Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 mei 2013

Gepubliceerd: 24 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03815
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ccc2897c-91dd-4ff1-8994-bfe33a584e4e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2023%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 31490, 31490, 33258, 33258, 29924, 32476, 22112, 33627, 26643, 28684, 33573, 33573, 28844, 33586, 32280, 33268, 22112, 33047, 30977, 28479

Inhoud


Verzoek om lijst aangemelde plenaire debatten, wetsvoorstellen en 30-leden debatten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 24 mei 2013 Verzoek om lijst aangemelde plenaire debatten, wetsvoorstellen en 30-leden debatten. - 2013Z10231

Besluit: Deze lijst zal standaard worden toegevoegd aan de agenda van de procedurevergadering.

Voorstel ChristenUnie rondetafel 150 jaar afschaffing slavernij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.M. Segers (ChristenUnie) - 7 mei 2013 Voorstel ChristenUnie rondetafel 150 jaar afschaffing slavernij - 2013Z09047

Besluit: De commissie besluit het initiatief te laten bij de ChristenUnie.

Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 8 mei 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013 - 2013Z09401

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Behandeling verantwoordingsstukken over het jaar 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Wetgevingsoverleg plannen over de Slotwet, het Jaarverslag en het Rapport bij het Jaarverslag over Hoofdstuk VII Ministerie BZK voor het jaar 2012. De beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving / bouw, dienstverlenende / innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit genoemde stukken worden door de commissie W&R behandeld. Voorafgaande aan het wetgevingsoverleg wordt, indien tenminste 5 leden zich hebben aangemeld, voor de commissies BiZa en W&R gezamenlijk, door de Algemene Rekenkamer een technische briefing verzorgd over het Rapport bij het Jaarverslag.
Noot: De beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving/bouw, dienstverlenende / innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit het Slotwet, Jaarverslag en Rapport bij het Jaarverslag 2012 van ministerie van BZK (hoofdstuk VII) worden door de commissie W&R behandeld. (zie ook de agendapunten 10, 11, en 40)

Afschrift van de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over decentralisaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Afschrift van de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over decentralisaties - 33400-VII-68

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Algemeen overleg over de decentralisatiebrief TK 33400 nrs. 59 en 63, op 22 mei.

Mededeling de Nationale ombudsman m.b.t. kandidatuur Europese ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 8 mei 2013 Mededeling de Nationale ombudsman m.b.t. kandidatuur Europese ombudsman - 2013Z09561

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor is.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer -

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor is.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor is.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 8 mei 2013 Nota van wijziging - 33258-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 8 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33258-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 14 mei 2012 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) - 33258

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betr. de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de periode 2012-2013.

Zaak: Brief regering - Voorzitter CTIVD, A.H. van Delden - 26 april 2013 Aanbieding jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de periode 2012-2013 - 29924-97

Besluit: Reeds geagendeerd voor gesprek met de CTIVD d.d. 29 mei 2013.

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 mei 2013 Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 32476-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 september 2010 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling - 32476

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 juni 2013 te 14:00 uur.

Fiche inzake Aanbeveling en mededeling om de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 democratischer en efficiënter te laten verlopen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Fiche inzake Aanbeveling en mededeling om de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 democratischer en efficiënter te laten verlopen - 22112-1603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie (met Bijlagen)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 april 2013 Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie (met Bijlagen) - 33627-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Analyse voortgang actieplan Single Information Single Audit (sisa) van de minister van BZK

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 april 2013 Analyse voortgang actieplan Single Information Single Audit (sisa) van de minister van BZK - 2013Z07923

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Begrotingen Binnenlandse Zaken en Gemeentefonds 2014

Zelfstandige strafbaarstelling identiteitsfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Zelfstandige strafbaarstelling identiteitsfraude - 26643-273

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over BES-fonds 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over BES-fonds 2012 - 33605-H-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Provinciefonds 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Provinciefonds 2012 - 33605-C-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2012 - 33605-B-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Noot: De beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving/bouw, dienstverlenende / innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit het Slotwet, Jaarverslag en Rapport bij het Jaarverslag 2012 van ministerie van BZK (hoofdstuk VII) worden door de commissie W&R behandeld. (zie ook de agendapunten 10, 11 en 55)

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2012 - 33605-III-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 - 33605-IIB-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Staten-Generaal 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Staten-Generaal 2012 - 33605-IIA-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van de Koning 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van de Koning 2012 - 33605-I-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Overzicht bijzondere uitkeringen op grond van de Wet FinBES

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 mei 2013 Overzicht bijzondere uitkeringen op grond van de Wet FinBES - 33400-H-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij Slotwet BES-fonds 2012 TK 3360. 5 H .

Voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak (VPT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) - 28684-381

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Taken en verantwoordelijkheden burgemeesters d.d. 6 juni 2013.

Verslagen financieel toezicht 2013 mbt provincies en gemeenschappelijke regelingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 mei 2013 Verslagen financieel toezicht 2013 - 33400-B-17

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Begroting Provinciefonds 2014

Aanbieding jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 mei 2013 Aanbieding jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012 - 33400-VII-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 mei 2013 Nota van wijziging - 33573-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33573-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) - 33573

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 mei 2013 Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2012 - 28844-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Verslag betreft het verslagjaar 2012 dat slechts drie maanden omvatte omdat het aanving op 1 oktober 2012. De commissie wordt in overweging gegeven het volgende verslag dat een geheel jaar omvat, af te wachten en dan te besluiten over verdere behandeling.

Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33586-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2013 Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) - 33586

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 mei 2013 Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek - 32280-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Procedure Noordvleugelprovincie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 april 2013

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het dossier Bestuurlijke inrichting (TK 33047)

Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 april 2013 Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal - 33268-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang besprekingen voorstel statuut en financiering van Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 april 2013 Voortgang besprekingen voorstel statuut en financiering van Europese politieke partijen - 22112-1608

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woensdag 5 juni van 18.00 tot 19.00 uur.

Uitvoering motie Schouw inzake decentralisaties sociaal domein (Kamerstuk 33400-B/33400-C, nr. 13).

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 april 2013 Uitvoering motie Schouw inzake decentralisaties sociaal domein (Kamerstuk 33400-B/33400-C, nr. 13). - 33400-B-16

Besluit: Er zal voor de volgende procedurevergadering een notitie worden opgesteld over de voor- en nadelen om het voorgenomen decentralisatiebeleid (TK 33400 nr. 59 e.v.) aan te merken als groot project.

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen en het instellen van bestuurscommissies

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen en het instellen van bestuurscommissies - 33047-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het dossier Bestuurlijke inrichting (TK 33047)

AIVD-jaarverslag 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 april 2013 Aanbieding AIVD-jaarverslag 2012 - 30977-52

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 5 juni 2013.

Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2013 Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012 - 28479-65

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Raming Tweede Kamer 2014 (TK 33609).

Uitstel beantwoording van de motie Voortman c.s. (33400-VII nr. 54) omtrent de inclusieve samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2013 Uitstel beantwoording van de motie Voortman c.s. (Kamerstuk 33 400-VII nr. 54) omtrent de inclusieve samenleving - 33400-VII-64

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Mededeling over toezending van een nota van wijziging over aanpassing van het toepassingsbereik van de mogelijkheid die de Paspoortwet biedt om paspoorten te weigeren of vervallen te verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 april 2013 Mededeling over toezending van een nota van wijziging over aanpassing van het toepassingsbereik van de mogelijkheid die de Paspoortwet biedt om paspoorten te weigeren of vervallen te verklaren - 33440-(R1990)-6

Besluit: Betrekken bij de verder behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33440-(R1990)-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) - 33440-(R1990)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Jaarverslag BES-fonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag BES-fonds 2012 - 33605-H-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet BES-fonds 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet BES-fonds 2012 - 33605-H

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Jaarverslag Provinciefonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag Provinciefonds 2012 - 33605-C-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet Provinciefonds 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet Provinciefonds 2012 - 33605-C

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Jaarverslag Gemeentefonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag Gemeentefonds 2012 - 33605-B-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet Gemeentefonds 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-VII-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Noot: De beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving/bouw, dienstverlenende / innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit het Slotwet, Jaarverslag en Rapport bij het Jaarverslag 2012 van ministerie van BZK (hoofdstuk VII) worden door de commissie W&R behandeld. (zie ook de agendapunten 10, 40 en 55)

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-VII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Noot: De beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving/bouw, dienstverlenende / innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit het Slotwet, Jaarverslag en Rapport bij het Jaarverslag 2012 van ministerie van BZK (hoofdstuk VII) worden door de commissie W&R behandeld. (zie ook de agendapunten 11, 40 en 55)

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 - 33605-IIB-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 - 33605-IIB

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Jaarverslag Staten-Generaal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag Staten-Generaal 2012 - 33605-IIA-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet Staten-Generaal 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet Staten-Generaal 2012 - 33605-IIA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Noot: Vragen betreffende de eigen begroting van de Kamers worden vrijwel uitsluitend aan het Presidium gesteld bij de behandeling van de Raming. Het uitbrengen van een Verslag bij Hfst IIA is dan ook pro forma en de leden wordt in overweging gegeven blanco Verslag uit te brengen.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 - 33605-III-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 - 33605-III

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Jaarverslag van de Koning 2012

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2013 Jaarverslag van de Koning 2012 - 33605-I-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Slotwet van de Koning 2012

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2013 Slotwet van de Koning 2012 - 33605-I

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 te 14.00 uur.