Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03808
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac30154d-b739-48a3-a375-bf393baef5ab&title=Brievenlijst%20met%20besluiten%20procedurevergadering%20BiZa%20d.d.%2014%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33489, 33047, 33084


Verzoek Ambassade van Zweden, namens Zweedse commissie voor de Grondwet, om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de constitutionele rol van het Parlement d.d. 27 of 28 februari 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Zweden (NL) te Den Haag - 13 februari 2013 Verzoek Ambassade van Zweden, namens Zweedse commissie voor de Grondwet, om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de constitutionele rol van het Parlement d.d. 27 of 28 februari 2013 - 2013Z03103

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie zal deelnemen aan de werklunch op 27 of 28 februari 2013 met leden van de Commissie voor Constititionele Zaken van het Zweedse parlement.

Verzoek ProDemos tot deelname aan werkbezoek Vereniging van Griffiers bij ProDemos d.d. 20 maart 2013

Zaak: Brief derden - ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat te Den Haag - 11 februari 2013 Verzoek ProDemos tot deelname aan werkbezoek Vereniging van Griffiers bij ProDemos d.d. 20 maart 2013 - 2013Z03094

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie aan het werkbezoek/panelgesprek zal deelnemen.

Inventarisatie derivatenposities decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 februari 2013 Inventarisatie derivatenposities decentrale overheden - 33489-6

Besluit: Betrekken bij voorgenomen plenair debat over "Derivatenposities van (semi-

Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 februari 2013 Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 - 33400-B-8

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het financieel akkoord van het rijk met de medeoverheden

Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 februari 2013 Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-6

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering teneinde deze brief te betrekken bij een nog te ontvangen beleidsnotitie terzake. Minister verzoeken zo spoedig mogelijk een beleidsnotitie aan de Kamer te zenden.

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 1 februari 2013 Tweede nota van wijziging - 33084-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 14 november 2011 Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur - 33084

Besluit: Is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 19 april 2012 Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - 33239

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 7 maart 2013 te 12.00 uur.

Aanbieding onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2013 Aanbieding onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten' - 33400-VII-56

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters.

Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2013 Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag - 33400-VII-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.