Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Activiteitnummer: 2012A03168
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=32749d16-bf8d-44ed-93ef-12f2feb07b0f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20IA%20d.d.%2010%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 30573, 19637, 32175, 32175, 19637, 19637, 31268, 32317, 19637, 19637, 19637, 19637, 32317, 33042, 19637, 19637, 19637, 19637, 19637, 31268, 32317, 19637, 19637, 30950, 32317, 19637, 30545, 32175, 19637, 32317, 19637, 19637, 19637, 31439, 32455, 33085, 33192, 33192, 32317

Inhoud


Verzoek van het lid Dibi om de minister van I&A een reactie te vragen n.a.v. een rapport over racistisch geweld tegen immigranten in Griekenland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Dibi - 19 juli 2012 verzoek van het lid Dibi om de minister van I&A een reactie te vragen n.a.v. een rapport over racistisch geweld tegen immigranten in Griekenland - 2012Z14615

Besluit: Op grond van een ad-hocprocedure heeft de commissie besloten de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om een reactie te vragen.

Rondvraagpunt lid Schouw t.b.v. procedurevergadering cie. IA over extra vragen m.b.t. derde voortgangsrapportage INDIGO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 10 oktober 2012 Rondvraagpunt lid Schouw t.b.v. procedurevergadering cie. IA over extra vragen m.b.t. derde voortgangsrapportage INDIGO - 2012Z17133

Besluit: De vragen zullen naar de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel worden doorgeleid.

Brief Gesthuizen over het verzoek om een rondetafelgesprek over tentenkampen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 4 oktober 2012 Brief Gesthuizen over het verzoek om een rondetafelgesprek over tentenkampen - 2012Z16804

Besluit: Het lid Gesthuizen zal een gesprek organiseren en andere fracties daarvoor uitnodigen.

Fiche: Mededeling Nationale strategieën voor integratie van de Roma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 juni 2012 Fiche: Mededeling Nationale strategieën voor integratie van de Roma - 22112-1435

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken deze brief te agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25-26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.
Besluit: De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken om de stand van zaken van de kwalitatieve monitoring van Roma en Sinti in Nederland vóór de begrotingsbehandeling naar de Kamer te zenden.

Informatie over de instroomcijfers van reguliere verblijfsvergunningen in relatie tot de impact van legesverhoging van 1 juli 2011

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 3 oktober 2012 Informatie over de instroomcijfers van reguliere verblijfsvergunningen in relatie tot de impact van legesverhoging van 1 juli 2011 - 30573-110

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 oktober 2012 Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2012 - 19637-1578

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op motie-Van Ojik c.s. (32175, nr. 38) m.b.t. opschorting maatregelen voor gezinsmigratie

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 oktober 2012 Reactie op motie-Van Ojik c.s. (32175, nr. 38) m.b.t. opschorting maatregelen voor gezinsmigratie - 32175-40

Besluit: Geagendeerd voor het spoed algemeen overleg gezinsmigratie op 9 oktober 2012.

Reactie op verzoek van het lid Van Ojik inzake gezinsmigratiemaatregelen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 27 september 2012 Reactie op verzoek van het lid Van Ojik inzake gezinsmigratiemaatregelen - 32175-37

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de opschorting van de maatregelen ter beperking van gezinsmigratie die per 1 oktober ingang vinden op 27 september 2012.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake leges

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 26 september 2012 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake leges - 2012Z16235

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Arrest van de Hoge Raad inzake verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 25 september 2012 Arrest van de Hoge Raad inzake verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen - 19637-1576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen gedurende de onderhandelingen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 25 september 2012 Gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen gedurende de onderhandelingen - 19637-1577

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitor 2012 inzake Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders en het onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdoverlast

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 september 2012 Aanbieding monitor 2012 inzake Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders en het onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdoverlast - 31268-59

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Annulering JBZ-Raad 20 september 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 september 2012 Annulering JBZ-Raad 20 september 2012 - 32317-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid inzake Sudan

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 11 september 2012 Landgebonden asielbeleid inzake Sudan - 19637-1574

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Ontwikkelingen in de opvangcapaciteit na sluiting van opvanglocaties van het COA

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 september 2012 Ontwikkelingen in de opvangcapaciteit na sluiting van opvanglocaties van het COA - 19637-1573

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Uitwerking element 'verwestersing' in landgebonden asielbeleid Somalië

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 augustus 2012 Uitwerking element 'verwestersing' in landgebonden asielbeleid Somalië - 19637-1572

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Landgebonden asielbeleid Syrië

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 3 augustus 2012 Landgebonden asielbeleid Syrië - 19637-1571

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op het rapport van Human Rights Watch over racistisch geweld tegen immigranten in Griekenland

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 augustus 2012 Reactie op het rapport van Human Rights Watch over racistisch geweld tegen immigranten in Griekenland - 32317-134

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken deze brief te agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25-26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Afschrift van de brief aan het Sophia Revalidatie Centrum te Den Haag inzake het vertrek van een Turks gezin met een meervoudig gehandicapte dochter

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 26 juli 2012 N.a.v. het verzoek van de cie I&A van 18 april j.l. zendt de minister een afschrift van zijn brief aan het Sophia Revalidatie Centrum te Den Haag inzake het vertrek van een Turks gezin met een meervoudig gehandicpate dochter. Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal . - 2012Z14738

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Nader onderzoek door de landsadvocaat naar mogelijke juridische maatregelen tegen mevrouw Albayrak en/of de voormalig leden van de raad van toezicht (voorheen het bestuur) van het COA

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 16 juli 2012 Nader onderzoek door de landsadvocaat naar mogelijke juridische maatregelen tegen mevrouw Albayrak en/of de voormalig leden van de raad van toezicht (voorheen het bestuur) van het COA - 33042-18

Besluit: Aanhouden totdat er nadere informatie beschikbaar komt over het verloop van de juridische procedures.

Nareis: beleid en uitvoering

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 16 juli 2012 Nareis: beleid en uitvoering - 19637-1568

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Afschrift van de antwoordbrief aan VluchtelingenWerk Nederland inzake het kabinetsbeleid ten aanzien van Somalië

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan VluchtelingenWerk Nederland inzake het kabinetsbeleid ten aanzien van Somalië - 2012Z14468

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid Pakistan

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Landgebonden asielbeleid Pakistan - 19637-1565

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten - 2012Z14478

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de brief van advocatenkantoor Köse over de uitspraak van de Raad van State over de visumplicht voor Turkse dienstverrichters en zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Reactie op de brief van advocatenkantoor Köse over de uitspraak van de Raad van State over de visumplicht voor Turkse dienstverrichters en zelfstandigen - 30573-

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25-26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Bevindingen n.a.v. de reis van de minister naar Kenia om de Nederlandse wijze van toetsing bij hervestiging van vluchtelingen te kunnen beschouwen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juli 2012 Bevindingen n.a.v. de reis van de minister naar Kenia om de Nederlandse wijze van toetsing bij hervestiging van vluchtelingen te kunnen beschouwen - 19637-1567

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging inzake het beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juli 2012 Toezegging inzake het beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) - 19637-1563

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de gemeente Dalfsen inzake de huisvesting van statushouders

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juli 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Dalfsen inzake de huisvesting van statushouders - 2012Z14453

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Asielbeleid voor christenen uit Egypte

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juli 2012 Asielbeleid voor christenen uit Egypte - 19637-1564

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Uitstel reactie op het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juli 2012 Uitstel reactie op het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 mei 2012 - 31268-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van de behandeling van prioritaire JBZ-dossiers

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 11 juli 2012 Reactie op het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van de behandeling van prioritaire JBZ-dossiers - 32317-130

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken deze brief te agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25-26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen uit de brief ‘Terugkeer in het vreemdelingenbeleid’ van 1 juli 2011 en enkele aanvullende maatregelen op het terrein van terugkeer

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 juli 2012 Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen uit de brief ‘Terugkeer in het vreemdelingenbeleid’ van 1 juli 2011 en enkele aanvullende maatregelen op het terrein van terugkeer - 19637-1566

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Stand van zaken in de procedure van een Turkse moslimextremist

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 juli 2012 Stand van zaken in de procedure van een Turkse moslimextremist - 19637-1560

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten van het rondetafelgesprek inzake horecadiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 juli 2012 Uitkomsten van het rondetafelgesprek inzake horecadiscriminatie - 30950-45

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg inzake Discriminatie.

Stand van zaken van de samenwerking met Turkije op JBZ-terrein

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 juli 2012 Stand van zaken van de samenwerking met Turkije op JBZ-terrein - 32317-126

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken deze brief te agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25-26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Uitspraak van het EU-Hof inzake leges langdurig ingezeten derdelanders

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juli 2012 Uitspraak van het EU-Hof inzake leges langdurig ingezeten derdelanders - 30573-

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reikwijdte Europees burgerschap in relatie tot gezinsmigratie

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juli 2012 Reikwijdte Europees burgerschap in relatie tot gezinsmigratie - 19637-1561

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging debat bijstandsuitkering allochtonen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juli 2012 Toezegging debat bijstandsuitkering allochtonen - 30545-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging gebruik Europaroute

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juli 2012 Toezegging gebruik Europaroute - 32175-34

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Inzet @migoboras ter ondersteuning Mobiel Toezicht Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 3 juli 2012 Inzet @migoboras ter ondersteuning Mobiel Toezicht Veiligheid - 19637-1562

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Informatievoorziening over de procedure inzake agendasetting en informatievoorziening aan de Kamer in de aanloop naar de JBZ-Raad van 19-20 september 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 3 juli 2012 Informatievoorziening over de procedure inzake agendasetting en informatievoorziening aan de Kamer in de aanloop naar de JBZ-Raad van 19-20 september 2012 - 32317-125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antecedentenverklaring bij eerste aanvraag van een verblijfsvergunning

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 juli 2012 Antecedentenverklaring bij eerste aanvraag van een verblijfsvergunning - 19637-

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De minister stuurt de nadere analyse voor het eind van het jaar naar de Kamer.

Uitkomst van de besprekingen met de Irakese minister voor Migratie, Shafiq Duski.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 juli 2012 Uitkomst van de besprekingen met de Irakese minister voor Migratie, Shafiq Duski. - 19637-1553

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 28 juni 2012 Beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) - 19637-1552

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid Libië

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 27 juni 2012 Landgebonden asielbeleid Libië - 19637-1551

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Uitstelbrief evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 27 juni 2012 Uitstelbrief evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen - 31439-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) tot wijziging van

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 14 september 2012 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32455-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 11 september 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283) - 33364

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 31 oktober 2012 te 12.00 uur.

33085 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 september 2012 Derde nota van wijziging - 33085-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Nota van wijziging - 33192-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 juli 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33192-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 maart 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling - 33192

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 6 juli 2012 Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset - 32317-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.