Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 18 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03603
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e56f735f-06b9-4906-bb6b-784c2caa5920&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2018-4-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 30420, 31293, 31293, 31428, 27406, 31289, 31288, 31288, 24724, 31288, 30079, 30079, 30079, 33558, 33519, 33519, 33157, 31482, 32827

Inhoud


Beilen: de nog te ontvangen brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Vmbo-school heeft onderbouw havo-vwo en dat mag niet’ (n.a.v. regeling van werkzaamheden van 11 april jl.)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 18 april 2013 Beilen - 2013Z07958

Besluit: Staatssecretaris wordt verzocht om de Kamer uiterlijk binnen twee weken de tijdens de regeling van werkzaamheden gevraagde brief toe te sturen.

AD-artikel "Verdachte onderwijsbaas legt nieuwe functie neer"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 18 april 2013 AD-artikel "Verdachte onderwijsbaas legt nieuwe functie neer" - 2013Z07936

Besluit: Staatssecretaris verzoeken een reactie te geven op twee krantenartikelen in het Algemeen Dagblad "Fraude ontdekt bij Rotterdamse scholenkoepel“ (AD, 11 april 2013, p. 5) en "Verdachte onderwijsbaas legt nieuwe functie neer” (AD, 12 april 2013, p. 9). Naast deze algemene reactie wenst de commissie te vernemen of de staatssecretaris deze zaak betrekt bij de brief over "Governance".

Lijst van vragen en antwoorden inzake de 2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid (Kamerstuk 30420, nr. 177)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2012 2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-177

Besluit: Algemeen overleg emancipatie plannen en onderhavige 2e voortgangsrapportage aan toevoegen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de 2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-179

Besluit: Algemeen overleg emancipatie plannen en onderhavige lijst van vragen en antwoorden hieraan toevoegen.

Reactie op verzoek commissie om een beleidsreactie te sturen op het Onderwijsraadadvies 'Grenzen aan kleine scholen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 april 2013 Reactie op verzoek commissie om een beleidsreactie te sturen op het Onderwijsraadadvies 'Grenzen aan kleine scholen' - 2013Z07702

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit van xxx tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met onder meer het aanpassen van het moment van de jaarlijkse vaststelling van het cursusgeld en van de termijnbedragen voor betaling van het lesgeld.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2013 Bijzondere voorhang besluit van x houdende wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 - 2013Z07627

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie van de regelingen energiezuinigheid en binnenmilieu voor het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 april 2013 Evaluatie van de regelingen energiezuinigheid en binnenmilieu voor het primair en voortgezet onderwijs - 31293-161

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om uiterlijk begin juni de Kamer te informeren over de evaluatie van de regelingen energiebeperkende maatregen en tevens de stand van zaken aan te geven inzake de uitvoering van de motie van het lid Beertema inzake het onderwijshuisvestingsbudget (Kamerstuk 32 764, nr. 7).

Aanbieding van een drietal PPON-rapporten in het kader van de wet SLOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 april 2013 Aanbieding van een drietal PPON-rapporten in het kader van de wet SLOA - 31293-160

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en het Onderwijsverslag.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Beleidsreactie op het advies: ‘Effecten van de universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland. Een eerste kritische reflectie’ (Witte Vlekken) van de KNAW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 april 2013 Beleidsreactie op het advies: ‘Effecten van de universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland. Een eerste kritische reflectie’ (Witte Vlekken) van de KNAW - 27406-200

Besluit: Betrekken bij het AO wetenschapsbeleid van 18 april a.s.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2013D09451

Reactie op de brief van het LAKS over de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 april 2013 Reactie op de brief van het LAKS over de rekentoets in het voortgezet onderwijs - 31289-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examinering vo.

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de prestatieafspraken met de bekostigde hogescholen en universiteiten (Kamerstuk 31288, nr. 322)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2012 Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang van de prestatieafspraken met de bekostigde hogescholen en universiteiten (Kamerstuk 31288, nr. 322) - 31288-342

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeken in verband met hoofdlijnendebat studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 april 2013 Onderzoeken in verband met hoofdlijnendebat studiefinanciering - 24724-114

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Beleidsreactie op het inspectieapport 'Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de Hogeschool Codarts'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 april 2013 Beleidsreactie op het inspectieapport 'Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de Hogeschool Codarts' - 31288-341

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over governance in het onderwijs (eind mei).

Hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 16 april 2013 BOR-notitie - Toelichting enveloppemiddelen hoofdlijnenbrief Lwoo en pro - 2013Z07790

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 april 2013 Hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) - 30079-39

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 15 mei a.s. te 10.00 uur.

Aanhangige OCW wetgeving tot zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 april 2013 Aanhangige OCW wetgeving tot zomerreces - 33400-VIII-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief 2012D44663 Het verzochte antwoord op het schriftelijk overleg over o.a. het tijdpad van het wetsvoorstel Kwaliteitsborgen hoger onderwijs is inmiddels ontvangen en staat

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022) (Kamerstuk 30079, nr. 37)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2012 Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022) - 30079-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo - 30079-40

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken m.b.t. de reactie op het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (33157, nr. 38) inzake het wetsvoorstel herziening Wet SLOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 april 2013 Stand van zaken m.b.t. de reactie op het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (33157, nr. 38) inzake het wetsvoorstel herziening Wet SLOA - 33558-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D12858.
Gerelateerde kamerstukken: 33558-5

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 april 2013 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs - 33598

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 14 mei te 10.00 uur.

Onderwijstijdverlenging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2013 Onderwijstijdverlenging - 2013Z06560

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De PVV- komt met een voorstel voor een rondetafelgesprek.

Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) (33519)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2013 Tweede nota van wijziging - 33519-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-10

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 april 2013 Nota van wijziging - 33519-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-7

Aanbieding Hoofdlijnenbrief SLOA 2014-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 maart 2013 Aanbieding Hoofdlijnenbrief SLOA 2014-2015 - 33400-VIII-131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de maatregelen met budgettaire gevolgen voor de begroting van OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 maart 2013 Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de maatregelen met budgettaire gevolgen voor de begroting van OCW - 33400-VIII-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen bij behandeling wetsvoorstel Eindtoets primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 maart 2013 Toezeggingen bij behandeling wetsvoorstel Eindtoets primair onderwijs - 33157-47

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel eindtoets primair onderwijs (33 157).
Gerelateerde kamerstukken: 33157-47

Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 april 2013 Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland - 33400-VIII-132

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kleine studies.

Overzicht van de bestaande regelingen m.b.t. ondersteuning/stimulering van de popsector, inclusief een overzicht van de wijzigingen die daarin de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2013 Overzicht van de bestaande regelingen m.b.t. ondersteuning/stimulering van de popsector, inclusief een overzicht van de wijzigingen die daarin de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden” - 33400-VIII-135

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in de tweede helft van mei, met minister OCW en minister EZ
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D11379. De commissie EZ heeft de minister EZ via commissiebrief verzocht om een overzicht van eventuele regelingen m.b.t. ondersteuning/stimulering van de popsector voor zover deze vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Tevens is verzocht om stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (33400-VIII, nr. 89).

Voortgangsbericht over de verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam, april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2013 Laatste voortgangsbericht over de verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam en inhoudelijke samenvatting van het project - 31482-87

Besluit: Agenderen voor gesprek met de directeur van het Rijksmuseum Amsterdam en de restauratie-architect.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2 uur).

Aanbieding adviesrapport Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2013 Aanbieding adviesrapport Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media - 32827-47

Besluit: T.z.t. betrekken bij de toekomstverkenning over de publieke omroep.