Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 mei 2013

Gepubliceerd: 23 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03604
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c1be2ed-990d-4526-adbc-8728978b8a86&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2023-5-2013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 21501, 21501, 29362, 31293, 27406, 33495, 33495, 27923, 29240, 33630, 31289, 33187, 31332, 33519, 32641, 32820, 32156

Inhoud


AO Leerlingenvervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 23 mei 2013 AO Leerlingenvervoer - 2013Z10076

Besluit: Aangezien in een eerdere procedurevergadering is besloten een AO Leerlingenvervoer te plannen als de beleidsreactie op artikel niet voor 1 mei is ontvangen, is besloten het AO Leerlingenvervoer nu te plannen.

Masterplan Beta en Techniek en Techniekpact

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 22 mei 2013 Masterplan Beta en Techniek en Techniekpact - 2013Z10027

Besluit: Minister en staatssecretaris verzoeken de in het AO van 9 april 2013 toegezegde brief (inzake het Masterplan bèta en technologie) toe te spitsen op het Nationaal Techniekpact 2020 en deze vóór de zomer naar de Kamer te zenden. In deze brief moet met name worden ingegaan op de specifieke actiepunten voor het ministerie van OCW in het Techniekpact, de concrete stappen die de bewindslieden van OCW nu gaan zetten en wanneer de 'OCW-'doelstellingen van het Techniekpact gehaald gaan worden.

Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Venrooy-van Ark (VVD) - 23 mei 2013 Rondetafelgesprek vrouwenemancipatie en LHBT - 2013Z10074

Besluit: Rondetafelgesprek wordt op 11 juni gepland van 16.30 - 19.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2013 Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 - 30420-180

Besluit: Agenderen voor het reeds geplande algemeen overleg van 13 juni a.s over het emancipatiebeleid.

Aanvulling op de geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2013 Aanvulling op de geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013 - 21501-34-207

Besluit: Betrokken bij het AO van 14 mei jl. over de OJCS-raad.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Jeugd- en Sportraad op 16-17 mei 2013 te Brussel, als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2013 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Jeugd- en Sportraad op 16-17 mei 2013 te Brussel, als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS) - 21501-34-206

Besluit: Betrokken bij het AO van 14 mei jl. over de OJCS-raad.

Europese garantiefaciliteit ten behoeve van diplomamobiliteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2013 Europese garantiefaciliteit ten behoeve van diplomamobiliteit - 21501-34-205

Besluit: Betrokken bij AO OJCS-raad d.d. 14 mei jl.

Rapport van de Kinderombudsman over "Van leerplicht tot leerrecht".

Zaak: Brief derden - De Kinderombudsman te Den Haag - 15 mei 2013 Aanbieding rapport 'Van leerplicht naar leerrecht' van De Kinderombudsman - 2013Z09783

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer een beleidsreactie te doen toekomen, waarbij de antwoorden van de schriftelijke vragen van de leden Ypma en Jadnanansing van 16 mei jl. betrokken zullen worden.

Huisvestingssituatie in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2013 Aanbieding Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de 'Huisvesting in het mbo - Achtergrond en risico's van de huisvestingssituatie in het mbo'. - 2013Z09759

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Governance in het onderwijs op 27 mei a.s.
Besluit: Agenderen voor AO Financiële positie mbo-instellingen.

Aanbieding AWT advies "Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 mei 2013 Aanbieding AWT advies "Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur" - 2013Z09731

Besluit: Aangekondigde standpunt bij het advies (over drie maanden) afwachten.

Uitstel beantwoording vragen Van Meenen en Van Weyenberg over het bericht ‘Wachtlijsten voorschool groeien’ en uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Voortman om een brief over dit onderwerp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen Van Meenen en Van Weyenberg over het bericht ‘Wachtlijsten voorschool groeien’ en uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Voortman om een brief over dit onderwerp - 2013Z09631

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Uitstel uitvoering motie-van Meenen c.s. inzake modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 mei 2013 Uitstel uitvoering motie-van Meenen c.s. inzake modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 2013Z09627

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Lijst van vragen en antwoorden inzake vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 maart 2013 Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo - 33400-VIII-133

Besluit: Betrekken bij het AO Leraren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo - 2013Z09611

Besluit: Toevoegen aan dossier Leraren en t.z.t. een AO leraren plannen (begin oktober?).

Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Reactie op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies - 2013Z09593

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en het voorstel 'algemeen overleg plannen en het dossier toekomstscenario's educatie hieraan toevoegen' nader toelichten (o.a. wat zit er in dit dossier en in dossier LLL).

Continuïteitsgarantie Amarantis en effect overgang WOPT naar WNT

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Continuïteitsgarantie Amarantis en effect overgang WOPT naar WNT - 2013Z09592

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 27 mei a.s. over governance in het onderwijs.

Reactie op de brief van het Ministerie van BZK te Willemstad inzake de terugbetalingsregeling studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Reactie op de brief van het Ministerie van BZK te Willemstad inzake de terugbetalingsregeling studiefinanciering - 2013Z09590

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D09206.

Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013 - 2013Z09518

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 12 juni a.s. inzake het jaarverslag

Rapportage burgerbrieven 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-215

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kerncijfers OCW 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Kerncijfers OCW 2008-2012 - 33605-VIII-6

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 12 juni a.s. inzake het jaarverslag 2012 en het Onderwijsverslag 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs (Kamerstuk 31293, nr. 158)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 februari 2013 Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs - 31293-158

Besluit: Een vso wordt aangevraagd door het lid van Meenen (tevens door het lid Beertema).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 mei 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs (Kamerstuk 31293, nr. 158) - 2013Z09399

Besluit: Een vso wordt aangevraagd door het lid van Meenen (tevens door het lid Beertema).

KNAW-advies Vertrouwen in wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Aanbieding van het KNAW-advies Vertrouwen in wetenschap - 27406-202

Besluit: Aanhouden in afwachting van de voor de zomer toegezegde reactie op het advies.

Verslag van een schriftelijk overlegcommissie over de ontvlechtingsprocedure bij ROC Zadkine (Kamerstuk 33495, nr. 7)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 2 juli a.s. inzake financiële positie mbo-instellingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over de ontvlechtingsprocedure bij ROC Zadkine - 33495-11

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 2 juli a.s. inzake financiële positie mbo-instellingen.

Reactie op de brief van K. Keijzer te Ridderkerk inzake naleving van open standaarden en platformonafhankelijkheid binnen het openbaar onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 mei 2013 Reactie op de brief van K. Keijzer te Ridderkerk inzake naleving van open standaarden en platformonafhankelijkheid binnen het openbaar onderwijs - 2013Z09024

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies ‘Promodoc’ van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 mei 2013 Reactie op het advies ‘Promodoc’ van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) - 27923-168

Besluit: Dossier Leraren maken en t.z.t. een AO leraren plannen (begin oktober?).

Reactie op het verzoek commissie om een beleidsreactie op het rapport 'Schorsen en verwijderen' van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2013 Reactie op het verzoek commissie om een beleidsreactie op het rapport 'Schorsen en verwijderen' van de Inspectie van het Onderwijs - 29240-53

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2013D11809. De staatssecretaris laat weten dat de beleidsreactie zal worden meegenomen in de jaarlijkse brief over ‘Veiligheid in en om het onderwijs’. Deze brief zal de Kamer voor het zomerreces ontvangen en bevat naast een beleidsreactie op het onderhavige rapport ook de uitkomsten van de landelijke veiligheidsmonitoren

Afschrift van de reactie op de brief van twee leraressen van het St. Maartenscollege in Maastricht over onderwijsontwikkelingen voortgezet onderwijs Maastricht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2013 Afschrift van de reactie op de brief van twee leraressen van het St. Maartenscollege in Maastricht over onderwijsontwikkelingen voortgezet onderwijs Maastricht - 2013Z08886

Besluit: Betrekken bij het nota-overleg inzake Governance in het onderwijs d.d. 27 mei a.s.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D09215.

Toelichting bij enkele begrotingsmutaties in Slotwet OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2013 Toelichting bij enkele begrotingsmutaties in Slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen Slotwet OCW d.d. 23 mei a.s.

Aanbieding Evaluatierapport Wet Voorzieningenplanning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2013 Aanbieding Evaluatierapport Wet Voorzieningenplanning - 33630-1

Besluit: Aangekondigde beleidsreactie afwachten (vóór het zomerreces).
Noot: De staatssecretaris zegt toe voor het zomerreces de beleidsreactie op het evaluatierapport de Kamer doen toekomen.

Brief over mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 april 2013 Brief over mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen - 31289-148

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg vóór half juni a.s.

Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (33000 VIII nr. 144) en aangehouden motie (33187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 april 2013 Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel - 33187-39

Besluit: Toevoegen aan het dossier mbo.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-39

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 april 2013 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal - 33618

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 juni a.s. te 10.00 uur.

Jaarverslag 2012 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 april 2013 Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Inspectie van het Onderwijs - 33400-VIII-139

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2012 en het Onderwijsverslag 2012.

Onderwijstijdverlenging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2013 Onderwijstijdverlenging - 2013Z06560

Besluit: Toevoegen aan het dossier Brede scholen en Onderwijstijdsverlenging en t.z.t. een AO plannen.

Gewichtenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2013 Gewichtenregeling - 33400-VIII-140

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in het najaar.
Noot: citaat: 'Kort na het zomerreces zal ik de Kamer informeren over de praktische haalbaarheid en uitwerking van een eventueel nieuw verdeelmodel.'

Reactie op de brief van de VO-Raad e.a. over implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2013 Reactie op de brief van de VO-Raad e.a. over implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen - 31332-20

Besluit: Toevoegen aan het dossier referentieniveaus taal en rekenen en een AO hierover plannen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D11651.

Nadere toelichting op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs (wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid, 33519)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2013 Nadere toelichting op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs - 33519-50

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid (Kamerstuk 33 519)
Besluit: Dossier mbo kwalificatiedossiers maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-50

Afschrift van de reactie op de brief van de voorzitter van de Werkgeversvereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven inzake heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2013 Afschrift van de reactie op de brief van de voorzitter van de Werkgeversvereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven inzake heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra - 2013Z08343

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D11648.

FOBID Cycling for Libraries

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 15 mei 2013 FOBID Cycling for Libraries - 2013Z09487

Besluit: De commissie besluit het verzoek te honoreren. Het lid Jasper van Dijk zegt toe het voortouw te nemen en ook leden van andere commissies te mobiliseren. Het betreft een ontvangst van 100 bibliothecarissen (internationaal) die een fietstocht maken die begint in Amsterdam en eindigt bij het Europese Parlement in Brussel. Datum: op 20 juni a.s., 10.30 -12.00 uur (discussie met de leden vanaf 11.00 uur).

Aanbieding advies "Selectie: Een kwestie van waardering" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 26 mei 2013 Aanbieding advies "Selectie: Een kwestie van waardering" van Raad voor Cultuur - 2013Z09235

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Archiefbeheer.

Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 mei 2013 Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2012 - 33400-VIII-141

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Archiefbeheer na het zomerreces.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind - 32641-16

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Op verzoek van het lid Venrooy aangehouden.
Gerelateerde kamerstukken: 32641-16

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind - 2013Z01352

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitkomst filmtop

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2013 Uitkomst filmtop - 32820-75

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat inzake de filmtop.
Noot: Het debat is aangevraagd door het lid Bergkamp.

Toezegging inzake onderzoek compensatieregelingen gemeenten voor kleine verstoorders

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2013 Toezegging inzake onderzoek compensatieregelingen gemeenten voor kleine verstoorders - 32156-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.