Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 maart 2013

Gepubliceerd: 21 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03598
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b7ed3584-46ab-4293-b542-64e1cc6d953c&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2021-3-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33495, 27923, 27923, 33259, 31288, 29362, 29362

Inhoud


Benoeming Raad van Toezicht

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 19 maart 2013 Benoeming Raad van Toezicht - 2013Z05506

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO Amarantis en het nog te plannen AO governance in het onderwijs
Noot: Stafnotitie is 19 maart 2013 per mail verspreid.

Rondetafelgesprek popmuziek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 19 maart 2013 Rondetafelgesprek popmuziek - 2013Z05483

Besluit: Minister verzoeken een overzicht aan de Kamer te sturen van de bestaande regelingen m.b.t. ondersteuning/stimulering (inclusief de bijbehorende budgetten) van de popsector, inclusief een overzicht van de wijzigingen die daarin de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden.

Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 april 2013 om 10.00 uur.
Noot: Vóór de zomer ontvangt de Kamer de uitwerking van de plannen inzake Zadkine en Albeda

Reactie Platform VVVO m.b.t. schrappen subsidie voor Platform VVVO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 februari 2013 Reactie Platform VVVO m.b.t. schrappen subsidie voor Platform VVVO - 2013Z02973

Besluit: Betrekken bij het AO Leraren en lerarenopleidingen d.d. 27 maart 2013.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D48798.

Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 maart 2013 Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad - 27923-149

Besluit: Betrekken bij het AO leraren en lerarenopleidingen van 27 maart a.s.
Besluit: Betrekken bij het AO Stand van zaken onderwijsmaatregelen bèta en techniek.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D05427.

Nadere invulling impuls leraren tekortvakken € 100 mln inclusief uitwerking amendement Lucas en Jadnanansing

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 maart 2013 Nadere invulling impuls leraren tekortvakken € 100 mln inclusief uitwerking amendement Lucas en Jadnanansing - 27923-151

Besluit: Betrekken bij het AO leraren en lerarenopleidingen van 27 maart a.s.

Aanbieding rapport 'OPDC's in het bestel' van Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief derden - Inspectie van het Onderwijs te Utrecht - 13 maart 2013 Aanbieding rapport 'OPDC's in het bestel' van Inspectie van het Onderwijs - 2013Z05025

Besluit: Beleidsreactie aan staatssecretaris vragen.

Aanbieding rapport 'Schorsen en verwijderen' van Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief derden - Inspectie van het Onderwijs te Utrecht - 5 maart 2013 Aanbieding rapport 'Schorsen en verwijderen' van Inspectie van het Onderwijs - 2013Z04719

Besluit: Reactie aan staatssecretaris vragen.

Toezeggingen inzake profileringsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 maart 2013 Toezeggingen inzake profileringsfonds - 33259-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhang ontwerpbesluit experiment uitbreiding bindend studieadvies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 maart 2013 Voorhang ontwerpbesluit experiment uitbreiding bindend studieadvies - 31288-330

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg op 2 april a.s. van 17.30 tot 19.30 uur.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 9 april 2013. Betreft experiment dat na vijf jaar wordt geanalyseerd.

Toezegging naar aanleiding van antwoord op vragen van Jasper van Dijk over sabbatical bestuursvoorzitter van de Universiteit Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding publicaties 'Leraar zijn' en 'Wat drijft de leraar' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 7 maart 2013 Aanbieding publicaties 'Leraar zijn' en 'Wat drijft de leraar' van Onderwijsraad - 2013Z04644

Besluit: Betrekken bij het AO Leraren en lerarenopleidingen d.d. 27 maart 2013.

Afstoten (vervreemden) van rijksmonumenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 20 februari 2013 Afstoten (vervreemden) van rijksmonumenten - 2013Z03381

Besluit: De cie Wonen en Rijkshuisvesting wordt verzocht om voor het geplande AO Rijkshuisvesting op 5 juni a.s. van 14.00-17.00 uur ook de minister van OCW uit te nodigen. Aanleiding is de geagendeerde brief inzake het Beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in rijksbezit. De reden is om het vervreemden van rijksmonumenten vanuit een cultuurperspectief te bespreken.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het rapport “Beperkt houdbaar?” van de Erfgoedinspectie over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de rijksoverheid (Kamerstuk 29 362, nr. 208)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Aanbieding Rapport 'Beperkt houdbaar?' van de Erfgoedinspectie met beleidsreactie - 29362-208

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het rapport “Beperkt houdbaar?” van de Erfgoedinspectie over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de rijksoverheid - 29362-211

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.