Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 oktober 2012

Gepubliceerd: 26 oktober 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie Jeugdzorg
Activiteitnummer: 2012A02939
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=61b08aeb-cb1f-4165-8124-77ccf9778d7e&title=Besluitenlijst%20Jeugdzorg%2024%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29279, 31839, 33062, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839


Werkbezoeken commissie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 25 oktober 2012 Werkbezoeken commissie - 2012Z18044

Besluit: Nadat duidelijkheid is ontstaan over het al dan niet voortbestaan van de commissie zal het agendapunt Werkbezoeken en Kennismakingsgesprekken (o.a. met de Inspectie) aan de orde zijn.

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht gesteld

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 25 oktober 2012 Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht gesteld - 2012Z18040

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om spoedige toezending van een stand-van-zakenbrief, vergezeld van het Inspectierapport en een beleidsstandpunt, alsmede de beantwoording van de schriftelijke vragen (2012Z17369) gesteld door het lid Van der Burg.

Rapport Centra voor Jeugd en Gezin

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 25 oktober 2012 Rapport Centra voor Jeugd en Gezin - 2012Z18039

Besluit: Bij het ministerie zal worden nagegaan of medio november een rapport terzake zal verschijnen
Noot: Er is geen rapport over de CJG's voorzien. De Kamer zal spoedig de beantwoording van vragen over het Rekenkamerrapport over de CJG's ontvangen, waarbij o.a. de rapportage brede doeluitkeringen als bijlage zal worden gevoegd.

Verzoek om reactie op een rapport van de Inspectie Jeugdzorg over een onderzoek naar het handelen van twee instellingen n.a.v. het overlijden van twee kinderen in januari 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 23 oktober 2012 Verzoek om reactie op een rapport van de Inspectie Jeugdzorg over een onderzoek naar het handelen van twee instellingen n.a.v. het overlijden van twee kinderen in januari 2012 - 2012Z17834

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de werkdruk van de kinderrechters (Kamerstuk 29279, nr. 146)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 september 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de werkdruk van de kinderrechters - 29279-152

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met het mogelijk maken van een geringe korting op de uitkeringen aan de provincies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 oktober 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met het mogelijk maken van een geringe korting op de uitkeringen aan de provincies - 31839-243

Besluit: Voorhang stuiten (zie noot)
Noot: Zie tevens agendapunten 2 en 4 De beantwoording van vragen n.a.v. een schriftelijk overleg d.d. 19 juli jl. wordt

Nota van wijziging Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 oktober 2012 Nota van wijziging - 33062-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 oktober 2012 Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht - 31839-242

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel verslag van een schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 233)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 augustus 2012 Uitstel verslag van een schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 233) - 31839-237

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie tevens agendapunten 2 en

Uitstel beantwoording verslag van het schriftelijk overleg inzake Stand van zaken jeugdzorgplus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken jeugdzorgplus - 31839-241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 augustus 2012 Uitst beantwoording verslag van het schriftelijk overleg inzake Stand van zaken jeugdzorgplus - 31839-238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Budgettaire korting in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 juli 2012 Budgettaire korting in de jeugdzorg - 31839-233

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg (WGO) onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012
Noot: De beantwoording van vragen n.a.v. een schriftelijk overleg d.d. 19 juli jl. wordt verwacht in week 44. Zie tevens agendapunten 4 en 7. Nagegaan zal worden wat de gevolgen zijn van het behandelen van het ontwerp-besluit in het WGO op 3 december a.s. voor de inwerkingtreding. Op basis daarvan zal nader worden bezien of een emailprocedure dient te worden gevolgd. Bij navraag is meegedeeld dat de datum van 3 december in relatie tot de inwerkingtreding per 1 januari 2013 problematisch is, daar de Raad van State in de eindfase nog over het ontwerp-besluit dient te adviseren, nadat de Kamer aan zet is geweest.