Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013

Gepubliceerd: 1 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04405
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9caf86b7-a028-4feb-8a61-4f23a799b776&title=Besluitenlijst%20pv.%20IM%20d.d.%2030%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 28694, 33418, 33193, 32813, 32813, 33118, 31409, 31936, 29398, 29398, 29398, 29398, 29398, 29398, 29398, 23645

Inhoud


Besloten agendapunt: vervolg werkwijzebespreking d.d. 16 januari 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 24 januari 2013 Openstaande punten uit werkwijzebespreking d.d. 16 januari 2013 - 2013Z01226

Besluit: Bij technische briefings mogen fractiemedewerkers aanwezig zijn als toehoorder op de publieke tribune, mits een Kamerlid van hun fractie aan de briefing deelneemt. Uitzonderingen op deze regel kunnen voor individuele briefings worden toegestaan, indien een fractiemedewerker daarom verzoekt bij de voorzitter (via de commissiegriffie).
Besluit: De commissie zal gaan proefdraaien met het ruim vantevoren in plannen van overleggen over regelmatig terugkerende I&M-onderwerpen, volgens een vaste vergaderfrequentie per onderwerp.

Voorstel van het lid De Vries (PvdA) over de mogelijkheden van de vorming van een crisiskartel in de Binnenvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 30 januari 2013 Rondvraagpunt van het lid De Vries (PvdA) over de mogelijkheden van de vorming van een crisiskartel in de Binnenvaart - 2013Z01681

Besluit: De minister IM een rappel sturen over de toezegging ze gedaan heeft tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 22 november 2012, om de Kamer voor het algemeen overleg Binnenvaart d.d. 6 februari 2013 te informeren over de stand van zaken rondom de mogelijkheden van de vorming van een crisiskartel voor de Binnenvaart.

Voorstel van de leden Bashir (SP), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) inzake het bericht over ILT-rapport over aanbesteding spooronderhoud ProRail

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 30 januari 2013 Bericht over ILT-rapport over aanbesteding spooronderhoud ProRail - 2013Z01660

Besluit: In verband met het feit dat de Kamer binnen twee uur per brief door de staatssecretaris wordt geïnformeerd over dit onderwerp, wordt besloten hierover om 12.40 uur een extra procedurevergadering te beleggen.

Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om de spoorbedrijven te verzoeken om vragen, gesteld tijdens de Fyra-hoorzitting d.d. 28 januari 2012 in Brussel, schriftelijk te beantwoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 29 januari 2013 NS, NMBS, ProRail en Infrabel verzoeken om schriftelijke beantwoording vragen hoorzitting - 2013Z01641

Besluit: NS, NMBS, ProRail en Infrabel worden verzocht om de schriftelijke beantwoording van de tijdens de hoorzitting op 28 januari in Brussel gestelde vragen uiterlijk op 4 februari 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over de invulling van de vervoersconcessie aan NS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 29 januari 2013 Organiseren rondetafelgesprek vervoersconcessie NS - 2013Z01642

Besluit: Begin april wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over de invulling van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet. Later wordt eveneens een rondetafelgesprek georganiseerd over de aanbesteding van regionale vervoersconcessies. Daartoe wordt per e-mail onder de leden van de commissie geïnventariseerd welke leden aan deze rondetafelgesprekken zullen deelnemen en welke suggesties de deelnemende leden hebben voor personen/instanties die voor deze rondetafelgesprekken zouden moeten worden uitgenodigd. Op basis daarvan wordt een programmavoorstel voor beide rondetafelgesprekken gedaan, die ter vaststelling worden voorgelegd in een procedurevergadering.

Voostel van het lid Bashir (SP) tot openbaarmaking van het rapport “Vervoer over de HSL-Zuid”, Tussenrapportage van de parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2011 “Vervoer over de HSL-Zuid”, Tussenrapportage van de parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. - 2011Z06620

Besluit: De commissie besluit het rapport "Vervoer over de HSL-Zuid" openbaar te maken.
Besluit: De staatssecretaris van IM wordt geïnformeerd over het voornemen van de commissie om de genoemde tussenrapportage van de werkgroep 'Vervoer over de HSL-Zuid' op 4 februari 2013 openbaar te maken, en ze wordt in de gelegenheid gesteld om om na te gaan of de genoemde tussenrapportage passages bevat die zich niet lenen voor openbaarmaking, opdat daarmee bij de openbaarmaking rekening kan worden gehouden. Daarbij wordt de staatssecretaris verzocht zeer terughoudend te zijn met het schrappen van passages.
Noot: De commissie I&M heeft in het voorjaar van 2011 al de wens geuit dit rapport openbaar te maken. De minister van I&M liet de Kamer daarop weten dat dat op dat moment de toen lopende gesprekken over mogelijke oplossingen van de financiële problematiek bij de HSA zou kunnen schaden, maar dat ze na afronding van die gesprekken kon instemmen met openbaarmaking, ‘uiteraard zoals gebruikelijk zonder persoonlijke beleidsopvattingen en bedrijfsvertrouwelijke gegevens’ (Kamerstuk 22026, nr. 334). Hier is vervolgens niet meer in de commissie I&M over gesproken, waardoor het rapport nu nog steeds vertrouwelijk ter inzage ligt.

Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om halfjaarlijks een hoorzitting of een rondetafelgesprek te organiseren met NS en ProRail

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 30 januari 2013 Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om ProRail en NS halfjaarlijks te horen over de uitvoering van hun concessies - 2013Z01698

Besluit: Na ontvangst van het vervoerplan van NS en het beheerplan van ProRail, doorgaans in februari/maart, zal een gesprek/technische briefing met een informerend karakter worden georganiseerd. Daarbij worden NS en ProRail gevraagd om een mondelinge toelichting te geven.

Verslag EU Transportraad 20 december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2013 Verslag EU Transportraad 20 december 2012 - 21501-33-405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 28 februari 2013.

Brief aan de Europese Commissie over de richtlijn Milieueffectbeoordeling

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 25 januari 2013 Brief aan de Europese Commissie over de richtlijn Milieueffectbeoordeling - 2013Z01328

Besluit: De brief met het oordeel van de Kamer over de herziening van de richtlijn Milieueffectbeoordeling zal aan de Europese Commissie worden gestuurd, met toevoeging van een passage over de mogelijke positieve effecten van de herziening op het gelijk speelveld voor het bedrijfsleven.
Noot: • In december 2012 heeft de commissie een subsidiariteitstoets uitgevoerd op het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de richtlijn Milieueffectbeoordeling. • Uit de inbreng van de fracties kwam een gemengd oordeel over de subsidiariteit naar voren. • In de procedurevergadering van 5 december heeft de commissie daarom besloten om geen negatief subsidiariteitsoordeel, dat zou meetellen in een zogenaamde “gele-kaart” procedure, aan de Europese Commissie te zenden, maar om de Europese Commissie wel in een brief (een zogenaamde “bijdrage”) te informeren over de standpunten van de fracties. De brief wordt doorgeleid voor plenaire vaststelling (wordt dan in de regel als hamerstuk bij de stemmingen afgedaan).

Verslag van de Milieuraad op 17 december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2013 Verslag van de Milieuraad op 17 december 2012 - 21501-08-451

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013.

Fiche: Besluit zevende milieuactieprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Besluit zevende milieuactieprogramma - 22112-1543

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013.
Noot: Het zevende milieuactieprogramma is de overkoepelende agenda voor het EU-milieubeleid voor de periode tot en met 2020. Het bouwt voort op bestaande doelstellingen uit de Europa 2020 strategie, de routekaart naar een efficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de routekaart naar een koolstofarme economie in 2050 en de biodiversiteitsstrategie. Het kabinet toont zich in het fiche positief over het voorstel van de Europese Commissie voor het zevende actieprogramma en met name over de prioriteit die de Commissie geeft aan implementatie en uitvoering van EU-milieubeleid. De nadere invulling van het programma in concrete acties en maatregelen moet volgens het kabinet worden gebaseerd op een gedegen consultatie en effectbeoordeling en zoveel mogelijk leiden tot vereenvoudiging van regelgeving en procedurers.

Raamovereenkomst Verpakkingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 januari 2013 Raamovereenkomst Verpakkingen - 28694-95

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013.

Antwoorden op de vragen over het rapport ‘Handhaving Europese regels voor afvaltransport’ en de ‘Vooropname 2012, Factsheet over export van afval’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2013 Antwoorden op de vragen van de commissie over twee rapporten van de Algemene Rekenkamer ‘Handhaving Europese regels voor afvaltransport’ en de ‘Vooropname 2012, Factsheet over export van afval’ - 33418-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 29 januari 2013.

Planning kabinetsreactie onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 januari 2013 Planning kabinetsreactie onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid - 33193-5

Besluit: Kabinetsreactie op het parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" afwachten (verwachting eind januari). Indien deze kabinetsreactie nog niet is ontvangen op 31 januari 2013 zal worden gerappelleerd.

Schriftelijke reactie op de ingediende motie van lid Van Tongeren (32813 nr. 30) betreffende het aan banden leggen van de overheidsfinanciering van grootschalige productie van biobrandstoffen uit landbouwgewassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2013 Schriftelijke reactie op de ingediende motie van lid Van Tongeren (32813 nr. 30) betreffende het aan banden leggen van de overheidsfinanciering van grootschalige productie van biobrandstoffen uit landbouwgewassen - 32813-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brief betreft een reactie op een motie waarover op dinsdag 22 januari 2013 reeds is gestemd.

Percentages conventionele biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 januari 2013 Percentages conventionele biobrandstoffen - 32813-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013.

Nazending onderzoeksrapport 'Ten gronde beschouwd'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 januari 2013 Nazending onderzoeksrapport 'Ten gronde beschouwd' - 33118-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

Beantwoording vragen commissie over aanvaringen op de Noordzee en de stand van zaken m.b.t. de ratificatie van het IMO-STCW-F Verdrag door Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 januari 2013 Beantwoording vragen commissie over aanvaringen op de Noordzee en de stand van zaken m.b.t. de ratificatie van het IMO-STCW-F Verdrag door Nederland - 31409-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zee- en Binnenvaart d.d. 6 februari 2013.

Brandstoftekort Ryanair

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 januari 2013 Brandstoftekort Ryanair - 31936-129

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.
Besluit: Ter informatie: het lid Bashir (SP) is bezig een voorstel uit te werken om een hoorzitting te organiseren over de veiligheid in de luchtvaart. Dit voorstel zal in een procedurevergadering worden worden voorgelegd aan de commissie.

Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. van de motie Bashir (29398, nr. 330) over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs en het rapport "Vrachtwagenongevallen op snelwegen”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 januari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. van de motie Bashir (29398, nr. 330) over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs en het rapport "Vrachtwagenongevallen op snelwegen” - 29398-353

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Stand van zaken medische keuringen t.b.v. het rijbewijs

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 januari 2013 Stand van zaken medische keuringen t.b.v. het rijbewijs - 29398-352

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Afronding toezegging n.a.v. motie De Jong c.s. (33000 XII, nr. 34) over rijopleidingen in Europese lidstaten en over rijgedrag van chauffeurs uit andere EU-lidstaten in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 januari 2013 Afronding toezegging n.a.v. motie De Jong c.s. (33000 XII, nr. 34) over rijopleidingen in Europese lidstaten en over rijgedrag van chauffeurs uit andere EU-lidstaten in Nederland - 29398-348

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Uitleg over een verkeerssituatie op de A20 ter hoogte van de op- en afrit bij Nieuwerkerk aan den IJssel

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 januari 2013 Uitleg over een verkeerssituatie op de A20 ter hoogte van de op- en afrit bij Nieuwerkerk aan den IJssel - 29398-354

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. het klachtenloket CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 januari 2013 Reactie op verzoek commissie m.b.t. het klachtenloket CBR - 29398-350

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Reactie op het bericht in de Telegraaf van 20 december 2012 dat de onderzoeken waarop het CBR de innames van rijbewijzen baseert, deels worden uitgevoerd door onbevoegden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 januari 2013 Reactie op het bericht in de Telegraaf van 20 december 2012 dat de onderzoeken waarop het CBR de innames van rijbewijzen baseert, deels worden uitgevoerd door onbevoegden - 29398-349

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Verruiming van het inhaalverbod vrachtwagens en verhoging maximumsnelheid vrachtverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 januari 2013 Verruiming van het inhaalverbod vrachtwagens en verhoging maximumsnelheid vrachtverkeer - 29398-351

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Plan voor beter OV voor de stadsregio Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 januari 2013 Plan voor beter OV voor de stadsregio Amsterdam - 23645-522

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 6 maart 2013.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia inzake luchtdiensten, met Bijlage; Lusaka, 16 mei 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia inzake luchtdiensten, met Bijlage; Lusaka, 16 mei 2012 - 33521

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit wijzigingsverdrag is ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië; Brussel, 26 juni 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië; Brussel, 26 juni 2012 - 33339

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit wijzigingsverdrag is ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Programma werkbezoek Europees klimaatbeleid op 4 februari 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 25 januari 2013 Programma werkbezoek Europees klimaatbeleid op 4 februari 2013 - 2013Z01331

Besluit:
Noot: De volgende leden hebben zich definitief aangemeld voor het werkbezoek: - Henk van Gerven (SP, als delegatieleider) - Remco Dijkstra (VVD) - Jan Vos (PvdA) - Agnes Mulder (CDA) - Stientje van Veldhoven (D66) - Liesbeth van Tongeren (GL)

Uitnodiging STT voor eindconferentie toekomstverkenning Superintelligent Vervoer d.d. 5 februari 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) te Den Haag - 16 januari 2013 Uitnodiging STT voor eindconferentie toekomstverkenning Superintelligent Vervoer d.d. 5 februari 2013 - 2013Z00592

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting IJkdijk voor bestuurlijk congres IJkdijk 'Anders denken over en handelen met dijken' d.d. 20 maart 2013

Zaak: Brief derden - Stichting IJkdijk te Groningen - 10 januari 2013 Uitnodiging Stichting IJkdijk voor bestuurlijk congres IJkdijk 'Anders denken over en handelen met dijken' d.d. 20 maart 2013 - 2013Z00343

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.