Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 februari 2013

Gepubliceerd: 1 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03959
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=22efd33b-4266-40ab-b684-ccf144574f98&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2028%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 32733, 27830, 31125, 32538, 32733, 28676, 28676, 26488, 26488, 26488

Inhoud


Stand van zaken Turkse diensplichtigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 28 februari 2013 stand van zaken Turkse diensplichtigen - 2013Z03947

Besluit: De minister verzoeken om een brief over de stand van zaken t.a.v. de regeling van de Turkse dienstplicht en over het resultaat van het gesprek met de bonden aan de Kamer te doen toekomen voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Rondvraagpunt van het lid De Roon: inzet van VPD’s en private beveiligingsteams

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 25 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid De Roon: inzet van VPD’s en private beveiligingsteams - 2013Z03586

Besluit: De ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie verzoeken om een kabinetsappreciatie van het rapport voor het algemeen overleg VPD d.d. 10 april 2013 aan de Kamer te doen toekomen en in deze brief ook in te gaan op de mogelijkheden die het kabinet ziet voor aanvullende private security companies en de maatregelen die het kabinet van zins is te nemen om een geïsoleerde Nederlandse positie te voorkomen.

Rondvraagpunt van het lid Van Bommel: uitzending P&W d.d. 13 februari 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 14 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid Van Bommel: uitzending P&W d.d. 13 februari 2013 - 2013Z03091

Besluit: Het lid van Bommel trekt zijn verzoek in omdat hij dit wenst om te zetten in schriftelijke vragen.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter (Kamerstuk 26488 /31300, nr 305)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter - 26488-312

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.

Stand van zaken toezeggingen vaste commissie voor Defensie 8 februari 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 8 februari 2013 Stand van zaken toezeggingen vaste commissie voor Defensie 8 februari 2013 - 2013Z02565

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 februari 2013 Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie - 32733-117

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Behoeftestelling voor de vervanging van ondersteunende kleinkaliberwapens

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 februari 2013 Behoeftestelling voor de vervanging van ondersteunende kleinkaliberwapens - 27830-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.

Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 februari 2013 Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie - 33400-X-62

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 7 maart te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.

Actualisatie sourcing bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 februari 2013 Actualisatie sourcing bij Defensie - 31125-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013.
Noot: • De staf zal nagaan in hoeverre er een afspraak met het ministerie bestaat om de Kamer 2 x per jaar over dit onderwerp te informeren.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kaderwet Veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 februari 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kaderwet Veteranen - 32538-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake Toestemming deelname mevr. de Kwaasteniet aan technische briefing Samenwerking Defensie EDA/Benelux

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 februari 2013 Reactie op verzoek commissie inzake Toestemming deelname mevr. de Kwaasteniet aan technische briefing Samenwerking Defensie EDA/Benelux - 2013Z03264

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beheer bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 februari 2013 Beheer bij Defensie - 32733-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg beheer Defensie d.d. 21 maart 2013 van 16.00 tot 18.00 uur.
Besluit: De minister verzoeken om de consequenties voor de begroting 2013 van Defensie toe te lichten.

Nadere informatie pakketvergelijking

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 februari 2013 Nadere informatie pakketvergelijking - 33400-X-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Noot: • De staf zal het verzoek van de commissie om direct geïnformeerd te willen worden bij nieuwe ontwikkelingen op dit dossier overbrengen.

Geannoteerde agenda van de informele Navo-ministeriële te Brussel van 21 en 22 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 februari 2013 Verslag schriftelijk overleg inzake Geannoteerde agenda van de informele Navo-ministeriële te Brussel van 21 en 22 februari 2013 - 28676-174

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 februari 2013 Geannoteerde agenda van de informele Navo-ministeriële te Brussel van 21 en 22 februari 2013 - 28676-173

Besluit: Reeds schriftelijk overleg gevoerd.

Afschrift van het antwoord op de brief van M. van der W. te H. inzake een verzoek tot eerherstel van drie mariniers

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 februari 2013 Afschrift van het antwoord op de brief van M. van der W. te H. inzake een verzoek tot eerherstel van drie mariniers - 2013Z03179

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op de brief van de heer Diekmann inzake een petitie betreffende luitenant-kolonel b.d. Jol

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 februari 2013 Afschrift van het antwoord op de brief van de heer Diekmann inzake een petitie betreffende luitenant-kolonel b.d. Jol - 2013Z02963

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

F-35: Rapport van SEO inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse scenario's

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2013 Lijst van vragen antwoorden inzake het SEO-rapport over de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse F-35 scenario's - 26488-310

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.
Noot: • De staf zal nagaan in hoeverre het mogelijk is de vertrouwelijke bijlage bij de brief openbaar te maken.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 F-35: Rapport van SEO inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse scenario's - 26488-306

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.

Lijst van vragen en antwoorden aan de minister over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de uitstapkosten Joint Strike Fighter (Kamerstuk 26488, nr. 305)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de uitstapkosten Joint Strike Fighter - 26488-311

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.
Besluit: De minister verzoeken de antwoorden op onbeantwoorde vragen aan de Kamer te doen toekomen. Indien het niet mogelijk is de vragen direct te beantwoorden ontvangt de commissie graag duidelijkheid over wanneer de vragen wel beantwoord zullen worden.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om een reactie op uitspraken van generaal Christopher Bogdan over de fabrikanten van de JSF.