Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 november 2012

Gepubliceerd: 23 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A03750
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9cdcca53-2fd4-4bf2-b540-af9b5130de07&title=Besluitenlijst%20gezamenlijke%20procedurevergadering%20IM-ELI%20over%20onderzoek%20Klimaat%20en%20energie%20d.d.%2021%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33193


Memo over woordvoeringslijn extern onderzoeksrapport Klimaat en Energie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, L. Tijdink - 31 oktober 2012 Memo over woordvoeringslijn extern onderzoeksrapport Klimaat en Energie - 2012Z18508

Besluit: De woordvoeringslijn over het onderzoeksrapport is conform het voorstel in dit memo vastgesteld.

Extern onderzoeksrapport 'Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid - Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012'

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, L. Tijdink - 29 oktober 2012 Procedurele voortgang klankbordgroep onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’ - 2012Z18313

Besluit: Zie de besluiten onder het voorgaande agendapunt

Rapport van externe onderzoekers in het kader Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 21 november 2012 Rapport van externe onderzoekers in het kader van Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid - 33193-2

Besluit: De commissies stemmen er mee in het onderzoeksrapport openbaar te maken.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012
Besluit: Aan de Kamer zal worden voorgesteld de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid op te heffen.