Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03229
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=330e8d82-43a7-46d1-a35f-1dfee931fbd4&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuZa%2028%20maart.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 30952, 33543, 32623, 26049, 28676, 29521, 21501

Inhoud


Verzoek door het lid Van Bommel om reactie minister op resolutie VN-Mensenrechtenraad inzake onderzoek naar gewelddadigheden in Sri Lanka.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 28 maart 2013 Verzoek door het lid Van Bommel om reactie minister op resolutie VN-Mensenrechtenraad inzake onderzoek naar gewelddadigheden in Sri Lanka. - 2013Z06286

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over zijn standpunt inzake de onlangs door de VN-Mensenrechtenraad aangenomen resolutie inzake een onderzoek naar de gewelddadigheden in Sri Lanka en de wijze waarop een dergelijk onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden.

Verzoek door het lid De Roon om het algemeen overleg Godsdienst vrijheid te verplaatsen tot na de Bijzondere procedure op 17 april 2013 inzake christenvervolging in Nigeria.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 28 maart 2013 Verzoek door het lid De Roon om het algemeen overleg Godsdienst vrijheid te verplaatsen tot na de Bijzondere procedure op 17 april 2013 inzake christenvervolging in Nigeria. - 2013Z06284

Besluit: Het lid Omtzigt probeert de Bijzondere procedure te verzetten. Indien dit niet mogelijk is zal geprobeerd worden het algemeen overleg in ieder geval te plannen voor het meireces.

Aanbieding van een aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 22 en 23 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 maart 2013 Aanbieding van een aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 22 en 23 maart 2013 - 21501-02-1239

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg over RBZ d.d. 20 maart 2013.

Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 22 en 23 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 22 en 23 maart 2013 - 21501-02-1236

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg over RBZ d.d. 20 maart 2013.

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 maart 2013 Wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966; Londen, 11 november 1988 - 30952-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om het Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 12 maart 2013 Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen - 33543-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Regering zal wetsvoorstel ter goedkeuring van betreffend Protocol aan de Staten-Generaal voorleggen.

Reactie op verzoek commissie over de ontwikkelingen in de Arabische regio

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 maart 2013 Reactie op verzoek commissie over de ontwikkelingen in de Arabische regio - 32623-88

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg over de Arabische regio d.d. 27 maart 2013.

Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Indonesië op 20 en 21 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 maart 2013 Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Indonesië op 20 en 21 februari 2013 - 26049-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het bezoek van premier Erdogan van Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over het bezoek van premier Erdogan van Turkije - 33400-V-121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beleidsreactie evaluatie IOB: Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept, de Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beleidsreactie evaluatie IOB: Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept, de Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2012 - 28676-176

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de NAVO-raad op 18 april 2013.

EU trainingsmissie in (EUTM) Somalië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 EU trainingsmissie in (EUTM) Somalië - 29521-205

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over Somalië d.d. 11 april 2013.

Kabinetsreactie op berichten over mogelijke wapenleveranties door Frankrijk en Verenigd Koninkrijk aan Syrische opstandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2013 Kabinetsreactie op berichten over mogelijke wapenleveranties door Frankrijk en Verenigd Koninkrijk aan Syrische opstandelingen - 21501-02-1237

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over RBZ d.d. 20 maart 2013.

Verzoek NEO-NGO, namens drietal experts in Pakistaanse aangelegenheden, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenschendingen van etnische en religieuze minderheden in Pakistan

Zaak: Brief derden - Near East Observatory (NEO-NGO) te London, NW7 0HA - 22 maart 2013 Verzoek NEO-NGO, namens drietal experts in Pakistaanse aangelegenheden, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenschendingen van etnische en religieuze minderheden in Pakistan - 2013Z05984

Besluit: Het lid Omtzigt neemt de ontvangst in bijzondere procedure op 9, 10 of 11 april in overweging.

Verzoek Federatie Koerden in Nederland (Fed-Kom), namens Koerdische delegatie van PYD (Koerdische partij in Syrië), om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 9, 10 of 11 april 2013.

Zaak: Brief derden - Federatie Koerden in Nederland (Fed Kom) te Den Haag - 24 maart 2013 Verzoek Fed Kom, namens Koerdische delegatie van PYD, om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken - 2013Z05987

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure door het lid Van Bommel op dinsdag 9 of woensdag 10 april 2013.

Behandeling van het burgerinitiatief 'Sloop de muur'

Zaak: Brief commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 25 maart 2013 Verslag over het burgerinitiatief "Sloop de muur, sancties tegen israël" (33 417, nr. 23) - 2013Z05976

Besluit: Burgerinitiatief aanmelden voor plenaire behandeling conform het door de Kamer op 14 maart aangenomen behandelingsvoorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Zaak: Brief derden - Burgerinitiatief Sloop de Muur te Den Haag - 21 maart 2013 Verzoek Burgerinitiatief Sloop de Muur i.v.m. plenaire behandeling van het burgerinitiatief - 2013Z05919

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om de heer Van Agt namens de initiatiefnemers een toelichting te laten geven op het burgerinitiatief.