Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 oktober 2013

Gepubliceerd: 18 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A036128
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=66b2605b-2f04-4c39-98e4-92f547a7b7be&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2017%20oktober%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 21501, 31288, 31288, 33472, 31524, 27923, 27923, 33495, 31524, 33495, 31289, 31524, 31482, 33664, 32827, 33664, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om een overzicht van nog te houden algemeen overleggen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 17 oktober 2013. Verzoek van het lid Jadnanansing om een overzicht van nog te houden algemeen overleggen. - 2013Z20027

Besluit: In de procedurevergadering van 7 november 2013 zal griffier een overzicht doen toekomen van nog te houden algemeen overleggen, zodat de prioritering en eventuele clustering kan plaatsvinden.

Verzoek lid Jadnanansing het algemeen overleg "Reactie op het rapport Educatie op een Kruispunt" uit te stellen en ter voorbereiding van het opnieuw te plannen algemeen overleg een rondetafelgesprek te organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 17 oktober 2013. Verzoek lid Jadnanansing om het algemeen overleg "Reactie op het rapport Educatie op een Kruispunt" uit te stellen en ter voorbereiding van het opnieuw te plannen algemeen overleg een rondetafelgesprek te organiseren. - 2013Z20021

Besluit: De griffier zal via een schriftelijke procedure een overzicht geven van de onderliggende brieven van dit algemeen overleg en peilen of er steun is voor een te organiseren Rondetafelgesprek7

Verzoek lid Straus om de limiet inbreng voor het verslag over wetsvoorstel afschaffing gratis schoolboeken (kamerstuk 33717) tot nader order uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 17 oktober 2013. Verzoek lid Straus om de limiet inbreng voor het verslag over wetsvoorstel afschaffing gratis schoolboeken (kamerstuk 33717) tot nader order uit te stellen. - 2013Z20013

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De limiet inbreng verslag over wetsvoorstel afschaffing gratis schoolboeken (kamerstuk 33717) is tot nader order uitgesteld.

Verzoek lid Yücel om een stand van zaken brief te vragen aan de minister van OCW over seksuele voorlichting op scholen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 17 oktober 2013. Verzoek lid Yücel om een stand van zaken brief te vragen aan de minister van OCW over sexuele voorlichting op scholen. - 2013Z20010

Besluit: Verzoek aan de minister van OCW om een stand van zaken brief inzake seksuele voorlichting op scholen aan de kamer te zenden.

Verzoek van het lid Yücel om reactie minister te vragen op het SCP rapport Seksuele oriëntatie en werk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 17 oktober 2013. Verzoek van het lid Yücel om reactie minister te vragen op het SCP-rapport Seksuele oriëntatie en werk - 2013Z20005

Besluit: Kabinetsreactie minister OCW vragen op het SCP rapport 'Seksuele oriëntatie en werk' (SCP, 11 oktober 2013) en een stand van zaken betreffende activiteiten op dit beleidsterrein.

Verzoek van het lid Van Dijk om informatie op te vragen bij het ministerie van OCW i.v.m. de behandeling van de onderwijsbegroting.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Van Dijk om informatie op te vragen bij het ministerie van OCW i.v.m. de behandeling van de onderwijsbegroting. - 2013Z19918

Besluit: De commissie verzoekt voor de regeling van heden te vernemen of onderstaande vragen uiterlijk 23 oktober a.s. beantwoord kunnen worden i.v.m. de plenaire OCW-begrotingsbehandeling in de week na het herfstreces:-Financiële uitwerking gevolgen “oktoberakkoord’ voor de begroting 2014 (Nota van wijziging)-Inhoudelijke uitwerking gevolgen oktoberakkoord voor de begroting 2014 (op

Verzoek van het lid Bergkamp om een tijdspad op te stellen met betrekking tot het plan van aanpak tegen pesten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Bergkamp om een tijdspad op te stellen met betrekking tot het plan van aanpak tegen pesten. - 2013Z19909

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer het tijdspad te doen toekomen met betrekking tot de onderdelen uit het 'actieplan pesten', te weten:- pesten aanpakken door pestgedrag op scholen beter te monitoren,- meer aandacht voor het onderwerp vragen,- samenwerking tussen scholen, ouders en leerlingen bevorderen- pilots van anti-pestprogramma’s uitbreiden- de klachtenregeling verbeteren- leraren beter toerusten- de inspectie een grotere rol geven'.

Aanvullende informatie aan het CEDAW-comité

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 oktober 2013. Aanvullende informatie aan het CEDAW-comité - 30420-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft: Afschrift van tussenrapportage van Nederland aan het VN-vrouwenrechtencomité, dat toezicht houdt op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW).Rondvraag Overig

Verslag schriftelijk overleg over de Informele Cultuurraad van 2 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over de Informele Cultuurraad van 2 oktober 2013 - 21501-34-214

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november a.s. inzake de OJCS-Raad.Emancipatie

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele EU Sportraad 1-2 oktober 2013, Vilnius (Litouwen)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda informele EU Sportraad 1-2 oktober 2013, Vilnius (Litouwen) - 21501-34-215

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november a.s. inzake de OJCS-Raad.

Beantwoording aanvullende vragen inzake het VSO inzake het concept Subsidieregeling praktijkleren (Kamerstuk 33 650, nr. 26)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2013. Beantwoording aanvullende vragen inzake het VSO inzake het concept Subsidieregeling praktijkleren (Kamerstuk 33 650, nr. 26) - 2013Z19509

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over VSO inzake het concept Subsidieregeling praktijkleren op 15 oktober jl.Europa

Afschrift van het antwoord op een brief over doorstroommogelijkheden voor studies in de gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2013. Afschrift van het antwoord op een brief over doorstroommogelijkheden voor studies in de gezondheidszorg - 2013Z19511

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De commissie VWS zal als volgcommissie worden toegevoegd.
Noot: Reactie op commissiebrief 2013D36369. Betreft: een afschrift van antwoord minister OCW op een brief van een student over doorstroommogelijkheden voor studies in de gezondheidszorg.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake prestatieafspraken hoger onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 347)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juli 2013. Prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-347

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het dit jaar nog te ontvangen ontwerp van een AMvB voor het experiment met collegegelddifferentiatie voor honours tracks.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 oktober 2013. Antwoord op vragen commissie over prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-352

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het dit jaar nog te ontvangen ontwerp van een AMvB voor het experiment met collegegelddifferentiatie voor honours tracks.

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 472, nr. 24) over een heldere en uniforme regeling voor alle onderwijssectoren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2013. Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 472, nr. 24) over een heldere en uniforme regeling voor alle onderwijssectoren - 33472-26

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs4

Aanbieding van de rapporten PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven en OECD Skills Outlook 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 oktober 2013. Aanbieding van de rapporten PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven en OECD Skills Outlook 2013 - 33750-VIII-10

Besluit: Agenderen voor het begin 2014 te plannen algemeen overleg Een leven lang leren.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg toptalent in het funderend onderwijs van 5 december a.s.
Noot: begin 2014 wordt het AO een leven lang leren gepland, na ontvangst van kabinetsreactie op Rinnooy Kan-advies inzake deelname aan hoger onderwijs.)

Stand van zaken moties en toezeggingen behorend bij het AO over macrodoelmatigheid mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 oktober 2013. Stand van zaken moties en toezeggingen behorend bij het AO over macrodoelmatigheid mbo - 31524-184

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief mbt kwalificatiedossiers in het mbo en betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2014.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over macrodoelmatigheid

Lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 oktober 2013. Lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil - 27923-171

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg Lerarenagenda en lerarenregister, zo spoedig mogelijk na beantwoording van de commissiebrief en de begrotingsbehandeling.

Hoofdlijnenbrief lerarenregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 oktober 2013. Hoofdlijnenbrief lerarenregister - 27923-172

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg Lerarenagenda en lerarenregister, zo spoedig mogelijk na de beantwoording van de commissiebrief en de begrotingsbehandeling.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de financiële positie van publiek bekostigde Onderwijsinstellingen d.d. 16 juli 2013 (Kamerstuk 33495, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie inzake de financiële positie van publiek bekostigde Onderwijsinstellingen - 33495-34

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 4 december a.s. inzake de financiële positie van mbo-instellingen.3

Onderzoek naar samenwerking tussen ROC Flevoland en ROC van Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2013. Onderzoek naar samenwerking tussen ROC Flevoland en ROC van Amsterdam - 31524-182

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 4 december a.s. inzake de financiële positie van mbo-instellingen.
Besluit: Betrekken bij het opnieuw te plannen algemeen overleg Fusietoets in het onderwijs.

Agenda versterking bestuurskracht onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2013. Agenda versterking bestuurskracht onderwijs - 33495-33

Besluit: Wordt t.z.t. betrokken bij een nog te plannen algemeen overleg over de in januari te ontvangen brief over 'Versterking governance in de praktijk'.

De toekomst van de leerlingen van Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2013. De toekomst van de leerlingen van Ibn Ghaldoun - 31289-174

Besluit: Toevoegen aan het dossier stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude

Huidige stand van zaken ROC Zadkine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2013. Huidige stand van zaken ROC Zadkine - 31524-181

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 4 december a.s. inzake de financiële positie van mbo-instellingen.
Noot: Reactie op 2013D34315

Werkbezoek buitenland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 oktober 2013.

Besluit: Op het aanbod van discussiebijeenkomsten tijdens de ambassadeursconferentie op 16 januari a.s. wordt in ieder geval ingegaan voor wat betreft het onderwerp Vakmanschap. Er is met name interesse in de ontwikkelingen in de duitstalige landen en Italië.Wat betreft ontwikkelingen in het omroepbestel is er interesse in discussie met ambasssadeurs uit de ons omringende landen.Onderwijs en Wetenschap

Toekomst van de collectie van het Geldmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 oktober 2013. Toekomst van de collectie van het Geldmuseum - 31482-88

Besluit: Betrekken bij het Wetgevingsoverleg van 11 november a.s. inzake OCW-begroting 2014, onderdeel Cultuur

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting (33664)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2013. Tweede nota van wijziging - 33664-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie op het rapport van de Boston Consultancy Group (BCG) getiteld “Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen eigen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2013. Reactie op het rapport van de Boston Consultancy Group (BCG) getiteld “Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen eigen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep” - 32827-58

Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. Mediawet i.v.m. uitwerking taakstelling landelijke publieke omroep (Kamerstuk 33664)

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vervolgvragen n.a.v. een technische briefing over het rapport van The Boston Consulting Group over Verhogen eigen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2013. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vervolgvragen n.a.v. een technische briefing over het rapport van The Boston Consulting Group over Verhogen eigen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep. - 33664-8

Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. Mediawet i.v.m. uitwerking taakstelling landelijke publieke omroep (Kamerstuk 33664)

Aanbieding rapport van The Boston Consulting Group over Verhogen eigen inkomsten publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2013. Aanbieding rapport van The Boston Consulting Group over Verhogen eigen inkomsten publieke omroep - 32827-57

Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefing op 2 oktober jl.
Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. Mediawet i.v.m. uitwerking taakstelling landelijke publieke omroep (Kamerstuk 33664)