Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03607
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c4cdf560-e560-427e-ad1f-58f1fc5042d7&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2020-6-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33472, 33472, 30079, 24724, 33472, 33566, 28760, 31497, 33187, 31289, 31289, 31288, 33519, 30012, 33426

Inhoud


Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling (33650

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 20 juni 2013 Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling (33650 - 2013Z12761

Besluit: De minister wordt verzocht om voor dinsdag 25 juni te 12.00 uur de antwoorden naar de Kamer te zenden inzake het schriftelijk overleg over de omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling.

AO Nationaal Techniekpact 2020

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 20 juni 2013 AO Nationaal Techniekpact 2020 - 2013Z12754

Besluit: Aangezien de door de commissie gevraagde brief over de evaluatie van Bèta en techniek nog niet ontvangen is, wordt het AO Nationaal Techniekpact 2020 van 5 september verplaatst. Ter voorbereiding van het algemeen overleg wordt een rondetafelgesprek gepland.

Bijeenkomst over digitalisering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg

Besluit: Het lid Duisenberg nodigt de leden uit voor een bijeenkomst, georganiseerd door de VVD-fractie, over digitalisering op donderdag 4 juli.

EU-regels kunnen kinderen EU-burger recht geven op studiefinanciering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Mohandis (PvdA) - 20 juni 2013 EU-regels kunnen kinderen EU-burger recht geven op studiefinanciering - 2013Z12750

Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over de eventuele implicaties van de tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juni jl. inzake EU-regels en studiefinanciering.

De uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem te evalueren

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 19 juni 2013 BOR notitie - Onderzoeksvoorstel evaluatie uitvoering aanbevelingen commissie Dijsselbloem - 2013Z12630

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing

Besluit: Wordt aangehouden tot volgende p.v. om het eerdere voornemen de staatssecretaris te verzoeken de Kamer in een brief te informeren over de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem in relatie te brengen met het mogelijke verzoekadvies aan de Onderwijsraad voor een evaluatie op van de aanbevelingen uit het eindrapport 'Tijd voor onderwijs'van de commissie Dijsselbloem.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2013 Nota van wijziging - 33472-11

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-11

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33472-10

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-10

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 7 november 2012 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) - 33472

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (33472, nr. 7) i.r.t. proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2013 Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (33472, nr. 7) i.r.t. proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs - 2013Z12510

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg eind september.

Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het UWHW 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2013 Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het UWHW 2008 - 2013Z12245

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang. Dit besluit strekt tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (UWHW). De wijziging behelst enkele aanpassingen vanwege het vervallen van het zogenoemde woonplaatsvereiste en technische aanpassingen gericht op het vergroten van de transparantie en uitvoerbaarheid van het besluit (Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VIII, nr. 214). Tevens zijn enkele voorschriften gewijzigd vanwege de wijziging van de WHW i.v.m. het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (Wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, 70). Dit besluit strekt tevens tot wijziging van het Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (Stb. 2012, 461). Met dit vorige wijzigingsbesluit werd het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer aangepast in verband met het woonplaatsvereiste en de langstudeerdersmaatregel. Door dit besluit worden die aanpassingen weer teruggedraaid. Bij de artikelsgewijze toelichting wordt – waar nodig – toegelicht of de twee opeenvolgende wijzigingen tegen elkaar kunnen worden weggestreept, waardoor er niets hoeft te worden gewijzigd in de huidige tekst. Bestuurlijke, administratieve en financiële lasten: De maatregelen hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten van de universiteiten en hogescholen aangezien de informatieverplichtingen van instellingen niet veranderen vanwege de wijzigingen in dit besluit. Voor uitvoeringslasten bij bedrijven en burgers (studenten) verandert vanwege dit besluit niets.De wijzigingen in dit besluit hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting.

Aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 juni 2013 Aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs - 2013Z12522

Besluit: Betrekken bij het AO Passend onderwijs van 3 juli a.s. van 16.00 - 19.00 uur.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school - 33663

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 september a.s. om 10.00 uur.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) - 33661

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2013 om 10.00 uur.

Besluit door de Inspectie over bekendmaking van de uitslagen van de examens in het eerste tijdvak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2013 Besluit door de Inspectie over bekendmaking van de uitslagen van de examens in het eerste tijdvak - 2013Z12041

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen (33187)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2013 Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen (33187) - 2013Z12031

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.

Gestolen examens Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juni 2013 Gestolen examens Ibn Ghaldoun - 2013Z11909

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

Reactie op een brief van ROUTE VO te Apeldoorn m.b.t. mogelijkheid tot

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2013 Reactie op een brief van ROUTE VO te Apeldoorn m.b.t. mogelijkheid tot participatie bij verdere ontwikkelingen wetsvoorstel herziening SLOA (centrale eindtoets) - 2013Z11747

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunend activiteiten (Kamerstuk 33 558)
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D20336.

Lijst van vragen en antwoorden inzake hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro)(Kamerstuk 30 079, nr. 39)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 april 2013 Hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) - 30079-39

Besluit: Betrekken bij het AO Passend onderwijs van 3 juli a.s. van 16.00 - 19.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro)(Kamerstuk 30 079, nr. 39) - 2013Z11764

Besluit: Betrekken bij het AO Passend onderwijs van 3 juli a.s. van 16.00 - 19.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk over het sociaal leenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk over het sociaal leenstelsel - 2013Z12077

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel over het sociaal leenstelsel.

Verdere invulling sociaal leenstelsel en onderzoek naar gedragseffecten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2013 Verdere invulling sociaal leenstelsel en onderzoek naar gedragseffecten - 2013Z11627

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel over het sociaal leenstelsel.

Reactie op verzoek van het lid Schouten over de invoering van het sociaal leenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2013 Reactie op het verzoek van het lid Schouten over de invoering van het sociaal leenstelsel - 24724-116

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel over het sociaal leenstelsel.

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (33472, nr. 7) in relatie tot proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2013 Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (Kamerstuk 33472, nr. 7) in relatie tot proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs - 33472-9

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg eind september.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-9

Reactie op het verzoek d.d. 25 april over vigerende ombuigingen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2013 Reactie op het verzoek d.d. 25 april over vigerende ombuigingen onderwijs - 33566-41

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en de tijdens het wgo jaarverslag door de minister gedane toezegging inzake het sturen van een overzicht taakstellingen Rutte I, lenteakkoord en Rutte II, afwachten
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering. Nagegaan is of het BOR kan voldoen aan het verzoek van de cie. OCW om overzicht van bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen waar het onderwijs op dit moment mee te maken heeft (analoog aan de ombuigingsmonitor).

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2013 Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) - 2013Z10930

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de brief van de minister inzake reactie op het rapport 'Educatie op een kruispunt"van Actis Advies (Kamerstuk 28760, nr. 35).
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D13686.

Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies - 28760-35

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (na het zomerreces).
Noot: Het dossier toekomstscenario's bestaat uit: • Antwoorden op vragen van de commissie over het besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Kamerstuk 33 458, nr. 1), 33458, nr. 2. • Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 33458, nr. 1.

Reactie op brief van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) inzake het Algemeen Overleg Leraren en lerarenopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juni 2013 Reactie op brief van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 9 oktober a.s. inzake Leraren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D13977.

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Kamerstuk 33400-VIII, nr. 136)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 april 2013 Aanbieding Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 33400-VIII-136

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2011–2012 van de Inspectie van het Onderwijs - 2013Z11686

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Kamerstuk 33400-VIII, nr. 136) - 2013Z11685

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 605 VIII, nr.1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-1

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 33605-VIII-7

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Lijst van vragen en antwoorden over Slotwet 2012 OCW (33605 VIII)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juni 2013 Verslag houdende een vraag en een antwoord over Slotwet 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 33605-VIII-9

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (Kamerstuk 33605-VIII, nr. 2).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-2

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-10

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 605 VIII, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-2

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

BOR-notitie - Toelichtende notitie bij presentatie rapporteurs

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 7 juni 2013 BOR-notitie - Toelichtende notitie bij presentatie rapporteurs - 2013Z11541

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 juni jl. inzake het Jaarverslag 2012, het Onderwijsverslag etc.

Beleidsreactie op het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’ van de Kinderombudsman

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juni 2013 Beleidsreactie op het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’ van de Kinderombudsman - 31497-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 3 juli a.s. inzake het AO Passend Onderwijs. Het eerdere besluit om onderhavige brief eveneens te betrekken bij het dossier voortijdig schoolverlaten vervalt.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-10

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris van OCW betreffende Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 juni 2013 Afschrift van de brief aan de staatssecretaris van OCW betreffende Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs - 2013Z10961

Besluit: Betrekken bij het dossier financiën primair en voortgezet onderwijs.

Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2013 Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio - 33187-40

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-40

Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) - 33645

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juli a.s. om 10.00 uur.

Lijst van vragen en antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van CITO “De praktijk van de eerste en tweede correctie”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Rapport tweede correctie examens Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-146

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van CITO “De praktijk van de eerste en tweede correctie” - 31289-151

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

Uitstel beantwoording vragen van een burger over discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Uitstel beantwoording vragen van een burger over discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen - 2013Z11015

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De reactie van de staatssecretaris ontvangt de Kamer in de laatste week van juni.

Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van valorisatie- indicatoren voor het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van valorisatie- indicatoren voor het hoger onderwijs - 31288-344

Besluit: Toevoegen aan dossier Wetenschapsbeleid.

Stand van zaken m.b.t. het informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2013 Stand van zaken m.b.t. het informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase - 33519-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De Kamer zal begin juli geïnformeerd worden over het aantal instroommomenten in de masterfase.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-51

Stand van zaken stukken AO Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2013 Stand van zaken van de stukken die op de agenda voor het uitgestelde Algemeen Overleg van 6 juni 2013 waren geplaatst - 30012-39

Besluit: Betreft stand van zaken van de stukken die op de agenda voor het uitgestelde AO van 6 juni jl. waren geplaatst. De oude stukken, die in het dossier stonden, worden voor kennisgeving aangenomen. De stand van zaken-brief kan t.z.t. geagendeerd worden voor een AO over Leven Lang Leren, na ontvangst van beleidsreactie in oktober.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2013D17763. De beleidsreactie op het advies van de commissie 'Flexibel hoger onderwijs voor werkenden ontvangt de Kamer in oktober. '

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting - 33664

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juli 2013 om 10.00 uur.

Reactie op vragen bij plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 (33 426)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2013 Reactie op ingediende amendementen en vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 - 33426-21

Besluit: Is betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijz. Mediawet i.vm. verspreiding van televisie- en radio-programmakanalen etc. (Kamerstuk 33 426)
Gerelateerde kamerstukken: 33426-21

Werkprogramma Raad voor Cultuur 2013-2014 en evaluatie Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 19 juni inzake cultuuronderwerpen.

Aanbieding Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2013 Aanbieding Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving - 2013Z11765

Besluit: Is betrokken bij het AO cultuuronderwerpen van 19 juni jl.

Aanbieding 'Museumbrief. Samen werken, samen sterker'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2013 Aanbieding 'Museumbrief. Samen werken, samen sterker' - 2013Z11695

Besluit: Reeds besloten is tot een feitelijke vragenronde op 12 juni jl. en tevens is onderhavige brief betrokken bij het AO cultuuronderwerpen van 19 juni jl.

Aanbieding Jaarverslag 2012 van het Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juni 2013 Aanbieding Jaarverslag 2012 van het Commissariaat voor de Media - 33400-VIII-148

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake wijziging van de Mediawet (Kamerstuk 33 426 en 33 541).

ANBI status Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 mei 2013 ANBI status Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk - 2013Z10912

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D04964.

BOR-notitie - Achtergrondinformatie Kunstdiefstal

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 3 juni 2013 BOR-notitie - Achtergrondinformatie Kunstdiefstal - 2013Z11022

Besluit: Desgewenst betrokken bij het rondetafelgesprek Kunstdiefstal van 6 juni jl.