Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 april 2013

Gepubliceerd: 5 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03812
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=946bc82d-fa72-43a1-9acd-cd3511272f46&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%204%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26643, 26643, 28684, 33239, 22112, 33047, 28481, 33551, 33219, 26643, 28750

Inhoud


Verzoek om gesprek met de Raad van State n.a.v. Jaarverslag 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 4 april 2013 Verzoek om gesprek met de Raad van State n.a.v. Jaarverslag 2012 - 2013Z06789

Besluit: De Raad van State zal worden uitgenodigd voor een gesprek over het Jaarverslag 2012.

Wijzing van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 april 2013 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen - 33597

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.

Reactie op de brieven van een burger m.b.t. de hondenbelasting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 april 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 april 2013 Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur - 26643-270

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over identiteitsinfrastructuur dat voor 10 april a.s. is gepland.

Brief t.b.v. het AO “Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid” dd. 3 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 april 2013 Brief t.b.v. het AO “Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid” dd. 3 april 2013 - 26643-271

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid d.d. 3 april 2013. Volgcommissie(s) WR

Reactie op de motie van het lid Schouw (28684, nr, 370) over onderzoek naar de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 april 2013 Reactie op de motie van het lid Schouw (28684, nr, 370) over onderzoek naar de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters - 28684-373

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters dat voor 15 mei a.s. is gepland

Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

Zaak: Voordrachten en benoemingen - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 maart 2013 Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) - 33596

Besluit: De commissie gaat akkoord met de samenstelling van een "sub-commissie" om de invulling van de vacatures te begeleiden. Samenstelling van de commissie: Berndsen-Jansen (vz), Dijkhoff, Recourt, Van Raak, Van Toorenburg, en Schouw.

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 28 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33239-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33239-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 19 april 2012 Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - 33239

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 21 maart 2013 Voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut) - 33587

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indienster daarop zal zijn ontvangen.

Aanpak van ICT door het Rijk 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Aanpak van ICT door het Rijk 2012 - 33584

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid d.d. 3 april 2013. Volgcommissie(s) RU

Fiche: Europees Parlement-voorstel voor besluit over samenstelling Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 maart 2013 Fiche: Europees Parlement-voorstel voor besluit over samenstelling Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 - 22112-1593

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Volgcommissie(s) EU

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 19 maart 2013 Aanbieding jaarlijks verslag 2012 'Mijn onbegrijpelijke overheid' van de Nationale ombudsman - 2013Z05803

Besluit: Agenderen voor een gesprek op korte termijn met de Nationale ombudsman.

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 20 maart 2013 Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 - 33539

Besluit: Agenderen voor een gesprek op korte termijn met de Nationale ombudsman.

Aanbieding nota “Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.”

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 maart 2013 Aanbieding nota “Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.” - 33047-8

Besluit: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken, om voor het Hoofdlijnendebat, de antwoorden op de vragen betreffende de decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd aan
Noot: De minister heeft laten weten een inspanningsverplichting te willen aangaan om de antwoorden in de week van 8 april aan de Kamer te kunnen doen toekomen.

Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2013 Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland - 33400-IV-24

Besluit: Voor kennisgeving aannemen voor het onderdeel betreffende de BES-eilanden. Voor het overige overlaten aan de commissie Koninkrijksrelaties.

Tenuitvoerlegging arrest Hoge Raad in SGP-zaak

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 maart 2013 Tenuitvoerlegging arrest Hoge Raad in SGP-zaak - 28481-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Essaybundel: Europa, burgerschap en democratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 maart 2013 Essaybundel: Europa, burgerschap en democratie - 33551-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Volgcommissie(s) EU

Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2013 Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) - 33586

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 april 2013 te 14:00 uur.

Vierde nota van wijziging Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2013 Vierde nota van wijziging - 33219-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 33219-12

Stand van zaken inzake ICT beveiligingsassessments en Taskforce Bestuur en informatieveiligheid Dienstverlening

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 maart 2013 Stand van zaken inzake ICT beveiligingsassessments en Taskforce Bestuur en informatieveiligheid Dienstverlening - 26643-269

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Beveiligingsaspecten en ICT d.d. 27 maart 2013

Mededeling m.b.t. de reactie op het Rob advies ‘Belichaming van de kundige overheid’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 maart 2013 Mededeling m.b.t. de reactie op het Rob advies ‘Belichaming van de kundige overheid’ - 33400-VII-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten van het gesprek met oud-politicus, de heer R. van Duijn over optreden AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 maart 2013 Uitkomsten van het gesprek met oud-politicus, de heer R. van Duijn over optreden AIVD - 2013Z05467

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Afschrift van de brief aan gemeenten over de vorming van samenwerkingsverbanden door gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 maart 2013 Afschrift van de brief aan gemeenten over de vorming van samenwerkingsverbanden door gemeenten - 28750-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd dat zal worden gehouden nadat de feitelijke vragen terzake zijn beantwoord, d.d. 22 mei 2013.

Aanbieding afschrift van de antwoorden op vragen van de leden Engels (D66) en Th.C. de Graaf (D66) inzake de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 maart 2013 Aanbieding afschrift van de antwoorden op vragen van de leden Engels (D66) en Th.C. de Graaf (D66) inzake de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning - 2013Z05361

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.