Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03962
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=93fbc61a-85c6-4bc8-a795-aa59e368ff16&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2028%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 30806, 32733, 32706, 28676, 26488, 31516, 31516, 31516

Inhoud


Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 25 maart 2013 in de zaak van de heer M.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 28 maart 2013 Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 25 maart 2013 in de zaak van de heer M. - 2013Z06276

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013 schriftelijk te reageren op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 25 maart 2013 in de zaak van de heer M en in te gaan op de uitwerking van de uitspraak voor andere zaken.

Berichtgeving over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 20 maart 2013 Berichtgeving over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade - 2013Z05540

Besluit: De minister verzoeken om voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013 te reageren op de berichtgeving over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade.

Nieuw datumvoorstel commissie BDO van de Eerste Kamer om medewerking bij organiseren van dag voor gewondgeraakte militairen d.d. 8 juni 2013

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal - Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) te Den Haag - 15 januari 2013 Verzoek Commissie BDO van de Eerste Kamer om medewerking bij organiseren van dag voor gewondgeraakte militairen - 2013Z01357

Besluit: Het lid Berckmoes-Duindam zal namens de commissie inventariseren of, en op welke wijze, de commissie betrokken kan worden bij de organisatie van de dag voor gewondgeraakte militairen.

Verzoek Ministerie van Defensie, namens MDV, om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 23 mei 2013

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 12 maart 2013 Verzoek Ministerie van Defensie, namens MDV, om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 23 mei 2013 - 2013Z05272

Besluit: Gesprek plannen op 23 mei van 14.30 tot 15.30 uur. Deelname per mail inventariseren.

Jaarlijks overleg CTIVD

Zaak: Brief derden - Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te Den Haag - 4 maart 2013 Verzoek CTIVD om afspraak voor jaarlijks overleg met vaste commissie voor Defensie - 2013Z04768

Besluit: Na het ontvangst van het jaarverslag (24 april a.s.) een gesprek plannen met het CTIVD.

Aanbieding BOR notitie: Vervanging F-16

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 25 maart 2013 Aanbieding BOR notitie: Vervanging F-16 - 2013Z05922

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.
Besluit: Ter voorbereiding van het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013 zal een feitelijke vragenronde plaatsvinden. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 april 2013 te 12.00 uur.

BOR notitie t.b.v. gesprekken met Clingendael en HCSS Vervanging F-16 d.d. 27 maart 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 21 maart 2013 Aanbieding BOR notitie: t.b.v. gesprekken met Clingendael en HCSS Vervanging F-16 d.d. 27 maart 2013 - 2013Z05682

Besluit: Desgewenst betrokken bij de gesprekken met Clingendael en HCSS over de Vervanging F-16 d.d. 27 maart 2013.

Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport over het F-35 programma

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 maart 2013 Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport over het F-35 programma - 26488-316

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013.

Reactie op verzoek commissie over de praktische inzet van Nederlandse

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 maart 2013 Reactie op verzoek commissie over de praktische inzet van Nederlandse Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) - 30806-11

Besluit: Aanhouden tot de in de brief aangekondigde DMP-B brief betreffende het project MALE UAV is ontvangen (eind april 2013).
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om in een nadere brief inzichtelijk te maken waar en wanneer Nederland drones inzet (of heeft ingezet) in het buitenland. Ook wordt de minister verzocht om toe te lichten hoe en door wie wordt getoetst of de inzet van drones proportioneel is.

Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie

Zaak: Stafnotitie - griffier, G.F.C van Leiden - 25 maart 2013 Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie - 2013Z05912

Besluit: De staf van de commissie zal zich met het lid Eijsink verstaan voordat de brief aan de minister wordt gezonden en indien nodig eventuele tekstwijzigingen de volgende procedurevergadering voorleggen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 februari 2013 Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie - 32733-117

Besluit: De staf van de commissie zal zich met het lid Eijsink verstaan voordat de brief aan de minister wordt gezonden en indien nodig eventuele tekstwijzigingen de volgende procedurevergadering voorleggen.

Uitstel toezending reactie op het rapport ’State or Private Protection against Maritime Piracy?’ van Instituut Clingendael

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 maart 2013 Uitstel toezending reactie op het rapport ’State or Private Protection against Maritime Piracy?’ van Instituut Clingendael - 32706-41

Besluit: De minister is per brief verzocht om de reactie uiterlijk op vrijdag 29 maart 2013 aan de Kamer te doen toekomen

Uitstelbrief over de praktische inzet van Nederlandse UAV's

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Uitstelbrief over de praktische inzet van Nederlandse UAV's - 33400-X-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Zie agendapunt 13.

Verslag van de bijeenkomst van de Navo-defensieministers te Brussel op 21 en 22 februari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Verslag van de bijeenkomst van de Navo-defensieministers te Brussel op 21 en 22 februari 2013. - 28676-175

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Navo ministeriële.

Reactie op het bericht in Elsevier over het document "In het belang van Nederland – De Krijgsmacht voor vrijheid, veiligheid en welvaart"

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Reactie op het bericht in Elsevier over het document "In het belang van

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Langer doorvliegen F-16 d.d. 20 maart 2013
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de vraag van de commissie in de brief van 14 maart (kenmerk: 2013Z05115/2013D10650) of er vanuit het ministerie gelekt is en zo ja, welke maatregelen de minister gaat nemen om dit in de toekomst te voorkomen te beantwoorden.

Reactie op uitspraken van generaal Bogdan over fabrikanten F-35

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Reactie op uitspraken van generaal Bogdan over fabrikanten F-35 - 26488-315

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 25 april 2013
Besluit: De commissie besluit om het algemeen overleg Vervanging F-16 te verplaatsten naar 25 april 2013 i.v.m. plannen van bijzondere procedures.

Informatie over de relatie tussen de AOW en de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO), het Veteranenbesluit en het onderzoek naar de geestelijk verzorgers

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de relatie AOW en FLO-leeftijd, het veteranenbesluit en het onderzoek naar geestelijk verzorgers - 33400-X-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om een stand van zaken brief over het overleg met de bonden aan de Kamer te doen toekomen. De minister wordt verzocht om in deze brief ook toe te lichten wat de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisaties tot nu toe zijn en op welke wijze deze tegenvallers worden opgevangen in de begroting.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 februari 2013 Informatie over de relatie tussen de AOW en de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO), het Veteranenbesluit en het onderzoek naar de geestelijk verzorgers - 33400-X-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht - 33400-X-67

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Besluit: De minister verzoeken om ten behoeve van het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april verslag te doen van de nadere gesprekken in april.

Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 maart 2013 Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud - 31516-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken ten behoeve van het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013 een notitie op te stellen en deze uiterlijk vrijdag 12 april 2013 te verspreiden.

Aanbieding beleidsdoorlichting strategisch luchttransport

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Aanbieding beleidsdoorlichting strategisch luchttransport - 31516-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 18 april 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken ten behoeve van de inbreng feitelijke vragen een notitie op te stellen en deze uiterlijk vrijdag 12 april 2013 te verspreiden.

Beleidsdoorlichting naar de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Beleidsdoorlichting naar de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel - 31516-3

Besluit: De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.