Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 1 november 2012

Gepubliceerd: 1 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A04037
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ab3069d8-5e6a-40f2-9a59-50f97c83327b&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%201%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Brief over marinierskazerne Zeeland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 1 november 2012 Brief over marinierskazerne Zeeland - 2012Z18586

Besluit: Er zal ambtelijk worden nagegaan wanneer de tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 9 oktober 2012 gevraagde brief over de marinierskazerne Zeeland naar de Kamer wordt gestuurd, gezien de antwoordtermijn van drie weken verstreken is en er geen gelegenheid is om via de regeling van werkzaamheden bij de minister te rappeleren.

Toegezegde brieven minister van Defensie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 1 november 2012 - Toegezegde brieven minister van Defensie - 2012Z18588

Besluit: De demissionaire minister van Defensie verzoeken om de Kamer te informeren over welke stukken hij voornemens is nog naar de Kamer te sturen.