Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03225
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5cf406e7-da28-4cb4-975e-7e334fdb7222&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2031%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33130, 22112, 21501, 21501, 21501, 23530, 32735, 31263, 32623, 29521

Inhoud


Verzoek om algemeen overleg over de Arabische regio

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 30 januari 2013 Verzoek om algemeen overleg over de Arabische regio - 2013Z01757

Besluit: De ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de Kamer in een brief in brede zin over de ontwikkelingen in de Arabische regio te informeren. Over deze brief wordt een AO gepland.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Pakistan

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 24 januari 2013 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Pakistan - 2013Z01504

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Armenië

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 23 januari 2013 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Armenië - 2013Z01222

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek om advies van de cie. BuZa aan de cie. Verzoekschriften over het burgerinitiatief "Sloop de Muur"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 29 januari 2013 Verzoek om advies van de cie. BuZa aan de cie. Verzoekschriften over het burgerinitiatief "Sloop de Muur" - 2013Z01554

Besluit: Advies aan commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven vaststellen in de volgende procedurevergadering (14 februari), mede op basis van een notitie van de staf van de commissie.
Noot: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is belast met het uitbrengen van een voorstel aan de Kamer over de ontvankelijkheid van dit burgerinitiatief. Om een antwoord te kunnnen geven op de vraag of het burgerinitiatief voldoet aan alle voorwaarden, verzoekt de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de commissie voor Buitenlandse Zaken om te onderzoeken of het voorstel "om de regering sancties tegen Israël te doen instellen" in de twee jaar voorafgaande aan de indiening aan de orde is geweest en al dan niet steun in de Kamer heeft ontvangen, en de commissie voor

Verslag van een Interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid waaronder het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, C. Çörüz - 20 december 2012 Verslag van een Interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid waaronder het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie - 33130-2

Besluit: Betrekken bij de voorbereiding van de volgende interparlementaire GBVB-conferentie van zondag 24 tot en met dinsdag 26 maart 2013 in Dublin.

Fiche: Mededeling Ondersteuning van regionale integratie in de Maghreb

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling Ondersteuning van regionale integratie in de Maghreb - 22112-1562

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ dd 14 februari 2013.

EU-voorstel: Raadsbesluit inzake de solidariteitsclausule van de Europese Unie JOIN (2012)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 januari 2013 EU-voorstel: Raadsbesluit inzake de solidariteitsclausule van de Europese Unie JOIN (2012) 39 - 2013Z01250

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ dd 14 februari 2013.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 31 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 januari 2013 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 31 januari 2013 - 21501-02-1216

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg RBZ op 30 januari 2013.

Verslag buitengewone Raad Buitenlandse Zaken inzake Mali, 17 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 januari 2013 Verslag buitengewone Raad Buitenlandse Zaken inzake Mali, 17 januari 2013 - 21501-02-1214

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 30 januari 2013.

Aanbieding geannoteerde agenda buitengewone Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 januari 2013 Aanbieding geannoteerde agenda buitengewone Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2013 - 21501-02-1212

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg over Mali op 16 januari 2013.

Aanbieding lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Aanbieding lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2012 - 23530-97

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen m.b.t oa uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen - 23908-(R1519)-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschendingen in Mali

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschendingen in Mali - 32735-73

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg d.d. 30 januari 2013 over RBZ.

Reactie op verzoek commissie BUZA om o.a. een technische briefing inzake het effect van sancties, met name op Syrië en Iran

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Reactie op verzoek commissie BUZA om o.a. een technische briefing inzake het effect van sancties, met name op Syrië en Iran - 2013Z01395

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bezoek Mensenrechtenambassadeur aan Rusland (15-19 oktober 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Bezoek Mensenrechtenambassadeur aan Rusland (15-19 oktober 2012) - 31263-52

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de nog te ontvangen brief van de minister van Buitenlandse Zaken voer het Nederland-Rusland Jaar.
Besluit: Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 januari 2013 inzake het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Rusland verzoekt de commissie de minister om de Kamer in een brief te informeren over de inhoudelijke opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van Rusland tijdens de viering van het Nederland-Rusland Jaar 2013.

Reactie op verzoek commissie inzake Kabinetsreactie onderzoeksrapport vliegramp Tripoli

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Reactie op verzoek commissie inzake Kabinetsreactie onderzoeksrapport vliegramp Tripoli - 32623-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Openbaarmaking rapport en toezending hiervan aan de Kamer door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten.

Notificatie EU Trainingsmissie Mali

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 januari 2013 Notificatie EUTM Mali - 29521-202

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van Frankrijk aan het European Air Transport Command (EATC) en inzake de intensivering van het ontwikkelingsspoor m.b.t. Mali

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 januari 2013 Reactie op verzoek van Frankrijk aan het European Air Transport Command (EATC) en inzake de intensivering van het ontwikkelingsspoor m.b.t. Mali - 2013Z00622

Besluit: Reeds behandeld bij het AO over Mali op 16 januari 2013.

Continuering lidmaatschap van Parlementaire Assemblee van de Mediterrane Unie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 15 januari 2013 Continuering lidmaatschap van Parlementaire Assemblee van de Mediterrane Unie - 2013Z00491

Besluit: De commissie adviseert het Presidium om het lidmaatschap van de Assemblee nog een jaar te verlengen en voor dit jaar ook de contributie te betalen. Na dit jaar zal verder worden bezien of het lidmaatschap moet worden gecontinueerd.

Uitnodiging Europees Parlement voor bijeenkomst "European Global Strategy" op donderdag 21 februari 2013

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 16 januari 2013 Uitnodiging Europees Parlement voor bijeenkomst "European Global Strategy" d.d. 21 februari 2013 - 2013Z00546

Besluit: Onder de leden wordt geïnventariseerd wie aan de bijeenkomst zal deelnemen.
Noot: Uitnodiging is bedoeld voor voorzitter commissie dan wel vertegenwoordiger van commissie. De bijeenkomst op donderdag 21 februari bestaat uit gedachtewisseling (van 10.00 tot 13.00 uur) met de ministers van Buitenlandse Zaken Carl Bildt en Radoslaw Sikorski over het initiatief dat zij samen met hun collega's van Spanje en Italië hebben genomen over het ontwikkelen van ideeën voor een brede strategische aanpak voor de toekomst van de Europese externe betrekkingen ('European Global Strategy'). De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele lunch.

Verzoek International Council for Human Rights om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten in Kashmir

Zaak: Brief derden - International Council for Human Rights te Brussel - 21 januari 2013 Verzoek International Council for Human Rights om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten in Kashmir - 2013Z01069

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Aanbieding petitie Kashmir Centre Holland over Kashmir-kwestie op dinsdag 5 februari

Zaak: Brief derden - Kashmir Centre Holland te Zoetermeer - 16 januari 2013 Aanbieding petitie Kashmir Centre Holland over Kashmir-kwestie - 2013Z00687

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 5 februari.

Verzoek, namens Predikant en coördinator Vredesnetwerk Papua en de heer M. van Papua Netwerk Nederland, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. maandag 4 februari 2013

Zaak: Brief derden - F. Hubatka te - 21 januari 2013 Verzoek, namens Predikant en coördinator Vredesnetwerk Papua en de heer M. van Papua Netwerk Nederland, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 4 februari 2013 - 2013Z00927

Besluit: De heer De Roon zal de delegatie ontvangen in bijzondere procedure op woensdag 6 februari.