Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 november 2012

Gepubliceerd: 22 november 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04365
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=89aad055-764c-49b6-8c47-54dd0543a978&title=Besluitenlijst%20pv%20BuHa-OS%2022%20nov%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28498


Verzoek om brief minister voorn Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over opvang Syrische vluchtelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 22 november 2012 Verzoek om brief minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over opvang Syrische vluchtelingen - 2012Z20143

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over de wijze waarop de 10 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de opvang van Syrische vluchtelingen wordt besteed, welke vluchtelingen daarmee worden bereikt en in welke (buur)landen de middelen worden ingezet, en tevens aan te geven of een deel van de middelen ook bestemd kan worden voor hulp aan vluchtelingen die niet door UNHCR worden opgevangen maar door andere hulporganisaties.

Situatie in Goma en Oost-Congo

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.E. Maij (PvdA) - 20 november 2012 situatie in Goma en Oost-Congo - 2012Z19788

Besluit: De ministers voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over de situatie in Goma en Oost-Congo, met daarin: een appreciatie van de humanitaire situatie; de acties die in VN-verband (inclusief de vredesmacht MONUSCO) worden ondernomen en die Nederland onderneemt om de nood te lenigen; een appreciatie van de druk die dit conflict legt op de omringende landen en de rol van de VN en de EU/Nederland; informatie over de activiteiten van het ambassadekantoor in Goma op dit moment; een appreciatie van de M23, doel, steun in het land en in de regio; en tenslotte over de uitvoering van de motie Ormel c.s. (Kamerstuk 33000 V, nr. 81) inzake berechting van generaal Ntaganda door het Internationaal Strafhof. Tevens wordt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzocht om in deze brief de Kamer te informeren over de ontwikkelingsrelatie met de landen in het Grote Merengebied (DRC, Rwanda, Burundi, Oeganda). De commissie wenst deze brief uiterlijk een week voor een begin december te plannen AO te ontvangen.
Besluit: Algemeen overleg plannen in de eerste helft van december.

Reactie op de motie van het lid Van Ojik c.s. over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 november 2012 Reactie op de motie van het lid Van Ojik c.s. over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking - 33400-V-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Rekenkamer streeft ernaar de Kamer vóór het wetgevingsoverleg over ontwikkelingssamenwerking te informeren over de resultaten van het deelonderzoek naar de beleidskeuzes voor het voornemen om het internationale klimaatbeleid en de internationale veiligheid te financieren uit ontwikkelingssamenwerking en naar de budgettaire gevolgen voor de begrotingen van OS en Defensie tussen 2013 en 2017. De oorspronkelijke onderzoeksvraag uit de motie zal de Rekenkamer toevoegen aan haar lopende onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking waarvan het volgende rapport in 2013 aan de Kamer wordt gepresenteerd. N.B.: Inmiddels heeft de Rekenkamer besloten dat zij haar bevindingen over de resultaten van het deelonderzoek niet al op 27 november zal publiceren, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar op een latere datum (nog wel vóór de begrotingsbehandeling), omdat meer tijd nodig is voor onderzoek en bestuurlijke reactie van bewindspersonen. Hierdoor vervalt ook het aanbod voor een briefing op dinsdag 27 november.

selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 20 november 2012 Memo inzake selectie Europese prioriteiten 2013 - 2012Z19793

Besluit: De commissie merkt de volgende te verwachten EU-voorstellen als prioritair aan: (1) “Vaststelling van een EU-standpunt voor de ontwikkelingsagenda na 2015” (2) “Vaststelling van een EU-standpunt voor de follow-up van Rio+20 en de formulering van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling” (volgcommissie I&M).

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 29 november 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 19 november 2012 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 29 november 2012 - 2012Z19646

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Handelsraad 29 november 2012.

Haalbaarheid van een internationaal anti-corruptie strafhof

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 november 2012 Haalbaarheid van een internationaal anti-corruptie strafhof - 28498-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek UNAIDS om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek aan Den Haag d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - UNAIDS te Geneva 27 - 16 november 2012 Verzoek UNAIDS om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek aan Den Haag d.d. 29 november 2012 - 2012Z19637

Besluit: Ontvangen voor gesprek op donderdag 29 november.