Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 december 2013

Gepubliceerd: 5 december 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A036158
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5a8e2c24-078c-4659-b68b-4e61ad81fd86&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%205%20december%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31288, 32812, 33740, 33663, 33663, 27923, 33157, 31332, 27923, 29338, 29388, 29240, 31288, 31289, 31777, 32033

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om de beleidreactie op het rapport "Naar een versteking van het vmbo; bedrijfsleven over vmbo beroepsgericht" te agenderen voor een te plannen algemeen overleg Vmbo in januari 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 5 december 2013. Verzoek van het lid Jadnanansing om de beleidreactie op het rapport "Naar een versteking van het vmbo; bedrijfsleven over vmbo beroepsgericht" te agenderen voor een te plannen algemeen overleg Vmbo in januari 2014. - 2013Z24015

Besluit: Komt aan de orde in de volgende procedurevergadering, waarin betreffende brief staat geagendeerd.
Noot: Reactie op het rapport ‘Naar een versterking van het vmbo; bedrijfsleven over vmbo beroepsgericht’, aanbevelingen en actieprogramma van VNO-NCW en MKB-Nederland. (procedurevergadering 19 december 2013)

Aanbiedingsbrief gezamenlijk actieplan 'Make it in the Netherlands!'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2013. Aanbiedingsbrief gezamenlijk actieplan 'Make it in the Netherlands!' - 2013Z23583

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationalisering in het onderwijs (vice versa)7

Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 2012/2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2013. Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 2012/2013 - 2013Z23564

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 17 januari 2014 om 10.00 uur.

Toestemming deelname vertegenwoordiger College voor Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Toestemming deelname vertegenwoordiger College voor Examens - 2013Z23421

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname DUO-vertegenwoordiger aan het rondetafelgesprek op 5 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2013. Toestemming deelname DUO-vertegenwoordiger aan het rondetafelgesprek op 5 december 2013 - 2013Z23495

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op het advies van de NVAO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainment Management van Inholland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2013. Beleidsreactie op het advies van de NVAO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainment Management van Inholland - 31288-355

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 16 januari 2014 om 10.00 uur.

Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Verslag schriftelijk overleg over het Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs - 2013Z23417

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2013. Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs - 32812-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32812-20

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33740-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33740-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2013. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen - 33740

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota van wijziging - 33663-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33663-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33663-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33663-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school - 33663

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Beleidsreactie op Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Beleidsreactie op Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo - 33750-VIII-69

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (Kamerstuk nr. 33663)5

Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 november 2013. Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs - 27923-174

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord van 27 november jl..

Uitwerking andere eindtoetsen primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 november 2013. Uitwerking andere eindtoetsen primair onderwijs - 33157-53

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 15 januari 2014 om 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33157-53

Cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 november 2013. Cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst - 31332-24

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 14 januari 2014 om 10.00 uur. (hieraan wordt ook de brief van 5 november jl. toegevoegd Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden, Kamerstuk 33 322, nr. 22)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2013. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33805-VIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feilteijke vragen op 5 december 2013 om 14.00 uur.
Noot: Antwoorden regering uiterlijk 12 december a.s. te 14.00 uurPlenaire behandeling in de week van 17 december a.s.

Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2013. Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel - 27923-173

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 27 november jl. inzake leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord.4

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 160)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Schoolkostenmonitor vo en mbo Meting 2012-2013 - 33400-VIII-160

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 - 33400-VIII-170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding verkenning ‘Publieke kennisinvesteringen en de waarde van wetenschap’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2013. Aanbieding verkenning ‘Publieke kennisinvesteringen en de waarde van wetenschap’ - 29338-127

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 4 december jl. over wetenschapsbeleid.

Aanvulling op het accreditatiekader ter beoordeling van bestaande en nieuwe Associate-degreeprogramma’s

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 oktober 2013. Aanvulling op het accreditatiekader ter beoordeling van bestaande en nieuwe Associate-degreeprogramma’s - 29388-22

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (geen inbreng geleverd)

Reactie op brief aangaande het management op het Sterren College Haarlem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Reactie op brief aangaande het management op het Sterren College Haarlem - 2013Z22552

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief 2013D3309

Tijdpad met betrekking tot het plan van aanpak tegen pesten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Tijdpad met betrekking tot het plan van aanpak tegen pesten - 29240-63

Besluit: T.z.t. betrekken bij het in 2014 te ontvangen wetsvoorstel.
Besluit: Toevoegen aan dossier inzake pesten, in afwachting van door de staatssecretaris toegezegde brief.3

Toezegging over verdere ontwikkelingen open acces van wetenschappelijke publicaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2013. Toezegging over verdere ontwikkelingen open acces van wetenschappelijke publicaties - 31288-354

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 4 december 2013.

Reactie op het bezwaar tegen weigering school om kinderen te plaatsen van ouders die streven naar voortbestaan van Islamitische school Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Reactie op het bezwaar tegen weigering school om kinderen te plaatsen van ouders die streven naar voortbestaan van Islamitische school Ibn Ghaldoun - 31289-179

Besluit: Betrekken bij het dossier stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude .

Verzoek van het lid Bergkamp om in de toelichtende brief inzake de 'cash rebate'-regeling de vraag te beantwoorden hoe ondernemers die geen internationale co-financiering hebben gebruik kunnen maken van de 'cash rebate'-regeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 5 december 2013. Verzoek van het lid Bergkamp om in de toelichtende brief inzake de 'cash rebate'-regeling de vraag te beantwoorden hoe ondernemers die geen internationale co-financiering hebben gebruik kunnen maken van de 'cash rebate'-regeling. - 2013Z24014

Besluit: Minister verzoeken om in de toegezegde brief over de concept-regeling inzake een 'cash rebate' ook de vraag te beantwoorden op welke wijze ondernemers die geen internationale co-financiering hebben, gebruik kunnen maken van de 'cash rebate'-regeling.Onderwijs en Wetenschap

Pers en journalistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Pers en journalistiek - 31777-27

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.2

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de evenementenlijst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 november 2013. Verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de evenementenlijst - 32033-14

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 25 november jl. over de OCW-begroting, onderdeel media.

Reactie op het amendement van de leden Bergkamp en Monasch over het vrijmaken van een bedrag van 20 miljoen voor de Nederlandse filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2013. Reactie op het amendement van de leden Bergkamp en Monasch over het vrijmaken van een bedrag van 20 miljoen voor de Nederlandse filmindustrie - 33750-VIII-64

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over de begroting 2014.