Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03233
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49a2df74-9834-4cd6-9ece-8b621081ef76&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2016%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 29237, 22831, 26150, 22054

Inhoud


Verzoek van het lid Van Bommel om een brief van minister van Buitenlandse Zaken over het niet mede ondertekenen van een verklaring over nucleaire ontwapening tijdens de 2e sessie van de Prepcom Non Proliferatie Verdrag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 16 mei 2013 Verzoek van het lid Van Bommel om een brief van minister van Buitenlandse Zaken over het niet mede ondertekenen van een verklaring over nucleaire ontwapening tijdens de 2e sessie van de Prepcom Non Proliferatie Verdrag - 2013Z09589

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht om de Kamer in een brief te informeren over de redenen waarom Nederland een tijdens de 2e sessie van de Prepcom NPV door o.a. een aantal NAVO-lidstaten ondertekende verklaring over nucleaire ontwapening niet mede heeft ondertekend.

Verzoek door het lid Ten Broeke aan regering om een integrale notitie over kabinetsbeleid voor de komende jaren t.a.v. China.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 16 mei 2013 Verzoek door het lid Ten Broeke aan regering om een integrale notitie over kabinetsbeleid voor de komende jaren t.a.v. China. - 2013Z09537

Besluit: De ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht om de Kamer vóór 15 september 2013 een integrale notitie toe te zenden over het kabinetsbeleid voor de komende jaren inzake China. Naast de in het verzoek van het lid ten Broeke vermelde aandachtspunten wordt het kabinet gevraagd ook in te gaan op de de rol van de EU en de positie van Nederland hierin, en op de capaciteit en verdere uitbreiding van het postennetwerk in China. De commissie is voornemens om over de notitie een hoorzitting te organiseren en de notitie te agenderen voor een nota-overleg met de betrokken ministers, vóór de begrotingsbehandeling.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013 - 21501-02-1249

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 23 mei 2013.

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 mei 2013 Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 1 september 1970 - 2013Z09075

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van de niet door Nederland erkende ‘Republic of West Papua’ met betrekking tot soevereiniteit en territoriale integriteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 mei 2013 Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van de niet door Nederland erkende ‘Republic of West Papua’ met betrekking tot soevereiniteit en territoriale integriteit - 2013Z09343

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Mensenrechtenbeleid.

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken 23 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 mei 2013 Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken 23 april 2013 - 2013Z09306

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO d.d. 27 november 2013 van 14:00-16:00 uur (over agenda NAVO ministeriële van 3 en 4 december 2013).
Besluit: Agenderen (voor wat betreft het verslag van de beprekingen over Syrië) voor algemeen overleg Syrië op 23 mei 2013 (om 8.30 uur).

Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Pakistan van 4 maart tot 7 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 mei 2013 Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Pakistan van 4 maart tot 7 maart 2013 - 2013Z09242

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over mensenrechtenbeleid.

Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland - 2013Z09136

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg inzake mensenrechtenbeleid.
Noot: Voor wat betreft het deel van de brief over het thema mensenrechten.

Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 2013Z08991

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Mensenrechtenbeleid.
Noot: Het overzicht betreft Nederlandse zaken voor het EHRM, vnl. op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid.

Het telefoongesprek van de minister voor BuZa op 18 april met de Speciale Gezant van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor de Westelijke Sahara, Christopher Ross

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 mei 2013 Het telefoongesprek van de minister voor BuZa op 18 april met de Speciale Gezant van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor de Westelijke Sahara, Christopher Ross - 29237-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ d.d. 23 mei 2013.

Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 mei

Besluit: Feitelijke vragenronde; inbrengdatum vaststellen op donderdag 30 mei te 16.00 uur.
Noot: Het verslag en de nog te ontvangen antwoorden worden betrokken bij de behandeling van de nog te ontvangen brief over nucleaire ontwapening, wapenbeheersing en non-proliferatie.

Somalië-conferentie te Londen, 7 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Somalië-conferentie te Londen, 7 mei 2013 - 22831-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister heeft toegezegd de Kamer in een brief te informeren over de uitkomsten van de conferentie. De commissie tekent daarbij aan dat zij nog vóór het zomerreces een AO hierover wil voeren.

Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake het Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011-2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 april 2013 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake het Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011-2015 - 2013Z08586

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Standpunt van het kabinet over de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad over een onderzoek naar gewelddadigheden in Sri Lanka

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 april 2013 Standpunt van het kabinet over de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad over een onderzoek naar gewelddadigheden in Sri Lanka - 26150-129

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over mensenrechtenbeleid.

Slotconferentie over het VN-wapenhandelsverdrag van 18 tot 28 maart 2013 in New York

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 april 2013 Slotconferentie over het VN-wapenhandelsverdrag van 18 tot 28 maart 2013 in New York - 22054-220

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 3 juli 2013.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. genocide, deportatie en systematisch uitsluiten van Hazara bevolking in Pakistan en Afghanistan

Zaak: Brief derden - A.J. Alibeik te - 1 mei 2013 Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. genocide, deportatie en systematisch uitsluiten van Hazara bevolking in Pakistan en Afghanistan - 2013Z09307

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Gesprek met plv. Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Jan Eliasson op 22 mei 2013 van 18.00 tot 19.00 uur

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 13 mei 2013 Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens plv. Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, om gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 mei 2013 - 2013Z09258

Besluit: Gesprek plannen met commissies Buitenlandse Zaken en BuHa-OS op woensdag 22 mei van 18.00 tot 19.00 uur.
Noot: Jan Eliasson is bij de VN verantwoordelijk voor de beleidsterreinen: Internationale rechtsorde; Post-Millenniumdoelstellingen; Vredeshandhaving en -opbouw.

Uitnodiging Fins Parlement voor 'European Parliamentary Technology Assesment (EPTA) council meeting' d.d. 22 t/m 24 september 2013 (Lapland)

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 24 april 2013 Uitnodiging Fins Parlement voor 'European Parliamentary Technology Assesment (EPTA) council meeting' d.d. 22 t/m 24 september 2013 - 2013Z08990

Besluit: Overlaten aan individuele leden.