Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03964
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8bda36da-8f17-403d-9ac7-c0f53bcea694&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2024%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 30806, 32733

Inhoud


Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor de Nationale Militaire Herdenking d.d. 4 mei 2013

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht te Utrecht - 23 april 2013 Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor de Nationale Militaire Herdenking d.d. 4 mei 2013 - 2013Z08471

Besluit: Deelname via e-mail inventariseren: deadline stellen op vrijdag 26 april 12.00 uur. Het lid Günal-Gezer heeft zich ter vergadering al aangemeld.
Noot: In Wageningen zullen in ieder geval Vuijk (4 mei) en Günal-Gezer (5 mei) aanwezig zijn namens de commissie.

Uitnodiging OGS voor bijwonen van dodenherdenking d.d. 4 mei 2013

Zaak: Brief derden - Oorlogsgravenstichting (OGS) te Den Haag - 8 april 2013 Uitnodiging OGS voor bijwonen van dodenherdenking d.d. 4 mei 2013 - 2013Z07813

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties. Deelname wel graag doorgeven aan de commissiestaf.

Uitnodiging Ministerie van Defensie voor de ceremoniële functieoverdracht van de Krijgsmachtadjudant d.d. 23 mei 2013

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 5 april 2013 Uitnodiging Ministerie van Defensie voor de ceremoniële functieoverdracht van

Besluit: De leden Günal-Gezer, Eijsink en Berckmoes-Duindam nemen namens de commissie deel aan de functieoverdracht d.d. 23 mei 2013.

EU-stafnotitie - Conceptprogramma en stand van zaken werkbezoek aan Brussel 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 22 april 2013 EU-stafnotitie - Conceptprogramma en stand van zaken werkbezoek aan Brussel 2013 - 2013Z08191

Besluit: Conceptprogramma is vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen t.a.v. logistiek (latere trein) en gespreksonderwerpen (aanbestedingsregelgeving op defensie- en veiligheidsbeleid) .
Besluit: Kamerleden en fractiemedewerkers kunnen zich nog tot 14 mei 2013 aanmelden voor het werkbezoek.

Verzoek NATO Parliamentary Assembly, namens Commissie voor de civiele dimensie van veiligheid (CDS), om enquête over de uitvoering van VN-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid in te vullen

Zaak: Brief derden - NATO Parliamentary Assembly te Brussels - 18 april 2013 Verzoek NATO Parliamentary Assembly, namens Commissie voor de civiele dimensie van veiligheid (CDS), om enquête over de uitvoering van VN-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid in te vullen - 2013Z08167

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de laatste rapportage aan de NAVO over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 aan de Kamer te sturen.
Noot: De NAVO Parlementaire Assemblee houdt een enquête onder parlementen in de NAVO-lidstaten over de uitvoering van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325. Het ministerie van Defensie stuurt jaarlijks een rapportage aan de NAVO over de implementatie van het Nederlandse Nationaal Actieplan VNVR 1325, die veel nuttige informatie kan bevatten voor het invullen van de vragenlijst van de NAVO Assemblee. Om die informatie te kunnen gebruiken, wordt de minister van Defensie verzocht haar laatste rapportage aan de NAVO aan de Kamer te sturen.

Aanbieding BOR notitie: Veertiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 19 april 2013 Aanbieding BOR notitie: Veertiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR - 2013Z08037

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen Veertiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen d.d. 25 april 2013.

Aanbieding BOR notitie: Beleidsdoorlichting Strategische Luchttransportcapaciteit

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.J. (Hans) Arts - 12 april 2013

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting strategisch luchttransport d.d. 18 april 2013 (31516 nr. 2).

Parlementaire behandeling van de op 15 mei 2013 te ontvangen verantwoordingsstukken over het jaar 2012 en behandeling van de suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2013

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragen inzake het jaarverslag Defensie 2012, het rapport van de Algemene Rekenkamer (aan zowel de Algemene Rekenkamer als de minister van Defensie) en de slotwet vaststellen op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur, en zowel de minister van Defensie als de Algemene Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Een technische briefing plannen waarin de Algemene Rekenkamer een toelichting geeft op het rapport bij het jaarverslag. Deze briefing plannen voorafgaand aan de inbrengdatum voor de feitelijke vragen.
Besluit: Een wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK van drie uur plannen.
Besluit: Het BOR verzoeken t.b.v. het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK een notitie te schrijven over het Jaarverslag Defensie 2012 en deze uiterlijk een week voor het wetgevingsoverleg te verspreiden.
Besluit: Het BOR zal na ontvangst van de Rapportage voortgang maatregelen beleidsbrief 2011 een aparte notitie schrijven met bijzondere aandacht voor het herbeleggingsplan vastgoed defensie.
Besluit: Net als voorgaande jaren geen rapporteur benoemen ten behoeve van het wetgevingsoverleg.
Besluit: De recent ontvangen beleidsdoorlichtingen van Defensie niet betrekken bij het WGO, aangezien deze al een afzonderlijk behandeltraject hebben.
Besluit: Na het wetgevingsoverleg dient de commissie te bepalen of decharge kan worden verleend met betrekking tot het jaarverslag.
Besluit: Inbreng feitelijke vragen inzake de suppletoire begroting Defensie, samenhangend met de Voorjaarsnota 2013, vaststellen op woensdag 13 juni 2013 te 14.00 uur en de minister van Defensie verzoeken de antwoorden uiterlijk 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De minister van Defensie wordt verzocht om schriftelijk de relatie toe te lichten tussen de in de begroting van 2013 genoemde beleidsdoorlichting over de bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië en het tijdens het Algemeen Overleg d.d. 10 april 2013 over VPD's toegezegde onderzoek naar het inzetsconcept van VPD's, dat zal worden meegenomen in het kabinetstandpunt over VPD's.
Noot: • Beleidsdoorlichting strategisch luchttransport: feitelijke vragenronde loopt, daarna waarschijnlijk bij een nog te plannen AO materieel • Beleidsdoorlichting Actieplan werving en behoud: reeds behandeld in AO personeel • Beleidsdoorlichting inzet KMar bij bestrijding mensenhandel en -smokkel: voortouw vc V&J

Overzicht van periodieke rapportages en verslagen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 april 2013 Overzicht van periodieke rapportages en verslagen Defensie - 2013Z08218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het overzicht kan benut worden bij de komende activiteiten

Lijst van vragen en antwoorden over de nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase (Algemeen Overleg vervanging F-16)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 april 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase (Algemeen Overleg vervanging F-16) - 2013Z08007

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.
Besluit: In de Regeling van Werkzaamheden zal vandaag (25 april 2013) een vooraankondiging voor een VAO inclusief stemmingen, nog vandaag te houden, worden gedaan.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de RBZ Defensieraad op 22 en 23 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 april 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de RBZ Defensieraad op 22 en 23 april 2013 - 2013Z07980

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel van de toelichting over de buitenlandse inzet van UAV’s en toetsing van de proportionaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 april 2013 Uitstel van de toelichting over de buitenlandse inzet van UAV’s en toetsing van de proportionaliteit - 30806-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de gevraagde brief over de buitenlandse inzet van UAV's en toetsing van proportionaliteit voor het einde van het mei-reces aan de Kamer te doen toekomen.

Consequenties van de vertraging van de reorganisaties voor de defensiebegroting

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 april 2013 Consequenties van de vertraging van de reorganisaties voor de defensiebegroting - 32733-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Certificeren en openstellen opleidingen bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 april 2013 Certificeren en openstellen opleidingen bij Defensie - 33400-X-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel van 2,5 uur d.d. 13 juni 2013.
Noot: • Het rapport van de commissie De Veer wordt ook geagendeerd voor dit AO; • De inbrengdatum voor de inbreng feitelijke vragen over commissie De Veer wordt vervroegd naar 30 mei 2013.

Reactie op berichtgevingen in de media over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 april 2013 Reactie op berichtgevingen in de media over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade - 33400-X-75

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Reactie n.a.v. het bericht in Elsevier over maatregelen als er een vermoeden is van het lekken van belangrijke informatie door iemand vanuit het ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 april 2013 Reactie n.a.v. het bericht in Elsevier over maatregelen als er een vermoeden is van het lekken van belangrijke informatie door iemand vanuit het ministerie - 2013Z07303

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.