Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 april 2013

Gepubliceerd: 4 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03601
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=142dded2-f069-41d2-a80f-0f31abb71f55&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%204-4-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31289, 31497, 29240, 26695, 33519, 31288, 31288, 31524, 31524, 31524, 31511, 27923, 33157, 27923, 29338, 32820, 33426, 32156, 32156, 32820

Inhoud


Krimp

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 4 april 2013 Krimp - 2013Z06722

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Grenzen aan kleine scholen' zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen, gelet ook op de eventuele omzetting van het aangevraagde dertigledendebat in een algemeen overleg op korte termijn en de Kamer hierover per ommegaande te informeren.

De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale studenten en wat de stand van zaken is wat betreft verbetertrajecten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 26 maart 2013 De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale studenten en wat de stand van zaken is wat betreft verbetertrajecten - 2013Z06077

Besluit: Reactie minister verzoeken op het voorstel van 25 maart 2013 voor een richtlijn over het aantrekkelijker maken van de toegankelijkheid tot de EU voor studenten en onderzoekers (COM(2013) 151 final) en het rapport 'Immigratie van internationale studenten naar Nederland', waarbij de volgende onderwerpen betrokken kunnen worden: voorlichting, huisvesting, verblijfsvergunningen en administratieve hordes zoals bijvoorbeeld zorgverzekeringen.

Verslag OJCS-Raad 15 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 maart 2013 Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 15 februari 2013 - 21501-34-203

Besluit: Betrekken bij het AO van 15 mei a.s. inzake de OJCS-raad van 16 en 17 mei a.s.

Rapport tweede correctie examens VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Rapport tweede correctie examens Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 22 april a.s. 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het samengaan van een aantal scholen in Amsterdam- West

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 januari 2013 Samengaan van een aantal scholen in Amsterdam- West - 2013Z00791

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over het samengaan van een aantal scholen in Amsterdam- West - 33400-VIII-130

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatiekader passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Evaluatiekader passend onderwijs - 31497-94

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Passend onderwijs 3 april jl.

Werkprogramma en nieuwe voorzitter Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid d.d. 18 april a.s.

Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 maart 2013 Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo - 33400-VIII-133

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 april a.s. 10.00 uur.

Aanbieding plan van aanpak pesten in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 maart 2013 Aanbieding plan van aanpak pesten in het onderwijs - 29240-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Verzoek om w.v. inzake incidentenregistratie niet te agenderen voor plenaire vergadering.

Voortgang aanpak schoolverzuim

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2013 Voortgang aanpak schoolverzuim - 26695-90

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten d.d. 17 april 2013 (15.00-17.30)
Noot: Op de agenda van het AO staan de volgende stukken: 1. Zomerlek tussen vmbo en mbo (Kamerstuk 30079-28 - Brief regering d.d. 02-05-2011) 2. Voortijdig schoolverlaten, aanhoudende inspanning noodzakelijk (Kamerstuk 26695-84 - Brief regering d.d. 14-02-2012) 3. OESO rapport Equity and Quality in Education (Kamerstuk 33000-VIII-172 - Brief regering d.d. 10-02-2012) 4. Reactie op motie Biskop over verzuimaanpak en ouderbetrokkenheid in het mbo (32356 nr. 17) Kamerstuk 26695-85 - Brief regering d.d. 06-03-2012 5. Beantwoording vragen van het lid Biskop bij wetsvoorstel aansluiting niet-bekostigd onderwijs op het bron en Digitaal Verzuimloket

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33519-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 januari 2013 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) - 33519

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: • Eerste termijn in wgo: maandag 22 april van 16.00-23.00 uur • Tweede termijn plenair: dinsdag 23 april van 16.00-19.00 uur.

Reactie op brief KPC Groep mbt procedure fusietoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2013 Reactie op brief KPC Groep met betrekking tot procedure fusietoets - 31288-331

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D02389.

Toezegging naar aanleiding van het antwoord op vragen van Jasper van Dijk over sabbatical bestuursvoorzitter van de Universiteit Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 maart 2013 Toezegging naar aanleiding van het antwoord op vragen van Jasper van Dijk over sabbatical bestuursvoorzitter van de Universiteit Leiden - 31288-329

Besluit: Agenderen voor NO over de nog te ontvangen brief inzake Governance in het onderwijs (vo, mbo, ho).
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport “Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO” (Kamerstuk 31524, nrs. 158 en 159 en Kamerstuk 33000 VIII, nr. 155)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 december 2011 Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho - 33000-VIII-155

Besluit: Agenderen voor NO over de nog te ontvangen brief inzake Governance in het onderwijs (vo, mbo, ho). Desgewenst (collega-)woordvoerders verzoeken dit ook te betrekken bij het plenaire debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen", met ministers Fin en BZK.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2012 Reactie op verzoek Omtzigt over derivaten in het MBO, HBO en WO - 31524-158

Besluit: Agenderen voor NO over de nog te ontvangen brief inzake Governance in het onderwijs (vo, mbo, ho). Desgewenst (collega-)woordvoerders verzoeken dit ook te betrekken bij het plenaire debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen", met ministers Fin en BZK.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2012 Afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport “Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO” - 31524-159

Besluit: Agenderen voor NO over de nog te ontvangen brief inzake Governance in het onderwijs (vo, mbo, ho). Desgewenst (collega-)woordvoerders verzoeken dit ook te betrekken bij het plenaire debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen", met ministers Fin en BZK.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport “Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO” - 31524-165

Besluit: Agenderen voor NO over de nog te ontvangen brief inzake Governance in het onderwijs (vo, mbo, ho). Desgewenst (collega-)woordvoerders verzoeken dit ook te betrekken bij het plenaire debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen", met ministers Fin en BZK.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiële positie mbo-instellingen.

Toestemming voor gesprekken met de inspecteur-generaal over het inspectiewerk en het onderwijsverslag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2013 Toestemming voor gesprekken met de inspecteur-generaal over het inspectiewerk en het onderwijsverslag - 2013Z05605

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D10134.

Beleidsdoorlichting van het actieplan LeerKracht

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Kooloos - 27 maart 2013 BOR-notitie Beleidsdoorlichting Actieplan Leerkracht - 2013Z06170

Besluit: Betrokken bij het AO van 27 maart jl. over leraren en lerarenopleidingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2013 Beleidsdoorlichting van het actieplan LeerKracht - 31511-10

Besluit: Betrokken bij het AO van 27 maart jl. over leraren en lerarenopleidingen.

Aanbieding evaluatierapport over het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2013 Aanbieding evaluatierapport over het Rathenau Instituut - 33400-VIII-125

Besluit: Betrekken bij het AO wetenschapsbeleid op 18 april a.s., 15.00 - 17.30 uur.

Opschorting openbaarmaking eindtoetsgegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 maart 2013 Opschorting openbaarmaking eindtoetsgegevens - 2013Z05513

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157).

Aanbieding van het rapport van de Onderwijsraad 'Verkenning Leraar zijn'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 maart 2013 Aanbieding van het rapport van de Onderwijsraad 'Verkenning Leraar zijn' - 27923-152

Besluit: Betrokken bij het AO van 27 maart jl. over leraren en lerarenopleidingen.

Invoering van een centrale eindtoets en de verplichting voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 maart 2013 Invoering van een centrale eindtoets en de verplichting voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem - 33157-13

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157).
Gerelateerde kamerstukken: 33157-13

Eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2013 Eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap - 27923-150

Besluit: Betrokken bij het AO van 27 maart jl. over leraren en lerarenopleidingen.

Toezegging gedaan in het algemeen overleg op 4 juli 2012 over de vraag hoe intellectueel eigendom, in het bijzonder patenten, beter kan worden benut bij het beginnen van start-ups en het vinden van investeerders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 maart 2013 Toezegging gedaan in het algemeen overleg op 4 juli 2012 over de vraag hoe intellectueel eigendom, in het bijzonder patenten, beter kan worden benut bij het beginnen van start-ups en het vinden van investeerders - 29338-118

Besluit: Betrekken bij het AO wetenschapsbeleid op 18 april a.s., 15.00 - 17.30 uur.

Rondetafelgesprek kunstdiefstal

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 28 maart 2013 Rondetafelgesprek kunstdiefstal - 2013Z06310

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek tot een rondetafelgesprek. Geplande datum 6 juni a.s. van 11.00-13.00 uur.

Eerste reactie op advies Raad voor Cultuur 'Ontgrenzen en Verbinden: naar een nieuw museaal bestel'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 maart 2013 Eerste reactie op advies Raad voor Cultuur 'Ontgrenzen en Verbinden: naar een nieuw museaal bestel' - 32820-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over cultuuronderwerpen. Het reeds geplande AO van 24 april a.s. verzetten naar 19 juni 2013, na ontvangst van visiebrief cultuur, museumbrief en brief over CKV.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D13202. De Kamer verwacht nog de volgende stukken: • visiebrief cultuur: eind mei • museumbrief: eind mei/begin juni • brief over CKV: mei Het lid Venrooy (VVD) heeft in de OCW-procedurevergadering van 21 maart jl. verzocht om de organisatie van een rondetafelgesprek. De opzet van het rtg en een concept-genodigdenlijst wordt nog nagestuurd, zodat de commissie hiermee tijdig kan instemmen.

Uitstelbrief wetsvoorstel 'omroepdistributie'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Latere toezending van de nota naar aanleiding van het verslag - 33426-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 33426-7

Uitstelbrief inzake twee toezeggingen over de publieke omroepen en de lokale omroepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Uitstelbrief inzake twee toezeggingen over de publieke omroepen en de lokale omroepen - 33400-VIII-126

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Adviesaanvraag beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 maart 2013 Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over "Monumenten van de prille Welvaartsstaat, selectievoorstel Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965" - 32156-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Aangekondigde advies van Raad voor Cultuur en beleidsreactie afwachten.

Beleidsreactie 'Erfgoed in goede handen?’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2013 Beleidsreactie 'Erfgoed in goede handen?’ - 32156-44

Besluit: Dossier Erfgoed en monumenten maken en hieraan toevoegen.
Noot: In het rapport heeft de Erfgoedinspectie haar bevindingen van de afgelopen jaren gebundeld. het is de afronding van de interbestuurlijke toezicht taak van de Erfgoedinspectie en een nulmeting ten bate van de overdracht aan de provincies.

Stand van zaken van de organisatie van de filmtop

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2013 Stand van zaken van de organisatie van de filmtop - 32820-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.