Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli 2012

Gepubliceerd: 5 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03017
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2bc83047-7767-4dcc-9646-a07f3e771294&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%205%20juli.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33195, 26485, 28676, 31263, 23432, 28676, 26150, 32605, 29521, 20361, 32623, 26234

Inhoud


Aanbieding van het rapport "Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Cijfers 2011"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 juni 2012 Aanbieding van het rapport "Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Cijfers 2011" - 33310

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vooraankondiging interparlementaire conferentie GBVB/GVDB van 9-11 september 2012 op Cyprus + samenstelling delegatie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 3 juli 2012 Vooraankondiging interparlementaire conferentie GBVB/GVDB van 9-11 september 2012 op Cyprus + samenstelling delegatie - 2012Z13585

Besluit: Conform advies besloten. Het inhoudelijke voortouw en het delegatievoorzitterschap worden belegd bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Onder de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie wordt belangstelling voor deelname aan delegatie (4 leden Tweede Kamer en 2 leden Eerste Kamer) geïnventariseerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 26 juni 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 juni 2012 - 21501-02-1162

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg met inbrengdatum 17 juli 2012.

EU-stafnotitie over EU-voorstellen over Europees Nabuurschapsbeleid en Oostelijk Partnerschap

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 19 juni 2012 EU-stafnotitie over EU-voorstellen over Europees Nabuurschapsbeleid en Oostelijk Partnerschap - 2012Z12377

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 21 juni 2012.

Toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg op 14 juni j.l. over religie en ontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 3 juli 2012 Toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg op 14 juni j.l. over religie en ontwikkeling - 2012Z13552

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op de motie Voordewind (22054, nr. 184) m.b.t. wapenexport naar Egypte

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 juli 2012 Kabinetsreactie op de motie Voordewind (22054, nr. 184) m.b.t. wapenexport naar Egypte - 2012Z13478

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO wapenexportbeleid d.d. 5 juli 2012.

Toezegging Nota overleg Mor Gabrielklooster; agendering resolutie in CM en derden interventie EHRM

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 juli 2012 Toezegging Nota overleg Mor Gabrielklooster; agendering resolutie in CM en derden interventie EHRM - 33195-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Mor Gabriëlklooster 5 juli 2012.
Noot: Tot dit AO is besloten in e-mailprocedure op 5 juli 2012.

Verslag van de Sanitation and Water for All High Level Meeting van 20 april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 juli 2012 Verslag van de Sanitation and Water for All High Level Meeting van 20 april 2012 - 2012Z13466

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Peters over de amicus curiae brief van Nederlandse hoogleraren (Kiobel zaak)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 28 juni 2012 Reactie op verzoek Peters over de amicus curiae brief van Nederlandse hoogleraren (Kiobel zaak) - 26485-143

Besluit: Betrokken bij notaoverleg d.d. 2 juli 2012 over grondstoffennotitie

Verslag door EU georganiseerde bijeenkomst over voedselsituatie Sahel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 juni 2012 Verslag door EU georganiseerde bijeenkomst over voedselsituatie Sahel - 2012Z13348

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie hoger onderwijsprogramma’s NPT en NICHE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 juni 2012 Evaluatie hoger onderwijsprogramma’s NPT en NICHE - 33000-V-157

Besluit: Agenderen voor nader te plannen algemeen overleg Kennisinfrastructuur ontwikkelingssamenwerking.

Evaluatie hoger onderwijsprogramma’s NFP

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 juni 2012 Evaluatie hoger onderwijsprogramma’s NFP - 33000-V-156

Besluit: Agenderen voor nader te plannen algemeen overleg Kennisinfrastructuur ontwikkelingssamenwerking.

Nederlandse opstelling NAVO na neerschieten Turks toestel door Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 juni 2012 Nederlandse opstelling in de NAVO na het neerschieten van een Turks toestel door Syrië - 28676-163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Nigeria van 21 tot en met 24 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 juni 2012 Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Nigeria van 21 tot en met 24 mei 2012 - 31263-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de bezoeken aan Jordanië, Israel en de Palestijnse Gebieden (PG), respectievelijk zijn bezoek aan Israël van 5 tot en met 7 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 juni 2012 Verslag van de bezoeken aan Jordanië, Israel en de Palestijnse Gebieden (PG), respectievelijk zijn bezoek aan Israël van 5 tot en met 7 juni 2012 - 23432-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Nederlandse relatie met Israël.
Noot: Tevens voor dit AO agenderen de eerder aangehouden brief d.d. 29 mei 2012 inzake afspraken van de Nederlandse regering met de Israélische regering over versterking van de betrekkingen tussen beide landen en de bijbehorende lijst van vragen en antwoorden (23432, nrs. 331 en 333), zoals besloten door de commissie in haar vergadering van 7 juni 2012.

Verslag NAVO-top Chicago, 20 en 21 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 26 juni 2012 Aanbieding van het verslag van de NAVO-top te Chicago op 20 en 21 mei 2012 en van het eindrapport van de Deterrence en Defence Posture Review - 28676-162

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over eerstkomende ministeriële bijeenkomst NAVO.

Hoofdlijnen van de brief met de richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 25 juni 2012 Hoofdlijnen van de brief met de richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York - 26150-117

Besluit: Reeds behandeld in AO d.d. 3 juli 2012 over AVVN.

Reactie verzoek inzake toezending landenprogramma's Local Government Capacity Programme 2012 – 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 juni 2012 Reactie verzoek inzake toezending landenprogramma's Local Government Capacity Programme 2012 – 2016 - 32605-100

Besluit: Commissie heeft eerder (via e-mailprocedure) besloten het oorspronkelijk voor 27 juni jl. geplande AO over Local Government Capacity Programme van VNG International uit te stellen tot na ontvangst van de brief van de staatssecretaris over de landenprogramma's.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(33280-V)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 25 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-V-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting.

Aanvulling artikel 100 brief piraterijbestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 22 juni 2012 Artikel 100 brief over de Nederlandse inzet van een Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) ter bescherming van zeetransporten van het World Food Programme (WFP) naar Somalië - 29521-188

Besluit: Reeds behandeld in AO d.d. 2 juli 2012.

Recente ontwikkelingen in Suriname inzake de situatie rondom Fort Zeelandia en het resultaat van de Nederlandse inspanningen om in Europees verband te komen tot maatregelen naar aanleiding van de amnestiewet.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 22 juni 2012 Reactie van de minister n.a.v. het verzoek van de cie Buza over recente ontwikkelingen in Suriname inzake de situatie rondom Fort Zeelandia en het resultaat van de Nederlandse inspanningen om in Europees verband te komen tot maatregelen naar aanleiding van de amnestiewet. - 20361-165

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Suriname.

Reactie op het verzoek Ten Broeke over een schip met mogelijk helikopters en wapens voor Syrië aan boord

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 juni 2012 Reactie op het verzoek Ten Broeke over een schip met mogelijk helikopters en wapens voor Syrië aan boord - 32623-67

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg d.d. 21 juni 2012 over Raad Buitenlandse Zaken

Verslag Voorjaarsvergadering IMF/Wereldbank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 juni 2012 Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 20 en 21 april 2012 in Washington DC - 26234-124

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Wereldbank met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan Najaarsvergadering IMF/Wereldbank (vrijdag 12 t/m zondag 14 oktober 2012 in Tokyo).
Noot: De commissie Financiën voert AO met de minister van Financiën over IMF op donderdag 4 oktober 2012, eveneens ter voorbereiding op Najaarsvergadering IMF/Wereldbank. Vorig jaar hebben beide commissies besloten separate AO's te