Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A02930
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=538c873d-6d01-4312-9481-b987465a45cc&title=Besluitenlijst%20VWS%2010%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29214, 30597, 29282, 30597, 29477, 29689, 33077, 33204, 32854, 29248, 30597, 25424, 30234, 32805, 32620, 29247, 29247, 29689, 30597, 32805, 32398, 29248, 23235, 33204, 22894, 32620, 33208, 29689, 29282, 32620, 29538, 30597, 32299, 30234, 31996, 29477, 33255, 32793, 32793, 29689, 24077, 33296, 29248, 29477, 32261, 25424, 25424, 32757, 25424, 30234, 29447, 29447, 29538, 33278, 29248, 29477, 30234, 29477, 29389, 33288, 29248, 30597, 24077, 29835, 32793, 30597, 32620, 29282, 32299, 29389, 29247, 26150, 29509, 21501, 22112, 21501, 32336, 21501

Inhoud


Verzoek om reactie op bericht dat er in 5 jaar 400 patiënten slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 10 oktober 2012 Verzoek om reactie op bericht dat er in 5 jaar 400 patiënten slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik - 2012Z17146

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie

Verzoek om gesprek met nieuwe Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 september 2012 Verzoek om gesprek met nieuwe Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg - 2012Z15775

Besluit: Verzoek gehonoreerd (vóór februari 2013)

Verzoek om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de intensiveringsmiddelen voor de langdurige zorg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 september 2012 Verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de intensiveringsmiddelen voor de langdurige zorg - 2012Z15519

Besluit: Aanhouden tot de commissie een reactie van de Algemene Rekenkamer heeft ontvangen

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Zie agendapunt

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 3 oktober 2012 Antwoorden op vragen inzake Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) - 29214-65

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling - 33400-XVI

Voorhang contracteerruimte AWBZ 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 oktober 2012 Voorhang contracteerruimte AWBZ 2013 - 30597-267

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te houden algemeen overleg Contracteerruimte AWBZ 2013 (2,5 uur)

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 3 oktober 2012 - 29282-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wachtlijsten AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 oktober 2012 - 30597-268

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Aanbieding rapport van de World Health Organization (WHO) dat als onderwerp heeft het bevorderen van het verantwoord gebruik van geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 2 oktober 2012 - 29477-201

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Reactie op het spaarprogramma van Menzis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 2 oktober 2012 Reactie op het spaarprogramma van Menzis - 29689-417

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

VWS-verzekerdenmonitor 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 1 oktober 2012 VWS-verzekerdenmonitor 2012 - 33077-4

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Geactualiseerde tekst van de mvt m.b.t. het vvw houdende wijziging van de AWBZ en de Wmo i.v.m. invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (33204)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 oktober 2012 Actualisatie van de in de memorie van toelichting gemaakte berekening van de inkomenseffecten - 33204-18

Besluit: Betrokken bij stemmingen over het wetsvoorstel

Invoeringsbesluit Tijdelijke wet ambulancezorg (Invoeringsbesluit ambulancezorg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 1 oktober 2012 - 32854-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 1 oktober 2012 Voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen - 29248-239

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 september 2012 Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten - 30597-266

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg op 10 oktober 2012

Aanbieding tussenrapport monitor eigen bijdrage GGZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 september 2012 Aanbieding tussenrapport monitor eigen bijdrage GGZ - 25424-189

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz

Aanbieding CBS-Rapport; bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 27 september 2012 Aanbieding CBS-Rapport; bijdrage van sport aan de Nederlandse economie - 30234-74

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport van de begroting 2013

Reactie op de aangehouden motie (32805, nr. 15) Van Gerven tijdens het VAO PIP-implantaten en de stand van zaken van het onderzoek naar de veiligheid van PIP-implantaten door SCENIHR

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 27 september 2012 Reactie op de aangehouden motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 32805, nr. 15) ingediend tijdens het VAO PIP-implantaten en de stand van zaken van het onderzoek naar de veiligheid van PIP-implantaten door SCENIHR - 32805-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie van de minister n.a.v. het verzoek van het lid Leijten bij de Regeling van werkzaamheden 26 september 2012 inzake de discussie rondom de griepprik en het RIVM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 27 september 2012 Reactie van de minister n.a.v. het verzoek van het lid Leijten bij de Regeling van werkzaamheden 26 september 2012 inzake de discussie rondom de griepprik en het RIVM - 32620-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over onderzoek naar de praktijkkosten en –inkomsten van huisartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 21 september 2012 Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het onderzoek naar de praktijkkosten en –inkomsten van huisartsen - 29247-180

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Mededeling dat besluitvorming n.a.v. een drietal onderzoek van de NZA inzake huisartsenzorg (inkomens- en kostenonderzoek huisartsen, de uitvoeringstoets huisartsenzorg en integrale zorg en de uitvoeringstoets substitutie) over te laten aan een nieuw kabinet.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 21 september 2012 Mededeling dat besluitvorming n.a.v. een drietal onderzoek van de NZA inzake huisartsenzorg (inkomens- en kostenonderzoek huisartsen, de uitvoeringstoets huisartsenzorg en integrale zorg en de uitvoeringstoets substitutie) over te laten aan een nieuw kabinet. - 29247-181

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 25 september - 33400-XVI-6

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen

Reactie op de motie van het lid Wiegman van Meppelen-Scheppink c.s. (29689, nr. 337) over een pilot bilateraal CI

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 25 september 2012 Reactie op de motie van het lid Wiegman van Meppelen-Scheppink c.s. (29689, nr. 337) over een pilot bilateraal CI - 29689-416

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zorginkoop AWBZ; e.e.a. naar aanleiding van het AO van 26 juni over de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 september 2012 Voortgang van de activiteiten op het gebied van zorginkoop AWBZ - 30597-265

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te houden algemeen overleg Contracteerruimte AWBZ 2013 (2,5 uur)

Aanbieding evaluatie “DEKRA Certification B.V. doelmatig en doeltreffend?” van Conquaestor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 25 september 2012 - 32805-21

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Jaarverslag 2011 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 24 september 2012 - 33400-XVI-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 24 september 2012 - 32398-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie inzake de transitiebekostiging van medisch specialistische zorg in 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2012 - 29248-238

Besluit: Standpunt afwachten

Reactie op verzoek Wolbert inzake zorgboerderij Diogenes betreffende aangiften en eisen starten zorgboerderij

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2012 Reactie op verzoek Wolbert inzake zorgboerderij Diogenes betreffende aangiften en eisen starten zorgboerderij - 23235-97

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 - 33400-XVI-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie m.b.t. het Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (Kamerstukken II, 2011/12, 33 204)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 september 2012 Verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel - 33204-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire behandeling van het wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 - 33400-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 oktober 2012
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport en bewegen en aanverwante zaken
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en V&J 2013
Noot: De plenaire behandeling van de begroting is voorzien in de week van 6 november 2012. De commissie volstaat met een plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2012 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 november 2012

Voorhang aanwijzing de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.b.t. het stoppen met roken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2012 Voorhang aanwijzing de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.b.t. het stoppen met roken - 22894-312

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2012 Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de risicoverevening - 32620-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

33208 Nota van wijziging inzake wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2012 Nota van wijziging - 33208-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

De voorgenomen vormgeving van de ex post compensaties in het risicovereveningssysteem 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 september 2012 De voorgenomen vormgeving van de ex post compensaties in het risicovereveningssysteem 2013 - 29689-415

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Aangifte onder nummer; toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over veilig werken in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2012 - 29282-168

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

IGZ-rapport rondom Ketenzorg Diabetes

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2012 IGZ-rapport rondom Ketenzorg Diabetes - 32620-73

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ketenzorg

Uitvoering van de motie-Wolbert/Voortman (33 000-XVI, nr 35) om “de Wmo-werkplaatsen te continueren en zich nadrukkelijk te laten richten op het bestrijden van eenzaamheid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 september 2012 - 29538-138

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo

Afschrift van het besluit inzake de aanwijzing van zorgkantoren voor 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 augustus 2012 Afschrift van het besluit inzake de aanwijzing van zorgkantoren voor 2013 - 30597-264

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Samenwerkingsproblemen tussen artsen in het VU medisch centrum (VUmc)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2012 - 32299-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Van Dekken over de aanpak voor de bestendiging en versteviging van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland (30234, nr. 46)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 augustus 2012 - 30234-73

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling - 33400-XVI

Reactie op de TV- uitzending “Ouders gehandicapt kind wanhoop nabij" van EenVandaag d.d. 24 maart 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 augustus 2012 Reactie op de TV- uitzending “Ouders gehandicapt kind wanhoop nabij" van EenVandaag d.d. 24 maart 2012 - 31996-34

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Zorg en dwang (31996)
Noot: Nagegaan zal worden of de plenaire behandeling met een nieuwe eerste termijn kan aanvangen

Aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit betreffende de overheveling van dure geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 augustus 2012 Aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit betreffende de overheveling van dure geneesmiddelen - 29477-200

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Verslag schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet (33255, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 augustus 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet (33255, nr. 1) - 33255-2

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het briefadvies van de Gezondheidsraad getiteld ‘Laaggeletterdheid te lijf’ (Kamerstuk 32793, nr. 18)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 augustus 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het briefadvies van de Gezondheidsraad getiteld ‘Laaggeletterdheid te lijf’ - 32793-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Screenen van bloeddonoren op Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 augustus 2012 Screenen van bloeddonoren op Q-koorts - 32793-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan Zorgverzekeraars Nederland betreffende twee aangenomen moties m.b.t. Europsyche

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 augustus 2012 Afschrift van de brief aan Zorgverzekeraars Nederland betreffende twee aangenomen moties m.b.t. Europsyche - 29689-411

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 20 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren - 33341

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 oktober 2012

Jaarbericht 2011 van de Nationale Drug Monitor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juli 2012 Jaarbericht 2011 van de Nationale Drug Monitor - 24077-290

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het werkbezoek en de missie India “Life Sciences & Health”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2012 Verslag van het werkbezoek en de missie India “Life Sciences & Health” - 33000-XVI-196

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar matchfixing

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2012 Onderzoek naar matchfixing - 33296-3

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Matchfixing
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden wetgevingsoverleg Sport

Commissie inkomens medisch specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2012 Instelling Commissie inkomens medisch specialisten - 29248-237

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Selectieve inkoop medisch specialistische geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2012 Selectieve inkoop medisch specialistische geneesmiddelen - 29477-198

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Reactie inzake het verzoek om spoedige toezending van het ontwerp-besluit over opname van de technisch geneeskundige in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2012 - 32261-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemenm (procedurele brief)

Stand van zaken brief naar aanleiding van AO dwang en drang

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2012 Stand van zaken brief naar aanleiding van de toezegging uit het AO dwang en drang d.d 1 maart 2012 - 25424-185

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

'Zwijgcontracten' in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juli 2012 'Zwijgcontracten' in de zorg - 25424-186

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. de houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Lijst van vragen en antwoorden inzake brandveiligheid bij zorginstellingen (Kamerstuknummer 32757-34)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juli 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" - 32757-42

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van het antwoord van 24 januari 2012 op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juli 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van het antwoord van 24 januari 2012 op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen - 25424-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Resultaten sterfgevallenonderzoek 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2012 - 33000-XVI-193

Besluit: Standpunt afwachten

Gewijzigde motie Bruins Slot inzake salarissen Betaald Voetbal Organisaties (Kamerstuk 33 000 XVI, nr. 82)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2012 - 30234-72

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden wetgevingsoverleg Sport

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling - 33000-XVI-195

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2012 - 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2012 Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2012 - 2014 - 29447-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

Onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2012 Onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor - 29447-18

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

Uitvoering van de motie van de leden Wiegman- Van Meppelen Scheppink en Voortman over mentorschap (33000-XVI, nr. 56).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 juli 2012 Uitvoering van de motie van de leden Wiegman- Van Meppelen Scheppink en Voortman over mentorschap (33000-XVI, nr. 56). - 29538-137

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

Mededeling dat het nieuwe kabinet een kabinetsstandpunt inzake Interdepartementaal Beleidsonderzoek Universitaire Medische Centra naar de Kamer zal sturen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2012 - 33278-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2012 Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra - 29248-236

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

Uniforme barcodering geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2012 Uniforme barcodering geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 29477-197

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling - 33400-XVI

Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen - 30234-71

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen - 29477-196

Besluit: Standpunt afwachten

Reactie op het Gezondheidsraadadvies “Ondervoeding bij ouderen”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Reactie op het Gezondheidsraadadvies “Ondervoeding bij ouderen” - 29389-38

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat op 10 oktober 2012 over de problematiek rondom ondervoede ouderen

Verslag schriftelijk overleg inzake geneesmiddelenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg 2012 inzake de reactie op de motie van het lid Van der Veen (Kamerstuk33 288, nr. 21) over niet invoeren eigen bijdrage verblijfskosten - 33288-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa (IVA)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa (IVA) - 29248-235

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nieuwe aanbieders AWBZ en Pgb-tarieven (bij verblijf)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 juli 2012 Nieuwe aanbieders AWBZ en Pgb-tarieven (bij verblijf) - 30597-259

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te houden algemeen overleg Contracteerruimte AWBZ 2013 (2,5 uur)
Noot: Zie ook punten 72 en

Toezeggingen uit AO drugsdebat en over nog openstaande toezegging uit het AO Georganiseerde Criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Toezeggingen uit AO drugsdebat en over nog openstaande toezegging uit het AO Georganiseerde Criminaliteit - 24077-288

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen

Sluiting van de landelijke meldkamer ambulancezorg (LMAZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Sluiting van de landelijke meldkamer ambulancezorg (LMAZ) - 29835-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 9 oktober 2012 Verzoek om een gesprek te plannen, vóór de begrotingsbehandeling VWS, tussen Stivoro en de commissie VWS in verband met de toekomst van Stivoro. - 2012Z17061

Besluit: Zie bovenstaand besluit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut - 32793-59

Besluit: De leden Leijden en Dijkstra zullen in het kader van de bijzondere procedure Stivoro uitnodigen voor een gesprek

Fokuswonen en keuze van dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 juli 2012 Fokuswonen en keuze van dienstverlening - 30597-260

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 november 2012

Verslag van een schriftelijk overleg inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (Kamerstuk 33000 XVI, nr. 168)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg - 33000-XVI-194

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO

Aanbieding advies substitutie en marktscan ketenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Aanbieding advies substitutie en marktscan ketenzorg - 32620-71

Besluit: Standpunt afwachten

Nadere informatie n.a.v. VAO numerus fixus 28 juni 2012 over een inschatting van de totale goodwillaanspraak van medisch specialisten in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2012 Nadere informatie n.a.v. VAO numerus fixus 28 juni 2012 over een inschatting van de totale goodwillaanspraak van medisch specialisten in Nederland - 29282-165

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Het rapport van de commissie-Meurs heeft de Kamer inmiddels bereikt en zal worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering

Reactie op de aangenomen moties 32299, nr. 12, 13 en 14 van het lid Leijten over het plaatsen van tv-camera’s in het VU medisch centrum (VUmc)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2012 Reactie op de aangenomen moties 32299, nr. 12, 13 en 14 van het lid Leijten over het plaatsen van tv-camera’s in het VU medisch centrum (VUmc) - 32299-16

Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen wanneer de in gang gezette onderzoeken (OM en IGZ) zullen worden afgerond

Reactie op verzoek Agema over het mislukken van een proef in Neede met het extramuraliseren van verzorgingshuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 juli 2012 Reactie op verzoek Agema over het mislukken van een proef in Neede met het extramuraliseren van verzorgingshuiszorg - 29389-39

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Lijst van vragen en antwoorden inzake de problematiek financiering Sensoororganisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 juli 2012 Antwoorden op vragen inzake de problematiek financiering Sensoororganisaties - 29247-177

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending toegezegde brief

Periodieke rapportage inzake het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 juli 2012 Periodieke rapportage inzake het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind - 26150-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling n.a.v. het verzoek van de cie VWS inzake toezending van een brief aan de Kamer over de stand van zaken m.b.t. palliatieve zorg (toezending uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 juli 2012 Mededeling n.a.v. het verzoek van de cie VWS inzake toezending van een brief aan de Kamer over de stand van zaken m.b.t. palliatieve zorg (toezending uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2013) - 29509-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Evaluaties aangewezen keuringsinstellingen en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2012 Evaluaties aangewezen keuringsinstellingen en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen - 33000-XVI-191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agende EU Informele Sportraad 20-21 september Nicosia (Cyprus)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2012 Aanbieding geannoteerde agende EU Informele Sportraad 20-21 september Nicosia (Cyprus) - 21501-27-16

Besluit: Reeds betrokken bij schriftelijk overleg op 18 september 2012

EU-Voorstel: Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik COM (2012) 369

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 2 oktober 2012 EU-Voorstel klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik - 2012Z16561

Besluit: Stafnotitie overnemen en voor reactie voorleggen aan minister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Fiche: verordening klinisch geneesmiddelenonderzoek - 22112-1470

Besluit: Stafnotitie overnemen en voor reactie voorleggen aan minister

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 juli 2012 EU-Voorstel: Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik COM (2012) 369 - 2012Z14605

Besluit: Stafnotitie overnemen en voor reactie voorleggen aan minister

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda inzake de informele EU gezondheidsraad van 10-11 juli 2012 te Nicosia

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2012 - 21501-31-289

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de EU-richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, en de stand van zaken met betrekking tot het monitoren van dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de EU-richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, en de stand van zaken met betrekking tot het monitoren van dierproeven en alternatieven - 32336-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 10-11 juli 2012 te Nicosia (Cyprus)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2012 Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 10-11 juli 2012 te Nicosia (Cyprus) - 21501-31-287

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.