Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 november 2013

Gepubliceerd: 7 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A0361312
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=26c5e4f6-7d9e-41bb-9582-1b24fdd433b6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%207%20november%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 33650, 31524, 33680, 33680, 29388, 31289, 33618, 33618, 31524, 31289, 31289, 27406, 30079, 31288, 31289, 32820, 32156, 32820, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Rog om toevoeging aan deelnemerslijst van het rondetafelgesprek over de toekomst van artikel 23 Grondwet en leerlingenvervoer op 14 november 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Rog om het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) toe te voegen aan het rondetafelgesprek over de toekomst van artikel 23 Grondwet en leerlingenvervoer op 14 november 2013. - 2013Z21484

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De organisatie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wordt toegevoegd aan het rondetafelgesprek over de

Verzoek van het lid Duisenberg n.a.v. het OCW-begrotingsonderzoek om in commissieverband te spreken over streefdoelen in de onderwijssector.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Duisenberg n.a.v. het OCW-begrotingsonderzoek om in commissieverband te spreken over streefdoelen in de onderwijssector. - 2013Z21428

Besluit: Er zal een gesprek (heisessie) worden georganiseerd met de onderwijswoordvoerders en een delegatie van de Onderwijsraad.

Verzoek van het lid Van Meenen, namens het lid Dijkstra, inzake toesturen van nulmeting over het aantal uren gymles, vóór WGO sport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Van Meenen, namens het lid Dijkstra, inzake toesturen van nulmeting over het aantal uren gymles, vóór WGO sport - 2013Z21429

Besluit: Staatssecretaris verzoeken uitvoering te geven aan de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot (Kamerstuk 33 400-XVI, nr. 115) en de nulmeting van het aantal gymlesuren in het primair onderwijs ruimschoots voor het Wetgevingsoverleg Sport aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie naar aanleiding van moties en toezeggingen AO Emancipatie d.d. 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2013. Reactie naar aanleiding van moties en toezeggingen AO Emancipatie d.d. 13 juni 2013 - 30420-202

Besluit: T.z.t. betrekken bij een algemeen overleg emancipatiebeleid.

Verslag van de Informele Cultuur Raad van 2 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 oktober 2013. Verslag van de Informele Cultuur Raad van 2 oktober 2013 - 21501-34-216

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 21 november inzake de OJCS-Raad.

Subsidieregeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2013. Subsidieregeling praktijkleren - 33650-36

Besluit: Aanhouden in afwachting van aangekondigde rapportage over de eerste ervaringen met de nieuwe subsidieregeling, vóór het zomerreces 2014.Europa

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo, Nulmeting 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 31 oktober 2013. Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo, Nulmeting 2013 - 33750-VIII-45

Besluit: De staatssecretaris is verzocht om ruimschoots vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel "overheveling buitenonderhoud" (Kamerstuk 33663) de beleidsreactie aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek om uitstel om uitvoering te geven aan moties over de prestatieafspraken in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2013. Verzoek om uitstel om uitvoering te geven aan moties over de prestatieafspraken in het mbo - 31524-186

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: De Kamer wordt voor het aanstaande kerstreces geïnformeerd over de prestatieafspraken in het mbo

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 november 2013. Nota van wijziging - 33680-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33680-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33680-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33680-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2013. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase) - 33680

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting OCW 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 oktober 2013. Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting OCW 2014 - 2013Z20775

Besluit: Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2014.9

Aanvulling op het accreditatiekader ter beoordeling van bestaande en nieuwe Associate-degreeprogramma’s

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 oktober 2013. Aanvulling op het accreditatiekader ter beoordeling van bestaande en nieuwe Associate-degreeprogramma’s - 29388-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 november 2013 om 10.00 uur.

Toelichting intensivering onderwijs en onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 oktober 2013. Toelichting intensivering onderwijs en onderzoek - 33750-VIII-16

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2014
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 20 november a.s.

Kabinetsreactie op het onderwijsraadadvies "Onderwijs in ondernemerschap"

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 juli 2013. Aanbieding advies 'Onderwijs in ondernemerschap' van Onderwijsraad - 2013Z14402

Besluit: Betrekken bij het AO mbo kwalificatiedossiers.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2013. Kabinetsreactie op het onderwijsraadadvies "Onderwijs in ondernemerschap" - 33750-VIII-41

Besluit: Betrekken bij het AO mbo kwalificatiedossiers
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’

Examinering in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 oktober 2013. Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-178

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Examens.

Afschrift van de antwoordbrief op de oproep van de sociale partners om het dreigende tekort in het functiemixbudget voortgezet onderwijs aan te vullen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 oktober 2013. Afschrift van de antwoordbrief op de oproep van de sociale partners om het dreigende tekort in het functiemixbudget voortgezet onderwijs aan te vullen - 2013Z20604

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord.
Noot: Reactie op 2013D401738

Reactie op de uitvoering van de motie Jadnanansing en Ypma over uniforme rapportage van uitgaven (33 400 VIII, nr. 63) en de motie Klaver c.s. over aanscherping richtlijnen jaarverslaggeving (33 400 VIII, nr. 74)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2013. Reactie op de uitvoering van de motie Jadnanansing en Ypma over uniforme rapportage van uitgaven (33 400 VIII, nr. 63) en de motie Klaver c.s. over aanscherping richtlijnen jaarverslaggeving (33 400 VIII, nr. 74) - 33750-VIII-42

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg Versterking governance in de praktijk.De toegezegde brief inzake governance wordt in januari 2014 verwacht.

Aanbieding tussenrapportage over de voortgang van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2013. Aanbieding tussenrapportage over de voortgang van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer - 33750-VIII-44

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2014.

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33618-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33618-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 oktober 2013. Nota van wijziging - 33618-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33618-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 april 2013. Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal - 33618

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Antwoord op nadere vragen inzake de onderwijsbegroting 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2013. Antwoord op nadere vragen inzake de onderwijsbegroting 2014 - 33750-VIII-14

Besluit: Betrokken bij behandeling OCW-begroting 2014 en bij het WGO begrotingsonderzoek van 29 oktober jl.
Noot: Was reeds geagendeerd voor extra procedurevergadering op 29 oktober 2013 i.v.m. incidentele supletoire begroting OCW 2013, d.d. 28 oktober 2013. Reactie op 2013D412967

Informatie Nationaal Onderwijsakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2013. Informatie Nationaal Onderwijsakkoord - 33750-VIII-15

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord.

Stand van zaken van de kwalificatiedossiers in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2013. Stand van zaken van de kwalificatiedossiers in het mbo - 31524-185

Besluit: Betrokken bij behandeling OCW-begroting 2014.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO mbo kwalificatiedossiers in januari 2014.
Noot: Reactie op 2013D41266
Noot: De Kamer wordt voor het eind van het jaar geïnformeerd over het overleg met SBB inzake het definitieve model en het toetsingskader. De minister stelt de definitief herziene en getoetste kwalificatiedossiers in juni of juli vast. De verplichte ingebruikname van de herziene kwalificatiedossiers voor de mbo-scholen is voorzien op 1 augustus 2016 (facultatief al op 1 augustus 2015).

Reactie op het RMO-essay 'Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2013. Reactie op het RMO-essay 'Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie' - 33750-VIII-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht. Zie planning van werkzaamheden AO's: planning AO begin 2014.
Noot: Reactie op 2013D343051.De aanvrager van dit AO (het lid Jadnanansing) heeft aangegeven dat ze de nieuwe cijfers over VSV (die half februari komen) wil afwachten en daarna een AO VSV wil voeren.2.In schriftelijke beantwoording vragen bij OCW-begroting 2014, minister OCW: 'Ik ben op dit moment in goed overleg met de gemeenten Amsterdam en Rotterdam over een pilot rondom een verlengde kwalificatieplicht. Ik zal uw Kamer daarover voor het kerstreces nader informeren'.

Antwoorden op vragen over de begroting OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 - 33750-VIII-13

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek OCW

Update onderzoek OM naar examenfraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 oktober 2013. Update onderzoek OM naar examenfraude - 31289-177

Besluit: Betrekken bij het dossier Stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude.
Noot: De staatssecretaris geeft aan dat het OM nog niet kan aangeven wanneer het onderzoek naar de examenfraude is afgerond.

Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 oktober 2013. Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-176

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg inzake financiën voortgezet onderwijs (de ARK-eindrapportage wordt in in de eerste helft van 2014 verwacht).
Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling OCW-begroting 2014.

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van OCW

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 oktober 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 33750-VIII-12

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderzoek 2014 op 29 oktober 2013.

Vertrouwen in wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2013. Reactie op twee rapporten over vertrouwen in wetenschap - 27406-207

Besluit: Agenderen voor AO Wetenschapsbeleid (20 november a.s.)

Evaluatie experiment leerroute 'vm2'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 oktober 2013. Evaluatie experiment leerroute 'vm2' - 30079-42

Besluit: Dossier Vakmanschap en Evaluatie experiment leerroute 'vm2' maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

Aanbieding Jaarwerkplan 2014 Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 oktober 2013. Aanbieding Jaarwerkplan 2014 Inspectie van het Onderwijs - 33750-VIII-11

Besluit: Dossier Toezichtskader maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.
Besluit: Staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren wanneer de Kamer de toegezegde brief over het Toezichtskader zal ontvangen.5

Aanbieding wijziging van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Aanbieding wijziging van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs - 31288-350

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg, waarvoor ook brief van staatssecretaris OCW over de tussenevaluatie van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs d.d. 28 juni 2013 (Kamerstuk 31 288, nr. 346) wordt geagendeerd. Eventueel VSO en stemmingen vóór 1 december, i.v.m. plaatsing van fusietoets-regeling in de Staatscourant. Inbrengdatum: 14 november 2013, 10.00 uur.

Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 21 november 2013.

Verzoek van het lid Verhoeven om een beleidsreactie op het rapport over de financiering van de lokale omroep vóór het Wetgevingsoverleg Media aan de Kamer te doen toekomen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Verhoeven om een beleidsreactie op het rapport over de financiering van de lokale omroep vóór het Wetgevingsoverleg Media aan de Kamer te doen toekomen - 2013Z21430

Besluit: Het verzoek om een beleidsreactie op het rapport over de financiering van de lokale omroep vóór het Wetgevingsoverleg Media aan de Kamer te doen toekomen wordt gehonoreerd.Onderwijs en Wetenschap

Reactie op de motie Bergkamp/Monasch over de Nederlandse filmindustrie (32 820, nr.79)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2013. Reactie op de motie Bergkamp/Monasch over de Nederlandse filmindustrie (Kamerstuk 32 820, nr.79) - 32820-94

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Filmtop op 6 november 2013.Rondvraag Cultuur en Media

Informatie over het besluit om de Amerikaanse begraafplaats in Margraten niet op te nemen in het Beschermingsprogramma wederopbouw 1959-1965

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2013. Informatie over het besluit om de Amerikaanse begraafplaats in Margraten niet op te nemen in het Beschermingsprogramma wederopbouw 1959-1965 - 32156-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Cultuurstelsel 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 november 2013. Cultuurstelsel 2017-2020 - 32820-95

Besluit: Reeds geagenderd voor het wgo van 11 november a.s. inzake de OCW-begrotingsbehandeling 2014, onderdeel cultuur.

Aanbieden adviesaanvraag toekomstverkenning publieke mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 oktober 2013. Aanbieden adviesaanvraag toekomstverkenning publieke mediabestel - 32827-59

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2014, onderdeel media.

Regeringsreactie op het advies no. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 oktober 2013. Regeringsreactie op het advies no. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water - 33750-V-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Cultuur van 11 november 2013.
Noot: In de pv van 17 oktober jl. heeft de cie. BuZa besloten onderstaande zaak aan cie. OCW over te dragen. en verzocht wordt om de brief toe te voegen aan de agenda van het wetgevingsoverleg cultuur d.d. 11 november.