Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03963
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39b0c9a7-47c1-4327-b73a-68c8ddd824c2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2011%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 26488, 21501, 29521, 26488, 30139, 26396

Inhoud


Brief Lockheed Martin Aeronautics Company m.b.t. aanbod voor briefing over recente ontwikkelingen van de F-35 programma, aangeboden door Vimac Consultancy

Zaak: Brief derden - Vimac Consultancy te Den Haag - 4 april 2013

Besluit: Het lid Vuijk zal via een bijzondere procedure een gesprek plannen voor 17 april 2013.
Besluit: Naar aanleiding van de brief van Lockheed Martin zal het lid Vuijk via een bijzondere procedure een gesprek plannen met Lt. Generaal Bogdan op 18 april 2013.

Aanbieding BOR notitie: Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 9 april 2013 Aanbieding BOR notitie: Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud - 2013Z07183

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud (31516, nr. 4), dat geagendeerd staat voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Informatie Commissie BDO van de Eerste Kamer over stand van zaken en projectplan voor dag voor gewondgeraakte militairen

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal - Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) te Den Haag - 4 april 2013 Informatie Commissie BDO van de Eerste Kamer over stand van zaken en projectplan voor dag voor gewondgeraakte militairen - 2013Z07010

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om samen met de commissie BDO van de Eerste Kamer de “Dag voor de gewondgeraakte militair” op 8 juni 2013 te organiseren. Het voorstel wordt ter goedkeuring aan het Presidium gezonden. De leden kunnen vandaag (11 april 2013) tot 17.00 uur per e-mail suggesties kenbaar maken voor de organisatie. Het lid Berckmoes-Duindam zal in samenwerking met BDO en de commissiestaven de verdere organisatie invulling geven.

Errata in het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter van 25 oktober 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Errata in het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter van 25 oktober 2012 - 26488-318

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.

Webdossier Vervanging F-16

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Webdossier Vervanging F-16 - 26488-317

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.

Aanbieding BOR notitie: Tiende Voortgangsrapportage SPEER

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 27 maart 2013 Aanbieding BOR notitie: Tiende Voortgangsrapportage SPEER - 2013Z06152

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg SPEER d.d. 2 april 2013.

Informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese dossiers en onderhandelingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 maart 2013 Afspraken informatievoorziening Europese dossiers - 2013Z05597

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende overleggen over Europese RBZ Defensieraad.

Personeelsrapportage Defensie met de stand van 1 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 april 2013 Personeelsrapportage Defensie met de stand van 1 januari 2013 - 2013Z07072

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Noot: • Het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013 wordt met een half uur verlengd.

Reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 25 maart 2013 in de zaak van de heer M.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 april 2013 Reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 25 maart 2013 in de zaak van de heer M. - 2013Z07081

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 april 2013 DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN - 2013Z07082

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 april 2013 te 12.00 uur.

Aanbieding rapport van de commissie De Veer Georganiseerd Overleg

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 april 2013 Aanbieding rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg - 2013Z07005

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen gesprek met Commissie De Veer.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt na het gesprek met de commissie De Veer gepland.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Rapport van de Commissie De Veer over het Georganiseerd Overleg, na ommekomst van de antwoorden op de feitelijke vragen.

Reactie op verzoek commissie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 april 2013 Reactie op verzoek commissie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie - 33400-X-71

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Verslag van het werkbezoek door de minister van Defensie aan het Caribisch gebied 3 tot en met 7 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 april 2013 Verslag van het werkbezoek door de minister van Defensie aan het Caribisch gebied 3 tot en met 7 maart 2013 - 2013Z06903

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kustwacht Caribisch Gebied d.d. 14 mei 2013.

Verzoek van de minister van Defensie om een schriftelijke afhandeling van het AO RBZ-Defensieraad op 18 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 april 2013 Geannoteerde agenda EU Raad Buitenlandse Zaken ministers van Defensie op 22 en 23 april 2013 - 2013Z07327

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 15 april, 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 april 2013 Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa over de huidige stand van zaken m.b.t. de bijdragen van de verschillende EU-lidstaten aan de EU trainingsmissie in Mali - 2013Z07344

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 15 april, 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 maart 2013 Verslag van de Europese informele bijeenkomst van de ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2013 - 21501-28-94

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 15 april, 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 maart 2013 Nederlandse eenheden voor EU battlegroup en NRF - 29521-206

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 15 april, 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 april 2013 Verzoek van de minister van Defensie om een schriftelijke afhandeling van het AO RBZ-Defensieraad op 18 april 2013 - 2013Z06904

Besluit: Instemmen met het verzoek van de minister om een schriftelijk overleg (SO) te plannen in plaats van het algemeen overleg op 18 april 2013.
Noot: • Inbreng SO op maandag 15 april 2013 te 12.00 uur. • De minister van Defensie wordt verzocht om uiterlijk woensdag 17 april 2013 te reageren op de inbreng van de Kamer, zodat een eventueel VSO nog mogelijk is.

Nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase (AO vervanging F-16)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 april 2013 Nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase - 26488-319

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde d.d. 8 april 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.
Besluit: Het werkbezoek aan de Verenigde Staten zal in juli 2013 geen doorgang vinden, maar plaatsvinden in het herfstreces. Nadere invulling van het werkbezoek volgt t.z.t.

Stand van zaken met betrekking tot het draaginsigne voor militairen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij ‘De Punt’ in 1977

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 april 2013 Stand van zaken met betrekking tot het draaginsigne voor militairen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij ‘De Punt’ in 1977 - 30139-111

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en nader voorstel in Veteranennota 2013 afwachten.

Stand van zaken van de toezeggingen m.b.t. de meetresultaten van de consumer quality-index (CQ-index)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 april 2013 Stand van zaken van de toezeggingen m.b.t. de meetresultaten van de consumer quality-index (CQ-index) - 2013Z06759

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en resultaten eind 2013 afwachten.

Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie - 33400-X-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 februari 2013 Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie - 33400-X-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013

Veertiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 3 april 2013 Veertiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’ - 26396-96

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 april 2013 te 12.00 uur.
Noot: • Het BOR zal ten behoeve van de inbreng feitelijke vragen een notitie opstellen en deze uiterlijk vrijdag 19 april 2013 verspreiden.

Appreciatie van het rapport ‘State or Private Protection against Maritime Piracy?’ van Instituut Clingendael

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 maart 2013 Appreciatie van het rapport ‘State or Private Protection against Maritime Piracy?’ van Instituut Clingendael - 2013Z06431

Besluit: Betrokken bij het gesprek met Clingendael d.d. 4 april 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg VPD d.d. 10 april 2013.