Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juni 2013

Gepubliceerd: 7 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03606
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02ea4104-57d6-44d2-a1db-0dfa4f2c4c17&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%206-6-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33483, 33558, 33650, 31293, 33537, 33537, 31497, 31293, 28760, 33650, 33495, 33495, 31865, 33566, 32641, 29362

Inhoud


AO Excellente scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 7 juni 2013 AO Excellente scholen - 2013Z11592

Besluit: AO Excellente scholen en hoogbegaafde leerlingen wordt uitgesteld tot na het zomerreces.

Reactie op Gezondheidsraadsadvies ‘Blik op Brussel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2013 Reactie op Gezondheidsraadsadvies ‘Blik op Brussel’ - 21501-31-312

Besluit: De commissie Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen (Raad voor Concurrentievermogen).

Voortgang richtlijnvoorstel Gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven COM (2012) 614

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013 Voortgang richtlijnvoorstel Gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven COM (2012) 614 - 33483-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 13 juni a.s. over het emancipatiebeleid.

Reactie op verzoek van het Jadnanansing over de diefstal van het VWO-eindexamen Frans

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 mei 2013 Reactie op verzoek van het Jadnanansing over de diefstal van het VWO-eindexamen Frans - 2013Z10767

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 20 juni a.s. inzake examinering voortgezet onderwijs. Hieraan zullen ook nog de volgende onderwerpen aan toegevoegd worden: het rapport van CITO over de eerste en tweede correctie (Kamerstuk 31 289, nr. 146) en de lijst van vragen en antwoorden hierover en de brief van de hoogleraren Nederlands inzake het examen Nederlands. Het Algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) - 33558-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel vóór het zomerreces ivm beoogde inwerkingtreding.
Gerelateerde kamerstukken: 33558-8

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Nota van wijziging Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 februari 2013 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) - 33558

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (vóór het zomerreces).

Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2013 Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek - 33650-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Bij betrokkenen verzoeken om schriftelijke reacties

Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2013 Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs - 31293-167

Besluit: Betrekken bij het AO over Krimp in het onderwijs op 25 juni a.s.

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2013 Nota van wijziging Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht - 33537-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33537-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht - 33537-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33537-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 februari 2013

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces (beoogde inwerkingtreding 1 oktober 2013).
Besluit: Algemeen overleg Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vo van 12 juni a.s. wordt geannuleerd. De stukken van dit AO kunnen desgewenst worden betrokken bij het wetsvoorstel.

Uitstel beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs inzake ‘OPDC’s in het bestel: verslag van een casestudy’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 mei 2013 Uitstel beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs inzake ‘OPDC’s in het bestel: verslag van een casestudy’ - 31497-99

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De beleidsreactie wordt meegenomen in de voortgangsrapportage passend onderwijs, die medio juni naar de Kamer wordt gezonden. Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D11824.

Vervolgonderzoek vraagfinanciering schoolbegeleiding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 mei 2013 Vervolgonderzoek vraagfinanciering schoolbegeleiding - 2013Z10529

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen rondom voor- en vroegschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2013 Toezeggingen rondom voor- en vroegschoolse educatie - 33400-VIII-145

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De Kamer wordt voor het zomerreces over e.e.a. geïnformeerd.

Reactie op het onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’ n.a.v. de aangenomen motie van het lid Çelik (33 000 VIII, nr. 141) en op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs over advisering in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2013 Reactie op het onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’ n.a.v. de aangenomen motie van het lid Çelik (Kamerfstuk 33 000 VIII, nr. 141) en op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs over advisering in het basisonderwijs - 31293-168

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 26 juni a.s. om 10.00 uur.

Evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ‘Nieuwe dynamiek, passende governance’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het najaar 2013 toegezegde reactie.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-VIII

Besluit: De inbrengdatum voor de feitelijke vragen is reeds vastgesteld op donderdag 13 juni a.s. om 12.00 uur.

Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies - 28760-35

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (op verzoek van het lid Smaling).
Noot: Het dossier toekomstscenario's bestaat uit: • Antwoorden op vragen van de commissie over het besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Kamerstuk 33 458, nr. 1), 33458, nr. 2. • Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 33458, nr. 1.

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (33472, nr. 7) in relatie tot proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2013 Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (33472, nr. 7) in relatie tot proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs - 2013Z10245

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van nota n.a.v. verslag. Met potlood wordt een wetgevingsoverleg gepland op maandag 1 juli a.s.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om nadere uiteenzetting van de argumentatie voor behandeling van het wetsvoorstel na het zomerreces.

Reactie op de ECBO-publicatie van drieluik "Kansrijk toelatingsbeleid”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van heden over macrodoelmatigheid
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2013D17682.

Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013 Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling - 33650-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 juni om 10.00 uur.

Stand van zaken over toezenden van de evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013 Stand van zaken over toezenden van de evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) - 33495-26

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 27 mei jl. inzake governance in het onderwijs.

Reactie op AD-artikel inzake vermeende fraude bij Rotterdams schoolbestuur LMC VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 mei 2013 Reactie op AD-artikel inzake vermeende fraude bij Rotterdams schoolbestuur LMC VO - 33495-27

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 27 mei jl. inzake governance in het onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D16421

Antwoord op de brief van de vaste commissie voor OCW betreffende een voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 mei 2013 Antwoord op de brief van de vaste commissie voor OCW betreffende een voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW - 31865-51

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 12 juni a.s. inzake Slotwet, het Jaarverslag 2012 en het Onderwijsverslag.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D09477

Reactie op de brief van de heer H.B. betreffende de regels op het gebied van studiefinanciering voor mbo-ers niveau 3/4 die op niveau 2 uitstromen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2013 Reactie op de brief van de heer H.B. betreffende de regels op het gebied van studiefinanciering voor mbo-ers niveau 3/4 die op niveau 2 uitstromen - 2013Z09890

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D02678

Reactie op het verzoek d.d. 25 april over vigerende ombuigingen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2013 Reactie op het verzoek d.d. 25 april over vigerende ombuigingen onderwijs - 33566-41

Besluit: Nagaan of het BOR kan voldoen aan het verzoek van de cie. OCW om overzicht van bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen waar het onderwijs op dit moment mee te maken heeft (analoog aan de ombuigingsmonitor).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D17830

Aanbieding advies 'Culturele vertegenwoordiging in Frankrijk' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 16 mei 2013 Aanbieding advies 'Culturele vertegenwoordiging in Frankrijk' van Raad voor Cultuur - 2013Z10216

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van 19 juni a.s. over cultuuronderwerpen.

Antwoorden op vragen van de commissie over de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind - 2013Z01352

Besluit: Het lid Venrooy zal een VSO aanvragen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind - 32641-16

Besluit: Het lid Venrooy zal een VSO aanvragen.
Gerelateerde kamerstukken: 32641-16

Aanbieding Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen Archiefbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2013 Aanbieding Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen Archiefbeheer - 29362-217

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake Archiefbeheer.