Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 oktober 2012

Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A03768
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8b885697-ea7e-42b2-b46b-6a1424193e42&title=Besluitenlijst%20vc%20SZW%2024%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33285, 32043, 21501, 32043, 29544, 29817, 25883, 31322, 25883, 26448, 32043, 31311, 33350, 33207, 33327

Inhoud


Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing n.a.v. factsheets uit de bundel 'Vooropname 2012' d.d. 8 november 2012

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 16 oktober 2012 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing n.a.v. factsheets uit de bundel 'Vooropname 2012' d.d. 8 november 2012 - 2012Z17598

Besluit: De commissie wenst in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om op donderdag 8 november a.s. een besloten briefing te verzorgen in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2013

Bewindspersonen SZW en ELI verzoeken om reactie op brief René Froger inzake hulp om armoede, voedseltekort en wachtlijsten bij voedselbanken in Nederland op te lossen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 17 oktober 2012 Bewindspersonen SZW en ELI verzoeken om reactie op brief René Froger inzake hulp om armoede, voedseltekort en wachtlijsten bij voedselbanken in Nederland op te lossen - 2012Z17567

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Bewindspersonen SZW en ELI verzoeken te antwoorden vóór het algemeen

Verzoek Brancheorganisatie Kinderopvang tot aanbieding petitie m.b.t. kinderopvang d.d. 24 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Brancheorganisatie Kinderopvang te Utrecht - 15 oktober 2012 Verzoek Brancheorganisatie Kinderopvang tot aanbieding petitie m.b.t. kinderopvang d.d. 24 oktober 2012 - 2012Z17474

Besluit: Is reeds via een schriftelijke procedure besloten: de petitieaanbieding zal plaatsvinden op woensdag 24 oktober om 13.30 uur in de Statenpassage

Pilot Parlement en Wetenschap - oktober 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 19 oktober 2012 Invulling Pilot Parlement en Wetenschap - 2012Z17671

Besluit: De commisie gaat akkoord met de aangedragen thema's 'vergroten arbeidsproductiviteit' en 'ouderen aan het werk'. In de volgende procedurevergadering wordt een nader uitgewerkt voorstel geagendeerd waarbij de door de leden gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 11 oktober 2012 Nieuwsbrief Pilot Parlement en Wetenschap - oktober 2012 - 2012Z17446

Besluit: Ter informatie.

Verzoek om ontwikkelingen bij het SW-bedrijf Baanstede te betrekken bij AO Wsw/wajong. Verzoek om gepland AO te vervroegen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 12 oktober 2012 Verzoek om ontwikkelingen bij het SW-bedrijf Baanstede te betrekken bij AO Wsw/wajong. Verzoek om gepland AO te vervroegen. - 2012Z17396

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Het algemeen overleg inzake Wsw/wajong (en armoede- en schuldenbeleid) staat gepland op donderdag 8 november 2012.

Controversiële onderwerpen

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: De lijst met controversiële onderwerpen blijft ongewijzigd

Nadere informatie omtrent de voornemens en activiteiten in Europa in het komende jaar als vervolg op het Witboek Pensioenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 oktober 2012 Nadere informatie omtrent de voornemens en activiteiten in Europa in het komende jaar als vervolg op het Witboek Pensioenen - 32043-137

Besluit: Doorgeleiden naar de begeleidingscommisie pensioenrapporteur
Noot: • bijeenkomst van de begeleidingscommissie vindt plaats op 25 oktober 2012

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 4 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 19 oktober 2012 Aanbieding verslag Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 4 oktober 2012 - 21501-31-294

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 28 november 2012

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg op een artikel uit het Financieele Dagblad van die datum over de hoogte van de uitvoeringskosten bij pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 oktober 2012 Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg op een artikel uit het Financieele Dagblad van die datum over de hoogte van de uitvoeringskosten bij pensioenfondsen - 32043-138

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 21 november 2012

Reactie op het witboek van FNV Bondgenoten "Schimmenspel, hoe Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om de rechten van huishoudelijk werksters" en op het onderzoek "Positie huishoudelijke hulp en alfahulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 19 oktober 2012 Reactie op het witboek van FNV Bondgenoten "Schimmenspel, hoe Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om de rechten van huishoudelijk werksters" en op het onderzoek "Positie huishoudelijke hulp en alfahulp - 29544-412

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ontwikkelingen op arbeidsmarkt op 31 oktober 2012

Toezegging update cijfers allochtonen in de Wajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 oktober 2012 Toezegging update cijfers allochtonen in de Wajong - 29817-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over armoede/schuldenbeleid en Wsw/Wajong op 8 november 2012
Noot: Zie ook agendapunt 20: verzoek van het lid Karabulut om dit algemeen overleg te vervroegen

Aanpassing ministeriele regeling kraanmachinisten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 oktober 2012 Aanpassing ministeriele regeling kraanmachinisten - 25883-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Smits n.a.v. de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 oktober 2012 Reactie op verzoek Smits n.a.v. de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam - 31322-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Kinderopvang op 24 oktober 2012

Aanbieding onderzoeksrapportages SZW tweede tertaal 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 oktober 2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW tweede tertaal 2012 - 33400-XV-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de wijziging van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen (33 367)
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over armoede/schuldenbeleid en Wsw/Wajong op 8 november 2012
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsmobiliteit op 7 november 2012
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op 31 oktober 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Armoede/schuldenbeleid en Wsw/Wajong op 8 november 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 1 november 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 1 november 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 1 november 2012.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 1 november 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Kinderopvang op 24 oktober 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Kinderopvang op 24 oktober 2012
Noot: Eindrapport Naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (2012D37082)
Noot: Programmarapportage Participatie Tussen Wajong en werk (2012D37083)
Noot: Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUW partijen (2012D37084)
Noot: Rapport Samen de focus op werk (2012D37085)
Noot: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2012D37086)
Noot: Monitor Arbeidsmarkt September 2012 (2012D37087)
Noot: Jaarrapport Wsw-statistiek 2011(2012D37088)
Noot: Themarapportage ioniserende straling 2011 (2012D37089)
Noot: Arbeidsomstandigheden in de bouw Sectorrapportage 2011 (2012D37091)
Noot: Sectorrapportage Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststofen en Rubber 2012 (2012D37092)
Noot: Verzuimbedrijven (2012D37093) • Staatssecretaris van SZW verzoeken zijn antwoord op twee brieven van FNV bondgenoten over misstanden bij verzuimbegeleiding van 20 april en 24 juli 2012 toe te zenden vóór het algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 1 november 2012 (zie 2012Z17695)
Noot: Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 7e (2012D37094)
Noot: Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland (2012D37095)

Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 10 oktober 2012 Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid - 25883-212

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmobiliteit (arbeidsmarktbeleid) op 7 november 2012

Stand van zaken van de bereikbaarheid van de site werk.nl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 oktober 2012 Stand van zaken van de bereikbaarheid van de site werk.nl - 26448-478

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over UWV-onderwerpen op 14 november 2012

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 oktober 2012 Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen - 32043-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een procedurele brief: het antwoord zal binnen drie weken aan de Kamer worden gezonden

Reactie op het rapport van de aannemersfederatie Nederland (AFNL) betreffende een zwartboek over werkloosheid en valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 8 oktober 2012 Reactie op het rapport van de aannemersfederatie Nederland (AFNL) betreffende een zwartboek over werkloosheid en valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen - 31311-92

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie

Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33350-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2012 Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd) - 33350

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 19 oktober 2012 Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving - 33207-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Handhaving op 28 november 2012

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 18 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33327-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorlichting van de afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het overgangsrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 oktober 2012 Aanbiedingsbrief bij de voorlichting van de afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het overgangsrecht - 33400-XV-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.