Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2013

Gepubliceerd: 18 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03805
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba170c9f-4e3b-4123-a490-5de766e198e0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2017%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30111, 29362, 33084, 33084, 33500, 28750

Inhoud


Wopt rapportage over het jaar 2011

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 17 januari 2013 Verzoek lid Toorenburg om brief van minister over het salaris van een aantal ministers boven de ministersnorm - 2013Z00737

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht de commissie ruim voor het algemeen overleg op donderdag 14 februari 2013 over het overzicht van WOPT-beloningen, in een brief te informeren over het salaris van een aantal ministers dat boven de norm ligt.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2013 Rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2011 - 30111-57

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van twee uren, te houden voor het krokusreces. De minister van BZK, als de coördinerend bewindspersoon, zal worden meegedeeld dat de commissie er vanuit gaat dat hij in het AO vragen betreffende de beloningen op alle beleidsterreinen, zoals die zijn vermeld in zijn overzicht, zal kunnen beantwoorden.

Voortgang project Van Regels Naar Ruimte 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 januari 2013 Voortgang project Van Regels Naar Ruimte 2012 - 29362-210

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en volgende voortgangsrapportage afwachten.

Voortgangsraportage Single information Single audit (SiSa)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 december 2012 Voortgangsraportage Single information Single audit (SiSa) - 33400-B-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Jaarverslagen 2012 in mei 2013.

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 20 december 2012 Nota van wijziging - 33084-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 20 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33084-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 14 november 2011 Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur - 33084

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Reactie op verzoek van de heer Van Ojik over het informatiedossier over dhr. Verdaas dat de provincie Gelderland heeft gestuurd naar de formateur

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 19 december 2012 Reactie op verzoek van de heer Van Ojik over het informatiedossier over dhr. Verdaas dat de provincie Gelderland heeft gestuurd naar de formateur - 33500-2

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 - 33400-VII-11

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over Begroting BZK voor 2013

Advies Raad van State en nader rapport over de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Advies Raad van State en nader rapport over de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 - 33400-VII-12

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over Begroting BZK voor 2013

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist met betrekking tot de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2012 Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist met betrekking tot de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard - 28750-50

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (33400 VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2012 Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (33400 VII) - 2012Z22517

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over Begroting BZK voor 2013

Afschrift van de brieven aan minister van BZK m.b.t. bestuurlijke integriteit van gemeente Hof van Twente en onterechte gronddealtransactie met CDA-raadslid d.d. 24 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2012 Afschrift van de brieven aan minister van BZK m.b.t. bestuurlijke integriteit van gemeente Hof van Twente en onterechte gronddealtransactie met CDA-raadslid d.d. 24 oktober 2012 - 2012Z22508

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier integriteit in het openbaar bestuur.

Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Rucphen inzake voorzieningen politieke ambtsdragers met beperkingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Rucphen inzake voorzieningen politieke ambtsdragers met beperkingen - 2012Z22451

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van S.A.M. Dijksma tot Staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 december 2012 Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van S.A.M. Dijksma tot Staatssecretaris van Economische Zaken - 33400-XIII-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanstelling politiek assistenten

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 21 december 2012 Aanstelling politiek assistenten - 33400-III-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.