Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03227
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c53979e-2f84-4ae7-be05-97a5c5cf8655&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2028%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30952, 30952, 30952, 30952, 30952, 32735, 29521, 31263

Inhoud


Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan Indonesië met daarin ook aandacht voor situatie in Papua.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 28 februari 2013 Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan Indonesië met daarin ook aandacht voor situatie in Papua. - 2013Z03977

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer een verslag te sturen van zijn recente bezoek aan Indonesië en hierin specifiek in te gaan op de wijze waarop hij de situatie in Papua aan de orde heeft gesteld.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 februari 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2013 - 21501-02-1223

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO RBZ d.d. 6 maart 2013.

Ter kennisname toegezonden verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 februari 2013 Aangenomen wijzigingen van de Bijlagen en Codes bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (Trb. 2012, 141) - 30952-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 februari 2013 Maatregelen ATCM XXXV-1 t/m ATCM XXXV-11 van 2012 bij het Verdrag inzake Antarctica - 30952-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 februari 2013 Wijzigingen van de bijlagen I en III tot en met IX en de toevoeging van de nieuwe bijlagen X en XI bij het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau; Genève 4 mei 2012 - 30952-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 februari 2013 Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) - 30952-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 februari 2013 Notawisseling verlenging van het verdrag met de VS inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba - 30952-97

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 februari 2013 Administratief Akkoord tussen de Nederlandse Minister voor Europese Zaken en

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie evaluatie IOB; Evaluation of Dutch support to human rights projects 2008-2011

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Beleidsreactie evaluatie IOB; Evaluation of Dutch support to human rights projects 2008-2011 - 32735-75

Besluit: Betrekken bij behandeling van brief over mensenrechtenbeleid die de minister in het voorjaar aan de Kamer zal aanbieden.

Kennisgevingsbrief EUTM Somalië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Kennisgevingsbrief EUTM Somalië - 29521-204

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie verzoeken om een technische briefing door ambtenaren van hun ministeries over de artikel 100 procedure en het Toetsingskader.

Toezegging m.b.t. informatie over handelsbetrekkingen met de DPRK

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 februari 2013 Toezegging m.b.t. informatie over handelsbetrekkingen met Noord-Korea - 33400-V-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa inzake de inzet Nederland-Ruslandjaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 februari 2013 Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa inzake de inzet Nederland-Ruslandjaar 2013 - 31263-53

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg op 4 april 2013.

Stand van zaken Nederlands Nationaal Actieplan 1325

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 februari 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Huidige stand van zaken en reactie op een feitelijk stappenplan met betrekking tot de ISB van Buitenlandse Zaken en het overbrengen van de begrotingsposten ontwikkelingssamenwerking naar de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2013 Huidige stand van zaken en reactie op een feitelijk stappenplan met betrekking tot de ISB van Buitenlandse Zaken en het overbrengen van de begrotingsposten ontwikkelingssamenwerking naar de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 33400-V-112

Besluit: Betrekken bij behandeling incidentele begroting 2013 van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking (33544)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting)

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 februari 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) - 33544

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 14 maart om 16.00 uur.
Noot: Het BOR zal ten behoeve van de inbreng een notitie opstellen.

Verzoek Amnesty International om gesprek met mensenrechtenverdedigers uit Rusland, China en Indonesië op dinsdag 26 maart 2013

Zaak: Brief derden - Amnesty International (NL) te Amsterdam - 22 februari 2013 Voorstel Amnesty International voor gesprek tussen mensenrechtenactivisten en vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 26 maart 2013 - 2013Z03631

Besluit: Het lid Van Bommel ontvangt in bijzondere procedure op dinsdag 26 maart 2013 van 17.00 - 18.00 uur.
Noot: Deze brief met het verzoek om een gesprek vervangt de eerder gestuurde brief van Amnesty d.d. 19 februari 2013.

Zaak: Brief derden - Amnesty International (NL) te - 19 februari 2013 Verzoek Amnesty International om gesprek mensenrechtenverdedigers met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken - 2013Z03526

Besluit: Het lid Van Bommel ontvangt in bijzondere procedure op dinsdag 26 maart van 17.00 tot 18.00 uur.

Verzoek International Campaign for Tibet Europe n.a.v. bezoek van Kirti Rinpoche (Tibetaanse abt van het Kirti-klooster in India) aan Nederland om gesprek over zorgwekkende mensenrechtensituatie in Tibet (13-14 maart)

Zaak: Brief derden - International Campaign for Tibet Europe te Amsterdam - 13 februari 2013 Verzoek International Campaign for Tibet Europe n.a.v. bezoek Kirti Rinpoche aan Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over zorgwekkende mensenrechtensituatie in Tibet - 2013Z03494

Besluit: In verband met de volle agenda van Kamer en commissie op de genoemde data wordt het individuele leden overgelaten of zij op het verzoek voor een gesprek ingaan.

Verzoek BCN om gesprek van commissie met Birmese delegatie van direct bij het vredesproces betrokken gedelegeerden op woensdag 6 maart 2013

Zaak: Brief derden - Burma Centrum Nederland (BCN) te Amsterdam - 18 februari 2013 Verzoek BCN om ontmoeting van vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met Birmese delegatie van direct bij het vredesproces betrokken gedelegeerden d.d. 6 maart 2013 - 2013Z03367

Besluit: In verband met de volle agenda van de leden is een ontvangst op 6 maart niet mogelijk.

Verzoek tot aanbieden petitie m.b.t. vrijlating Koerdische journaliste Fusun Erdogan d.d. 5 maart 2013

Zaak: Brief derden - A. Verzijl te - 20 februari 2013 Verzoek tot aanbieden petitie m.b.t. vrijlating Koerdische journaliste Fusun Erdogan d.d. 5 maart 2013 - 2013Z03584

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 5 maart 2013 van 13.30-13.45 uur.

Verzoek, namens Congolese gemeenschap in Nederland, tot aanbieding petitie m.b.t. situatie in DR Congo d.d. 5 maart 2013

Zaak: Brief derden - E. Amadi Salumu te - 8 februari 2013 Verzoek, namens Congolese gemeenschap in Nederland, tot aanbieding petitie m.b.t. situatie in DR Congo d.d. 5 maart 2013 - 2013Z03118

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 5 maart 2013 van 13.15-13.30 uur.