Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 25 september 2012

Gepubliceerd: 25 september 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Volgcommissie:
Activiteitnummer: 2012A03250
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c327630c-060a-4b44-87c7-d43ed1f472ca&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20ELI%20op%2025%20september%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van Gerven om algemeen overleg over giftigheid van Round Up.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 25 september 2012 Verzoek van het lid Van Gerven om algemeen overleg over giftigheid van Round Up. - 2012Z16190

Besluit: Er zal op korte termijn een algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen worden gepland van 3 uur met de staatssecretaris van EL&I en de staatssecretaris van I&M. Hiervoor zullen de aangehouden brieven over gewasbeschermingsmiddelen worden geagendeerd.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om zodra er meer bekend is over het vervolgonderzoek naar de genetische gemodificeerde maïssoort en kanker deze informatie per ommegaande aan de Kamer te sturen.
Besluit: De staatssecretarissen van EL&I en I&M zullen worden verzocht voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen een reactie op het artikel 'Gebruik geen slootwater Bommelerwaard' aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven n.a.v. de uitvoering van aantal begrotingsposten via uitvoeringsregelingen. Verzoek om toezending van de concept regelingen t.b.v. begrotingsbehandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 september 2012 Verzoek van het lid Van Veldhoven n.a.v. de uitvoering van aantal begrotingsposten via uitvoeringsregelingen. Verzoek om toezending van de concept regelingen t.b.v. begrotingsbehandeling. - 2012Z16187

Besluit: De bewindspersoon van EL&I wordt verzocht de uitvoeringsregelingen betreffende de uitvoeringsprogramma’s Natura 2000/PAS en natuurontwikkeling per ommegaande naar de Kamer te sturen.
Besluit: Het BOR wordt verzocht zo spoedig mogelijk een notitie op te stellen over de wijze waarop de Kamer de uitvoeringsregelingen kan behandelen in het kader van de begrotingsbehandelingen, waarna de notitie nog deze week geagendeerd zal worden voor een extra procedurevergadering.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt tevens verzocht voor medio september toegezegde voortgangsrapportages betreffende de EHS, ILG en de Natuurmeting per ommegaande naar de Kamer te sturen.

Planning begrotingsbehandeling Economie & Innovatie

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 21 september 2012 Stafnotitie Begroting 2013 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, onderdeel Economie en Innovatie - 2012Z16114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 - 33400-XIII

Besluit: In het kader van de begrotingsbehandeling zal een wetgevingsoverleg Ondernemen worden gehouden. Een voorstel over de datum, agenda, lengte en spreektijden voor dit wetgevingsoverleg zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 9 oktober 2012.