Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 november 2012

Gepubliceerd: 8 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A03989
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cfd94235-471b-4856-b007-89add72201c3&title=Besluitenlijst%20VWS%207%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32398, 29538, 33435, 32793, 32393, 29477, 32793, 25847, 32154, 19637, 33204, 29477, 33435, 29248, 33243, 33243, 29689, 24170, 33253, 33253, 32793, 24170, 30234, 29477, 21501, 21501

Inhoud


Nota van Wijziging m.b.t. Begroting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 november 2012 Nota van Wijziging m.b.t. Begroting - 2012Z18998

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om uitsluitsel te geven of een nota van wijziging wel of niet kan worden verwacht, en wat het wetgevingstraject is dat op basis van het regeerakkoord wordt voorzien

Patiiëntveiligheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 8 november 2012 Patiiëntveiligheid - 2012Z18999

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van tijdens het mondelinge vragenuur d.d. 25 september jl. toegezegde veiligheidsmanagementsysteem voor de

Verzoek om toezending Deltaplan Dementie voor begrotingsbehandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 8 november 2012 Verzoek om toezending Deltaplan Dementie - 2012Z18997

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending voor de begrotingsbehandeling

Verzoek om rondetafelgesprek over geneesmiddelen(-beleid)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 8 november 2012 Verzoek om rondetafelgesprek over geneesmiddelen - 2012Z18995

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Sint Elisabeth Hospitaal ( SEHOS) op Curacao onder verscherpt toezicht gesteld door de Inpecteur Gezondheidszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 8 november 2012 Sint Elisabeth Hospitaal ( SEHOS) op Curacao onder verscherpt toezicht gesteld door de Inpecteur Gezondheidszorg - 2012Z18994

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om een reactie

Verzoek om algemeen overleg over het beëindigen van de bevallingszorg in Meppel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 6 november 2012 Verzoek om algemeen overleg over het beëindigen van de bevallingszorg in Meppel - 2012Z18825

Besluit: De minister zal worden verzocht een standvanzakenbrief te sturen, waarin de beantwoording zal worden meegenomen van een drietal sets schriftelijke vragen terzake, op basis waarvan een algemeen overleg Zwangerschap en geboorte voor het kerstreces zal worden gehouden. Ter voorbereiding daarvan zal het aanbod van het College Perinatale Zorg (CPZ) om een presentatie te houden worden aanvaard.

Verzoek om algemeen overleg inzake EPD

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 26 oktober 2012 Verzoek om algemeen overleg inzake EPD - 2012Z18200

Besluit: Bewindspersoon verzoeken met spoed een standvanzakenbrief te sturen in zake de

Voorstel voor een parlementaire werkgroep naar de werkwijze van de NMa in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 oktober 2012 Voorstel voor een parlementaire werkgroep naar de werkwijze van de NMa in de zorg - 2012Z17944

Besluit: Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van een aangekondigde brief van de minister

Verzoek om reactie op verschenen NPCF rapport over de meldactie Zuinig met langdurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 oktober 2012 Verzoek om reactie op verschenen NPCF rapport over de meldactie Zuinig met langdurige zorg - 2012Z17297

Besluit: Bewindspersoon verzoeken voor de begrotingsbehandeling een reactie te sturen

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 oktober 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 33400-XVI-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Op 10 oktober 2012 is in de procedurevergadering besloten het verzoek van mevrouw Leijten om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer te laten instellen naar de intensiveringsmiddelen voor de langdurige zorg aan te houden in afwachting van een reactie van de Rekenkamer. Onlangs is ambtelijk overleg geweest met de Rekenkamer waaruit het voorstel is gekomen een besloten briefing te houden over de brief van de Rekenkamer aan de Kamer van 28 oktober jl. (33400 XVI, nr. 10) over de VWS-begroting 2013, waarin tevens zal worden ingegaan op het voorstel van mevrouw Leijten.

Brief van het lid Voordewind inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift reactie op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorhangbrief van 14 juni 2012 inzake de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 oktober 2012 Afschrift reactie op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorhangbrief van 14 juni 2012 inzake de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg en hantering ander transitiemodel - 32398-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32398-18

Reactie op IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2011’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2012 Reactie op IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2011’ - 33400-XVI-13

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Eenzaamheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 oktober 2012 Eenzaamheid - 29538-139

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (Kamerstuk 33400 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33400-XVI-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Aanbieding werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2012 Aanbieding werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013 - 33400-XVI-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij kennismakingsgesprek met de RVZ

Informeren gesprek slachtoffers n.a.v. het rapport van de Commissie Samson

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 oktober 2012 Uitkomsten van een gesprek met vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties n.a.v. het rapport van de Commissie Samson - 33435-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van het rapport-Samson
Noot: Zie ook agendapunt

Gezondheidsraadadvies Vitamine D

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2012 Gezondheidsraadadvies Vitamine D - 32793-64

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2012 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg - 32393-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 november 2012
Noot: Betreft voorhangprocedure
Gerelateerde kamerstukken: 32393-25

Regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2012 Regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen - 29477-204

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 november 2012
Noot: Betreft voorhangprocedure

Overzicht van de voortgang van het onderzoek naar aanschaf van vaccins in 2009 tegen Nieuwe Influenza (H1N1).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2012 Overzicht van de voortgang van het onderzoek naar aanschaf van vaccins in 2009 tegen Nieuwe Influenza (H1N1) - 32793-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Integrale visie doelgroepvervoer en toegang Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 23 oktober 2012 Integrale visie doelgroepvervoer en toegang Valysvervoer - 25847-111

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer na het kerstreces

Reactie op verzoek commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2012 Reactie op verzoek commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners - 33400-XVI-7

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, waar besluit zal worden genomen onder welk dossier deze materie wordt ondergebracht.

Afschrift van een brief aan Zorgverzekeraars Nederland m.b.t de Wet AWBZ-zorg buitenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 23 oktober 2012 Afschrift van een brief aan Zorgverzekeraars Nederland m.b.t de Wet AWBZ-zorg buitenland - 32154-21

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ
Gerelateerde kamerstukken: 32154-21

Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2012 Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen - 19637-1585

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen
Noot: Betreft toezegging, gedaan in een plenair debat van de VKC V&J op 10 oktober 2012

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2012 Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist - 33438

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van standvanzakenbrief wetgeving

Aanbieding afschrift van de brief van 25 sept. jl. aan alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten (in afschrift aan de gemeenteraden) over inkomensgrenzen in de Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 12 oktober 2012 Aanbieding afschrift van de brief van 25 sept. jl. aan alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten (in afschrift aan de gemeenteraden) over inkomensgrenzen in de Wmo - 33204-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om ter voorbereiding van de volgende procedurevergadering een standvanzakenbrief te sturen waarin beleidsvoorstellen (incl. het wetgevingsproces en een stappenplan) op het gebied van de Wmo
Gerelateerde kamerstukken: 33204-20

Afhandeling diverse toezeggingen geneesmiddelen en medische technologie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2012 Afhandeling diverse toezeggingen geneesmiddelen en medische technologie - 29477-203

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 oktober 2012 Aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport - 33435-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 november 2012
Besluit: In de volgende procedurevergadering zal worden besloten of er een rondetafelgesprek (openbaar of besloten) met slachtofferorganisaties zal plaatsvinden, en of een briefing door mevrouw Samson opportuun wordt geacht
Noot: Zie ook agendapunt

Aanbieding van het rapport van de commissie inkomens medisch specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 oktober 2012 Aanbieding van het rapport van de commissie inkomens medisch specialisten - 29248-240

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending standpunt voor de begrotingsbehandeling

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Nota van wijziging - 33243-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33243-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33243-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33243-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg - 33243

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om zeer spoedige reactie inzake de gevolgen van het niet behandelen van het wetsvoorstel voor 1 januari 2013

Kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking - 29689-418

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 november 2012

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 oktober 2012 Jongeren met een lichte verstandelijke beperking - 24170-139

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd welke stukken aanhangig zijn over genoemde doelgroep

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Nota van wijziging - 33253-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33253-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33253-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33253-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 mei 2012 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg - 33253

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Besluit: Bewindspersonen verzoeken een standvanzakenbrief te sturen over het wetgevend programma (aanhangige en toekomstige wetgeving)

Rapport ‘Preventieve gezondheidszorg voor ouderen, een inventarisatie van de implementatie van artikel 5a door gemeenten’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 oktober 2012 Rapport ‘Preventieve gezondheidszorg voor ouderen, een inventarisatie van de implementatie van artikel 5a door gemeenten’ - 32793-62

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid
Besluit: Agenderen voor te houden algemeen overleg Preventiebeleid na het kerstreces

Reactie op verzoek Agema inzake het stopzetten van de intensiveringsmiddelen in de langdurige gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg per 1 januari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 oktober 2012 Reactie op verzoek Agema inzake het stopzetten van de intensiveringsmiddelen in de langdurige gehandicapten- en geestelijke gezond-heidszorg per 1 januari 2013 - 24170-138

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg op 10 oktober 2012

Jeugd Olympische Spelen 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2012 Ondersteuning Jeugd Olympische Spelen 2018 - 30234-75

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Sport van de VWS-begroting 2013

Overheveling epoëtines uit het GVS naar het ziekenkader

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2012 Overheveling epoëtines uit het GVS naar het ziekenkader - 29477-202

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid bij voorkeur voor het kerstreces

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 31 oktober 2012 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18486

Besluit: Het aangekondigde voorstel voor een richtlijn over tabak wordt door de commissie aangemerkt als prioritair en voorzien van een behandelvoorbehoud

Aanbieding verslag Informele EU Sportraad Nicosia (Cyprus), 20-21 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Aanbieding verslag Informele EU Sportraad Nicosia (Cyprus), 20-21 september 2012 - 21501-27-17

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Matchfixing

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda inzake de informele EU Sportraad van 20-21 september 2012 te Nicosia

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2012 Antwoorden op vragen inzake de geannoteerde agenda inzake de informele EU Sportraad van 20-21 september 2012 te Nicosia - 21501-27-18

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Matchfixing