Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 oktober 2013

Gepubliceerd: 3 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A0361110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ccfad448-6b38-4db6-a591-9b57718c85b2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%203%20oktober%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 33650, 31524, 31554, 33472, 33472, 31332, 33750, 32224, 33650, 33519, 31289, 31497, 33157, 27406, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om voor het algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen van 10 oktober a.s. een lijst van de minister te ontvangen van mbo-instellingen die onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs staan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 3 oktober 2013. Verzoek van het lid Jadnanansing om voor het algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen van 10 oktober a.s. een lijst van de minister te

Besluit: Minister verzoeken om om vóór het AO van 10 oktober a.s. inzake financiële positie mbo-instellingen een lijst te doen toekomen van mbo-instellingen die onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs staan.

Verzoek van het lid Jadnanansing om reactie van de staatssecretaris te vragen inzake artikel NRC m.b.t. IBN Ghaldoun

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 2 oktober 2013. Verzoek van het lid Jadnanansing om reactie van de staatssecretaris te vragen inzake artikel NRC m.b.t. IBN Ghaldoun - 2013Z18649

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om bij het aangekondigde 'what if'-scenario ook in de gaan op de vraag waarom de Inspectie een eerdere tip van een lid van het docentenkorps zou hebben laten liggen (mede n.a.v. NRC Handelsblad d.d. 27 september jl.).

Actieplan van Transgender Netwerk Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Ark (VVD) - 26 september 2013. Actieplan van Transgender Netwerk Nederland - 2013Z18297

Besluit: Bewindspersoon nogmaals verzoeken om reactie op actieplan van Transgender Netwerk Nederland, zoals reeds toegezegd bij het VAO Emancipatiebeleid (20 juni 2013).

Monitoren van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Ark (VVD) - 26 september 2013. Monitoren van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit. - 2013Z18296

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief inzake monitoren van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Verzoek van het lid Rog om voorafgaand aan het nog in te plannen plenaire debat inzake het Onderwijsakkoord een brief van de bewindslieden OCW te ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 26 september 2013. Verzoek van het lid Rog om voorafgaand aan het nog in te plannen plenaire debat inzake het Onderwijsakkoord een brief van de bewindslieden OCW te ontvangen - 2013Z18289

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om per brief in te gaan op aantal vragen.

Geannoteerde agenda Informele Sportraad 1 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2013. Geannoteerde agenda Informele Sportraad 1 oktober 2013 - 21501-34-213

Besluit: Is reeds betrokken bij het schriftelijk overleg inzake de OJCS-raad van 1-2 oktober 2013.

Fiche: Mededeling internationalisering van hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 september 2013. Fiche: Mededeling internationalisering van hoger onderwijs - 22112-1693

Besluit: Betrekken bij het AO van 21 november a.s. inzake de OJCS-raad.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 oktober a.s.
Besluit: Betrekken bij het AO internationalisering in het onderwijs

Bevindingen van WorldSkills Leipzig 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 september 2013. Bevindingen van WorldSkills Leipzig 2013 - 2013Z18348

Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek over Vakmanschap, met als doel te achterhalen wat er nodig is om vakmanschap in Nederland een prominentere positie te laten krijgen.Europa

Aanbieding AWT werkprogramma 2014 (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2013. Aanbieding AWT werkprogramma 2014 - 33750-VIII-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 20 november a.s.
Besluit: De griffier zal aan de AWT kenbaar maken dat de Kamer een regulier contact met de Raad op prijs stelt, bij voorkeur via een technische briefing over de uitgebreidere adviezen en daarvoor ook de commissie EZ uit te nodigen.

Voorstel van wet tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2013. Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie) - 33743

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 november a.s. om 10.00 uur.
Noot: Wetgevingsrapport is nagezonden.

Voorstel van de leden Rog en Bisschop inzake het Rondetafelgesprek ter voorbereiding van het notaoverleg d.d. 9-12-2013 inzake beleidsreactie art. 23 Grondwet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 26 september 2013. Voorstel van de leden Rog en Bisschop voor een rondetafelgesprek inzake Toekomst Art. 23 en leerlingenvervoer - 2013Z18271

Besluit: Na een inventarisatieronde voor uit te nodigen organisaties/personen zal het voorstel worden geagendeerd voor de extra procedurevegadering van 9 oktober a.s.7

Reactie op inbreng schriftelijk overleg inzake Concept Subsidieregeling praktijkleren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 oktober 2013. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het concept Subsidieregeling praktijkleren (Kamerstuk 33 650, nr. 26) - 2013Z18651

Besluit: Agenderen voor nog te plannen VSO.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aanvullende vraag op het verslag met spoed te beantwoorden, evenals de summiere beantwoording van enkele vragen van de D66-fractie (inzake zzp, uitzendbranche, administratieve lasten en beargumentering van het niet uitvoeren van bijna Kamerbrede motie) opnieuw te bezien.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2013. Aanbieding concept Subsidieregeling praktijkleren en uitvoering van aangenomen moties subsidieregling praktijkleren - 33650-26

Besluit: Agenderen voor nog te plannen VSO.

Reactie op haalbaarheidsonderzoek MBO-colleges en advies van de commissie Macrodoelmatigheid Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Reactie op haalbaarheidsonderzoek MBO-colleges en advies van de commissie Macrodoelmatigheid Amarantis - 31524-180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen van 10 oktober a.s.

Lijst van vragen en antwoorden inzake “Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Beantwoording vragen commissie over het rapport “Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013” - 31554-6

Besluit: Is betrokken bij het wetgevingsoverleg inzake w.v. Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33472)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Vierde nota van wijziging - 33472-19

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33472-18

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 september 2013. Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013 - 31332-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Taal en Rekenen op 9 oktober a.s.

Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces) - 33750-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toekomst- en onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Wordt geagendeerd voor de extra procedurevergadering van 9 oktober a.s.
Noot: Is aangehouden in de procedurevergaderingen van 19 september en 3 oktober 2013.

Stand van zaken uitwerking subsidietaakstelling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 september 2013. Stand van zaken uitwerking subsidietaakstelling - 33650-27

Besluit: Desgewenst betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2014.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2013. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen - 33740

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 18 oktober te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

SCP-rapport ‘Samen scholen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2013. SCP-rapport ‘Samen scholen’ - 33750-VIII-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs op 7 november a.s.

Instellingscollegegeld tweede studies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2013. Instellingscollegegeld tweede studies - 33519-52

Besluit: Dossier tweede Monitor beleidsmaatregelen maken en onderhavige brief aan toevoegen.
Noot: In oktober 2013 verschijnt de tweede Monitor. De Kamer ontvangt deze voorzien van een beleidsreactie. Betreft eveneens de uitvoering van de motie Mohandis/Rog (33519, nr. 46) over de transparantie van het instellingscollegegeld.

Afschrift antwoordbrief aan Hogeschool Leiden over een ‘voorstel bezuiniging Reviewcommissie’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2013. Afschrift antwoordbrief aan Hogeschool Leiden over een ‘voorstel bezuiniging Reviewcommissie’ - 2013Z17852

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op document nr. 2013D3395

Principeakkoord met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2013. Principeakkoord met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord - 33750-VIII-8

Besluit: Wordt betrokken bij de behandeling van het Nationaal Onderwijsakkoord (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 8).

Modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2013. Modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 31289-173

Besluit: Wordt betrokken bij de behandeling van het Nationaal Onderwijsakkoord (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 8). Het reeds geplande AO Onderwijstijd komt te vervallen, de onderhavige brieven zullen worden betrokken bij de behandeling van het Nationaal Onderwijsakkoord.4

Nota van wijziging bij OCW-begroting 2014

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2013. Nota van wijziging - 33750-VIII-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het OCW-begroting 2014.

Toestemming voor deelname van 2 medewerkers van het SCP aan een technische briefing over het sociaal leenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2013. Toestemming voor deelname van 2 medewerkers van het SCP aan een technische briefing over het sociaal leenstelsel - 2013Z17674

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Trends in Beeld 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 september 2013. Trends in Beeld 2013 - 33750-VIII-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2014.

Aanbieding Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 september 2013. Aanbieding Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad - 33750-VIII-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Twee verzoekadviezen van de Kamer zijn verwerkt:Adviesvraag:Hoe kan de positie van het vmbo als start van de beroepskolom in het Nederlandse3

Toezending toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 september 2013. Aanbieding toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 31497-110

Besluit: Betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Passend onderwijs (in december, na ontvangst voortgangsrapportage).

Openbaarmaking eindtoetsgegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 september 2013. Openbaarmaking eindtoetsgegevens - 33157-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Referentieniveaus taal een rekenen op 9 oktober 2013 a.s.

Aanbieding AWT-advies ‘Kiezen voor Kenniswerkers’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 september 2013. Aanbieding AWT-advies ‘Kiezen voor Kenniswerkers’ - 27406-206

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg wetenschapsbeleid van 20 november a.s.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationalisering in het onderwijs van 12 december a.s.

Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering van onderwijsinstellingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 6 september 2013. Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering van onderwijsinstellingen - 2013Z16839

Besluit: Vervolgbespreking van voorbereidingsgroep afwachten.

Verzoek van het lid Heerma om een reactie van de staatssecretaris te vragen op het rapport van BCG over mogelijkheden voor extra eigen inkomsten publieke omroep.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 3 oktober 2013. Verzoek van het lid Heerma om een reactie van de staatssecretaris te vragen op het rapport van BCG over mogelijkheden voor extra eigen inkomsten

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op rapport BCG en antwoorden op aanvullende vragen naar aanleiding van technische briefing.Onderwijs en Wetenschap

Reactie op Verzameladvies III, 2009-2012 van de Raad voor Cultuur inzake Selectie: een Kwestie van waardering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Reactie op Verzameladvies III, 2009-2012 van de Raad voor Cultuur inzake Selectie: een Kwestie van waardering - 2013Z18266

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg archieven.Rondvraag Cultuur en Media

Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013. Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965 - 2013Z18184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording motie Bergkamp/Monasch (Kamerstuk 32 820, nr. 79) omtrent onderzoek naar een stimuleringsprogramma voor de Nederlandse filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2013. Uitstel beantwoording motie Bergkamp/Monasch (Kamerstuk 32 820, nr. 79) omtrent onderzoek naar een stimuleringsprogramma voor de Nederlandse filmindustrie - 32820-92

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief). Een AO is reeds gepland.