Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 januari 2013

Gepubliceerd: 17 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04404
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cf554319-410c-45a0-8003-d82ed1f6fad6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2016%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33266, 22026, 22112, 22112, 22112, 27625, 31793, 32252, 30175, 25834, 33118, 27581, 33473, 33473, 32598, 29893, 23645, 31936, 31936, 31936, 29665, 31409, 21501, 30930, 33184, 32127, 30175

Inhoud


Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om het schriftelijk overleg over de 'Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers' d.d. 24 januari 2013 uit te stellen, opdat de brief van de regering die voor eind maart 2013 is toegezegd - over de wijze waarop de (aanvullende) bezuinigingen op het Infrastructuurfonds neerslaan op het MIRT - in dat schriftelijk overleg kan worden betrokken en opdat het verslag van het schriftelijk overleg onderdeel kan zijn van het notaoverleg MIRT op 8 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 december 2012 Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers - 33266-2

Besluit: Het schriftelijk overleg d.d. 24 januari 2013 wordt uitgesteld tot maandag 1 april 2013 te 10.00 uur.

Verzoek van het lid De Rouwe om een brief van de minister over onveilige situatie op de A20 ter hoogte van de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 januari 2013 Verzoek van het lid De Rouwe om een brief van de minister over onveilige situatie op de A20 ter hoogte van de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel - 2013Z00545

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief over de onveilige situatie op de A20, afslag 7, te ontvangen vóór het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer in de maandelijkse voortgangsbrieven over de Fyra ook te informeren over de reizigersaantallen van de Fyra, indien mogelijk uitgesplitst naar spits- en daluren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 januari 2013 Stand van zaken Fyra Amsterdam-Brussel - 22026-374

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 januari 2013 Voorstel van het lid Van Tongeren over Fyra - 2013Z00493

Besluit: Het verzoek van het lid Van Tongeren wordt doorgeleid naar de staatssecretaris. Via e-mail wordt geïnventariseerd of er nog meer onderwerpen zijn waarover de commissie geïnformeerd wenst te worden in de maandelijkse voortgangsbrieven van de staatssecertaris over de Fyra. Indien dat het geval is, dan wordt ook dat aan de staatssecretaris doorgegeven.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om in haar eerste voortgangsbrief over de Fyra aandacht te besteden aan de leverantie van materieel.

Verzoek van het lid Bashir om een apart algemeen overleg CBR, los van het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 15 januari 2013 Verzoek van het lid van het lid Bashir om een apart algemeen overleg CBR, los van het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013 - 2013Z00492

Besluit: Het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013 wordt met een half uur verlengt en zal nu 3,5 uur duren.

Aanbod ministerie technische briefing Verpakkingenakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, L. Tijdink - 14 januari 2013 EXTRA RONDVRAAGPUNT tbv PV I&M 16-01: Aanbod ministerie technische briefing Verpakkingenakkoord - 2013Z00402

Besluit: Het aanbod van het ministerie om voorafgaand aan het AO Grondstoffen en Afval d.d. 29 januari 2013 een technische briefing te verzorgen, wordt aanvaard. Aansluitend zal een gesprek worden gepland met de andere deelnemers aan de raamovereenkomst, te weten VNG en het verpakkend bedrijfsleven.

Voorstel van de leden Aukje de Vries (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) om het algemeen overleg Noordzee en Wadden, dat staat gepland voor 24 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur, uit te stellen tot begin maart 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 11 januari 2013 Voorstel van de leden Aukje de Vries (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) om het algemeen overleg Noordzee en Wadden, dat staat gepland voor 24 januari van 13.30 tot 16.30 uur, uit te stellen tot begin maart 2013. - 2013Z00290

Besluit: Het algemeen overleg Noordzee en Wadden dat staat gepland voor 24 januari 2013 wordt verplaatst naar medio april 2013.

Verzoek om een reactie van de minister van IenM op het bericht in de Telegraaf d.d. 20 december 2012 'Onderzoeken CBR deugen niet'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 20 december 2012 Verzoek om een reactie van de minister van IenM op het bericht in de Telegraaf d.d. 20 december 2012 'Onderzoeken CBR deugen niet' - 2012Z22736

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het bericht, dat de onderzoeken waarop het CBR de innames van rijbewijzen baseerde niet zouden kloppen, vóór het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013 naar de Kamer te sturen.

Fiche: een maritieme strategie voor de Adriatische en Ionische Zee

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: een maritieme strategie voor de Adriatische en Ionische Zee - 22112-1535

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Noordzee en Wadden. Hiervoor wordt een datum gezocht medio april.
Noot: Voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden staan reeds enkele brieven over het Europese maritieme beleid geagendeerd (geintegreerd maritiem beleid en '"blauwe groei"). De maritieme strategie voor de Adriatische en Ionische zee betreft een uitwerking van het Europees maritiem beleid voor deze specifieke regio. Het kabinet is positief over het initiatief voor een maritieme strategie voor deze regio, maar benadrukt dat EU-initiatieven gericht op specifieke regio's wel een duidelijke EU-meerwaarde moeten hebben. Zij ziet de maritieme strategie voor de Adriatische en Ionische zee en andere regionale initiatieven dan ook niet als een opmaat naar een maritieme strategie voor de Noordzee-regio. Indien zo’n voorstel wel volgt is het aan de Noordzeelidstaten om nut, noodzaak en toegevoegde waarde daarvan vast te stellen, mede op basis van een analyse over de Noordzeeregio door de belanghebbenden in de regio zelf.

Fiche: Mededeling blauwdruk Europese wateren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: Mededeling blauwdruk Europese wateren - 22112-1533

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De mededeling blauwdruk Europese wateren is reeds besproken tijdens het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012 en tijdens het wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012. De Milieuraad van 17 december heeft conclusies aangenomen over deze mededeling.

Fiche inzake Wijziging verordening gefluoreerde broeikasgassen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Fiche inzake Wijziging verordening gefluoreerde broeikasgassen - 22112-1524

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013
Noot: In het fiche beoordeelt het kabinet het voorstel van de Europese Commissie om de F-gassen verordening aan te scherpen. Met deze verordening worden de emissies van gefluoreerde broeikasgassen gereguleerd. De wijzigingen betreffen onder andere een uitbreiding van de reikwijdte van de verordening (naar mobiele koelinstallaties voor lekcontrole), een uitfaseerschema voor HFK's op de europese markt in de periode 2015-2020 en het stimuleren van klimaatvriendelijke en energiezuinige alternatieven voor F-gassen. Het kabinet is in grote lijnen positief over deze voorstellen.

Aanbieding rapport "Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 21 december 2012 Aanbieding rapport "Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid" van PBL - 2012Z22907

Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit begin juni 2013.
Besluit: Organiseren van een technische briefing door het PBL minimaal een week voor het algemeen overleg Waterkwaliteit begin juni 2013.

Aanbieding rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Aanbieding rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011” - 27625-285

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit begin juni 2013.

Verslag van de VN-klimaatconferentie te Doha op 5-8 december 2012

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 21 december 2012 Verslag van de VN-klimaatconferentie te Doha op 5-8 december 2012 - 31793-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad op 14 maart 2013.

Stand van zaken Swung-2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 december 2012 Stand van zaken Swung-2 - 32252-51

Besluit: De aangekondigde informatie wordt geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving in de eerste helft van 2013
Noot: Dit betreft een procedurele brief waarin nadere informatie wordt aangekondigd voor maart 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 32252-51

Aanbieding derde rapportage voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 december 2012 Aanbieding derde rapportage voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit - 30175-154

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving, waarbij tevens de minister van VWS wordt uitgenodigd voor de gezondheidsaspecten, in de eerste helft van 2013.

Schriftelijke reactie op de uitzending ‘De Asbesthysterie’ van KRO Brandpunt d.d. 2 december 2012 over de asbestproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 december 2012 Schriftelijke reactie op de uitzending ‘De Asbesthysterie’ van KRO Brandpunt d.d. 2 december 2012 over de asbestproblematiek - 25834-77

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving.

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 december 2012 Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012 - 33118-6

Besluit: Over het onderwerp 'stelselherziening Omgevingsrecht' zal in het kader van de 'Pilot Parlement en Wetenschap' op korte termijn een ontbijtsessie worden georganiseerd. Deze brief zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering die volgt op die ontbijtsessie, opdat de commissie in die vergadering zal besluiten op welke wijze de brief in behandeling wordt genomen.

Reactie op het rapport 'Ondernemend Bestuur' over de provincie Noord-Holland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 december 2012 Reactie op het rapport 'Ondernemend Bestuur' over de provincie Noord-Holland - 27581-44

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg ruimtelijke ordening in de eerste helft van dit jaar.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Structuurvisie Buisleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Structuurvisie buisleidingen - 33473-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over de Structuurvisie Buisleidingen - 33473-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tol en inpassing Blankenburgtunnel

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Tol en inpassing Blankenburgtunnel - 32598-16

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO MIRT d.d. 18 december 2012.

Aanbieding Jaarverslag 2011 Nederlandse Autoriteit voor Spoorwegveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 december 2012 Aanbieding Jaarverslag 2011 Nederlandse Autoriteit voor Spoorwegveiligheid - 29893-139

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van dit jaar.

Onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de uitgebrande bus in Wassenaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 december 2012 Onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de uitgebrande bus in Wassenaar - 23645-521

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken om een indicatie van de te verwachten publicatiedatum van het rapport over de busbrand in Wassenaar.
Noot: Dit betreft een procedurebrief waarin de staatssecretaris aangeeft dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) op 6 november 2011 een onderzoek naar de busbrand is gestart. De OvV kan nog geen uitsluitsel geven over de publicatiedatum. Wanneer het onderzoek is afgerond en het rapport is afgeleverd zal de staatssecretaris conform de daarvoor geldende procedure haar reactie aan de Kamer doen toekomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Luchtruimvisie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Luchtruimvisie - 31936-121

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Reactie op vragen betreffende luchtkwaliteit in vliegtuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 december 2012 Reactie op vragen betreffende luchtkwaliteit in vliegtuigen - 31936-120

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Recente ontwikkelingen rond de aanbesteding van luchthaven Twente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 december 2012 Recente ontwikkelingen rond de aanbesteding van luchthaven Twente - 31936-119

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Aanbieding eerste rapportage van de Commissie Shared Vision

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 december 2012 Aanbieding eerste rapportage van de Commissie Shared Vision - 29665-183

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 XII)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-XII-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de najaarsnota 2012 d.d. 20 december 2012.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 A)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-A-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de najaarsnota 2012 d.d. 20 december 2012.

Aanbieding van het ontwerp van de regeling tot wijziging van de Regeling uitvoering EG-verordeningen Wvvs

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 januari 2013 Aanbieding van het ontwerp van de regeling tot wijziging van de Regeling uitvoering EG-verordeningen Wvvs - 31409-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze ontwerpregeling betreft enkel tekstuele en geen inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen vloeien voort uit een niet-inhoudelijke herschikking van de Europese verordening nr. 530/2012 over het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen.

Kader capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 december 2012 Kader capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors - 21501-33-400

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Intrekking voorstel van wet Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures) (30930)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 januari 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30930-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30930-9

Voorhang van het ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 januari 2013 Voorhang van het ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen) - 33184-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Dit ontwerpbesluit dient ter nadere invulling van drie Europese verorderingen, die reeds tot met een wetsvoorstel (33 184) zijn geimplementeerd. Het wetsvoorstel, dat al is aangenomen, verschaft de regering de mogelijkheid om de technische operationalisering via lagere regelgeving vast te leggen. Het gaat onder meer om de invulling van de betrouwbaarheidseis die wordt gesteld voor het uitoefenen van het beroep van vervoerder en vervoersmanager. • De voorhang geschiedt op basis van artikel 2.1, zesde lid (in Artikel II, onderdeel B), artikel 2.8a, achtste lid (in Artikel II, onderheel H), artikel 5a, zesde lid (Artikel I, onderdeel H), en artikel 5b, vijfde lid (in Artikel I, onderdeel G) van het wetsvoorstel 33 184. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, voldoet de minister aan de voorhangprocedure zoals met de Kamer overeengekomen. • Indien de Kamer het ontwerpbesluit in behandeling wil nemen, dan dient dat uiterlijk maandag 4 februari 2013 te gebeuren.
Gerelateerde kamerstukken: 33184-18

Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, voorhang

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 december 2012 Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-167

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 23 januari te 12.00 uur.
Noot: • Met dit ontwerpbesluit wordt een aantal projecten onder de werkingssfeer van de Crisis- en herstelwet gehangen. Daarnaast worden de categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten aangevuld met duurzame energie, duurzame mobiliteit en transformatie van kantoren en industriële gebouwen naar andere bestemmingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-16

Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 december 2012 Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging - 30175-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving in de eerste helft van 2013.
Noot: Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2013. Het ontwerpbesluit is ontvangen op 19 december 2012 met een voorhangtermijn tot 31 december 2012. Hiermee heeft de staatssecretaris de Aanwijzgingen voor de regelgeving die tot doel hebben zeker te stellen dat de Staten-Generaal hun rechten ter zake ook inderdaad kunnen uitoefenen niet in acht genomen. Hierin staat dat het gewenst is dat de overlegging van de algemene maatregel van bestuur aan de Staten-Generaal op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat althans het grootste gedeelte van de termijn van vier weken buiten een reces van de Staten-Generaal valt.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard - 33504

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 februari 2013 te 12.00 uur.
Noot: Het wetsvoorstel betreft een aantal wijzigingen in de systematiek van de kentekenbewijzen: • De registratie van voertuigen in het kentekenregister en de afgifte van een kentekenbewijs worden twee onderscheiden rechtsmomenten met zelfstandige gevolgen voor de aanvrager. Hierdoor neemt de juridische betekenis van het kentekenbewijs af. • De inschrijving van voertuigen in het kentekenregister en de tenaamstelling worden niet langer op het postkantoor verricht, maar door daartoe erkende instellingen, die door middel van een open erkenningsysteem worden toegelaten (Postkantoren BV zal worden opgeheven). • Het kentekenbewijs wordt op creditcardformaat uitgegeven. • De maximale schorsingstermijn voor kentekenbewijzen wordt gedelegeerd naar lagere regelgeving met het oog op verlenging van die termijn. • De toonplicht van het kentekenbewijs wordt afgeschaft (niet eerder dan in 2015) en de mogelijkheid wordt geïntroduceerd om via het internet zelf het voertuig in te schrijven en te naam te stellen. • Er wordt geregeld dat naast de eigenaar, ook de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het niet gekeurd zijn van een voertuig voor gebruik op de openbare weg. Het wetgevingsrapport wordt uiterlijk donderdag 31 januari 2013 verspreid.

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) - 33503

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 februari 2013 te 12.00 uur.
Noot: • Met dit wetsvoorstel worden aanvullingen en verbeteringen aangebracht in de Waterwet. Dit met het oog op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid op punten die in de praktijk en literatuur naar voren zijn gebracht, het uitvoeren van de motie-Madlener met betrekking tot de verontreinigingsheffing en de opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatwetgeving.

Verzoek Ambassade van Canada, namens minister McQueen van de provincie Alberta (Canada), om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 24 januari 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Canada (NL) te Den Haag - 10 januari 2013 Verzoek Ambassade van Canada, namens minister McQueen van de provincie Alberta (Canada), om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 24 januari 2013 - 2013Z00282

Besluit: Interesse in een gesprek met de minister voor milieu en duurzame ontwikkeling van de provincie Alberta in Canada op 24 januari as. wordt gepeild middels een e-mailinventarisatie. Het gesprek zal worden gepland bij een minimum van vier deelnemende leden.

Werkbezoek aan Almere in het kader van het groot project RRAAM (woningbouw, infrastructuur en ecologie) op maandag 11 februari 2013

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 11 januari 2013 Voorstel programma werkbezoek RRAAM - 2013Z00299

Besluit: Het concept-programma is vastgesteld en wordt in overleg met de delegatieleider en de gemeente Almere uitgewerkt.
Noot: De volgende vijf leden hebben zich voor dit werkbezoek aangemeld: 1. Jacobi (PvdA), als delegatieleider 2. Bisschop (SGP) 3. Dik-Faber (ChristenUnie) 4. Houwers (VVD) 5. De Vries (PvdA) Het staat andere leden vrij om zich later (alsnog) aan te melden.