Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 oktober 2012

Gepubliceerd: 23 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03800
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dcf48653-d6bc-4d48-b521-dcbc987d5956&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2023%20oktober%202012%20om%2017.00%20uur.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 oktober 2012 Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 2012Z17588

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 26 oktober 2012 te 14.00 uur en de bewindspersonen verzoeken de antwoorden voor dinsdag 30 oktober 2012 14.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan d.d. donderdag 1 november 2012 van 18.00 tot 21.00 uur met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris Buitenlandse Zaken.
Besluit: Besloten technische briefing organiseren op woensdag 31 oktober 2012 van 14.00 tot 15.00 uur.
Noot: • Spreektijden zijn door de fungerend voorzitter vastgesteld op 7 minuten per fractie.