Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 maart 2013

Gepubliceerd: 8 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03596
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b79065a0-c6ef-4be2-8ab2-c6bdb954fbd2&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%207-3-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28345, 21501, 31289, 31289, 31288, 33495, 31288, 32637, 31497, 31289, 31289, 27406, 31293, 31293, 33557, 31288, 33495, 31288, 26695, 33187, 31521, 33187, 31293, 31289, 31293, 28330, 33532, 21501, 32827, 32820

Inhoud


Beantwoording schriftelijke vragen over Iraanse studenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 7 maart 2013 Beantwoording schriftelijke vragen over Iraanse studenten - 2013Z04522

Besluit: De ministers van OCW en Buitenlandse Zaken verzoeken om spoedige beantwoording op schriftelijke vragen over het bericht dat Iraanse studenten worden gediscrimineerd (zie zaaknummer 2013Z03770).

Werkbezoek met cultuurwoordvoerders aan Enschede

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 6 maart 2013 Werkbezoek met cultuurwoordvoerders aan Enschede - 2013Z04409

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het afleggen van een werkbezoek aan Enschede. Nagegaan wordt of 7 juni voor meer woordvoerders een probleem is. Zo ja, dan wordt aan gemeente Enschede verzocht of 21 juni ook een optie is.

Recente advies van de Onderwijsraad over kleine scholen in het basisonderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Slob (ChristenUnie) - 20 februari 2013 Recente advies van de Onderwijsraad over kleine scholen in het basisonderwijs - 2013Z03382

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de CU tot een bijzondere procedure op 14 maart a.s. van 10.00 - 12.00 uur over Kleine scholen in het basisonderwijs.

Afstoten (vervreemden) van rijksmonumenten

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 januari 2013 Het bericht dat monumentenorganisaties de Kamer oproepen niet mee te gaan in de afstoot van monumenten door het Rijk - 2013Z00768

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer de aangekondigde informatie in de brief d.d. 21 februari jl van minister voor Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 31490-105) aan de Kamer wordt gestuurd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 20 februari 2013 Afstoten (vervreemden) van rijksmonumenten - 2013Z03381

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer de aangekondigde informatie in de brief d.d. 21 februari jl van minister voor Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 31490-105) aan de Kamer wordt gestuurd.
Noot: De brief eindigt met: Ik streef naar een zorgvuldige vervreemdingsprocedure die past binnen de kaders die hierboven zijn genoemd. Een interessant scenario zou kunnen zijn om de 'monumenten met erfgoedfunctie' over te dragen aan een Nationale Monumentenorganisatie. Ik onderzoek de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan en zal u daarover informeren.

Evaluatie Begroting 2013 – Voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 5 februari 2013 Evaluatie Begroting 2013 – Voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW - 2013Z02185

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Bewindspersoon verzoeken om een reactie op de voorstellen in de notitie.

Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2012 Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW) - 28345-123

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.

Verslag van een schriftelijk overleg in verband met de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 15 februari

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 15 februari 2013 - 21501-34-201

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 15 mei a.s. inzake de OJCS-raad van 16 en 17 mei a.s.

Verslag schriftelijk overleg inzake examinering in het voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31289, nr. 140)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2012 Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 februari 2013 Antwoorden op vragewn van de commissie inzake examinering in het voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31289, nr. 140) - 31289-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op burgerbrief m.b.t. plaatsing op Nieuwegeinse scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 februari 2013 Reactie op burgerbrief m.b.t. plaatsing op Nieuwegeinse scholen - 2013Z03960

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van w.v. Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33157)

CBS-cijfers 'Toegankelijkheid hoger onderwijs '

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 CBS-cijfers 'Toegankelijkheid hoger onderwijs ' - 31288-328

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 28 februari inzake de hoofdlijnenbrief studiefinanciering.

Afschrift van het antwoord op een brief over uitbreiding AMVB ‘Gelijkstelling bachelor HBO-rechten’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D44879.

Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waarin wordt besloten over de bestaande dossiers: 1. mbo 2. financiële positie mbo-instellingen 3. governance in het onderwijs (vo/mbo/hbo) 4. positie mbo-student. Vervolgens wordt nagedacht over debat/briefing Reflectie op gang van zaken binnen "het onderwijslandschap".

Reactie op het eindrapport van de commissie Levelt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Reactie op het eindrapport van de commissie Levelt - 31288-327

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid (vóór eind mei) met minister OCW en minister EZ.

Stand van zaken onderwijsmaatregelen bèta en techniek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Stand van zaken onderwijsmaatregelen bèta en techniek - 32637-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg bèta en techniek.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D44621.

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 februari 2013 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) - 33558

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 april a.s. te 10.00 uur.
Besluit: Technische briefing organiseren.
Noot: Een wetgevingsrapport is toegezonden.

Beantwoording technische vragen, gesteld tijdens het AO op 13 februari 2013, over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering ‘Toekomstbestendige studiefinanciering voor sterke onderwijskwaliteit’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 28 februari jl. over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering.

Voortgang passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 februari 2013 Voortgang passend onderwijs - 31497-93

Besluit: Een algemeen overleg van 3 uur plannen over de voortgang van passend onderwijs (1e helft april).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Inspectierapport "Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt" (Kamerstuk 31289, nr. 141)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt - 31289-141

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Inspectierapport "Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt" - 31289-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding KNAW-advies ‘Witte Vlekken’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 februari 2013 Aanbieding KNAW-advies ‘Witte Vlekken’ - 27406-199

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid, te plannen uiterlijk eind mei. Staatssecretaris verzoeken tijdig voor dit AO de reactie op het KNAW-advies 'Witte Vlekken' naar de Kamer te sturen. (De evaluatie NWO verwacht de Kamer eind april).

Aanbieding advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 februari 2013 Aanbieding advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen" - 31293-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (AO vast plannen; begin april ontvangt de Kamer de beleidsbrief over aanpak leerlingdaling).

Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 februari 2013 Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs - 31293-158

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 maart a.s. 10.00 uur

Aanbieding Besluit van 18 januari 2013 ivm het verstrekken van een vervangend opleidingsdocument bij naams- en geslachtsverandering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 februari 2013 Aanbieding Besluit van 18 januari 2013 ivm het verstrekken van een vervangend opleidingsdocument bij naams- en geslachtsverandering - 33557-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 19 maart 2013.

Vervallen woonplaatsvereiste in collegegeldbepaling hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 februari 2013 Vervallen woonplaatsvereiste in collegegeldbepaling hoger onderwijs - 31288-326

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. (Procedurele brief)

Reactie op rapport "Niet onwettig, wel onwenselijk" van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 februari 2013 Reactie op rapport "Niet onwettig, wel onwenselijk" van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg d.d. 20 maart a.s.

Externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2013 Externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs - 31288-325

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterk Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33519).

Reactie Platform VVVO m.b.t. schrappen subsidie voor Platform VVVO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 februari 2013 Reactie Platform VVVO m.b.t. schrappen subsidie voor Platform VVVO - 2013Z02973

Besluit: Nadere informatie inzake subsidieverstrekking opvragen.

Informatie ten behoeve van hoofdlijnendebat studiefinanciering 13 februari

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 februari 2013 Informatie ten behoeve van hoofdlijnendebat studiefinanciering 13 februari -

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 13 en 28 februari jl. over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering.

Aanpak voortijdig schoolverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 februari 2013 Aanpak voortijdig schoolverlaten - 26695-89

Besluit: Een algemeen overleg plannen, waarbij de documenten uit bestaande dossier Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim betrokken worden.
Besluit: Technische briefing organiseren.
Noot: zie hierbij link naar overzicht dossierstukken: Dossier

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (33187)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 februari 2013 Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs - 33187-29

Besluit: Betrokken bij de behandelilng van het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-29

Overzicht feiten en cijfers over het leerlingenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 februari 2013 Overzicht feiten en cijfers over het leerlingenvervoer - 31521-68

Besluit: Informeren wanneer de beleidsreactie op Onderwijsraadadvies inzake art. 23 GW te verwachten is. Als dit te lang op zich laat wachten (niet vóór meireces), dan deze brief agenderen voor apart AO Leerlingenvervoer. Komt de beleidsreactie tijdig naar de Kamer, dan deze brief agenderen voor het AO over de beleidsreactie.

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 februari 2013 Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht - 33537

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 25 maart 2013, 9.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Brief inzake wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 februari 2013

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het voorstel tot een schriftelijk overleg. Limiet inbreng: 4 maart 2013, 10.00 uur (aan de orde bij rondvraag p.v. van 7 feb).

Tweede nota van wijziging (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 februari 2013 Tweede nota van wijziging (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs) - 33187-17

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-17

Predicaten Excellente Scholen 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 februari 2013 Predicaten Excellente Scholen 2012 - 33400-VIII-124

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag.

Planning toezeggingen voor- en vroegschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 februari 2013 Planning toezeggingen voor- en vroegschoolse educatie - 31293-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (Procedurele brief).
Noot: De Kamer wordt voor 1 mei 2013 over het bestuurlijk overleg geïnformeerd, samen met de nulmeting van de Inspectie van het Onderwijs

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Biskop (32640, nr. 17) inzake pilots waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 februari 2013 Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Biskop (32640, nr. 17) inzake pilots waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven - 31289-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Vóór 1 mei a.s. ontvangt de Kamer het aangekondigde voorstel uit het Regeerakkoord inzake modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Stand van zaken m.b.t. het Wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 februari 2013 Stand van zaken m.b.t. het Wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen funderend onderwijs - 31293-157

Besluit: Voor kennisgeving aannemen(procedurele brief).
Noot: Het wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen wordt voor de zomer van 2013 naar de Kamer gezonden.

Aanbieding rapport 'Online uitlenen van e-books door bibliotheken'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Aanbieding rapport 'Online uitlenen van e-books door bibliotheken' - 28330-55

Besluit: Toevoegen aan dossier Openbare Biblioteken en een algemeen overleg hierover plannen.

Beleidsreactie advies Raad voor Cultuur over digitale vervanging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Beleidsreactie advies Raad voor Cultuur over digitale vervanging - 2013Z03754

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gevolgen van de nationalisatie van SNS REAAL voor de cultuursector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Gevolgen van de nationalisatie van SNS REAAL voor de cultuursector - 33532-24

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over cultuuronderwerpen

Stand van zaken organisatie filmtop

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Stand van zaken organisatie filmtop - 2013Z03612

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Ministers verzoeken om binnen 1 week te antwoorden op de volgende vervolgvragen. 1. De filmtop vindt plaats in april 2013 in plaats van in maart 2013 waar de motie Bergkamp en Monasch om vroeg. Waarom? 2. De organisatie van de filmtop is uitbesteed aan het Filmfonds. Waarom ligt de uitvoering niet bij het Ministerie van OCW (en EZ)? Is de minister van OCW nog steeds in the lead in deze gekozen constructie? 3. Wat is de rol van het ministerie van Economische Zaken in de voorbereiding en uitvoering van de filmtop?
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D06323.
Noot: De leden Bergkamp en Monasch doen bovenstaand verzoek n.a.v. onderhavige brief.

Advies High Level Group on Media Freedom and Pluralism

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2013 Advies High Level Group on Media Freedom and Pluralism - 21501-34-202

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend AO over de OJCS-raad (Onderwijs, Jeugd, Cultuur
Noot: Commissaris Kroes heeft laten weten dat het rapport nog wordt geanalyseerd en dat zij zich beraadt op welke wijze zij verdere discussie met de mediasector en de lidstaten vorm wil geven. Gelet op deze status van het rapport vindt de staatssecretaris het niet opportuun om daar uitgebreid inhoudelijk op te reageren

Herintroductie van omroepbijdragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 februari 2013 Herintroductie van omroepbijdragen - 32827-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op hoofdlijnen over de nog te ontvangen toekomstvisie over de publieke omroep.

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 februari 2013 Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren - 33541

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 maart a.s. om 10.00 uur (het w.v. is op 11 februari bij de Kamer ingediend).
Besluit: Er wordt gepolst of er behoefte is aan een technische briefing.
Noot: Wetgevingsrapport is reeds aan u toegezonden. Gewenste inwerkingtreding: voor 2 december 2013 in Staatsblad i.v.m. de aanvragen, die moeten worden ingediend ten behoeve van de erkenning periode 2016-2021.

Aanbieding advies 'Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 31 januari 2013 Aanbieding advies 'Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel' van Raad voor Cultuur - 2013Z02599

Besluit: Bewindspersoon verzoeken binnen 3 weken een (eerste) reactie aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek (het lid Venrooij legt een opzet voor aan de cie OCW), voorafgegaan door een gesprek met de Raad voor Cultuur.

Nederlandse voordracht Europees Erfgoedlabel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 februari 2013 Nederlandse voordracht Europees Erfgoedlabel - 32820-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Over het eerdere advies van de Raad voor Cultuur "Plaatsen van herinnering. Naar een Europees Erfgoedlabel", mei 2012, heeft de commissie destijds een kort schriftelijk overleg gevoerd.