Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 november 2012

Gepubliceerd: 8 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A04067
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=704d1db5-91bc-4df8-8a3f-eff6339c3789&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%207%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32733, 27925, 27925, 28676, 21501, 32733, 25928, 32164, 33468, 27830, 27830, 31125, 32733, 27830, 27830

Inhoud


Rondvraagpunt van het lid De Roon

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 7 november 2012 Gevolgen van het schrappen van de buitenlandtaak van de AIVD voor Defensie - 2012Z18921

Besluit: Reactie minister wordt gevraagd.

Rondvraagpunt van het lid De Roon

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 5 november 2012 Legerelite heult met motortuig - 2012Z18753

Besluit: Reactie minister wordt gevraagd.

Uitnodiging 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) "7 december", voor jaarlijkse herdenking van militairen van de voormalige 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" d.d. 7 december 2012

Zaak: Brief derden - 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) "7 december" te Den Haag - 26 oktober 2012 Uitnodiging 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) "7 december", voor jaarlijkse herdenking van militairen van de voormalige 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" d.d. 7 december 2012 - 2012Z18584

Besluit: Per mail deelname van leden inventariseren.

Uitnodiging Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' voor symposium 'De Toekomst van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' te Den Helder - 30 oktober 2012 Uitnodiging Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' voor symposium 'De Toekomst van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU d.d. 29 november 2012 - 2012Z18354

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De organisatie heeft de leden van de commissie inmiddels persoonlijk uitgenodigd.

Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking Herinneringsmedaille (HVO) 'ATF-20' d.d. 15 november 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Luchtmacht te Leeuwarden - 23 oktober 2012 Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking Herinneringsmedaille (HVO) 'ATF-20' d.d. 15 november 2012 - 2012Z18386

Besluit: Deelname reeds per mail geinventariseerd.
Noot: Het lid De Roon heeft zich (onder het voorbehoud van de agenda van de Kamer) aangemeld voor de medaille-uitreiking.

Aanbieding BOR notitie - Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen (DVOW)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 5 november 2012 Aanbieding BOR notitie - Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen (DVOW) - 2012Z18752

Besluit: Naar aanleiding van de BOR-notitie zal de DMP-procedure in een overleg met de nieuwe minister over de planning van werkzaamheden aan de orde worden gesteld.

EU-stafnotitie: selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 5 november 2012 EU-stafnotitie: selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18748

Besluit: Aandragen van prioriteiten uiterlijk woensdag 14 november 2012 om 16.00 uur via cie.def.inbreng@tweedekamer.nl.
Noot: • U wordt verzocht om de prioriteiten van uw fractie op het beleidsterrein van deze commissie uiterlijk 14 november 2012 uit bijgaande lijst te selecteren (prioritair, subsidiariteitstoets, behandelvoorbehoud) en te zenden aan de bovenvermelde commissiepostbus. • Tijdens de procedurevergadering van 22 november 2012 wordt per meerderheid de uiteindelijke prioriteitenlijst voor uw commissie bepaald.

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming voor deelname hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO aan rondetafelgesprek over rapporten AIV, HCSS en Clingendael

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012 Reactie op verzoek commissie inzake toestemming voor deelname hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO aan rondetafelgesprek over rapporten AIV, HCSS en Clingendael - 2012Z18633

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie voor Defensie over het verlenen van toestemming aan de Commandant der Strijdkrachten en de directeur MIVD om deel te nemen aan een besloten technische briefing over de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan op 31 oktober a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 30 oktober 2012 Reactie op verzoek commissie voor Defensie over het verlenen van toestemming aan de Commandant der Strijdkrachten en de directeur MIVD om deel te nemen aan een besloten technische briefing over de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan op 31 oktober a.s. - 2012Z18368

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De besloten technische briefing over de stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan zal opnieuw worden gepland.

Uitkomsten van de gesprekken met de Molukse gemeenschap over het instellen van een draaginsigne voor militairen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Uitkomsten van de gesprekken met de Molukse gemeenschap over het instellen van een draaginsigne voor militairen - 2012Z18691

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Businessplan Koninklijke Militaire School Weert

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Businessplan Koninklijke Militaire School Weert - 2012Z18720

Besluit: Agenderen voor een het kerstreces te plannen algemeen overleg Vastgoed.
Besluit: De minister wordt verzocht haar eindoordeel over het businessplan en het besluit over het al dan niet verhuizen van de KMS aan de Kamer te doen toekomen.

Behoeftestelling project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Behoeftestelling project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’ - 32733-85

Besluit: Agenderen voor de extra procedurevergadering d.d. 15 november 2012
Besluit: De minister verzoeken om uiterlijk dinsdag 13 november 2012 te 14.00 uur een nadere reactie aan de Kamer te doen toekomen op wat er in het regeerakkoord over het dossier Vervanging F-16 wordt vermeld. De nog te ontvangen reactie van de minister wordt geagendeerd voor de extra procedurevergadering d.d. 15 november 2012.
Noot: De vijf eerder aangehouden brieven over de vervanging F-16 worden geagendeerd.

Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-468

Besluit: Agenderen voor een na de begrotingsbehandeling opnieuw te plannen algemeen overleg over de stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 oktober 2012 Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-467

Besluit: Agenderen voor een na de begrotingsbehandeling opnieuw te plannen algemeen overleg over de stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan.

Verslag van de informele Navo-ministeriële te Brussel van 9 en 10 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012 Verslag van de informele Navo-ministeriële te Brussel van 9 en 10 oktober 2012 - 28676-167

Besluit: Agenderen voor een eerstvolgende algemeen overleg informele Navo-ministeriële.

Verslag EU informele bijeenkomst ministers van Defensie op 26 en 27 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 25 oktober 2012 Verslag EU informele bijeenkomst ministers van Defensie op 26 en 27 september 2012 - 21501-28-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele RBZ-Defensieraad d.d. 15 november 2012.

Aanbieding evaluatie van de inzet van VPD’s voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Aanbieding evaluatie van de inzet van VPD’s voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2012 - 2012Z18724

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te plannen algemeen overleg VPD.

Informatie over de wijze waarop andere landen omgaan met de inzet van private beveiligers bij de bescherming van de koopvaardij tegen piraterij

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Informatie over de wijze waarop andere landen omgaan met de inzet van private beveiligers bij de bescherming van de koopvaardij tegen piraterij - 2012Z18727

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te plannen algemeen overleg VPD.

Informatie over de projecten en de initiatieven op het gebied van defensiesamenwerking waarbij Nederland en het Europese Defensieagentschap (EDA) betrokken zijn

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Informatie over de projecten en de initiatieven op het gebied van defensiesamenwerking waarbij Nederland en het Europese Defensieagentschap (EDA) betrokken zijn - 2012Z18729

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te plannen algemeen overleg Samenwerking Defensie EDA/Benelux

Verbeteringen van het beheer bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 25 oktober 2012 Verbeteringen van het beheer bij Defensie - 32733-83

Besluit: De minister verzoeken om de interne voortgangsrapportage die is bezien door de Auditdienst Defensie aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Technische briefing organiseren met de Algemene Rekenkamer op nader te bepalen datum.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 november 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Personeel.
Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013.

Voortgang maatregelen beleidsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Voortgang maatregelen beleidsbrief - 2012Z18731

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel.

Reactie toezeggingenregistratie commissie Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Reactie toezeggingenregistratie commissie Defensie - 2012Z18732

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Personeel.
Besluit: De minister verzoeken om een brief met een reactie op de toezegging met betrekking tot SPEER, niet zijnde de tussenevaluatie maar het informeren van de Kamer over de impact van de bezuinigingen op SPEER, aan de hand van de bevindingen van het voortbrengingsteam.

Toezeggingen uit het notaoverleg Veteranen omtrent de uitbetaling ereschuld veteranen en de voortgang van ondermeer het Veteranenbesluit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Toezeggingen uit het notaoverleg Veteranen omtrent de uitbetaling ereschuld veteranen en de voortgang van ondermeer het Veteranenbesluit - 2012Z18697

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Personeel.

Aanbieding twaalfde jaarrapportage aan van het helikopterproject NH-90

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Aanbieding twaalfde jaarrapportage aan van het helikopterproject NH-90 - 25928-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 december 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Het BOR verzoeken om een notitie te schrijven en deze uiterlijk één week voor de inbrengdatum feitelijke vragen aan de commissie te doen toekomen.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Materieel.

A-brief inzake bescherming tegen geïmproviseerde explosieven (CIED blok 3 'Structurele inbedding')

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 A-brief inzake bescherming tegen geïmproviseerde explosieven (CIED blok 3 'Structurele inbedding') - 32164-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 november 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Materieel.

Behoeftestellingsfase project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Behoeftestellingsfase project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) - 33468-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 november 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Materieel.

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor situatie m.b.t. geluidsoverlast van de helikopters in omgeving Gilze en Rijen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012 Reactie op verzoek commissie om aandacht voor situatie m.b.t. geluidsoverlast van de helikopters in omgeving Gilze en Rijen - 2012Z18591

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (Kamerstuk 27830, nr. 104) - 27830-107

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 11 september 2012 A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 - 27830-104

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

Voortgang sourcingprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012 Voortgang sourcingprojecten - 31125-14

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Sourcing.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief te sturen en daarin nader in te gaan op het outsourcen van SAR-taken en het overleg met de centrales van overheidspersoneel.

Verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012 Verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG - 32733-84

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

Aanbieding Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 26 oktober 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 - 27830-106

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 18 september 2012 Aanbieding Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 - 27830-105

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 26 oktober 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 - 33400-X-8

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Materieel.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Personeel.
Besluit: De minister verzoeken om de Nota van Wijziging inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013.