Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 maart 2013

Gepubliceerd: 22 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ff41aa79-2b4f-4609-a60f-e195a84fb0ff&title=Besluitenlijst%20Binnenlandse%20Zaken%20procedurevergadering%2021%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33496, 33482, 33335, 28750, 33345, 32221, 32220, 29934, 33219, 23645, 33047, 33047, 33545

Inhoud


Verzoek aan de minister de commissie te informeren over de stand van zaken bij het bevorderen van het gebruik van het Nedersaksisch

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 21 maart 2013 Verzoek aan de minister de commissie te informeren over de stand van zaken bij het bevorderen van het gebruik van het Nedersaksisch. - 2013Z05723

Besluit: Aan het verzoek zal worden tegemoetgekomen.

ICT-aangelegenheden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 21 maart 2013 ICT-aangelegenheden. - 2013Z05724

Besluit: De brief over het totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid (31490, nr. 96) zal desgewenst ook betrokken kunnen worden bij de behandeling van de nog te ontvangen Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk en hervormingsagenda Rijksdienst in mei/juni.

Verzoek om rondetafelgesprek over het ruimen van graven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 21 maart 2013 Verzoek om rondetafelgesprek over het ruimen van graven - 2013Z05719

Besluit: Organiseren rondetafelgesprek over het ruimen van graven. De leden zullen via een inventarisatie kunnen aangeven wie zij voor het RTG willen uitnodigen.

Aanbod Rfv voor briefing over financiële kader van de grote decentralisaties

Zaak: Brief derden - Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) te Den Haag - 20 maart 2013 Aanbod Rfv voor briefing over financiële kader van de grote decentralisaties - 2013Z05592

Besluit: Agenderen voor briefing met de Raad van de financiële verhoudingen, daarna desgewenst een gesprek. (zie ook agendapunt 15).

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 20 maart 2013 Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 - 33539

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Nationale ombudsman ter voorbereiding plenaire bespreking.

Uitnodiging Provincie Fryslân voor werkbezoek aan de Waddeneilanden d.d. 30 en 31 mei 2013

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 14 maart 2013 Uitnodiging Provincie Fryslân voor werkbezoek aan de Waddeneilanden d.d. 30 en 31 mei 2013 - 2013Z05316

Besluit: Uitnodiging aannemen. Er zal geïnventariseerd worden wie er aan het werkbezoek wil deelnemen en wanneer het werkbezoek zal plaatsvinden, op 30 en 31 mei, of op 31 mei en 1 juni.

Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33496-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 december 2012 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân - 33496

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33482-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 november 2012 Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude - 33482

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Brief van Verzoekschriften en Burgerinitiatieven inzake het aspesct van de relatie burger-overheid een algemene beschouwing verdient

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 14 maart 2013 Brief van Verzoekschriften en Burgerinitiatieven inzake het aspesct van de relatie burger-overheid een algemene beschouwing verdient - 2013Z05119

Besluit: Conform het verzoek van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de minister van BZK verzoeken een beschouwing over gemeld probleem aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek Council of Europe om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 16 mei 2013

Zaak: Brief derden - Council of Europe te Cedex - 4 maart 2013 Verzoek Council of Europe om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 16 mei 2013 - 2013Z04984

Besluit: Agenderen voor briefing. De leden kunnen zich via een inventarisatie aanmelden.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport 'Aanpak van ICT door het Rijk 2012; lessons learned' d.d. 28 maart 2013

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 5 maart 2013 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport 'Aanpak van ICT door het Rijk 2012; lessons learned' d.d. 28 maart 2013 - 2013Z04937

Besluit: Agenderen voor briefing. De leden kunnen zich via een inventarisatie aanmelden.

Gesprek met de Raad van de financiële verhoudingen over problemen bij de gemeentelijke decentralisatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 7 maart 2013 Gesprek met de Raad van de financiële verhoudingen over problemen bij de gemeentelijke decentralisatie - 2013Z04574

Besluit: Desgewenst een gesprek voeren na de technische briefing door de Raad voor de financiële verhoudingen. (zie ook agendapunt 24).

Bevordering van de Doe Democratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 maart 2013 Bevordering van de Doe Democratie - 33400-VII-61

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg op korte termijn.

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33335-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) - 33335

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nadere toelichting met betrekking tot gemeentelijke herindeling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2013 Nadere toelichting met betrekking tot gemeentelijke herindeling - 28750-51

Besluit: T.z.t. agenderen voor algemeen overleg over het nog te ontvangen Beleidskader gemeentelijke herindeling.

Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) - 33573

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 april 2013 te 14:00 uur.

Intrekking voorstel van wet houdende vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (33345)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33345-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32221)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32221-11

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32220)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32220-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor van de Wet dwangsom (Kamerstuk 29934, nr. 29)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor van de Wet dwangsom - 29934-30

Besluit: T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg samen met het actieplan inzake openbaarheid, dat wordt opgesteld n.a.v. het Rob-advies "Gij zult openbaarmaken" (TK 33400 nr. 60), en dat voor het zomerreces zal verschijnen.

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 maart 2013 Derde nota van wijziging - 33219-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 maart 2012 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) - 33219

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. Plenaire behandeling niet langer koppelen aan TK 33555 Aanpassingswet BRP, waartoe eerder is besloten.
Noot: Behandeling vóór het meireces van het wetsvoorstel Brp (TK 33219) is noodzakelijk om zicht te houden op inwerkingtreding per 1 november a.s.. Deze termijn is niet haalbaar indien de koppeling met TK 33555 wordt gehandhaafd. Inhoudelijk volgt de Aanpassingswet de hoofdwet.

Uitstel op verzoek lid Toorenburg om een reactie van het kabinet op de brief van burgemeester Van der Laan over de verhouding tussen de provincie en de vervoersregio

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 maart 2013 Uitstel op verzoek lid Toorenburg om een reactie van het kabinet op de brief van burgemeester Van der Laan over de verhouding tussen de provincie en de vervoersregio - 23645-525

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2013 Reactie op het verzoek om een notitie op te stellen over het beleid met betrekking tot de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-7

Besluit: De minister van BZK rappeleren inzake de beleidsnotitie en hem vragen wanneer de Kamer deze tegemoet zal kunnen zien. De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Raak over de voorgenomen benoeming van een waarnemend Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht worden voor de volgende procedurevergadering geagendeerd.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 februari 2013 Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-6

Besluit: De minister van BZK rappeleren inzake de beleidsnotitie en hem vragen wanneer de Kamer deze tegemoet zal kunnen zien.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 maart 2013 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa) - 33565

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 april 2013 te 14:00 uur.

Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 februari 2013 Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) - 33545-1

Besluit: De benoemingscommissie zal worden voorgezeten door de commissievoorzitter mw. Berndsen. De volgende leden hebben zich aangemeld om zitting te nemen in de benoemingscommissie: Van Raak (SP), Dijkhoff (VVD), Van Toorenburg (CDA), Recourt (PvdA) en Schouw (D66). De commissievoorzitter zal in overleg met de leden die zich hebben aangemeld de samenstelling van de benoemingscommissie vaststellen.