Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A03190
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=64d6a586-0710-428d-8d92-e56111a4e804&title=Besluitenlijst%20VWS%2020%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 30234, 33489, 29389, 33296, 30234, 29477, 27529, 27428, 32757, 31015, 32393, 30597, 29477, 27565, 29477, 29477, 29248, 32620

Inhoud


Particuliere internaten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 19 december 2012 Particuliere internaten - 2012Z22533

Besluit: Met de VKC SZW zal e.e.a. worden kort gesloten
Noot: Inmiddels heeft de VKC SZW besloten tot het houden van een algemeen overleg over moskee-internaten

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. Klever (PVV) - 19 december 2012 Ruwaard van Putten Ziekenhuis - 2012Z22534

Besluit: Bij de minister zal worden aangedrongen op snelle beantwoording van de commissiebrief van 22 november 2012 en spoedige toezending van het IGZ-rapport

Lange Land Ziekenhuis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 19 december 2012 Lange Land Ziekenhuis - 2012Z22535

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd (de brief dient uiterlijk 19 december te 9.30 uur door de Kamer te zijn ontvangen, opdat vervolgens in een extra procedurevergadering een besluit kan worden genomen)

Gesprek met College Bescherming Persoonsgegevens

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 19 december 2012 Gesprek met College Bescherming Persoonsgegevens - 2012Z22536

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd

Chaos in de archieven van jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 19 december 2012 Chaos in de archieven van jeugdzorg - 2012Z22477

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Ook de staatssecretaris van V&J zal worden benaderd. Geïnformeerd zal worden naar de duur en redelijkheid van te hanteren bewaartermijnen, welke procedure terzake wordt gevolgd bij fusies, en de relatie met gemeentelijke dossiers.

Behandeling voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 11 december 2012 Behandeling voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties - 2012Z21634

Besluit: De voortgangsrapportage "Geweld in afhankelijkheidsrelaties" wordt toegevoegd aan de dossiers Kindermishandeling, Ouderenbeleid en Gehandicaptenzorg

Verzoek van de Raad van State om een kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen

Uitnodigingen werkbezoeken. Voorstel: vrijdagen in maart, juni en september. Voorts: bezoek aan Brussel op een nog nader te bepalen datum.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) te Woerden - 20 november 2012 Vooraankondiging NVLF voor werkbezoek aan de logopedie (Woerden) - 2012Z20028

Besluit: Uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Brief derden - Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) te Utrecht - 29 november 2012 Reactie CG-Raad en Platform VG t.b.v. begrotingsbehandeling VWS 2013 en tevens verzoek om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2012Z20765

Besluit: Uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Brief derden - Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) te Amersfoort - 3 december 2012 Aanvullende informatie en conceptprogramma SGF voor werkbezoek aan gezondheidsfondsen LUMC d.d. 11 januari 2013 - 2012Z20989

Besluit: Uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Brief derden - Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) te Amersfoort - 30 oktober 2012 Uitnodiging SGF voor werkbezoek aan gezondheidsfondsen LUMC d.d. 11 januari 2013 - 2012Z18374

Besluit: Uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Brief derden - Gemeente Emmen te Emmen - 10 oktober 2012 Uitnodiging Gemeente Emmen voor werkbezoek toelichting Wmo schoonmaakondersteuning - 2012Z17354

Besluit: Werkbezoek organiseren in combinatie met Mantelzorg

Zaak: Brief derden - Phoenix Interactive Partners BV (PIP) te Rotterdam - 3 oktober 2012 Uitnodiging PIP, namens KNOV, voor werkbezoek aan Creation Verloskundigenpraktijk en het gezondheidscentrum in Veenendaal - 2012Z16649

Besluit: De uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Brief derden - RIBW Groep Overijssel te Zwolle - 8 november 2011 Uitnodiging voor werkbezoek aan RIBW Groep Overijssel d.d. 2 januari 2012 - 2011Z22266

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Brief derden - GS1 Nederland te Amsterdam - 16 oktober 2012 Uitnodiging GS1 Nederland voor werkbezoek aan UMC Nijmegen over uniforme barcodes - 2012Z17555

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 22 november 2012 GGZ-sector - 2012Z20030

Besluit: De uitnodiging wordt niet gehonoreerd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 14 november 2012 Werkbezoek Brussel 2013 - 2012Z19350

Besluit: Voor het werkbezoek zal een nieuw datumvoorstel worden gedaan.

Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg met uw Kamer over het preventiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2012 Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg met uw Kamer over het preventiebeleid - 2012Z22205

Besluit: Het overleg zal worden verplaatst naar eind maart 2013

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2012 Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-212

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2012 Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt - 30234-78

Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Sport op 17 december 2012

Reactie op verzoek Omtzigt om een nieuwe brief van het kabinet over de derivatenpositie van (semi)publieke instellingen (zorg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2012 Reactie op verzoek Omtzigt om een nieuwe brief van het kabinet over de derivatenpositie van (semi)publieke instellingen (zorg) - 33489-3

Besluit: Betrekken bij plenair debat inzake Derivaten (Omtzigt)
Noot: Voortouw Kamercommissie Financiën

Beantwoording commissiebrief over sluiting verzorgingshuis Zuilenstein in Nieuwegein

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2012 Beantwoording commissiebrief over sluiting verzorgingshuis Zuilenstein in Nieuwegein - 29389-45

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Uitst beantw vso inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (Kamerstuk 33400 XVI, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2012 Uitstel beantwoording van de vragen inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (Kamerstuk 33400 XVI, nr. 6) - 33400-XVI-103

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: De minister zal worden verzocht haar reactie te geven op het amendement Pia Dijkstra (33400 XVI, nr. 44) i.v.m. de stemming over de begroting

Aanbevelingen over matchfixing van de EU-expertgroep Goed Bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2012 Aanbevelingen over matchfixing van de EU-expertgroep Goed Bestuur - 33296-4

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Matchfixing

Aanbieding Bidboek Jeugd Olympische Spelen 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Aanbieding Bidboek Jeugd Olympische Spelen 2018 - 30234-77

Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Sport op 17 december 2012

Aanbieding tweede tussenrapportage met betrekking tot de overheveling 2012 van specialistische middelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Aanbieding tweede tussenrapportage met betrekking tot de overheveling 2012 van specialistische middelen - 29477-211

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelen op 12 december 2012

Uitstel verwijderen gegevens LSP (EPD)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Uitstel verwijderen gegevens LSP (EPD) - 27529-118

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg LSP (voorheen EPD) op 20 december 2012

Reactie op de motie van de leden Ouwehand/ Van Bemmel over een onafhankelijk onderzoek naar de EFSA (27 428, nr. 221)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Reactie op de motie van de leden Ouwehand/ Van Bemmel over een onafhankelijk onderzoek naar de EFSA (27 428, nr. 221) - 27428-241

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen

Borgen Sensoor dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 december 2012 Borgen Sensoor dienstverlening - 2012Z21564

Besluit: Betrekken bij de stemming over de VWS-begroting 2013

Nota van wijziging VWS-begroting 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-XVI-92

Besluit: Betrekken bij de stemming over de VWS-begroting 2013

Stand-van-zakenbrief Brandveiligheid in zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2012 Stand-van-zakenbrief Brandveiligheid in zorginstellingen - 32757-48

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 31 januari 2013

Aanbieding Inspectierapport signalering kindermishandeling op huisartsenposten vervolgonderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2012 Aanbieding Inspectierapport signalering kindermishandeling op huisartsenposten vervolgonderzoek - 31015-83

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Kindermishandeling waarbij ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden uitgenodigd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (32 393, nr. 25)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2012 Antwoorden op vragen inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (32 393, nr. 25) - 32393-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-26

Aanbieding onderzoeksrapport Doelmatigheid in de zorginkoop

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2012 Aanbieding onderzoeksrapport Doelmatigheid in de zorginkoop - 30597-278

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bekostiging curatieve zorg

Aanbieding van het rapport ‘Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2012 Aanbieding van het rapport ‘Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg - 29477-210

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 december 2012 Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA) - 27565-122

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2012 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2013

Controversieel verklaarde wetsvoorstellen in afwachting nota n.a.v. verslag uit pv 30 mei 2012

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) - 33168

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen

Dossier Controversieel verklaarde wetgeving reeds plenair aangemeld uit pv 30 mei 2012

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 juni 2010 Wet cliëntenrechten zorg - 32402

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen en nadere informatie afwachten, daar het kabinet zich nog op dit wetsvoorstel bezint

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 5 juli 2010 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten – 32439

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 december 2011 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) - 33109

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de beweegredenen mee te delen die hebben geleid tot het niet intrekken van het wetsvoorstel
Noot: I.t.t. eerdere mededeling zet het kabinet het wetsvoorstel door

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 december 2011 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid - 33127

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen.
Besluit: Bewindspersoon meedelen dat de commissie ervan uitgaat dat de Raad van State advies is/wordt gevraagd over de aangekondigde nota van wijziging

Controversieel verklaarde brieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2012 Voorwaardelijke pakkettoelating in de farmacie - 29477-186

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Dure geneesmiddelen’ en herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) - 29477-174

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 maart 2012 Onderzoek werking en toekomstbestendigheid van de Wet Geneesmiddelenprijzen - 29248-227

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de bekostiging van de HIV-zorg en hemofiliezorg via het vrije segment - 32620-61

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.