Aanhouden tot ontvangst antwoorden van de regering op vragen van de commissie over het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 november 2012 Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid - 33470

Besluit: Aanhouden tot ontvangst antwoorden van de regering op vragen van de commissie over het rapport.

Aanvulling rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 januari 2013 Aanvulling rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport - 33418-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brief betreft een erratum met betrekking tot het percentages sepots in het rapport 'Handhaving Europese regels afvaltransport' van de Algemene Rekenkamer, dat is behandeld tijdens het AO Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013. In de brief wordt gesteld dat de conclusies uit het rapport ondanks het erratum onverkort van kracht blijven.

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren over de situatie bij tankopslagbedrijf Odfjell

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren over de situatie bij tankopslagbedrijf Odfjell - 26956-145

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat over Odfjell

Moties windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 februari 2013 Moties windenergie op land - 31239-144

Besluit: Dit betreft enkel een procedurebriefje, dat voor kennisgeving kan worden aangenomen.
Noot: In maart 2013 ontvangt de Kamer de structuurvisie Wind op land, waarin de uitvoering van twee moties is verwerkt.

Reactie verzoek lid Van Tongeren regeling van werkzaamheden d.d. 20 december 2012 omtrent welke documenten wel en niet mee zijn genomen bij de Operatie Schoon Schip.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 februari 2013 Reactie verzoek lid Van Tongeren regeling van werkzaamheden d.d. 20 december 2012 omtrent welke documenten wel en niet mee zijn genomen bij de Operatie Schoon Schip. - 27581-45

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg ruimtelijke ordening in de eerste helft van dit jaar, waarvoor ook de reactie van de minister op het rapport 'Ondernemend Bestuur' over de provincie Noord-Holland is geagendeerd.

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2012, inclusief Jaaroverzicht 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 februari 2013 Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2012, inclusief Jaaroverzicht 2012

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.

Toezegging VAO MIRT betreffende het onderzoek naar varianten van het knelpunt Zwolle-Herfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Toezegging VAO MIRT betreffende het onderzoek naar varianten van het knelpunt Zwolle-Herfte - 33400-A-46

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 8 april 2013.

Toezeggingen en vragen zee- en binnenvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 januari 2013 Toezeggingen en vragen zee- en binnenvaart - 30523-73

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zee- en binnenvaart d.d. 6 februari 2013.

Keuringsleeftijd voor vaarbewijzen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 februari 2013 Keuringsleeftijd voor vaarbewijzen - 30523-74

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zee- en binnenvaart d.d. 6 februari 2013.

Beter geïnformeerd op weg: Koersbepaling Reisinformatie & Verkeersmanagement

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 februari 2013 Beter geïnformeerd op weg: Koersbepaling Reisinformatie & Verkeersmanagement - 31305-202

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer.

Reactie op twee moties van het lid Van Bemmel m.b.t. identiteitscontrole RDW schadevoertuigen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 januari 2013 Reactie op twee moties van het lid Van Bemmel m.b.t. identiteitscontrole RDW schadevoertuigen - 29398-355

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer.

Uitstel toezending Railmap ERTMS en definitieve versie en voortgang Lange Termijnagenda Spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Uitstel toezending Railmap ERTMS en definitieve versie en voortgang Lange Termijnagenda Spoor - 29984-381

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief schrijft de staatssecretaris dat zij de Kamer de brieven over de Railmap ERTMS en de voortgang van de Lange Termijnagenda Spoor uiterlijk 13 februari 2013 zal doen toekomen.

Programma van eisen vervoerconcessie hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 januari 2013 Programma van eisen vervoerconcessie hoofdrailnet - 29984-376

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Conform artikel 66a van de Wet personenvervoer 2000 dient de staatssecertaris het programma van eisen aan de Kamer voor te leggen voordat zij het vaststelt. • Die voorhang heeft reeds plaatsgevonden en is afgerond in een VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet op 20 dedecmber 2012 (AO d.d. 13 december 2012). • Nu die behandeling is afgerond, kan de Kamer het programma van eisen niet meer wijzigen. • De Kamer kan wel sturen via het nog op te stellen ontwerp van de nieuwe vervoerconcessie, dat in het najaar van 2013 wordt verwacht.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake de problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen - 22026-379

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 18 februari te 12.00 uur. Bij deze feitelijke vragenronde kunnen vragen worden gesteld die naar het oordeel van de commissie niet afdoende zijn beantwoord met de onderhavige lijst van vragen en antwoorden. De minister zal worden gevraagd de vragen uiterlijk op maandag 25 februari te 12.00 uur te beantwoorden.

Uitstel beantwoording vragen Fyra-problematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over de Fyra-problematiek - 22026-378

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tijdelijke treindienst tussen Nederland en België n.a.v. Fyra-problematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 februari 2013 Tijdelijke treindienst tussen Nederland en België n.a.v. Fyra-problematiek - 22026-377

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de problemen met de Fyra.

Stand van zaken Fyra

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 januari 2013 Stand van zaken Fyra - 22026-376

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de problemen met de Fyra.

Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2013 tot en met 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2013 tot en met 2017 - 29665-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Met deze regeling wordt een formele grondslag gecreëerd voor de verlenging van de subsidieverstrekking aan de Stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (KDC) voor de periode 2013 - 2017. In het KDC werken de partners KLM, Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen met universiteiten en kennisinstellingen om de Schiphol-operatie te innoveren. Het KDC verleent ondersteuning aan de mainportontwikkeling van Schiphol door middel van het initiëren, coördineren en uitvoeren van implementatiegericht onderzoek op verzoek van opdrachtgevers. • De voor de jaren 2013, 2014 en 2015 beschikbare subsidie bedraagt in totaal ten hoogste € 130.000. De voor de jaren 2016 en 2017 beschikbare subsidie bedraagt in totaal ten hoogste €100.000. Het gaat in totaal dus om een bedrag van ten hoogste € 230.000 voor de hele periode. • De voorhangprocedure voor deze regeling geschiedt op basis van aanwijzing 6A van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, omdat de totale periode van de subsidieverstrekking met deze regeling langer wordt dan vijf jaar. Volgens deze aanwijzing wordt de regeling niet eerder dan vier weken na datum van toezending van deze regeling aan de Kamer vastgesteld. • Indien de Kamer deze regeling in behandeling wilt nemen, dan dient dat uiterlijk dinsdag 5 maart 2013 te gebeuren, en kan de commissie de staatssecretaris vragen hierover geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2011/97/EU (regels betreffende de tijdelijke opslag van metallisch kwik)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 februari 2013 Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2011/97/EU (regels betreffende de tijdelijke opslag van metallisch kwik) - 30872-131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het betreft een voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer. Dit is een lichte voorhangbepaling op basis waarvan de Kamer een behandeling kan starten en de bewindspersoon (niet-afdwingbaar) kunt verzoeken gedurende de behandeling geen onomkeerbare stappen te zetten. Er is geen wettelijke basis om de ministeriële regeling te blokkeren. • De ontwerpregeling betreft een implementatie van de Europese richtlijnen met betrekking tot de opslag van metallisch kwik. De bestaande Europese wetgeving was nog niet toegespitst op de kenmerken van metallisch kwik waardoor een aanpassing nodig was. De ontwerpregeling heeft gevolgen voor de voorschriften voor aanvaarding van te storten afval. Deze zijn opgenomen in de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen, die met een ministeriële regeling kan worden gewijzigd op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).

Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 februari 2013 Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton - 28694-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het besluit wordt nagehangen op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. De tekst is reeds in het Staatsblad gepubliceerd. De Kamer kan de inhoud van het besluit niet behandelen, maar enkel de inwerkingtreding blokkeren. • De voorhang van het ontwerpbesluit is behandeld in het AO Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012. • Dit besluit regelt de collectieve uitvoering van het Verpakkingenbesluit door het verpakkend bedrijfsleven.

Overleggingsbrief Bahrein tot wijziging van de luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Bahrein

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 januari 2013 Overleggingsbrief Bahrein tot wijziging van de luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Bahrein - 33534-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit Protocol wordt ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en de verhoging van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33346-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33346-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 februari 2013 Nota van wijziging - 33346-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33346-7

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 augustus 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten - 33346

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33324-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33324-6

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2012 Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) - 33324

Besluit: De aangekondigde nota van wijziging, ter uitbreiding van de reikwijdte van het wetsvoorstel naar goederenvervoer, afwachten.

Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 januari 2013 Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) - 33527

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 maart 2013 te 12.00 uur.
Noot: Dit wetsvoorstel voorziet in de formele regeling van de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waartoe op 1 december 2008 in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid «Burger en bedrijf centraal» is besloten. De BGT betreft topografische bestanden op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5000 voor processen waarbij veel detailinformatie nodig is, in aanvulling op de Basisregistratie Topografie (BRT) voor het hoogste schaal-niveau van 1:10.000.

Uitnodiging Tata Steel en VNP voor innovatiemiddag "Doorbraaktechnologieën cruciaal voor CO2-arme economie" d.d. 25 februari 2013

Zaak: Brief derden - Tata Steel Nederland BV te IJmuiden - 4 februari 2013 Uitnodiging Tata Steel en VNP voor innovatiemiddag "Doorbraaktechnologieën cruciaal voor CO2-arme economie" d.d. 25 februari 2013 - 2013Z02284

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De uitnodiging is ook naar de commissie EZ gestuurd en reeds ter kennisname aan de leden van de beide commissies rondgezonden.

Uitnodiging Gemeente Arnhem voor werkbezoek aan G32-stedennetwerk in het kader van ruimtelijke ordening/omgevingsrecht.

Zaak: Brief derden - Gemeente Arnhem te Arnhem - 4 februari 2013 Uitnodiging Gemeente Arnhem voor werkbezoek aan G32/Arnhem - 2013Z02333

Besluit: Per e-mail wordt geïnventariseerd in hoeverre leden interesse hebben in deelname aan dit werkbezoek. Indien zich vijf of meer leden aanmelden, dan zal het werkbezoek doorgang vinden.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Haven Amsterdam

Zaak: Brief derden - Haven Amsterdam te Amsterdam - 30 januari 2013 Uitnodiging voor werkbezoek aan Haven Amsterdam - 2013Z01987

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van het Europees Parlement voor een interparlementaire conferentie over EU-milieubeleid

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 4 februari 2013 Uitnodiging van het Europees Parlement voor een interparlementaire conferentie over EU-milieubeleid - 2013Z02082

Besluit: Er hebben zich geen leden gemeld voor deelname aan deze conferentie.