Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 februari 2013

Gepubliceerd: 7 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03594
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0a3215cc-6a1a-44bb-be4e-c5619e6fcdc0&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%207%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28345, 27017, 33458, 33458, 24724, 33187, 33200, 31293, 31293, 29240, 33474

Inhoud


Uitstel behandeling Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 7 februari 2013 Uitstel behandeling Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs - 2013Z02469

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot een schriftelijk overleg (geen spoed). Limiet inbreng: 4 maart 2013, 10.00 uur

Gevolgen nationalisatie SNS voor de cultuursector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 februari 2013 Gevolgen nationalisatie SNS voor de cultuursector - 2013Z02468

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief over de gevolgen van de nationalisatie van de bank SNS Reaal voor de cultuursector.

Brief stas over Eindtoets en briefing budgettering LWOO en PRO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 6 februari 2013 Brief stas over Eindtoets en briefing budgettering LWOO en PRO - 2013Z02254

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om stand-van-zaken-brief omtrent de aangenomen motie Beertema met betrekking tot de eindtoets basisonderwijs (33400-VIII-96).
Besluit: De commissie stemt in met het verzoek tot een technische briefing rondom budgettering LWOO/PRO.

Motitvatie rondetafelgesprek Popmuziek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 6 februari 2013 Motitvatie rondetafelgesprek Popmuziek - 2013Z02355

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.

Verzoek om brief over organisatie Filmtop

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 5 februari 2013 Verzoek om brief over organisatie Filmtop - 2013Z02201

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief met stand van zaken.

Uitnodigen stas I&M voor AO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering sociaal leenstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 5 februari 2013 Uitnodigen stas I&M voor AO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering sociaal leenstelsel - 2013Z02186

Besluit: De staatssecretaris van I&M wordt uitgenodigd voor het algemeen overleg i.v.m. rapport van de vervoersbedrijven over de gevolgen van de aangekondigde aanpassingen op de OV-kaart voor zowel de reiziger als de vervoersbedrijven zelf. Getracht wordt het AO zo in te richten dat de staatssecretaris slechts een deel van het AO hoeft bij te wonen.

Evaluatie Begroting 2013 – Voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 5 februari 2013 Evaluatie Begroting 2013 – Voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW - 2013Z02185

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De leden Duisenberg en Van Meenen hebben in de vergadering een toelichting gegeven op de aanbevelingen. Kort samengevat: Er wordt geconstateerd dat er tot op heden weinig relatie bestaat tussen jaarlijkse brondocumenten zoals Trends in beeld of Onderwijsverslag en de OCW-begroting. Gezocht wordt naar de koppeling in de informatie tussen uitgaven en doelen en resultaten. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor vaste overlegmomenten, met name om vast te stellen 'wat zijn de meest relevante ontwikkelingen in de brondocumenten' en 'hoe staat het met de gezamenlijke ambities op OCW-terrein'. Behalve over (nieuwe) overlegmomenten wordt ook gesproken over de voorgestelde 'begrotingscommissie' (te vergelijken met 'Audit committee' in bedrijfsleven). De commissie spreekt uit zich goed in de hoofdlijnen van het voorstel te kunnen vinden. Besloten wordt dit ook met collega-woordvoerders en desgewenst in de

Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2012 Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW) - 28345-123

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, n.a.v. discussie over 'betrekken bi AO Emancipatie' of apart 'AO Vrouwenverdrag', desgewenst met uitnodiging van bewindspersoon inzake mensenhandel en huiselijk geweld. Indien voor dit laatste gekozen wordt zal binnen de fracties worden nagegaan waar het voortouw ligt.

Reactie op SCP onderzoek 'Worden wie je bent'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 januari 2013 Reactie op SCP onderzoek 'Worden wie je bent' - 27017-96

Besluit: Betrekken bij het AO beleidsbrief emancipatie.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D44595.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 februari 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 februari 2013 om 10.00 uur.

Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor bijeenkomst 'Women's response to the crisis' d.d. 7 maart 2013

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 31 januari 2013 Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor bijeenkomst 'Women's response to the crisis' d.d. 7 maart 2013 - 2013Z01789

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De voorzitter van de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid nodigt leden van het Europees Parlement en van nationale parlementen uit voor een interparlementaire bijeenkomst op 7 maart 2013 (ochtend) over ‘Het antwoord van vrouwen op de crisis’. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van Internationale Vrouwendag. Indien u wenst deel te nemen, gelieve dit voor 7 februari 2013 door te geven aan Janneke Timmer, EU-adviseur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 oktober 2012 Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs - 33458-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de toekomstscenario's voor educatie (verwacht in voorjaar 2013).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Kamerstuk 33 458, nr. 1) - 33458-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de toekomstscenario's voor educatie (verwacht in voorjaar 2013).

Monitor beleidsmaatregelen ResearchNed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 januari 2013 Monitor beleidsmaatregelen ResearchNed - 24724-104

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Hoofdlijnenbrief studiefinanciering sociaal leenstelsel van 13 februari a.s.

Aanbieding rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 30 januari 2013 Aanbieding rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van Onderwijsraad - 2013Z01767

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om beleidsreactie en agenderen voor AO Leraren en lerarenopleidingen (eind maart)

Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 januari 2013 Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' - 33187-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' (Kamerstuk 33 187)
Noot: Een technische briefing heeft plaatsgevonden op 31 januari jl.

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 200)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 januari 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33200-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel voor financiële monitor primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 januari 2013 Uitstel voor financiële monitor primair onderwijs - 31293-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, na ontvangst van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de toereikendheid van de structurele bekostiging van het primair onderwijs om passend onderwijs in te kunnen voeren (naar verwachting in juni). Het volgende stuk uit het dossier wordt eveneens geagendeerd: brief van minister OCW, d.d. 24-08-2012, inzake het onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo (Kamerstuk 31293, nr. 146).

Evaluatie commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 januari 2013 Evaluatie commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) - 33400-VIII-121

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake Amarantis op 20 maart 2013.

Aanbieding Financieel Beeld funderend onderwijs 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2012 Aanbieding Financieel Beeld funderend onderwijs 2011 - 31293-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, na ontvangst van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de toereikendheid van de structurele bekostiging van het primair onderwijs om passend onderwijs in te kunnen voeren (naar verwachting in juni). Het volgende stuk uit het dossier wordt eveneens geagendeerd: brief van minister OCW, d.d. 24-08-2012, inzake het onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo (Kamerstuk 31293, nr. 146)

Aanpak van pesten in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 januari 2013 Aanpak van pesten in het onderwijs - 29240-51

Besluit: Betrekken bij het dossier Veiligheid in het onderwijs in afwachting van het in maart toegezegde plan van aanpak.
Noot: Een technische briefing is gepland op dinsdag 12 februari van 16.30 - 18.00 uur.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister - 33474-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 november 2012 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister - 33474

Besluit: Aangemeld als hamerstuk

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 januari 2013 Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening -

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind - 2013Z01352

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 maart om 10.00 uur.