Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2013

Gepubliceerd: 26 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03232
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=29e17acc-78d0-43fe-a2f8-16c52980217a&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuZa%2025%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30952, 30952, 33617, 23530, 31428

Inhoud


Verzoek door het lid Bonis om reactie minister op rapport 'Dutch economic links with the occupation' van Cordaid, ICCO and IKV Pax Christi.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.E. Bonis (PvdA) - 25 april 2013 Verzoek door het lid Bonis om reactie minister op rapport 'Dutch economic links with the occupation' van Cordaid, ICCO and IKV Pax Christi. - 2013Z08793

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer een reactie toe te zenden op het rapport van Cordaid, ICCO en Pax Christi getiteld 'Dutch economic

Verzoek door het lid Sjoerdsma om brief kabinet over Artikel 100 procedure en Toetsingskader.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 25 april 2013 Verzoek door het lid Sjoerdsma om brief kabinet over artikel 100-procedure en Toetsingskader. - 2013Z08792

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie verzoeken om een brief over de artikel 100 procedure en het Toetsingskader, met daarin een nadere duiding van de artikel 100 procedure versus de praktijk bij de toepassing van dit grondwetsartikel bij een aantal recente missies, de relatie met artikel 5 van het NAVO-Verdrag en artikel 42 van het Verdrag van Lissabon, de bevindingen van de commissie-Davids met betrekking tot dit onderwerp, en hierbij ook in te gaan op relevante ontwikkelingen op het internationale vlak, o.a. op de vraag hoe een mogelijke aanscherping van de artikel 100 procedure zich verhoudt tot en het streven naar verdere defensiesamenwerking in Europees verband.

Verzoek door het lid Sjoerdsma om een apart AO over Syrië te plannen voorafgaand aan het AO RBZ d.d. donderdag 23 mei 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 25 april 2013 Verzoek door het lid Sjoerdsma om een apart AO over Syrië te plannen voorafgaand aan het AO RBZ op donderdag 23 mei a.s. - 2013Z08790

Besluit: Apart algemeen overleg over Syrië plannen (1 1/2 uur) voorafgaand aan het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (1 1/2 uur) d.d. donderdag 23 mei 2013.

Verzoek door het lid Sjoerdsma om reactie minister op rapport Amnesty International over schending recht op vrije meningsuiting in Rusland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 25 april 2013 Verzoek door het lid Sjoerdsma om reactie minister op rapport Amnesty International over schending recht op vrije meningsuiting in Rusland. - 2013Z08789

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer een reactie toe te zenden op het rapport van Amnesty International over schendingen van de vrijheid van meningsuiting in Rusland en daarbij aan te geven hoe deze informatie wordt meegenomen in de voorbereidingen van het International Legal Forum dat in mei in St.Petersburg wordt gehouden.

Verzoek door het lid Van Bommel om reactie minister op het bericht dat Iran binnen twee maanden over een kernwapen zou kunnen beschikken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 25 april 2013 Verzoek door het lid Van Bommel om reactie minister op het bericht dat Iran binnen twee maanden over een kernwapen zou kunnen beschikken. - 2013Z08787

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer een reactie toe te zenden op het bericht dat de voormalige directeur van Israëls militaire inlichtingendienst, Amos Jadlin, waarschuwt dat Iran over twee maanden een kernwapen zou kunnen vervaardigen waarna Israël militair zou dienen in te

Aanbieding advies 'Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten' van AIV

Zaak: Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag - 16 april 2013 Aanbieding advies 'Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten' van AIV - 2013Z08085

Besluit: Reactie aan minister van Buitenlandse Zaken vragen.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Ter informatie.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 april 2013 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013 - 2013Z07546

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg RBZ op 22 april 2013.

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 april 2013 Verdrag t.b.v. Curaçao, en de Wereld Meteorologische Organisatie, betreffende de maatregelen voor de zestiende zitting van de WMO Regional Association IV (Noord-Amerika, Centraal Amerika en de Caraïben) - 30952-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten - 30952-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht om in een brief aan de Kamer de feitelijke vraag te beantwoorden hoeveel personen niet langer visumplichtig zijn na inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Benezlux-staten en Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten.

Voornemen tot verlengen verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Voornemen tot verlenging van de verdragen Burundi en Uganda voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi en voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten in Uganda - 2013Z08090

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige toepassing verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Voorlopige toepassing van het verdrag over Wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau - 33617-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 april 2013 Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2013 - 23530-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: - Technische briefing door de Rekenkamer (indien het rapport van de Rekenkamer daartoe aanleiding geeft); - Het lid Sjoerdsma zal als rapporteur namens de commissie de kwaliteit van het jaarverslag onderzoeken (hierbij ondersteund door het BOR); de kwaliteit van het jaarverslag wordt als specifiek agendapunt geagendeerd voor het wetgevingsoverleg; - Agendering van overzicht van beleidsdoorlichtingen op wetgevingsoverleg; - Dechargeverlening expliciet aan de orde stellen in wetgevingsoverleg.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 - 33605-V-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vaststellen op donderdag 23 mei 2013, 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg in juni met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 - 33605-V

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 mei 2013, 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg in juni met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 - 33605-V-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 mei 2013, 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg in juni met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Reactie op de brief aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa (SG Jagland) inzake de zaak Magnitsky (toezegging AO Rusland d.d. 3 april 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 april 2013 Reactie op de brief aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa (SG Jagland) inzake de zaak Magnitsky (toezegging AO Rusland d.d. 3 april 2013) - 2013Z08027

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over de nog te ontvangen brief over het mensenrechtenbeleid.

Leefomstandigheden in Kamp Hurriya in Irak

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 april 2013 Leefomstandigheden in Kamp Hurriya in Irak - 2013Z07741

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbrengdatum vrijdag 26 april a.s. om 16.00 uur.

Aanbieding kabinetsappreciatie van het voorstel van 20 maart jl. van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid ten aanzien van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 april 2013 Aanbieding kabinetsappreciatie van het voorstel van 20 maart jl. van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid ten aanzien van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie - 2013Z07683

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ d.d. 23 mei 2013.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 april 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 33544) - 2013Z07631

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 februari 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) - 33544

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Stand van zaken rondom het NAVO-Partnerschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 april 2013 Stand van zaken rondom het NAVO-Partnerschapsbeleid - 2013Z07613

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg NAVO-raad op 18 april 2013.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel, 23 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 april 2013 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel, 23 april 2013 - 2013Z07614

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over de NAVO-raad op 18 april 2013.

Terugblik “Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012” (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 april 2013 Terugblik “Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012” (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen - 2013Z07542

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in een brief te informeren over de stand van zaken met betrekkking tot een aantal ontwikkelingen in Turkije. Via een emailprocedure kunnen de leden suggesties doen voor in de brief te behandelen onderwerpen. Deze brief wordt geagendeerd voor een Algemeen Overleg Turkije na het zomerreces.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het rapport van Amnesty International "Civil Unrest and State Repression. Human Rights Violations in Wau, Western Bahr el Ghazal State."

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 april 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het rapport van Amnesty International "Civil Unrest and State Repression. Human Rights Violations in Wau, Western Bahr el Ghazal State." - 2013Z07463

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over de nog te ontvangen brief over het mensenrechtenbeleid.

Reactie op het verzoek inzake een afschrift van de brief aan de heer J.J. W. in reactie op zijn schrijven d.d. 19 november 2012 m.b.t. erkenning van de Palestijnse Staat

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 april 2013 Reactie op het verzoek inzake een afschrift van de brief aan de heer J.J. W. in reactie op zijn schrijven d.d. 19 november 2012 m.b.t. erkenning van de Palestijnse Staat - 2013Z07325

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over met welke organisaties hij van gedachte gaat wisselen over het Midden-Oosten Vredesproces, zoals aangekondigd in zijn brief van 10 april 2013.

Reactie op het verzoek commissie inzake het rapport van Human Rights Watch over luchtaanvallen door Israël op de Gazastrook

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 april 2013 Reactie op het verzoek commissie inzake het rapport van Human Rights Watch over luchtaanvallen door Israël op de Gazastrook - 2013Z07264

Besluit: Betrekken bij behandeling van kabinetsreactie op AIV-advies 'Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten' (zie agendapunt 22).

Bezoek delegatie Mensenrechtencommissie van het Iraakse Parlement in week 28-29-20 mei.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 14 september 2012 Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens Mensenrechtencommissie van het Iraakse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten - 2012Z15921

Besluit: Delegatie van Commissie voor de mensenrechten van Iraaks parlement ontvangen voor gesprek en lunch/diner op 28, 29 of 30 mei.

Verzoek GMA om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van Pakistaanse minderheden

Zaak: Brief derden - Global Minorities Alliance (GMA) te Glasglow - 22 april 2013 Verzoek GMA om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van Pakistaanse minderheden - 2013Z08383

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure eind mei door het lid Voordewind.