Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 mei 2013

Gepubliceerd: 31 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03966
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4a0eb58a-0e0f-488a-9e28-198074d203c2&title=Besluitenlijst%20procedurevegadering%20Defensie%20d.d.%2030%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 30139, 31516, 31516, 26396, 32733, 32733, 32733, 29362, 29521

Inhoud


Reactie minister van Defensie op SAR rapport over 2012.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 27 mei 2013 Reactie minister van Defensie op SAR rapport over 2012. - 2013Z10335

Besluit: De minister verzoeken om voor 20 juni 2013 een reactie te geven op het SAR rapport.

Uitnodiging, namens president van Pratt & Whitney/Military Engines, voor bezoek aan hun chalet tijdens de Paris Airshow op Le Bourget

Zaak: Brief derden - P. Berlijn te - 22 mei 2013 Uitnodiging, namens president van Pratt & Whitney/Military Engines, voor bezoek aan hun chalet tijdens de Paris Airshow op Le Bourget - 2013Z10054

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: In de vorige procedurevergadering (16 mei 2013) is de algemene uitnodiging voor de show al overgelaten aan de individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking Zr. Ms. De Ruyter d.d. 8 juni 2013

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 2 mei 2013 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking Zr. Ms. De Ruyter d.d. 8 juni 2013 - 2013Z09447

Besluit: Deelname reeds geinventariseerd. De leden Vuijk, Van Oosten, Berckmoes-Duindam en Eijsink hebben zich aangemeld. Het lid van Oosten krijgt als niet lid van de vaste commissie voor Defensie toestemming om deel te nemen.

Aanbieding Informatiepositie Tweede Kamer Vervanging F-16 (reconstructie)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 mei 2013 Aanbieding Informatiepositie Tweede Kamer Vervanging F-16 (reconstructie) - 26488-323

Besluit: Agenderen voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer, voor het zomerreces.
Besluit: Aangehouden tot de procedurevergadering na de technische briefing van de Algemene Rekenkamer en dan de vervolgprocedure bepalen.
Besluit: Het BOR verzoeken een notitie te schrijven. Na de briefing van de Algemene Rekenkamer zal worden bezien wanneer de commissie de notitie wenst te ontvangen.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012 - 33605-X-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor technische briefing door de Algemene Rekenkamer d.d. 22 mei 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Stand van zaken over het reservistenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 mei 2013 Stand van zaken over het reservistenbeleid - 2013Z10691

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Uitstelbrief rapportage Defensie aan de Navo over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 mei 2013 Uitstelbrief rapportage Defensie aan de Navo over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 - 2013Z09840

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de het antwoord aan de FOVAM over de verduidelijking van de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Afschrift van de het antwoord aan de FOVAM over de verduidelijking van de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven - 2013Z09393

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen d.d. 24 juni 2013.

Reactie op twee artikelen, getiteld ‘Defensie biedt ex-spion vijf ton om te zwijgen’ en ‘De Windhond slaat terug’ over een persoon, in het artikel aangeduid met I.A.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 januari 2013 Reactie op twee artikelen, getiteld ‘Defensie biedt ex-spion vijf ton om te zwijgen’ en ‘De Windhond slaat terug’ over een persoon, in het artikel aangeduid met I.A. - 33400-X-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2013 Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 33400-XII-58

Besluit: De commissie Infrastructuur & Milieu verzoeken de behandeling over te nemen.

Geannoteerde agenda van de Navo-ministeriële te Brussel van 4 en 5 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 mei 2013 Geannoteerde agenda van de Navo-ministeriële te Brussel van 4 en 5 juni 2013 - 2013Z10256

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Defensie NAVO ministeriële d.d. 30 mei 2013.

Veteranennota 2012-2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 mei 2013 Veteranennota 2012-2013 - 30139-113

Besluit: Agenderen voor notaoverleg veteranen op 24 juni 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 juni te 12.00 uur en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk 17 juni 2013 aan de Kamer te zenden.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om uiterlijk 17 juni 2013 schriftelijk te reageren op enkele aanvullende vragen van de commissie.

Aanbieding beleidsdoorlichting strategisch luchttransport

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting strategisch luchttransport - 31516-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Aanbieding beleidsdoorlichting strategisch luchttransport - 31516-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013.

Veertiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de Veertiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’ - 2013Z10228

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 3 april 2013 Veertiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’ - 26396-96

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013.

DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake de DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN - 2013Z09744

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 april 2013 DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN - 32733-123

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013

Eerste halfjaarrapportage over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Eerste halfjaarrapportage over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) - 32733-129

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vastgoed. De commissie heeft de voorkeur om voor het zomerreces over Vastgoed te spreken maar alleen als alle stukken (Herbeleggingsplan fase 3 en Marinierskazerne Zeeland) tijdig bij de Kamer worden aangeleverd. Indien dit niet mogelijk blijkt zal het algemeen overleg na het zomerreces worden gehouden.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waarin op basis van het tot het antwoord van de minister op bovenstaande brief wordt bezien op welke termijn het algemeen overleg Vastgoed wordt gehouden.
Besluit: Het BOR verzoeken een notitie te schrijven over beide vastgoedbrieven (zie ook vorig agendapunt) en deze uiterlijk een week voor het algemeen overleg Vastgoed te verspreiden.

Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 mei 2013 Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b - 32733-128

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vastgoed. De commissie heeft de voorkeur om voor het zomerreces over Vastgoed te spreken maar alleen als alle stukken (Herbeleggingsplan fase 3 en Marinierskazerne Zeeland) tijdig bij de Kamer worden aangeleverd. Indien dit niet mogelijk blijkt zal het algemeen
Besluit: De minister van Defensie verzoeken of het mogelijk is om fase 3 van het Herbeleggingsplan Vastgoed en de brief over de Marinierskazerne Zeeland halverwege juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen teneinde deze te kunnen agenderen op een Algemeen Overleg Vastgoed voor het zomerreces. Indien het niet mogelijk blijkt beide brieven half juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen wordt de minister verzocht toe te lichten of er problemen ontstaan als de commissie pas na het zomerreces een AO Vastgoed houdt. In ieder geval wordt de minister verzocht tot het algemeen overleg geen onomkeerbare besluiten te nemen.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waarin op basis van het tot het antwoord van de minister op bovenstaande brief wordt bezien op welke termijn het algemeen overleg Vastgoed wordt gehouden.
Besluit: Het BOR verzoeken een notitie te schrijven over beide vastgoedbrieven (zie ook volgend agendapunt) en deze uiterlijk een week voor het algemeen overleg Vastgoed te verspreiden.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Defensie - 29362-214

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Tussentijdse evaluatie van overige operaties over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Tussentijdse evaluatie van overige operaties over het jaar 2012 - 29521-208

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie overige operaties d.d 3 juli 2013 met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012 - 33605-X-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.
Besluit: Het BOR verzoeken om de afgesproken notitie uiterlijk een week voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013 te verspreiden.

Slotwet Ministerie van Defensie 2012

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Defensie 2012 - 33605-X

Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 - 33400-X-79

Besluit: Agenderen voor gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2012 d.d. 5 juni 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 7 juni 2013 te 12.00 uur en de minister te verzoeken de antwoorden vóór 18 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen ter agendering voor het algemeen overleg Jaarverslagen 2012 IGK en IMG d.d. 25 juni 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jaarverslagen 2012 IGK en IMG d.d. 25 juni 2013.

Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2012 - 2013Z09413

Besluit: Agenderen voor gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2012 d.d. 5 juni 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 7 juni 2013 te 12.00 uur en de minister te verzoeken de antwoorden vóór 18 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen ter agendering voor het algemeen overleg Jaarverslagen 2012 IGK en IMG d.d. 25 juni 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jaarverslagen 2012 IGK en IMG d.d. 25 juni 2013.