Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2013

Gepubliceerd: 17 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03224
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d1f9226e-8c2c-4aaf-8043-b9f7c3ae9603&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuZa%2017-1.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28498, 28676, 31271, 22054, 33401

Inhoud


Voorstel hoorzitting over hervorming postennetwerk.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 17 januari 2013 Voorstel hoorzitting over hervorming postennetwerk. - 2013Z00749

Besluit: Brief minister inzake postennetwerk afwachten.

Chemische wapens in Syrië

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 16 januari 2013 Chemische wapens in Syrië - 2013Z00526

Besluit: De minister verzoeken de Kamer in een brief een reactie te geven op de recente berichtgeving over het gebruik van chemische wapens in Syrië (zie o.a. http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/01/15/ secret state department cable chemical weapons used in syria) en in deze brief ook in te gaan op de opbouw van de Russische vloot voor de kust van Syrië, de vluchtelingensituatie en de inzet van zowel de Nederlandse regering als Nederlandse NGO's bij het verlenen van humanitaire hulp aan de vluchtelingen. Tevens verzoekt de commissie om een reactie van de minister op de aanhoudende berichten over het leveren van wapens aan en het trainen van leden van de oppositie in omliggende landen.

Wetgevingsrapport over Protocol tot wijziging van Overeenkomst ter uitvoering van Benelux Verdrag

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 15 januari 2013 Wetgevingsrapport over Protocol tot wijziging van Overeenkomst ter uitvoering van Benelux Verdrag - 2013Z00489

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng verslag.

BOR-notitie over IOB-evaluatie over Nederlandse inzet voor NAVO Strategisch Concept 2010

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 10 januari 2013 BOR-notitie over IOB-evaluatie over Nederlandse inzet voor NAVO Strategisch Concept 2010 - 2013Z00258

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng schriftelijk overleg over de IOB-evaluatie over Nederlandse inzet voor NAVO Strategisch Concept 2010 op 17 januari 2013.

Advies aan Presidium over lidmaatschap van de Staten-Generaal van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 15 januari 2013 Continuering lidmaatschap van Parlementaire Assemblee van de Mediterrane Unie - 2013Z00491

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek lid Van Dijk om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over Nederlandse steun voor Franse militaire acties in Mali

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 14 januari 2013 Verzoek lid Van Dijk om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over Nederlandse steun voor Franse militaire acties in Mali - 2013Z00400

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken heeft de commissie voorafgaand aan het ingelaste algemeen overleg over Mali op 16 januari 2013 per brief geïnformeerd.

Reactie op verzoek commissie BuZa over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 januari 2013 Reactie op verzoek commissie BuZa over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië - 2013Z00422

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Werkprogramma AIV 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 9 januari 2013 Werkprogramma AIV 2013 - 33400-V-107

Besluit: AIV uitnodigen voor gesprek met de vier betrokken commissies (BuZa, BuHa-OS, Def en EU-zaken) over het werkprogramma voor 2013.

Verslag van de OVSE Ministeriële Raad (6-7 december 2012 te Dublin)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 januari 2013 Verslag van de OVSE Ministeriële Raad (6-7 december 2012 te Dublin) - 33400-V-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over volgende ministeriële Raad OVSE.

Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken om een overzicht van de financiële bijdragen van Nederland en andere lidstaten aan het Internationaal Strafhof

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken om een overzicht van de financiële bijdragen van Nederland en andere lidstaten aan het Internationaal Strafhof - 28498-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 en 5 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 december 2012 Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 en 5 december 2012 - 28676-172

Besluit: Agenderen voor eerstkomend algemeen overleg over bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken NAVO.

Afschrift van het antwoord aan de heer Van B. inzake zijn strafzaak in Colombia

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Afschrift van het antwoord aan de heer Van B. inzake zijn strafzaak in Colombia - 2012Z22375

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Beleidsdoorlichting mensenrechtenbeleid en evaluatie receptorbenadering

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Beleidsdoorlichting mensenrechtenbeleid en evaluatie receptorbenadering - 31271-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. In de brief toegezegde evaluaties en beleidsdoorlichting afwachten.
Noot: Na ontvangst van de evaluatie van de mensenrechtenprojecten en de mensenrechtennotitie besluit de commissie over de wijze van behandeling van deze stukken.

Reactie op rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 december 2012 Reactie op rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions - 22054-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid op 14 februari 2013

Aanbieding Decemberbrief. Met deze brief wordt u geïnformeerd over kasmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet bij Najaarsnota binnen de beschikbare middelen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 december 2012 Decemberbrief (HGIS) - 33401-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van wijziging 2e suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2012

Zaak: Nota van wijziging - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 december 2012 Nota van wijziging - 33480-V-4

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting.

Reactie op de vraag van het lid Omtzigt over de 2e nota van wijziging op de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Reactie op de vraag van het lid Omtzigt over de 2e nota van wijziging op de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken - 33400-V-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tweede nota van wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 december 2012 Tweede nota van wijziging - 33400-V-83

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer in een brief nader te informeren over de huidige stand van zaken en over een feitelijk stappenplan met betrekking tot de incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken en het overbrengen van de begrotingsposten ontwikkelingssamenwerking naar de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Advies Raad van State en nader rapport inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Advies Raad van State en nader rapport inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 - 33400-V-82

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken.

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken (33400 V)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 december 2012 Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken (33400 V) - 2012Z22481

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat begroting Buitenlandse Zaken 19 december 2012.

Verzoek Gender Concerns International om aandacht voor Gender Concerns International in Afghanistan en de MENA regio en gesprek hierover

Zaak: Brief derden - Gender Concerns International te Den Haag - 18 december 2012 Verzoek Gender Concerns International om aandacht voor Gender Concerns International in Afghanistan en de MENA regio - 2012Z22892

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Verzoek van Ambassade van Georgië, namens directeuren van de afdelingen politiek, veiligheid en de NAVO, om gesprek met vaste commissie van Buitenlandse Zaken d.d. 29-30 november 2012 (verschoven naar 21-22 januari 2013)

Zaak: Brief derden - Ambassade van Georgië (NL) te Den Haag - 17 oktober 2012 Verzoek van Ambassade van Georgië, namens directeuren van de afdelingen politiek, veiligheid en de NAVO, om gesprek met vaste commissie van Buitenlandse Zaken d.d. 29-30 november 2012 (verschoven naar 21 januari 2013) - 2012Z17629

Besluit: Agenderen voor gesprek op woensdag 23 januari van 12.00 tot 13.00 uur, mits voldoende leden hierbij aanwezig kunnen zijn.
Noot: De leden zijn ook uitgenodigd voor een bijeenkomst met de delegatie uit Georgië op dinsdag 22 januari van 14.00 tot 17.00 uur in het Europe House in Den Haag.