Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 november 2012

Gepubliceerd: 26 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A04153
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98a77ca9-c9af-419b-9a88-4b59615d65c4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2022%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32733, 32733, 31460, 32706, 30139, 30139, 21501, 32733, 32733, 26488, 26488, 26488, 26488, 26488

Inhoud


Verzoek tot een brief van de minister over verkenningen Patriots

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 26 november 2012 Verzoek tot een brief van de minister over verkenningen Patriots - 2012Z20276

Besluit: Het lid De Roon dient zijn verzoek voorzien van de bron in bij de staf van de commissie. Via een e-mailprocedure zal vervolgens worden bezien of de commissie een brief van de minister wenst te vragen.

Verzoek Atlantische Commissie om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Defensie

Zaak: Brief derden - Atlantische Commissie te Den Haag - 15 november 2012 Verzoek Atlantische Commissie om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Defensie - 2012Z19451

Besluit: Gesprek na het kerstreces plannen. Deelname wordt per mail geinventariseerd.

Uitnodiging Vi voor symposium 'Zingeving na de missie' d.d. 28 november 2012

Zaak: Brief derden - Veteraneninstituut (Vi) te Doorn - 7 november 2012 Uitnodiging Vi voor symposium 'Zingeving na de missie' d.d. 28 november 2012 - 2012Z18906

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Koninklijke Marine voor medaille-uitreiking AVPD d.d. 11 december 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Marine te Den Helder - 14 november 2012 Uitnodiging Koninklijke Marine voor medaille-uitreiking AVPD d.d. 11 december 2012 - 2012Z19325

Besluit: Belangstelling voor deelname is reeds per e-mail geinventariseerd. Er hebben zich geen leden aangemeld. De organisatie is hiervan op de hoogte gesteld.

Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 november 2012 Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie - 32733-89

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de brief van de minister van Defensie d.d. 25-10-2012 over verbeteringen van het beheer bij Defensie (32733 nr. 83).
Noot: • De brief van de minister van Defensie d.d. 25-10-2012 over verbeteringen van het beheer bij Defensie (32733 nr. 83) staat geagendeerd bij beide wetgevingsoverleggen en de begrotingsbehandeling.

BOR-notitie - Begroting Defensie 2013: onderdeel Personeel

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.M. Mudde - 21 november 2012 BOR-notitie - Begroting Defensie 2013: onderdeel Personeel - 2012Z19907

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012.

EU-stafnotitie: selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 5 november 2012 EU-stafnotitie: selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18748

Besluit: De commissie heeft besloten om 'beleid Europese defensiesector’ en 'vormgeving GVDB' aan te merken als prioritair dossiers.
Besluit: De minister wordt verzocht de commissie een brief te doen toekomen met daarin een overzicht cq. stappenplan van het proces vormgeving GVDB tot aan december 2013.
Besluit: De minister wordt verzocht de commissie ten behoeve van het AO Samenwerking Defensie EDA/Benelux d.d. 6 maart 2013 een brief te doen toekomen met daarin

Aanbieding BOR notitie: Begroting 2013 Defensie - onderdeel Materieel

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 13 november 2012 Aanbieding BOR notitie: Begroting 2013 Defensie - onderdeel Materieel - 2012Z19249

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Materieel d.d. 3 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-X

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december 2012 te 14.00 uur
Noot: Op grond van de Comptabiliteitswet dienen op 1 december aanstaande de Najaarsnota 2012 en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen bij de Tweede Kamer te worden ingediend. Beantwoording van de vragen dient plaats te vinden uiterlijk donderdag 13 december 2012 voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende vergaderweek (dinsdag 18 december – donderdag 20 december 2012).

Interne voortgangsrapportage over de verbeteringen in het beheer bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 november 2012 Interne voortgangsrapportage over de verbeteringen in het beheer bij Defensie - 32733-90

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de brief van de minister van Defensie d.d. 25-10-2012 over verbeteringen van het beheer bij Defensie (32733 nr. 83).
Noot: De brief van de minister van Defensie d.d. 25-10-2012 over verbeteringen van het beheer bij Defensie (32733 nr. 83) staat geagendeerd bij beide wetgevingsoverleggen en de begrotingsbehandeling.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 85)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 85) - 33400-X-11

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 86)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 86) - 33400-X-12

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012

Voortgangsrapportage SPEER

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 november 2012 Voortgangsrapportage SPEER - 31460-30

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 december 2012 te 12.00 uur.
Noot: • Het BOR zal voor de inbreng een notitie leveren.

Toedracht inzake beschieting van Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië op 24 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 november 2012 Toedracht inzake beschieting van Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië op 24 oktober 2012 - 32706-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VPD d.d. 7 februari 2013.

Reactie op verzoek om Nota van Wijziging (33400-X, nr.8)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 november 2012 Reactie op verzoek om Nota van Wijziging (33400-X, nr.8) - 33400-X-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie krantenbericht “Legerelite heult met motortuig”

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 november 2012 Reactie op het krantenbericht “Legerelite heult met motortuig” - 33400-X-14

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012

Definitieve sluiting complex Eygelshoven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 november 2012 Definitieve sluiting complex Eygelshoven - 2012Z19142

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Definitieve sluiting complex Eygelshoven d.d. 28 november 2012

Personeelsrapportage van Defensie midden 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 13 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 - 33400-X-10

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 24 oktober 2012 Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 - 33400-X-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012.

Zorg voor militairen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake zorg voor militairen - 30139-109

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012.
Besluit: De minister verzoeken om de nog ontbrekende antwoorden op vragen nummers 13, 14 en 15 uiterlijk 26 november 2012 aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 oktober 2012 Zorg voor militairen - 30139-105

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Personeel.

Verslag van een schriftelijke overleg over het verslag van de EU informele bijeenkomst ministers van Defensie op 26 en 27 september 2012 (Kamerstuk 21501-28, nr. 84) en de geannoteerde agenda voor de EU Raad Buitenlandse Zaken van ministers van Defensie op 19 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 november 2012 Verslag van een schriftelijke overleg over het verslag van de EU informele bijeenkomst ministers van Defensie op 26 en 27 september 2012 (Kamerstuk 21501-28, nr. 84) en de geannoteerde agenda voor de EU Raad Buitenlandse Zaken van ministers van Defensie op 19 november 2012 - 2012Z19362

Besluit: Reeds betrokken bij VSO Defensieraad d.d. 15 november 2012.

Geannoteerde agenda EU Raad Buitenlandse Zaken ministers van Defensie op 19 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 november 2012 Geannoteerde agenda EU Raad Buitenlandse Zaken ministers van Defensie op 19 november 2012 - 2012Z19073

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg Formele RBZ-Defensieraad.

(Aangehouden) Stukken met betrekking tot de vervanging en het langer doorvliegen van de F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Behoeftestelling project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’ - 32733-85

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 18 december 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 november 2012 Reactie op wat in het regeerakkoord wordt vermeld over het dossier Vervanging F-16 - 32733-88

Besluit: De minister verzoeken een brief naar de Kamer te sturen met daarin antwoord op enkele vragen betreffende de passage in het regeerakkoord over het dossier Vervanging F-16.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 4 juli 2012 Reactie op verzoek Eijsink op een artikel in De Volkskrant van 30 juni jl. over een “geheime lobby” voor de aanschaf van de F-35 - 26488-299

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 augustus 2012 Onderzoek industriële omzet en werkgelegenheidseffecten F-35 programma - 26488-303

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 22 augustus 2012 Onderzoek uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten - 26488-302

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 F-35: Rapport van SEO inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse scenario's - 26488-306

Besluit: Technische briefing organiseren met het ministerie van Economische Zaken.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen aan de minister van Economische Zaken op dinsdag 15 januari 2013 te 12.00 uur. De minister verzoeken de antwoorden uiterlijk woensdag 6 februari 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 oktober 2012 Rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter - 26488-305

Besluit: Technische briefing organiseren met de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Technische briefing organiseren met het ministerie van Defensie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op dinsdag 15 januari 2013 te 12.00 uur. De Algemene Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk woensdag 6 februari 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Defensie vaststellen op dinsdag 15 januari 2013 te 12.00 uur. De minister verzoeken de antwoorden uiterlijk woensdag 6 februari 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16.

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 13 november 2012 Behandelvoorstel (aangehouden) stukken betreffende de vervanging en het doorvliegen van de F-16 - 2012Z19259

Besluit: In de noot staan de besluiten zoals deze voortvloeien uit de bespreking van de stafnotitie in de procedurevergadering. Deze corresponderen met de afzonderlijke besluiten bij de zaken die onder dit agendapunt vallen.
Besluit: De minister van Defensie wordt verzocht om voor het kerstreces 2012 per brief te antwoorden op de volgende vragen: - Kan de minister toelichten welke onderscheiden verantwoordelijkheden de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Defensie hebben voor het dossier Vervanging F-16? - Kan de minister een tijdsplanning geven van het door de minister van Financiën aan de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode? Kan de tekst van het verzoekonderzoek aan de Algemene Rekenkamer, zoals vermeld in het Regeerakkoord, met daarin het doel en de vraagstelling van
Besluit: Er wordt eerst een technische briefing georganiseerd met de Algemene Rekenkamer over het rapport van de ARK over de uitstapkosten JSF. Daarna worden technische briefings georganiseerd met het ministerie van Economische Zaken over het SEO rapport inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties en met het ministerie van Defensie over het hierboven genoemde ARK rapport. Deze briefings worden gepland voor het kerstreces 2012.
Besluit: Na de briefing van de ARK over het rapport over de uitstapkosten JSF wordt via een e-mailprocedure geïnventariseerd welke onderwerpen in de briefing met het ministerie van EZ over het SEO rapport en in de briefing met het ministerie van Defensie over het ARK rapport over de uitstapkosten JSF aan de orde moeten komen.
Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragenronden (aan de minister van Defensie en de ARK over het rapport van de ARK over de uitstapkosten JSF, aan de minister van EZ over het rapport van SEO inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties) stellen op dinsdag 15 januari 2013 te 12.00 uur. De ministers en de ARK worden verzocht binnen drie weken te antwoorden.
Besluit: Na ommekomst van de antwoorden op de feitelijke vragen wordt via een e-mailprocedure geïnventariseerd welke punten in de BOR/staf-notitie aan de orde moeten komen.
Besluit: Een week na ommekomst van de BOR/staf-notitie wordt een AO Vervanging F-16 gepland. 2) Dossier Langer doorvliegen F-16:
Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragenronde over de A-brief langer doorvliegen F-16 (instandhouding) vaststellen op dinsdag 18 december 2012 te 12.00 uur en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk 10 januari 2013 naar de Kamer te sturen.
Besluit: Deze brief en de antwoorden op de feitelijke vragen worden geagendeerd bij het AO Vervanging F-16. 3) Testtoestellen
Besluit: De minister wordt verzocht om een stand van zaken brief betreffende de testtoestellen.
Besluit: Na ommekomst van de stand van zaken brief wordt een briefing met de Algemene Rekenkamer gepland. De ARK wordt verzocht tijdens deze briefing ook aandacht te besteden aan de wijze waarop de partnerlanden, waaronder Denemarken, omgaan met het dossier JSF.
Besluit: De minister wordt verzocht om een stand van zaken brief betreffende de testtoestellen.
Besluit: Na ommekomst van de stand van zaken brief testtoestellen wordt hierover een briefing met de Algemene Rekenkamer gepland. De Algemene Rekenkamer wordt verzocht tijdens deze briefing ook aandacht te besteden aan de wijze waarop de partnerlanden, waaronder Denemarken, omgaan met het dossier JSF.
Noot: 1) Dossier Vervanging F-16: