Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03236
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=938f2356-cb86-41ff-93a6-d7930deb2c95&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2013%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30952, 30952, 30952

Inhoud


Verzoek om nader informatie in toegezegde kernwapenbrief

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 13 juni 2013 Verzoek om nader informatie in toegezegde kernwapenbrief - 2013Z12197

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om in de toegezegde kernwapenbrief ook in te gaan op de volgende vragen n.a.v. de recente uitspraken van de oud-premiers Lubbers en van Agt over de aanwezigheid van kernwapens bij Volkel: 1) De gevolgen die het kabinet ziet als gevolg van de uitspraken van de twee oud-premiers. Los van het al dan niet erkennen van de aanwezigheid van de kernwapens: verhoogt dit de risico’s voor Volkel? Wat betekent dit in NAVO-verband? 2) De verhouding van het ‘can’t tell’-beleid van dit kabinet ten opzichte van het Duitse ‘can tell’- beleid? 3) De juridische mogelijkheden van niet-kernwapenstaten die wel nucleair sharen. Wat zijn de juridische opties voor deze staten binnen de NAVO om te stoppen met de kernwapentaak? 4) De politieke mogelijkheden van niet-kernwapenstaten om in overleg met de Verenigde Staten te komen tot een einde van de kernwapentaak. 5) De routekaart die Nederland voorstelt in aanloop naar de Nuclear Security Summit volgend jaar, met specifiek aandacht voor ontwapening en de rol daarin van ontwapening van niet-kernwapenstaten.

BOR-notitie Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 5 juni 2013 BOR-notitie Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2012 - 2013Z11271

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2012 d.d. 13 juni 2013.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2013 en een reactie op een verzoek van het lid Omtzigt over Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 mei 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2013 en een reactie op een verzoek van het lid Omtzigt over Syrië - 21501-02-1258

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 20 juni 2013

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 mei 2013 Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale trainingscursus betreffende "Introduction to Nuclear Forensics" te Den Haag, Nederland, van 28 tot 30 mei 2013; Wenen, 28 februari 2013 - 30952-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 mei 2013 Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 1 november 1974 (Trb. 2013, 82) - 30952-121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 mei 2013 Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 1 november 1974 (Trb. 2013, 80) - 30952-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige toepassing verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 juni 2013 Verlopige toepassing Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking; Rabat, 21 mei 2013 - 2013Z11725

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbrengdatum op dinsdag 25 juni om 14.00 uur.

Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12)

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 juni 2013 Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12) - 33543

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 2 juli om 16.00 uur.

Antwoorden op feitelijkevragen Verantwoordingsstukken ministerie van Buitenlandse Zaken 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 33605-V-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2012 d.d. 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 33605-V-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2012 d.d. 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 33605-V-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2012 d.d. 13 juni 2013.

Reactie op verzoek commissie inzake het antwoord op het schrijven van de heer Wijenberg d.d. 19 november 2012 over erkenning van de Palestijnse Staat

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 juni 2013 Reactie op verzoek commissie inzake het antwoord op het schrijven van de heer Wijenberg d.d. 19 november 2012 over erkenning van de Palestijnse Staat - 2013Z11427

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Situatie in Darfur, alsmede over de Nederlandse inzet in Sudan, waaronder in het bijzonder de inzet op het gebied van de bescherming van de rechten van vrouwen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 juni 2013 Situatie in Darfur, alsmede over de Nederlandse inzet in Sudan, waaronder in het bijzonder de inzet op het gebied van de bescherming van de rechten van vrouwen - 2013Z11549

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met beide bewindspersonen op 3 juli 2013 van 13.00 tot 14.00 uur

Huidige situatie in Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 juni 2013 Huidige situatie in Turkije - 2013Z11606

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 4 juli 2013 van 10.00-12.00 uur.

Uitnodiging van een bezoek van leden van de Staten-Generaal aan de bijeenkomst van de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 juni 2013 Uitnodiging van een bezoek van leden van de Staten-Generaal aan de bijeenkomst van de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) - 2013Z11550

Besluit: Uitnodiging geldt voor vier leden van de Tweede Kamer (en twee leden van de Eerste Kamer). Conform afspraken zal door het secretariaat van Presidium

Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32500-V, nr 137) – peildatum 1 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 juni 2013 Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32500-V, nr 137) – peildatum 1 april 2013 - 2013Z11127

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2012 d.d. 13 juni 2013.

Reactie op de verklaring van de Assyrische Democratische Oppositie over de ontvoering van twee aartsbisschoppen in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 juni 2013 Reactie op de verklaring van de Assyrische Democratische Oppositie over de ontvoering van twee aartsbisschoppen in Syrië - 2013Z11264

Besluit: Schriftelijk Overleg, inbrengdatum op woensdag 19 juni 2013 om 14.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Voordewind over de volkenrechtelijke aspecten van het sanctieregime tegen Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Voordewind over de volkenrechtelijke aspecten van het sanctieregime tegen Syrië - 2013Z11131

Besluit: Betrokken bij dertigledendebat d.d. 13 juni over Syrië en het opheffen van het wapenembargo.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 (Kamerstuk 33400 V, nr. 116)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 - 33400-V-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Hivos, namens Syrische delegatie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over huidige politieke situatie in Syrië d.d. 19 of 20 juni 2013

Zaak: Brief derden - Hivos te Den Haag - 11 juni 2013 Verzoek Hivos, namens Syrische delegatie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over huidige politieke situatie in Syrië d.d. 19 of 20 juni 2013 - 2013Z11871

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure door het lid Bonis op 20 juni 2013 van 12.00-13.00 uur.

Verzoek TEAS tot behandeling van de kwestie Nagorno-Karabach door commissie Buitenlandse Zaken.

Zaak: Brief derden - The European Azerbaijan Society (TEAS) te Brussels - 5 juni 2013 Verzoek TEAS tot behandeling van de kwestie Nagorno-Karabach - 2013Z11827

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Uitnodiging Ambassade van de Plurinationale Staat Bolivia, namens ambassadeurs van de Latijns-Amerikaanse en Caribische groep (GRULAC), voor werklunch d.d. 17 juni 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Plurinationale Staat Bolivia (NL) te Den Haag - 6 juni 2013 Uitnodiging Ambassade van de Plurinationale Staat Bolivia, namens ambassadeurs van de Latijns-Amerikaanse en Caribische groep (GRULAC), voor werklunch d.d. 17 juni 2013 - 2013Z11455

Besluit: Overlaten aan individuele leden.
Noot: De leden Eijsink, Van Bommel en Sjoerdsma hebben zich hiervoor aangemeld.

Verzoek Nederlands Helsinki Comité (NHC) om gesprek van commissie Buitenlandse Zaken met internationale mensenrechtendelegatie over de situatie van mensenrechtenverdedigers in Wit-Rusland, op woensdag 26 of donderdag 27 juni 2013.

Zaak: Brief derden - Nederlands Helsinki Comité (NHC) te Den Haag - 22 mei 2013 Verzoek NHC, namens mensenrechtendelegatie uit Wit-Rusland, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de situatie van

Besluit: Gesprek plannen. Op verzoek van het Nederlands Helsinki Comité wordt het gesprek uitgesteld tot 4 of 5 september 2013.

Voorstel, namens hoofdredacteur van Shahrzad News, voor gesprek (toelichting Iraanse presidentsverziezingen) met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief derden - Shahrzad News te - 3 mei 2013 Voorstel, namens hoofdredacteur van Shahrzad News, voor gesprek (toelichting Iraanse presidentsverkiezingen) met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 13 juni 2013 - 2013Z09766

Besluit: Gesprek organiseren op woensdag 26 juni 2013 van 10.00 - 11.00 uur.

Verzoek PKN (Platform Koerdische organisaties in Nederland), namens Europese vertegenwoordiger van BDP (Partij van Vrede en Democratie), aan commissie Buitenlandse Zaken om een delegatie van 2 parlementsleden van BDP en 3 vertegenwoordigers van Koerdische en Turkse organisaties te ontvangen om te spreken over het vredesproces in Turkije.

Zaak: Brief derden - Platform van Koerden in Nederland (PKN) te - 15 mei 2013 Verzoek PKN, namens BDP, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het vredesproces in Turkije - 2013Z10687

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure door het lid Van Bommel op nader te bepalen datum.
Noot: De organisatie heeft het lid Van Bommel verzocht om als gastheer op te treden bij ontvangst.

Verzoek, namens Turkse migrantenorganisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. politiegeweld in Turkije

Zaak: Brief derden - A. Verzijl te - 6 juni 2013 Verzoek, namens Turkse migrantenorganisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. politiegeweld in Turkije d.d. 11 juni 2013 - 2013Z11497

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 18 juni 2013.