Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 november 2013

Gepubliceerd: 22 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A0361410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31b55078-fa44-43c2-b72d-0d48b4326c26&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2021%20november%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27406, 21501, 22112, 31293, 31288, 29338, 29338, 32637, 31289, 33223, 31332, 31497, 31497, 31524, 32033, 32820, 32820

Inhoud


Voorstel lid Van Dijk, mede namens het lid Jadnanansing, om hoorzitting te organiseren over Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 21 november 2013. Voorstel lid Van Dijk, mede namens het lid Jadnanansing, om hoorzitting te organiseren over Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. - 2013Z22706

Besluit: Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd in februari 2014. Behalve reeds genoemde namen zal ook gekeken worden naar best practices in gemeenten. Ook zullen organisaties van zwembaden worden uitgenodigd.

Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris te verzoeken een reactie te geven op het artikel “Onderwijs-site slorpt geld op” inzake ‘Vensters PO’?

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 21 november 2013. Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris te verzoeken een reactie te geven op het artikel “Onderwijs-site slorpt geld op” inzake ‘Vensters PO’? - 2013Z22750

Besluit: Staatssecretaris verzoeken een reactie te geven op het artikel “http://www.ouders.nl/columns/onderwijs-site-slorpt-geld-op" inzake ‘Vensters PO’?

Verzoek van het lid Straus om stand van zaken brief aan de Kamer te doen toekomen over zijn voornemen tot wijziging van de regelgeving inzake samenwerkingsscholen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 21 november 2013. Verzoek van het lid Straus om stand van zaken brief aan de Kamer te doen toekomen over zijn voornemen tot wijziging van de regelgeving inzake samenwerkingsscholen. - 2013Z22749

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om stand van zaken brief aan de Kamer te doen toekomen over zijn voornemen tot wijziging van de regelgeving inzake samenwerkingsscholen

Verzoek van het lid Rog om een werkbezoek te brengen aan iemand die thuisonderwijs verzorgt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 20 november 2013. Verzoek van het lid Rog om een werkbezoek te brengen aan iemand die thuisonderwijs verzorgt. - 2013Z22677

Besluit: Overlaten aan individuele leden.9

Verzoek van het lid Van Dijk om een rondetafegesprek te organiseren inzake het Sociaal leenstelsel masterfase

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 21 november 2013. Verzoek van het lid Van Dijk om een rondetafegesprek te organiseren inzake het Sociaal leenstelsel masterfase - 2013Z22745

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een rondetafelgesprek over het Sociaal leenstelsel masterfase op 5 december 2013 van 10.45 tot 12.30 uur worden georganiseerd.

Verzoek om rappèl van het lid Jadnanansing op de kabinetsreactie op de brief inzake 'Naar een versterking van het VMBO; bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht' van VNO-NCW en MKB-Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 21 november 2013. Verzoek om rappèl van het lid Jadnanansing op de kabinetsreactie op de brief inzake 'Naar een versterking van het VMBO; bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht' van VNO-NCW en MKB-Nederland - 2013Z22743

Besluit: Rappel op kabinetsreactie op brief 'Naar een versterking van het VMBO; bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht' van VNO-NCW en MKB-Nederland (in ieder geval vóór het rondetafelgesprek (januari 2014) over vakmanschap).

EU-Werkprogramma

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 13 november 2013. EU-prioritering OCW op basis van Werkprogramma Europese Commissie - 2013Z22084

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 oktober 2013. EU-voorstel: Werkprogramma 2014 Europese Commissie COM (2013) 739 - 2013Z20375

Besluit: Het thema 'aanpak van de Europese ruimte van vaardigheden en kwalificaties' wordt aangemeld voor de prioriteitenlijst, die de commissie EUZA in december vaststelt.Voorts is aandacht gevraagd voor het programma Erasmus+ , gericht op uitwisseling van studenten. De commissie is voornemens hieraaan aandacht te besteden tijdens het AO Internationalisering op 12 december a.s.. Ook dit onderwerp wordt bij de commissie EUZA aangemeld als prioritair onderwerp.
Noot: In het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014 staan geen

Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur EATRIS ERIC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 november 2013. Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur EATRIS ERIC - 27406-208

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 4 december 2013.

Aanbieding van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 25 en 26 november 2013 - Onderdelen onderwijs en cultuur/media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 november 2013. Aanbieding van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 25 en 26 november 2013 - Onderdelen onderwijs en cultuur/media - 21501-34-217

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg van heden over de OJCS-Raad van 25-26 november a.s.

Fiche: Mededeling naar een opener onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 november 2013. Fiche: Mededeling naar een opener onderwijs - 22112-1731

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 13 december 2013 te 10.00 uur
Noot: Het betreft een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW inzake fiche 5: Mededeling naar een opener onderwijs, paragraaf 4 'Nederlandse positie over de mededeling'

Sluiting evangelische basisschool (EBS) Timon te Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 november 2013. Sluiting evangelische basisschool (EBS) Timon te Rotterdam - 2013Z22465

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op de geconstateerde discrepantie tussen het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs en de feitelijke situatie op de school. De commissie overweegt na ontvangst van de brief een algemeen overleg.Europa

Voorbereiding rondetafelgesprek over ontwikkelingen rond de rekentoets

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 15 november 2013. Voorstel van het lid Straus voor rondetafelgesprek over Ontwikkelingen rond de rekentoets vo - 2013Z22369

Besluit: Eerste indiener voor dit rondetafelgesprek is het lid Van Meenen (D66). Het gesprek wordt gepland op 4 december a.s.7

Voorbereiding RTG Volwasseneneducatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 14 november 2013. Voorstel lid Jadnanansing inzake rondetafelgesprek Volwasseneneducatie - 2013Z22117

Besluit: Het rondetafelgesprek zal onder de noemer Laaggeletterdheid plaatsvinden. Eventuele aanvullingen op de genodigdenlijst kunnen tot volgende week worden aangeleverd waarna de lijst in de procedurevergadering van 5 december a.s. definitief zal worden vastgesteld.

Voorbereiding rondetafelgesprek over vakmanschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 15 november 2013. Voorstel leden Straus en Jadnanansing inzake rondetafelgesprek Vakmanschap - 2013Z22297

Besluit: Eventuele aanvullingen op genodigdenlijst kunnen tot volgende week worden ingediend waarna in de procedurevergadering van 5 december a.s. de definitieve lijst wordt vastgesteld.

Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2013. Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs - 31293-186

Besluit: Toevoegen aan dossier bewegingsonderwijs
Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2014, op 18 november 2013.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.

Ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2013. Ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks - 31288-353

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg voor 15 december a.s.

Kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) getiteld: Nieuwe dynamiek, passende governance

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 november 2013. Kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) getiteld: Nieuwe dynamiek, passende governance - 29338-126

Besluit: reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid op4 december 2013.6

Aanbeiding van een intern advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie over het begrip ‘richting’ en artikel 5 van de Leerplichtwet 1969

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 november 2013. Aanbieding van een intern advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie over het begrip ‘richting’ en artikel 5 van de Leerplichtwet 1969 - 33750-VIII-63

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uit te stellen notaoverleg inzake art. 23 Grondwet. In afwachting van het VNG akkoord inzake leerlingenvervoer.

Afspraak over richtlijn financiering onderzoekscholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2013. Aanbieding van de richtlijn voor de financiële vergoeding voor de onderzoekscholen - 29338-125

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid op4 december 2013.

Regionaal investeringsfonds mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 november 2013. Regionaal investeringsfonds mbo - 32637-87

Besluit: Agenderen voor AO over macrodoelmatigheid mbo, voorafgaand aan de inbreng verslag bij nog te ontvangen wetsvoorstel inzake macrodoelmatigheid.
Noot: De Regeling stagebox van OCW houdt vanaf 2014 op te bestaan. Jaarlijks ontving het mbo 25 miljoen euro vanuit deze regeling. De middelen die voor de Regeling stagebox gereserveerd waren, komen nu beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van OCW stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017.

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2013. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 december 2013 te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgestuurd.

Verslag schriftelijk overleg inzake het inspectierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012, De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)’ (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 159)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Inspectierapport evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers - 33400-VIII-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2013. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het inspectierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012, De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)’ - 33750-VIII-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport stand van educatief Nederland getiteld ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2013. Aanbieding rapport stand van educatief Nederland getiteld ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ - 33750-VIII-59

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de toegezegde reactie.

Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om deze reactie onder de aandacht te brengen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hem te verzoeken deze te betrekken bij de nog te verwachten uitwerking van stukken inzake arbeid en zorg, zoals aangekondigd tijdens de Top Arbeid en Zorg d.d. 18 november jl.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 7 november 2013.

Reactie op het rapport “De leraar in bovenbestuurlijke netwerken”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 november 2013. Reactie op het rapport “De leraar in bovenbestuurlijke netwerken” - 33223-5

Besluit: Betrekken bij het AO Leraren, lerarenopleidingen en Nationaal Onderwijsakkoord van 27 november a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief nr. 2013D2886

Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 november 2013. Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden - 31332-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor de voortzetting algemeen overleg Referentieniveaus taal en rekenen (tweede termijn)
Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek inzake de rekentoets (als achtergrondinformatie).4

Beantwoording vragen commissie over de positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-109

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Passend onderwijs van 18 december a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 november 2013. Beantwoording vragen commissie over de positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-111

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Passend onderwijs van 18 december a.s.

Afschrift van het antwoord op de brief aan het samenwerkingsverband passend onderwijs vo 31.03 (Weert e.o.) inzake de groei van het vso na 01-10-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 november 2013. Afschrift van het antwoord op de brief aan het samenwerkingsverband passend onderwijs vo 31.03 (Weert e.o.) inzake de groei van het vso na 01-10-2011 - 2013Z21115

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Passend onderwijs van 18 december a.s.

Beleidsreactie op het advies van de commissie-Van der Touw (onderzoek naar publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2013. Beleidsreactie op het advies van de commissie-Van der Touw (onderzoek naar publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs) - 31524-187

Besluit: Agenderen voor AO over macrodoelmatigheid mbo, voorafgaand aan de inbreng verslag bij nog te ontvangen wetsvoorstel inzake macrodoelmatigheid.

Brief inzake Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda

Zaak: Brief Kamer - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 6 november 2013. Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda - 2013Z21290

Besluit: De griffier antwoordt namens de commissie op basis van onderstaande aandachtspunten
Noot: De commissie OCW heeft kennisgenomen van het verzoek van de commissie voor de Werkwijze om mee te denken over de grote voorraad van zowel “gewone” als dertigleden-debatten voor de plenaire agenda. Hetzelfde geldt voor het punt dat er veel debatten bij de Regelingen van Werkzaamheden worden aangevraagd, terwijl de commissie waar het onderwerp thuishoort daarover nog niet heeft kunnen spreken tijdens een procedurevergadering.De commissie voor de Werkwijze heeft verzocht mee te denken over (nieuwe) manieren om enerzijds tegemoet te komen aan de behoefte om over een onderwerp te debatteren en anderzijds de agenda, zowel de plenaire als die van uw commissie, beheersbaar te houden. De commissie OCW gaat graag in op dat verzoek.De commissie OCW heeft:naast begrotingsdebatten, VAO's, VSO's en wetgeving vanaf 1-9-2012 één plenair debat gevoerd, nl. debat over sluiting van de islamitische school IBN Ghaldounin de vorige procedurevergadering de planning van werkzaamheden doorgenomen en het enige plenaire debat op OCW-terrein dat op de lijst stond (NOA) geannuleerd en toegevoegd aan het AO Leraren, lerarenopleidingen en NOA op 27 november a.s. (AO is tegelijkertijd verlengd naar 4,5 uur),momenteel geen debatten op de lijst van plenaire (dertigleden-)debatten staan op OCW-terrein, de goede gewoonte om zaken waarvoor een Kamerlid aandacht wil vragen via de griffier rond te mailen als rondvraagpunt voor de eerstvolgende

Pers en journalistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Pers en journalistiek - 2013Z22609

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Media op 25 november 2013.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en bezien of het in voldoende mate aan de orde is geweest in het WGO Media.Rondvraag Cultuur en Media

Lokale publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2013. Lokale publieke omroep - 2013Z22328

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. inzake begroting OCW 2014, onderdeel Media.

Mediabegroting 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 november 2013. Mediabegroting 2014 - 33750-VIII-61

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. inzake begroting OCW 2014, onderdeel Media.

Aanbieding Mediamonitor 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 november 2013. Aanbieding Mediamonitor 2013 - 32033-13

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. inzake begroting OCW 2014, onderdeel Media.2

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 november 2013. Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007-2011 - 33750-VIII-60

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. inzake begroting OCW 2014, onderdeel Media.

Aanbieding publicatie' Cultuur in Beeld 2013'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2013. Aanbieding publicatie' Cultuur in Beeld 2013' - 32820-96

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Cultuur op 11 november 2013.

Convenant Ouderen en cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Convenant Ouderen en cultuur - 32820-87

Besluit: Agenderen voor in het voorjaar te plannen algemeen overleg in afwachting van nadere informatie.