Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 januari 2013

Gepubliceerd: 28 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A03592
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=69a78593-9ab9-4a09-892a-42203f0aaf68&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW-procedurevergadering%2024-1-2013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 21501, 33495, 24724, 30079, 31288, 31288, 26695, 32193, 33495, 30079, 29240, 31293, 31293, 31293, 32463, 33223, 31524, 31293, 31332, 27923, 31288, 32820, 32827, 31482

Inhoud


Rondetafelgesprek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 24 januari 2013 Rondetafelgesprek over poppodia - 2013Z01223

Besluit: Ingestemd wordt met een rondetafelgesprek. Het lid van Dijk zal een voorstel maken.

Leerlingenvervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 24 januari 2013 Leerlingenvervoer - 2013Z01200

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om voor het AO van 7 februari a.s. de Kamer overzicht met feiten en cijferste doen toekomen over zowel de zorgleerlingen als de so-leerlingen , wiens ouders kiezen voor een REC met een bepaalde signatuur.

Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: Cluster I BiZa/KR/OCW/W&R staat op woensdag 13 februari van 16.30 -18.00 uur)

Reactie op SCP onderzoek 'Worden wie je bent'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Reactie op SCP onderzoek 'Worden wie je bent' - 2012Z22769

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake emancipatie (na ontvangst van de kabinetsvisie).

Fiche: Aanpassing van Verordening Consortia voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC Verordening)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Aanpassing van Verordening Consortia voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC Verordening) - 22112-1541

Besluit: De commissie Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Mededeling “Een andere kijk op onderwijs”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: Mededeling “Een andere kijk op onderwijs” - 22112-1532

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 13 februari a.s. over de OJCS Raad van 15 februari a.s. (opgemerkt werd dat in het AO ook aandacht zal worden besteed aan de aangenomen motie van de leden Bisschop en Rog, Kamerstuk 33 453, nr. 12, inzake verheldering of aanpassing reichtlijnt migrerende werknemers)

Verslag OJCS-Raad 28 november 2012, onderdelen Jeugd en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2012 Verslag OJCS-Raad 28 november 2012, onderdelen Jeugd en Sport - 21501-34-198

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 13 februari a.s. over de OJCS Raad van 15 februari a.s.

Verslag OJCS-Raad 26 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 januari 2013 Verslag OJCS-Raad 26 november 2012 - 21501-34-199

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 13 februari a.s. over de OJCS Raad van 15 februari a.s.

Reactie op rapport van de onderzoekscommissie Financiële problematiek Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 januari 2013 Reactie rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-5

Besluit: Een algemeen overleg wordt gepland, waarbij ook wordt betrokken het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis van 3 december jl.

Hoofdlijnenbrief studiefinanciering. Toekomstbestendige studiefinanciering voor sterke onderwijskwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 januari 2013 Hoofdlijnenbrief studiefinanciering. Toekomstbestendige studiefinanciering voor sterke onderwijskwaliteit - 24724-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (gezien verzoek om spoedige behandeling is AO gepland op 7 februari, van 11.00 tot 14.00 uur).

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 januari 2013 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) - 33519

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 februari a.s. om 10.00 uur
Besluit: Een technische briefing wordt georganiseerd.
Noot: Beoogde inwerkingtreding 1 september 2013.

Aanbieding rapport Inspectie doorstroming vmbo-havo 2011-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 januari 2013 Aanbieding rapport Inspectie doorstroming vmbo-havo 2011-2012 - 30079-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Samengaan van een aantal scholen in Amsterdam- West

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 januari 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 februari a.s. 10.00 uur.

Indicatoren voor valorisatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2013 Indicatoren voor valorisatie - 31288-323

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De werkversie wordt naar verwachting, mede namens de Minister van Economische Zaken, voorjaar 2013 toegestuurd.

Aanbieding rapport Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren (WTI2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 januari 2013 Aanbieding rapport Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren (WTI2) - 31288-324

Besluit: De door de minister van Economische Zaken aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitstelbrief toezegging ouderbetrokkenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 januari 2013 Uitstelbrief toezegging ouderbetrokkenheid - 33400-VIII-123

Besluit: Voor kennisgeving aannemen(betreft procedurele brief).
Noot: De toezegging zal in het eerste kwartaal van 2013 gestand worden gedaan.

Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 januari 2013 Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - 33513

Besluit: Betrekken bij de behandeling van Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 187).

Reactie op het CBP-rapport 'De effecten van intensieve coaching op

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 januari 2013 Reactie op het CBP-rapport 'De effecten van intensieve coaching op voortijdig schoolverlaten' - 26695-88

Besluit: Dossier Voortijdig schoolverlaten maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Differentiatie van het opleidingsniveau van ouders bij het beoordelen van opbrengsten van basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 januari 2013 Differentiatie van het opleidingsniveau van ouders bij het beoordelen van opbrengsten van basisscholen - 32193-35

Besluit: Betrekken bij het dossier gewichtenregeling.

Herstructureringsplan ROC Zadkine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 december 2012 Herstructureringsplan ROC Zadkine - 33495-4

Besluit: Minister verzoekende Kamer te informeren over de wettelijke mogelijkheden en knelpunten welke kunnen worden verwacht in de ontvlechtingsprocedure die momenteel in gang is gezet bij het ROC Zadkine

Ontwerpbesluit inzake experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2012 Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022) - 30079-37

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 6 februari a.s. om 10.00 uur.

Monitor sociale veiligheid in en rond scholen 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2012 Monitor sociale veiligheid in en rond scholen 2012 - 29240-50

Besluit: Betrekken bij het t.z.t. te plannen AO inzake pesten (in afwachting van het in maart toegezegde Plan van aanpak inzak pesten)
Besluit: Technische briefing organiseren met de Kinderombudsman

Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juli 2012 Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs - 33000-VIII-217

Besluit: Aanhouden, in afwachting van het in het voorjaar toegezegde plan.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2012 Antwoorden op vragen inzake evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs - 33400-VIII-120

Besluit: Aanhouden, in afwachting van het in het voorjaar toegezegde plan.

Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 januari 2013 Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs - 31293-154

Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over de reden(en) van de gewijzigde planning van de inwerkingtreding van bovengenoemd wetsvoorstel.

Evaluatie commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 januari 2013 Evaluatie commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) - 33400-VIII-121

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (Zie agendapunt 22).
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake Amarantis.

Uitstel voor financiële monitor primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 januari 2013 Uitstel voor financiële monitor primair onderwijs - 31293-155

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (zie besluit agendapunt 22).

Aanbieding Financieel Beeld funderend onderwijs 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2012 Aanbieding Financieel Beeld funderend onderwijs 2011 - 31293-153

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Inspectierapport "Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs 2012"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2012 Inspectierapport "dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs 2012" - 32463-16

Besluit: Betrekken bij het dossier dyslexie en dyscalculie en een AO plannen.

Reactie op onderzoek The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? (IMISCO Research, A.U.P., 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Reactie op onderzoek The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? (IMISCO Research, A.U.P., 2012) - 33400-VIII-119

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 februari a.s. om 10.00 uur.

Wet medezeggenschap op scholen en klachtenregeling PO/VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2012 Wet medezeggenschap op scholen en klachtenregeling PO/VO - 33223-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: In het voorjaar van 2013 wordt de Kamer geinformeerd over het plan van aanpak medezeggenschap, over de evaluatie van de klachtenregeling PO/VO, voorzien van een beleidsreactie.

Stand van zaken met betrekking tot de motie-Beertema over een maximumpercentage overhead (31524, nr. 148)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Stand van zaken met betrekking tot de motie-Beertema over een maximumpercentage overhead (31524, nr. 148) - 31524-164

Besluit: Minister verzoeken de Kamer een brief te doen toekomen waarin wordt ingegaan op de brede inzet van het kabinet op het totale onderwijsakkoord, waarbij verzocht wordt nadrukkelijk de motie van het lid Beertema daarbij te betrekken.

Overzicht met alle aanhangige OCW wetgeving en de nog te verwachten wetsvoorstellen in de komende periode tot het zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Overzicht met alle aanhangige OCW wetgeving en de nog te verwachten wetsvoorstellen in de komende periode tot het zomerreces - 33400-VIII-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister wordt verzocht de Kamer te informeren wat haar overwegingen zijn om de wetsvoorstellen versterking positie leraar (32396); incidentenregister (32857) en ouderbijdrage (33141) mogelijk in te trekken.

Nota van wijziging (inzake wetsvoorstel wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2012 Nota van wijziging - 33480-VIII-4

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de najaarsnota.

Stand van zaken m.b.t. de evaluatie regeling energiebeperkende maatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2012 Stand van zaken m.b.t. de evaluatie regeling energiebeperkende maatregelen - 31293-152

Besluit: Voor kennisgeving aannemen(procedurele brief).
Noot: Toegezegd wordt om uiterlijk 31 maart a.s. informatie te verstrekken over de evaluatie van de regelingen betreffende duurzaamheidssubsidie.

Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2012 Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen - 31332-19

Besluit: Betrekken bij het dossier doorlopende leerlijnen.

Opleiden van leraren beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2012 Opleiden van leraren beroepsonderwijs - 27923-148

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Leraren en lerarenopleidingen.

Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2012 Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-322

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 februari a.s. om 14.00 uur.

Tussenbalans haalbaarheid en wenselijkheid overdracht vastgoed naar rijksmusea

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 januari 2013 Tussenbalans haalbaarheid en wenselijkheid overdracht vastgoed naar rijksmusea - 32820-71

Besluit: Agenderen voor AO over nog te ontvangen beleidsbrief met contouren van museale stelsel (deze zomer).

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies kandidaten Europees Erfgoedlabel

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 20 december 2012 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies kandidaten Europees Erfgoedlabel - 2013Z00177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nb. Over de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur getiteld "Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel" heeft de commissie in september 2012 een kort schriftelijk overleg gevoerd (Kamerstuk 32 820, nr. 66).

Aanbieding notitie 'Positie en werkwijze 2013-2017' van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 8 januari 2013 Aanbieding notitie 'Positie en werkwijze 2013-2017' van de Raad voor Cultuur - 2013Z00433

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overdracht per 1 januari 2013 van de Wereldomroep naar het ministerie van Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2012 Laatste ontwikkelingen die samenhangen met de overdracht per 1 januari 2013 van de Wereldomroep naar het ministerie van Buitenlandse Zaken - 32827-45

Besluit: Dossier media maken en onderhavig document aan toevoegen.

Reactie op de brief van de Stiftung Preussische Schlösser und Gärten m.b.t. Huis Doorn

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Reactie op de brief van de Stiftung Preussische Schlösser und Gärten m.b.t. Huis Doorn - 2012Z22752

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de amendementen en moties bij de OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur

Voortgangsbericht 2e helft 2012 verbouwing Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Voortgangsbericht 2e helft 2012 verbouwing Rijksmuseum - 31482-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Financiering rijksgesubsidieerde musea (Doorn, Twenthe en Loevestein)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2012 Financiering rijksgesubsidieerde musea (Doorn, Twenthe en Loevestein) - 33400-VIII-117

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen inzake de moties onderdeel cultuur van de OCW-begroting 2013.