Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03228
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae9fb152-4147-42fd-bc29-c68a65096592&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2014%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 30952, 30952, 30952, 30952, 30952, 30952, 33467, 33414, 21501, 32623, 26150, 32706

Inhoud


Verzoek door het lid Omtzigt om een Schriftelijk Overleg over het bezoek van premier Erdogan van Turkije

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 14 maart 2013 Verzoek door het lid Omtzigt om een Schriftelijke Overleg over het bezoek van premier Erdogan van Turkije - 2013Z05163

Besluit: De commissie besluit om in een Schriftelijk Overleg de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken een aantal vragen voor te leggen over het programma en de voornemens van het kabinet ten aanzien van het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland op donderdag 21 maart 2013. Inbrengdatum op vrijdag 15 maart 2013 te 12.00 uur. De minister-president en minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht de antwoorden vóór dinsdag 19 maart 2013 om 12.00 uur aan de Kamer te zenden.

Verzoek van het lid Omtzigt om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de huidige stand van zaken m.b.t. de EU trainingsmissie in Mali en de voortgang van de militaire operatie in Mali.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 14 maart 2013 Verzoek van het lid Omtzigt om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de huidige stand van zaken m.b.t. de EU trainingsmissie in Mali en de voortgang van de militaire operatie in Mali. - 2013Z05155

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de bijdragen van de verschillende EU-lidstaten aan de EU trainingsmissie in Mali (EUTM Mali) en over de voortgang van de militaire operatie tegen de opstandelingen in Mali.

Verzoek door het lid Sjoerdsma om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het Internationaal Strafhof

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 14 maart 2013 Verzoek door het lid Sjoerdsma om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het Internationaal Strafhof - 2013Z05152

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief te informeren over enkele actuele kwesties met betrekking tot het Internatioonale Strahof, te weten: de uitvoering van de toezegging van de minister om meer landen bij het Internationale Strafhof te laten aansluiten; de situatie rondom de in Kenia gekozen presidentskandidaat, die door het Hof is aangeklaagd; de pogingen om president Bashir van Soedan te vervolgen door het Strafhof.

Verzoek door het lid Sjoerdsma om een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over uiterste datum waarop de inzet van de helikopter voor operatie Ocean Shield geregeld moet zijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 14 maart 2013 Verzoek door het lid Sjoerdsma om een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de uiterstge datum waarop de iznet van een helikopter voor operatie Ocean Shield geregeld moet zijn. - 2013Z05147

Besluit: De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie verzoeken om in een brief aan de Kamer aan te geven wat de uiterste datum is waarop de inzet van de helikopter voor operatie Ocean Shield moet zijn geregeld zonder dat deelname

Verzoek om kabinetsreactie op berichten over mogelijke wapenleveranties door Frankrijk en Verenigd Koninkrijk aan Syrische opstandelingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 14 maart 2013 Verzoek om kabinetsreactie op berichten over mogelijke wapenleveranties door Frankrijk en Verenigd Koninkrijk aan Syrische opstandelingen. - 2013Z05139

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief vóór 17.00 uur hedenmiddag te informeren over de reactie van het kabinet op recente berichten dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overwegen om wapens te leveren aan de Syrische opstandelingen en hierbij tevens aan te geven of en op welke wijze dit onderwerp ook besproken is tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart jl. en zo ja, waarom hiervan in het verslag van de minister aan de Kamer hierover geen melding is gemaakt.

Verzoek door het lid De Roon om 30-ledendebat over christenvervolging om te zetten in een AO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 14 maart 2013 Verzoek door het lid De Roon om 30-ledendebat over christenvervolging om te zetten in een AO - 2013Z05185

Besluit: De commissie besluit tot het plannen van een Algemeen Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over godsdienstvrijheid.

Verzoek door Palestijnse autoriteit voor gesprek met Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken op 15 of 16 april 2013

Zaak: Brief derden - Palestijnse Algemene Delegatie te Den Haag - 13 maart 2013 Verzoek Palestijnse Algemene Delegatie, namens minister van Buitenlandse Zaken van Palestina, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 april 2013 - 2013Z05183

Besluit: Agenderen voor gesprek op dinsdag 16 april 2013.

Inhoudelijke voorbereiding interparlementaire conferentie GBVB-GVDB op 24 en 25 maart 2013 in Dublin

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 12 maart 2013 Inhoudelijke voorbereiding interparlementaire conferentie GBVB-GVDB op 24 en 25 maart 2013 in Dublin - 2013Z04845

Besluit: Notitie vaststellen als kader en leidraad voor de inbreng door de delegatie. Eventueel aanvullende opmerkingen of suggesties aan de delegatie meegeven.

BOR-notitie incidentele suppletoire begroting BuZa en BuHa-OS

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 7 maart 2013 BOR-notitie incidentele suppletoire begroting BuZa en BuHa-OS - 2013Z04586

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 maart 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013 - 21501-02-1235

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg RBZ d.d. 20 maart 2013.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse zaken d.d. 11 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse zaken d.d. 11 maart 2013 - 21501-02-1224

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg RBZ op 6 maart 2013.

Ter kennisname toegezonden verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement; Genève, 17 februari 2012 - 30952-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Wijzigingen van de Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart - 30952-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Wijzigingen van de beperkingsbedragen van het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen - 30952-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Wijzigingen van de in de Bijlagen opgenomen Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) - 30952-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Notawisseling verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten - 30952-103

Besluit: De commissie voor Financiën verzoeken de behandeling over te nemen. De commissie voor Financiën verzoeken de notawisseling te betrekken bij de behandeling van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Wijziging van bij het Bijlage I Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering - 30952-105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33467-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 november 2012 Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163) - 33467

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33414-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108) - 33414

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Beantwoording vragen n.a.v. het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Unie voor Telecommunitie (ITU)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Beantwoording vragen n.a.v. het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Unie voor Telecommunitie (ITU) - 23908-(R1519)-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie BuZa inzake medewerking technische briefing over artikel 100 Gw en Toetsingskader

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 maart 2013 Reactie op verzoek commissie BuZa inzake medewerking technische briefing over artikel 100 Gw en Toetsingskader - 2013Z04850

Besluit: Briefing organiseren.

Steun, ontwikkelingen en mensenrechtencriteria Egypte

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 maart 2013 Steun, ontwikkelingen en mensenrechtencriteria Egypte - 21501-02-1228

Besluit: Betrokken bij plenair debat op woensdag 13 maart 2013.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het afschrift van de brief van een medewerkster van het Honorair Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden aan de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de voorgenomen sluiting van het Honorair Consulaat te Toulouse (Frankrijk)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 maart 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het afschrift van de brief van een medewerkster van het Honorair Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden aan de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de voorgenomen sluiting van het Honorair Consulaat te Toulouse (Frankrijk) - 2013Z04679

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over modernisering postennetwerk.

Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 maart 2013 Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 - 33400-V-116

Besluit: Agenderen voor een Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op donderdag 4 april om 14.00 uur.

Reactie op het verzoek commissie BuZa inzake het rapport door EP-fractiemedewerker Debeuf over Syrië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 maart 2013 Reactie op het verzoek commissie BuZa inzake het rapport door EP-fractiemedewerker Debeuf over Syrië - 32623-87

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg RBZ op 6 maart 2013.

Verslag herfstzitting 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 maart 2013 Verslag herfstzitting 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 26150-128

Besluit: Agenderen voor begin september te plannen algemeen overleg over agenda van de 68e AVVN.

Informatie over de door Nederland voor berechting aan de regio overgedragen verdachten van piraterij

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 maart 2013 Informatie over de door Nederland voor berechting aan de regio overgedragen verdachten van piraterij - 32706-38

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over piraterijbestrijding.

Nederlandse bijdrage EUCAP Nestor

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Nederlandse bijdrage EUCAP Nestor - 2013Z03920

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg piraterijbestrijding

Reactie op de brief over informatie Grand National Assembly of Turkey over opgelegde beperkingen op politieke tv-uitzendingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Reactie op de brief over informatie Grand National Assembly of Turkey over opgelegde beperkingen op politieke tv-uitzendingen - 2013Z03876

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inzet Oslo-Conferentie de ‘International Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Inzet Oslo-Conferentie de ‘International Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons’ - 33400-V-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie stelt het op prijs om de Nederlandse inzet voor dergelijke internationale conferenties eerder te ontvangen dan bij deze brief het geval is geweest.

Verzoek Hermitage Capital Management, namens de CEO, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Rusland, de mensenrechten en de zaak van de vermoorde Russische advocaat, Sergei Magnitsky d.d. 28 maart 2013

Zaak: Brief derden - Hermitage Capital Management te - 11 maart 2013 Verzoek Hermitage Capital Management, namens de CEO, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Rusland, de mensenrechten en de zaak van de vermoorde Russische advocaat, Sergei Magnitsky d.d. 28 maart 2013 - 2013Z04822

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Omtzigt op donderdag 28 maart 2013 van 14.00 tot 15.00 uur.

Verzoek IMPEC om aandacht voor innovatief programma voor transparant en efficiënt overheidsbeleid in het buitenland

Zaak: Brief derden - Independent Monitoring Performance Expertise Center (IMPEC) te Rijswijk - 11 maart 2013 Verzoek IMPEC om aandacht voor innovatief programma voor transparant en efficiënt overheidsbeleid in het buitenland - 2013Z04755

Besluit: Bezoek aan IMPEC (kantoor aan Plein) plannen (ca. 1 uur), zodat de organisatie ter plaatse haar programma kan toelichten.

Verzoek Clingendael, namens startende beleidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om rondleiding en gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 mei 2013

Zaak: Brief derden - Clingendael te Den Haag - 5 maart 2013 Verzoek Clingendael, namens startende beleidsmedewerkers van het ministerie

Besluit: Ontvangen voor gesprek op woensdag 15 mei van 11.00 tot 12.00 uur. Er wordt per mail geïnventariseerd welke leden in de gelegenheid zijn om aan het gesprek deel te nemen.

Verzoek, namens Kwara State House of Assembly, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. maandag 15 april 2013

Zaak: Brief derden - K. Bala te - 4 maart 2013 Verzoek, namens Kwara State House of Assembly, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 april 2013 - 2013Z04461

Besluit: Zo mogelijk agenderen voor gesprek met een ambtelijke delegatie van de Kamer.

Verzoek FAON tot aanbieding petitie m.b.t. herdenking en erkenning van de Armeense genocide d.d. 23 april 2013

Zaak: Brief derden - Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) te Den Haag - 4 maart 2013 Verzoek FAON tot aanbieding petitie m.b.t. herdenking en erkenning van de Armeense genocide d.d. 23 april 2013 - 2013Z04525

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 23 april 2013. Er wordt geïnformeerd of een andere datum mogelijk is.

Verzoek FAON om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. 25 jaar Strijd Nagorno-Karabach, herdenking pogroms Soemgait

Zaak: Brief derden - Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) te Den haag - 26 februari 2013 Verzoek FAON om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. 25 jaar Strijd Nagorno-Karabach, herdenking pogroms Soemgait - 2013Z04178

Besluit: Combineren met petitieaanbieding (zie volgende agendapunt).